Книга 29


5.IV.134(1998) г.
Бургас - Изгрев

БОРИ СЕ!


Howard David Johnson - Sir Gawain

Вчера се обадиха двама приятели, че ще дойдат в Б., с на­деждата да получим нещо от Елма за единия от тях. Отгово­рът протече незабавно, като едва ли не във въздуха видимо се изписаха думите, пламтящи като огън:

Борú се ∫
(Интегралът тук е опит за заместване на молбателния знак, даден някога от Елма)

21,23
- Честният човек се отличава по това, че горе челото му е широко. Под "чест" Ние разбираме съоб­разяване с духа и сърцето, а не с обстоятелствата. Съобразяването с обстоятелствата е също Божес­твена способност, но тя е противоположна на честта и се нарича "Божествен компромис". Който редува разумни компромиси със свобода и чест, върви по Христовия път - по линия на милостта и абсурда.
Пред вас сега е приятел от Древна Елада, който направи немалко за процъфтяването на чистата ми­съл. Днес няма да кажа кой е, понеже ще направим един опит. От първите три Ж.Л.О. (живоструйни лични осияния), които ще дам за него, ще синтезирам изрази и елементи от учението му, а вие ще се опитате да откриете кой е.
Сега ще оставим основните сведения и слово­дейни ядра за малко по-нататък и ще започнем с от­варянето на три тома с беседи за него.

При отварянето на първия том ("Божия глас"), от него из­падна една снимка с две ябълки. Гостът веднага съобрази, че ябълка - поне на турски език - е елмá, от което следва, че На­шият Приятел веднага ни се обажда, но това има особено значение за самия Н. Още вчера, когато дойдоха така силно думите "Бори се!", последва веднага мисъл, че на него Елма ще говори първо с действие, а после с думи. Това пролича сàмо секунди след случая със снимката: от Париж се обади дъще­рята на п. и съобщи, че точно преди три часа е родила моми­ченце, което е кръстила Аня. Дойде чувството, че още тази вечер трябва да има и трети знак, и Н. каза, че той вече е на­лице, показвайки нещо, увито във вестник. Отвътре извади един къс, нестандартен ключ с марка "Изгрев" и от двете страни, и един елипсовиден портрет на Учителя (от Цв. Щи­лянова), залепен върху подобно парче дърво. Трите знака със всичките им особености, мислите, които се падат от бесе­дите и самото осияние трябва да съдържат в себе си основни кодове от философията на този приятел от древността.
Може би е от значение и това, че при отварянето на пър­вия том се падна беседа със заглавие "Един и същ", което би трябвало да има отношение към Н. (държана на 22.X.1930 г.)
Освен всичко досега, прави впечатление и още една особе­ност във връзка с Н.: за пръв път в историята на осиянията от 26 години насам (той веднага потвърди, че е на 26 години, т.е., че е връстник на осиянията), Елма каза да пишем едине­ния със златен цвят.
При отварянето на втория том ("Лъчи на живота"), изне­надващо от него излезе още един,знак - една диплянка с реклама за езикови курсове и студент­ски екскурзии "Eurocentres". Проучването на този документ и самото пряко свързване с тази фирма и влизането в нейната система също може да роди важни плодове за Н., и чрез него - за други.
Между другото, и в първия том, и в този, палецът се пада на изречение за мисълта. Тука специално, от лявата страна на стр. 240, за него се падна и мисъл, която вероятно обяс­нява защо той е "един и същ":

"Следователно, като обичаме Бога, ние да­ваме възможност Той да се прояви." (б. "Същест­вени връзки" от 22.VIII.1937 г.)

Излишно е да се коментира обича ли някой Бога или не и колко Го обича, след като Той, начиная от вчера, се проявява във връзка с този приятел незабавно. И това трябва да е точно така, защото...:

"Всеки, който иска да бъде нещо повече от другите, трябва да се съединява с живия Гос­под - с онази велика връзка на хармония - и да учи закона на мълчанието. Както казват окултистите: "Бъдете слушатели на Великия Учител, Който говори." (т. "Сила и Живот" - 3 серия, стр. 255, б. "Учител и Господ" от 15.VI.1919 г.)

- Това е първото ястие... То означава още "Я с тие, а не с оние!"... Е, и с ония, но след като е бил с Господа и със сродните си души. То и така трябва да бъде, ако правилно подреждаме нещата. Тогава и "с ония" всичко ще върви добре, защото човек не подрежда нещата наопаки.

Син, Соúн, Соáн.

Ъгълът на дома Господен държи къщата здраво!

22,22 ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.