Книга 24


24.Х.131(1995)
Бургас - ДНА

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА"АСУИН" - СВЕТЛОПИС И СВЕТЛОПИСНИ КОПИЯ

Словото бе прочетено от артистката Галина Вин­чева от Драматичен Театър "Адриана Будевска" в Бургас.
19ч.
               Драги приятели, уважаеми дами и господа,
Тази вечер имам приятната задача да ви представя с ня­колко думи една многостранна и … много странна за на­шите усло­вия и на този етап инициатива.
Картините, които виждате по стените, не са обикно­вена светлописна, т.е. фотографска изложба, което си личи. Повечето са на цветен копир, само 5-6 работи са на ориги­нална фотохартия. Тук те са закачени отдавна и мнозина с право задават въпроси: какво е това, кой е "авторът", какво цели, ще се продават ли… - и т.н.
Първо, това наистина не е амбициозна авторска екс­позиция в общоприетия смисъл. Тук са изложени работи на повече автори - от София, Бургас, Велико Търново и други градове, а също и от чужбина. Възрастовият диапазон и цен­зът на творците варират в много големи граници, а в след­ващите изяви работите на децата и любителите ще преоб­ладават. Нещо повече - в колажите тук има смесени детайли от различни светлописци и различни места и страни. Докол­кото това е допустимо етически и естетически (трябва да става със съгласието на авторите), подобни комбина­ции имат и друго предназначение, което може да се изясни само чрез една теория, родена в България и основана на така наре­чения "Резонансно-изоморфен" ("Резомално-изоформен") прин­цип. Органи­заторите твърдят, че такива колажи представ­лявали нещо като "асуúнни мостове" за прехвърляне на осо­бена информация и енергия между авторите им и между обектите, които са снимани. Но - за "асуúнът" по-нататък.
Инициативата преди всичко представлява ПЪРВИ, АНОНИМЕН ЕТАП ОТ ЕДНО КУЛТУРСОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ или нещо като продължително наблюдение, ек­спери­ментЗащо анонимен? - Защото Международно Движе­ние "АСУИН", основано в България, но известно повече в чуж­бина, си поставя нестандартни задачи първо на изследова­телско ниво. Аноним­ността има и негативни страни, които са широко известни, но в духа на съвременната културсоцио­логия някои нейни ефекти дават изумителни резултати. Това е тема на една дисертация и бъдещи монографии, които ще бъдат достъпни на интересуващите се.
И защо точно "Асуин" - значи ли нещо това? Дали само сък­ращение, инициали на едно международно дружество - или означава и нещо друго? Виждате, че то присъства в симво­личния знак на това Движение.
"Асуин" е особен термин, взет от една съвременна ле­генда за звездата Сириус. Свойствата на явлението, което се крие зад него, се откриват още в митовете на древното племе "догони", ко­ето е било свързано със Сириус, според ня­кои учени. Много от не­щата, които твърдят догоните, са се потвърдили и в един масов експеримент във връзка с тази звезда, организиран от наш съна­родник в Рига и в Москва през януари миналата година. Този януари е повторен и у нас - в София, Бургас, Велико Търново и на други места, както и от­ново в чужбина. Част от латвийските и руските участници, както и някои българи, вие виждате сега на портрети в тази зала - не само тях, но и техни светлописни творби. Доколко те са свързани с тази мистериозна енергия или субстанция "асуúн" - това ще си отговорят бъдещите изследователи. Във всеки слу­чай, резултатите от Рижкия експеримент са представени писмено и с илюстрации специално за вас тук, в тази зала - таблата на ни­вото на очите. За съжаление, там буквите са много дребни и едва ли всеки ще може сега да го разчете, но можем да предоставим на желаещите екземпляр за ксерокопиране - да си го изкарат сами.
ВЪОБЩЕ, ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ЗА НАСТОЯЩАТА СИГНАЛНА ИЗЛОЖБА И ТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ, СЕ ОТНАСЯЙТЕ КЪМ ТЕЛ. 2-59-08 в Бургас (д-р Балева, стомато­лог) или направо посетете кабинета ú в извънработно време, където всяка вечер от понеделник до четвъртък ще има представител на "Асуин": к. "Братя Миладинови" (зад Новата поща), бл. 129 вх. Г ап. 30. На този адрес можете да изпра­щате и писма със своите въп­роси и предложения, както и творбите си, ако сте възпрепятст­вани лично. Когато се на­мери по-голямо помещение за галерия, офис и другите прояви на Движението, ще съобщим новия адрес.
Връщам се на думата "асуúн": значи ли нещо тя? - "Асуин" означава нещо като космична есенция, субстанция - или някакво не­вероятно вещество на Абсолютната Красота, което изтичало от Сириус. Но не само догоните, а и древна Индия, Египет и други култури са се покланяли на Сириус и са имали забележителна кул­тура и изкуство. Само съвпадение ли е това? - "Асуинът" се възп­риемал от особено фини и чув­ствителни души - предимно поети, художници, музиканти и въобще хората на изкуството. Но не само от тях. Той извира и в сърцата на всички поклонници и ценители на истинската красота - не само на изкуството, но и на красивите мисли, чувства и постъпки въобще. Не само в почитателите, но преди всичко асуин извира в хората, които активно създават кра­сота - излъчват добро и музика в самото си поведение. Това вече е сфера на прекрасното, но и то продуцира "асуин", той не идва само от Сириус.
На стената виждате проекта за запазен знак и плакат на Движение "Асуин". Там се четат в кръг трите велики думи на древ­ноелинския идеал: "ИСТИНА, ДОБРО И КРАСОТА" - "КАЛОКАГАТИЯ", както са го нарекли те. Само когато един човек или едно творение съдържа в съвършена хармония тия три добродетели, можем да го­ворим за АСУИН: веществото на младостта и безсмъртието.
Мнозина от вас са чели и постоянно четат по вестни­ците разни съмнителни или загадъчни съобщения на какви ли не екстра­сенси за предстоящи важни събития, свързани с Космоса. Дори са­мият Нострадамус говори за някаква все­мирна или поне локална за нас трансформация на вещест­вото и полето. Идвало най-после времето, в което лошите хора щели да изгорят като факли, за­щото нямали "монада" (искра Божия), а добрите щели да мутират в живо, кристално човечество... Ще летим свободно в Космоса с кристални тела! Между другото, това са го описали и гении като Циолковски…
Фантастика? - … Фантастика, ама така животът ни става по-интересен! Да не би пък да ни е по-добре като затъ­нахме до гуша в кръв, зверски ревове, писъци и вампири по ек­раните? Не само по екраните, но и на живо. Кого, мислите, че копират децата ни?
Като добихме свободата да сътворяваме всякакви из­роди и гадни чудовища на сцената и в живота - защо тогава и едно дру­жество като "Асуин" да не си постави противопо­ложна задача? - ДА СЪХРАНИ КЪЛНОВЕТЕ НА НЕВИННОСТТА И НА ИСТИНСКАТА, ИЗНАЧАЛНАТА КРАСОТА НА ЧОВЕКА И ДУШАТА МУ - в противовес на общата какофония, на супер­менската и куха манекенска "есте­тика", която по същество е инфернална, т.е. пъклена. Тук не гово­рим за иначе симпатич­ните и одухотворени манекени, за творците на масова кул­тура, които не са роби на низкото.
И така, за да не ви отегчавам повече, ще резюмирам КОЕ Е НОВОТО (поне за Бургас) в тази инициатива?
На всеки първи етап от всяка комплексна сигнална из­ложба и всеки интегрален спектакъл, които ще последват, изискването е АНОНИМНОСТ. Под "интегрален спектакъл" тук разбираме специ­алното значение на тези думи - интегра­ция на творци, жанрове, из­куства и техники. Какви са целите на анонимността, засега не може да се говори подробно, за да бъде чист експериментът. Ано­нимен е само първият етап, след това желаещите могат да се обявят и да сключат сво­ите творчески договори с които си искат лица и институции. Но още в анонимния стадий, всяка творба и изява се регист­рира и архивира под специален номер от "Асуин". А за опася­ващите се да не бъдат ощетени или да не останат в сянка, ние сме упълномощени да обявим съдействието на ПЪРВА ЧАСТНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА, с название "АРЕТЕ" - име на митична богиня в Елада. "Арете" действа наши­роко в София и в чужбина, но не възразява да отвори представи­телство и в Бургас. Свободните юристи и лица с администратор­ски качества могат да се кандидати­рат. Така че, проблемът с ав­торските права и възможнос­тите за материална реализация на творческите продукти по този начин е разрешен. Но междуна­родно движение "асуин", от своя страна, макар и да ползва ус­лугите на "Арете" срущу заплащане, приветства и с всички сили ще закриля аматьори и професионалисти, съгласни да останат анонимни. Творбите и изявите им ще са регистри­рани, архивирани и надеждно защитени, и то с възможност за поединична защита – на отделен продукт. Всеки ще може да ре­гистрира и защити поединично всяка своя фотография например, ако я счита за важна. Такава процедура е без прецедент у нас, а може би и по света. Като видите в бъдеще творби и изяви с три главни букви "А", знайте, че това означава "АНОНИМЕН АРТЕФАКТ НА "АСУИН" - последван от регистрационен номер. Защитеното от "Арете" има друг знак.
Защо всичко това? - Защото едно дете взема една обик­новена, бакелитова "Смяна" и без всякакъв опит, още от първия филм - случайно или не - прави снимка-шедьовър (тук по стените има и такива светлописи!), а до неговата фотография виси тази на известен майстор, обиколила в оригинал цял свят чрез българс­ките посолства. Същото важи и за уникални детски рисунки, зале­жали се по домовете и детските градини. Само рядко някои от тях по­падат в ръцете на експерти.
Какво ще кажете? Има ли или няма смисъл да повди­гаме стария като света въпрос що е професионализъм и що - непризнат талант или гений? Как да ги отличаваме от сивия поток на кон­фекцията и конюнктурата? Дори опитни цени­тели понякога загуб­ват критерий.
В бъдеще ще се попълват от вас и други желаещи и специ­ални анкетни листове за целите на този експеримент. За днес не успяхме да ги подготвим. Така че, това наистина е културсоциоло­гически експеримент, а не проста любителска изложба (и не само любителска). Ние търсим нови критерии за подбор и оценка на про­изведения, излъчващи "асуúн" - ис­тинска красота, която се откро­ява не само по вътрешен усет, заложен в сърцата ни, но и както истинската истина - по резултатите! Защото една електрическа китара разру­шава нервите колкото пътнически реактивен само­лет, мина­ващ ниско, а друг вид додекафонична "хармония" може да за­карва - и закарва - някои свои фенове в лудницата и даже в гроба. Това е част от работата на културхигиенната секция на "Асуин" - с диагностични и измервателни апаратури. Един ден ще стане оче­видно, че свободата в творческата изява има своите здравословни граници.
Освен това, тук се експериментират забравени фолк­лорни, както и нови форми за взаимообмен между творец, посредник и по­читател. Има форма на благотворителство, благодетелство, да­рения - това е напоследък даже модерно, но повече за реклама. Има и форма "неравностоен бартер" - всеки дава каквото може, без да се пазари. Има и такава форма - и тя върви! Има и горе-долу рав­ностоен бартер, до­колкото е възможна реална оценителска ра­бота. Т.е. нату­рална обмяна. Тя има голямо бъдеще, не е реликва. Има и други форми: отдаване под наем на художествено или друго ценно произведение, има временна замяна на ценности по до­говор, има "отблагодаряване" на твореца с банкова сметка или по друг, бартерен начин - например - поканване на гости. Можем да посочим пресни примери: поемат пътните, кварти­рата, вътрешния транс­порт и издръжката на твореца, дори от Америка. За някои творци това е изгодно. За всичко това мислим и работим, понеже има едно твърдение не без основа­ния, че паричният обмен и особено търгу­ването, пазаренето, унищожава асуúна на произведението до грам. Някои експери­менти потвърждават това, но темата е тъй нова за тази аудитория, че ще го вземат за блъф. Това, разбира се, не изк­лючва напълно купуването и продаването и при нас, но ние ще из­питаме по-нови, по-етични и интелигентни форми.
По какво ще познаете творците, регистрирани от "Асуин"? - В частност - и чрез основната форма на запазения ни знак, сфе­ричният триъгълник. Погледнете в центъра на плаката, на сте­ната. Сферичният триъгълник е символ и из­вор не само на трие­динство, но и на активно, творческо, бла­годетелско триединство: истинският човек с искра от Бога винаги дава повече, отколкото взема.
И още нещо - основно! Всички творения и действия в жи­вота, у които откриваме висока концентрация на асуúн, ние посве­щаваме първо на БРЕМЕННАТА - на най-важното Същество на Зе­мята! Не само посвещаваме, но и я снабдя­ваме безвъзмездно с тях. Следва кърмещата, следва детето, следват юношата и девойката - бъдещите творци и създа­тели на едно съвършено ново поколение, не от супермени и бизнесмени. Ние не можем да имаме нищо против истинските бизнесмени и сами развиваме бизнес в определени форми, но като пример за бизнесмен ще дадем фермерите на Лат­вия в момента. Под влиянието на един наш сънародник, Зелената Партия в Латвия изиска определен процент най-чиста еколо­ги­чески продукция от всички фермери, които искат данъчни облекче­ния, да се дава безплатно именно за бременните и кърмещите. На кърмещите - докато кърмят. Това е един ма­лък пример за рабо­тата на "Асуин" сред културните народи, които обсъждат в парла­мента си и такива въпроси - и не само ги обсъждат, а и ги реализи­рат.


После - ние тук говорим за ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЯВА НА ВСЕКИ, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Всеки, който е създал нещо с присъст­вие на асуин, е национално и общочовешко богатство и той трябва да се носи на ръце. Асуин има навсякъде, напри­мер - и в домашните ви албуми. Там има снимки и детайли от снимки, които бликат не­подозирана красота, без някой да по­дозира за това. Една снимка да е, половин снимка, четвърт, един квадратен сантиметър с при­съствие на Красота - ние сме готови да я реализираме! И не само снимката, но и рисун­ката на детето ви, самото негово невинно и ангелско лице или образа на одухотвореното момче и момиче, млад човек; вашата любителска картинка, предмета, който сте израбо­тили и не знаете защо привлича всички - всичко това може да бъде регистрирано и увековечено завинаги като един АРТЕФАКТ - неза­висимо от оценката на официалните специ­алисти. Кой тогава в "Асуин" прави тази преценка? - В бъдеще ще се обнародват обек­тивни критерии от нашите обширни изследвания. Засега имаме свободата да обявим, че крите­рият за съдържание на асуúн е спо­ред субективното усе­щане на организаторите на "Асуин". Него­вата запазена марка поема отговорността за това, а здравните резултати ще се обсъждат от независими лекарски комисии. Така вашите неп­ризнати или признати творения, заедно със създате­лите си, има шанс да запътуват по света. Ние организираме пъту­ващи изложби и интегрални спектакли. Не само изображения, но и ваши стихове, видеофилми, мисли, разкази, дневници, ро­мани, идеи за екологически и хуманитарни изобретения и ра­ционализации, идеи за социални реформи и облекчения, които ще направят живота по-красив, по-добър, а човека - по-прек­расен и здрав!
Кой у нас регистрира творения "на парче" и ги защи­тава и лансира; кой регистрира, архивира, защитава и лан­сира само "гола" идея, без доказателство и разработка? - Може стотици хи­ляди идеи да излязат не нови, нереални, но една ще заработи. Това е достатъчно, за да е имало смисъл тук да се съберем и да си пого­ворим като приятели.
Така че - има над какво да се помисли, нали?
 (След тези материали може да се приложи интервюто на Елка Василева от радио "Южен Бряг" в Бургас - разговор за "Асуин", записан от нея на касета (около 40 мин.) и излъчен през ноември 1995 г. По-нататък - и разгово­рите в ефир на живо с водещи и зри­тели на три Бургаски телевизии и най-вече с "Паралакс" на Валентин Касабов. За връзка - чрез 2-59-08, д-р Балева, Бургас).

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.