Книга 37


Зима 129/130(1993-1994) - Рига
27.II.145(2009) - София

КАНОН НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА АСПЕКТОЛОГИЯ
(Може и да отидете направо на стр.20, където започва осиянието на Елма на тази тема)


            Желателно е таблиците по-долу да се пречертаят и препишат ясно и точно на компютър, понеже Fine Reader не може да ги разчете. Когато се състави програма, тя сама ще си изчислява всичко по алгоритъма.
            По-долу се добавят оригиналните таблици на аспектите според КМА от 2 до 178 градуса. В празните колонки би трябвало да се изчислят орибисите им според формулите, дадени в материала. Тук орбисите са из­числени само в интервала от 15 до 165 градуса.


Особено интересни за изследване са така наречените «екзотични» аспекти с повтаряне на една цифра или периоди от по две или повече цифри след десетичната точка, когато са в десетичен вид; или с повтарящи се цифри, когато са в градуси, минути и секунди - напрпимер: N324 = 1.11111111…, H177 = 2o02`02”, H162 = 2.222222…и др., отбелязани в прило­жените таблици.


Според КМА, аспектите и по трите формули, между 0 и 1 градуса са "ядрени" аспекти; между 1 до 12 градуса – "микроаспекти", между 12 и 30 градуса – "миниаспекти", между 30 и 90 градуса – "мезоаспекти"; а между 90 и 180 градуса – "макроаспекти". Ядрените биват “лупи”, “лазери” и “черни” и “бели дупки” и генери­рат специфични входове към съвпада – действие на Божествения свят. Те са в орбиса му, но имат и собствени микроорбиси. Някои от микроаспектите също влизат в орбиса на съвпада, но, както яд­рените аспекти, имат най-голяма сила при първичните дирекции.                И така, целоградусовите аспекти от 1О до 12О се наричат съот­ветно микросъвпад, микроопозиция, микротригон, микроквадрат, микрок­винтил, микросекстил, микросептил, микрооктил, микрононил, микродецил, микроундецил и микродецил. Те имат мощно френологическо действие. Ми­ниаспектите са физиогномически, мезоаспектите – корпологични (свър­зани с тялото и околната среда), а макроаспектите боравят с аурите и висшите тела на човека, по-големи от физическото, и с проникване навън във физическата вселена. Ядрените имат пряк достъп до епифизата, улт­ра­физата, яснофизата, тотфизата и холифизата на човека и са вход към невидимите ни тела вътре в нас, но това значи и отвън, до безкрайност.
                Повече подробности са дадени в продължението на статията, но то не бе отпечатано след излизането на първата част на КМА в Русия през 1995 г. За това има определени причини, за които не са виновни изда­те­лите. Те разкриват тайни, които не бива да се разпространяват наши­роко – например, за устройството на аспектрона. Желаещите да изчислят ор­бисите на аспектите в непопълнените графи са добре дошли, както и въ­обще всички астропрограмисти, които оценяват верността и дълбочи­ната на тази система или могат да я доразвият. Още през 1996 г. един учен от Москва преизчисли настоящите орбиси според тригонометрич­ната стере­оастрономия и състави нови таблици. Настоящите планимет­рични орбиси обаче имат своето място в изследването на човека и света, доколкото ние сме още с плоско, а не с обемно, диалектическо съзнание. В Битието има 49 вида логика, така че планиметрията и стереометрията имат отношение само към формалната и диалектическата логика и аст­рология.
                Към горната таблица фигурират бележки за аспекти, използвани от някои астролози, но невалидни за “Канон на математическата аспекто­логия”, тъй като не се “класират” планиметрически като образуващи ъгли на правилни многоъгълници никъде помежду другите. Това са ъгли като 3/11 (98.181816О), 100О, 105 О и 112.5 О.


                Желаещите да открият всичките си аспекти според КМА ще бъдат точни, само ако изчислят орбисите на тези, които са дадени тук с непопълнени графи за орбиси. Това ще им даде възможност и за установяване кой е аспектът и, сле­дователно, шанс за изчисляване и на точността и мощта му. Според дадените формули и обяснения, това е много лесно и е в рамките даже на прогимназиалното образование. Който обаче няма желание да си припомня часовете по ма­тематика и геометрия от юношеските години, може да пол­зва само най-елементарния начин за установяване на даден аспект – по таблиците по-горе. Ако изчислената дължина на една пла­нета или точка по еклиптиката (или ректасцензия по еква­тора) е на по-малко от 1/3 от дъговото разстояние между два аспекта от таблицата, то, най-вероятно, в сила е по-близ­кият аспект. Но тъй като орбисът от двете страни на всеки аспект е различен и в някои случаи това различие е значи­телно, по-добре е общата разлика между околните таблични аспекти да се дели на 4, но никога наполовина. Тогава ще сме сигурни, че попадаме в орбиса на един или друг аспект.
 Пример за установяване на аспекта, към който клони дъго­вото разстояние на две планети. Да допуснем, че Слънцето и Марс се намират на 47О15`48”. Проверяваме в долната таблица на стр. 17 тук и виждаме, че в случая имаме шанс – това разстояние е в рамките на таблиците, в които орбисите са изчислени. Виждаме, че Слънцето и Марс в случая са в орбиса на аспект Ф15 (48О), където делителят n = 15. По формулата e = [100(r-d)] делено на r (стр.12, най-долу), след като α = 48 Оα` = 47О15`48”, r = 1 О 2`37” (според таблица 2 на стр.17)d = 48 О - 47О15`48” = 0O44’11”, то [100 (1 О 2`37” - 0O44’11”) : 1О2`37” = [100 (1.04361111 – 0.73639)] : 1.04361111 = 29.44% точност на аспекта. А мощта на аспекта B = (10е) : n = 249.4 : 15 = 19.63.
            За домашно:
            В текста на статията е обяснен и случаят, когато нямаме изчислен табличен орбис, но виждаме точния аспект в нея, най-близък до нашия аспект в орбис или в орбиса на съседния. До вземем дъгово разстояние 174О46’53” Колебанието в чий точно орбис нашият аспект идва именно в случаите, когато той е някъде около средата, дори и тази "среда" да е в рамките на 1/3 от разстоянието между двата таблични аспекта. В такива случаи, установяването на табличните орбиси е задължително. Да вземем за пример табличните аспекти Е68 и С35, на които орбисите в таблицата не са изчислени. Техните стойности, съответно Е68 = 174 О42’21” и C35 = 174 О51’26”, се намират на еднакви разс­тояния от дадената дължина 174 О46’53”, затова е нужно изчисление, за да се види в чий орбис е тя и какъв аспект в орбис, съответно, представлява тя. Да се установи какъв е аспектът, каква е точността му и какъв е балът му (мощта му).
            Още по трудна задача, но пак в рамките на прогимназиалното математическо образование, е да се установи естеството, точносттта и мощта на ядрен аспект или аспект до 2 градуса, тъй като в нашите таблици тези аспекти не са дадени. По обясненията и формулите в статията обаче това е напълно възможно и много лесно. Оставя се на желаещите сами да зададат такова малко дъгово разстояние и да решат задачата.
            Езотеричната славянобългарска аспектология в лицето на КМА е безпрецедентна в историята на тази наука. Тя се базира на факта, че всеки етнос, всяко общество и всеки индивид имат свои уникални чакри, тела, точки и меридиани, управляващи съответните системи, центрове, органи, нерви и пр. Олтарите, Престолите и Дверите, като чакри на Трите Свята, отговарят на строго определени аспекти в небомига на човека и затова взаимодействието с тези светове и с другите индивиди зависи от точното познаване на естеството, точността и мощта на всеки отделен аспект. Картинките на източните чакри, меридиани и точки в източните народи отпреди няколко хиляди години, които пълнят фантазиите на много гурувци, лектори, курсисти и читатели, нямат абсолютно нищо общо с реалния брой, местоположение, вид и функция реалните космически центрове и течения у нас, абсолютно различни във всеки етнос, във всяка епоха и във всеки индивид. Ако накарате деца или непредубедени и неинформирани хора да се съсредоточат по неманипулативен начин, с неезическа медитация, те ще ви опишат съвършено различни картини на аурата и центровете от това, което рисуват по книгите и си представят и даже «виждат» някои вярващи мистици и окултисти. Ако виждат нещо, съвпадащо с филмите и картинките, които се пропагандират, то са егрегорните чакри. Това са мисъл форми, създадени от силното желание на мнозина стремящи се към такова виждане и познание, поради което те "гипсират" реалните си чакри, добити с толкова векове специфични упражнения и страдания, и пробуждат закърнелите си езически, старозаветни и новозаветни чакри, точки и меридиани. Някои са именно такива, а някои са чиста фантазия поради невежите визуализации; но фантазиите създават форми. Затова, на такива хора картинките на «Дървото на живота» и чакрите по книгите и таблата им изглеждат напълно верни. Те отново са съгласни да надянат униформа – представата за еднаквите сефироти, системи и чакри във всички народи, епохи и индивиди.
            Това, което знаем като Школа на Небето и на Земята, има отношение към Шестата Космическа Раса на планетата ни, към Новото Небе и Новата Земя, които сега настават. В този смисъл, един точно изчислен аспект и неговият дирекционен, прогресивен и транзитен комплект с други аспекти по КМА може да изстреля Посветения в неизследвани светове, недостъпни за теоретиците, манипулаторите и фантазьорите от третата, четвъртата и петата раса и за тяхната кабала, астрология и аспектология. Някои ядрени и някои микросъвпади и опозиции могат да ни свържат директно с Бога и със Сродната ни Душа в Битието. Микротригонът може да извика Духа и да ни подмлади; микроквадратът – да привлече Космическия Огън, който да подпали искрата ни Божия или от който да се получи монада, ако някой има само физическо, астрално и ментално тяло. Микроквинтилът ни свързва с Учителя и Школата, а микросекстилът – с веригите ни от сродни души из вселената, всяка от които е готова на всичко заради нас и не се разсейва по хора и ценности без душа. Които постигнат микросептила, ще добият кристални тела, с които ще летят и ще се телепортират из всички светове, без изключение.

            Статията е публикувана и в едно българско астрологическо списание:


Ето предговора към нея:

КАНОН НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА АСПЕКТОЛОГИЯ
автор: Григорий Ватан, България

            Статията "Канон на математическата аспектология" (KMA) е плод на аспектологически изследвания на автора в периода 1980-1992г., а през 1995 тя бе отпечатана в Русия. Това е чисто планиметрическа теория, която не претендира за голям практически астрологически опит, но бе оценена от руските астролози, и по-специално от ЦАИ (Центр астроло­гических исследований) в Москва като оригинален български принос в световната аспектология. Един от специалистите в Академията през 1994г. преработи формулите, дадени в тази статия, в сферично-тригонометричен вид, за да са по-точни астрономически и астрологически, но други негови колеги считат въпроса за открит - как действат аспектите: по планиметрически или по стереометрически закони? А, може би, и по други - n-мерни, квантови и пр.? А, може би, всяка мерна система е валидна за съответния тип еволюция и съз­нание на конкретния човек, комуто се изследва живота ас­пектологически? Та нали това важи и за домовите системи, и за зодиакалните, и за нивата на действие и на тълкуване на всеки астрологически фактор? Нима не е друг канон за сери­озните астролози, че естеството на събитията и интерп­ретацията зависи от базалните френологически данни на ин­дивида - височина на темето над отверстието на ухото, Камперовия ъгъл и др.?
Към статията тук са добавени непубликувани таблици за орбисите на главните и второстеренните аспекти, на ба­зата на КМА. Това е табличен вариант на чертежите, отпе­чатани в статията, в който се виждат базалните категории аспекти, получени по оригинални формули, от съответните типове правилни многоъгълници: обикновени и преплетени (звездообразни). Последните се делят на "центростреми­телни" и "центробежни" - първите стават все по тъпоъгълни и островърхи, с делението на окръжността на все по-голямо число страни, а вторите - все по остроъгълни и тъповърхи. Оттук следва оригиналната езотерична и психологическа теория на КМА: правилните геоцентрични (хелиоцентрични, планетоцентрични) многоъгълници в Космоса и съответните аспекти имат отношение към персонализацията на лич­ността и съответните ефекти в природната, психологичес­ката и социалната й сфера, докато остроъгълните звезди развиват индивидуализацията, а тъпоъгълните - универсали­зацията на личността и явленията. И действително, увели­чаването на делителя "n" на окръжността (сферата), хор­дите (аспектите) на тъпоъгълните звезди стават все по-го­леми и по-близки до центъра, а при остроъгълните (тъпо­вър­хите) те стават по-къси и общото очертание на многоъ­гъл­ника клони все повече към окръжността. Между другото, това важи и за правилните многоъгълници, затова има пара­лел в явленията и поведението при персонализацията и уни­верса­лизацията на личността - наблюдава се много по-голяма социална адекватност, макар и от различен характер. За сметка на това, аспектите на индивидуализацията раждат не само психопатии, психопатии и социопатии, но и гении, аватари на бъдещето.
Към таблиците са дадени и формулите за изчисляване на точността и мощта на аспекта. Без тях е невъзможен мак­симално точен анализ на сравнителната сила на дадена пла­нета в хороскопа, която ние, в България, доскоро изчисля­вахме само по системата на Морен Дьо Вилфранж - Петър Манев, усъвършенствана от Крум Янакиев Въжаров. От ста­тията се вижда, че за по-обективно приближаване към комп­лексната сила на всяка планета, са включени и астрономичес­ките й данни. 
Към астролозите и астрономи програмисти се отправя молба за съдействие: може ли да се състави програма (или да се усъвършенства вече съществуваща), така че да се получи ефектът на неравните орбиси от двете страни на всяка пла­нета, според теорията н КМА? Това е особено важно за опе­риране с примарните дирекции, понеже от дълговековен опит най-добрите астролози знаят, че събитията по рекстасцен­зии (по екватора) дават прогнози с най-голяма точност.
Ето думите на Елма във връзка с тази тема:

27.02.2009г. 20:30:50

         - "Фокусите" на езическата и старозаветната астрология са познати – манипулация и печалба. Новозаветните не печелят, но използват Новия Завет за манипулиране, за прекъсване токовете на Божественото. Те са много виновни за провалянето и пропадането на милиони хора. Окултните науки на "праведните" - също, понеже изтъкват само духовното, но не и Божественото. Съдническите позиции на така наречените "праведни" имат известна роля, но не градивна. "Праведните" също ще останат в Старата Вселена, ако не станат Ученици.
         Щом някой ви вземе паричките, той е старозаветен – ако ще да му е златна устата. Щом някой ви учи на ум и разум, но иска да сте като него, той може и да е новозаветен, но ще се разболее, ще умре. Когато говоря за "новозаветни", аз нямам предвид Новия Завет в оригинал. Новият Завет в оригинал е в записите на Природата и той се преподава постоянно. При него няма църкви, ритуали и собственост, нито даже собствено мнение, налагано на другите. Истинският новозаветен си отстъпва не само жилището, но и сърцето. Той става сърце за всички. Говори ли ви някой нещо друго, той е новозаветен в старозаветни гащи. Странно колко упорито изоглавени са всички, които четат и проповядват Евангелието!... Едни мазни, други с остри очи – но всички си пазят къщи-те. Пазят си сърцата за гнидичките, които ги вкарват в гроба.
         С небомъдрието на Новото Небе и Новата Земя ще занимавате само ония, които ви приемат в дома си (небомъдрие в случая значи "астрология" – б.п.). Приемат ви в дома си, но и вие ги приемате във вашия. Ако той живее в дворец, а ти в кашон или под гумен цървул, периодично си сменяте жилищата. Ти живееш там сам или с неговите близки, той ти отвръща със същото. Само тогава съвпадите ще ви правят едно цяло с Бога или Природата. Опозициите извикват сродната душа само тогава, когато ù се откликвате мигновено и пълноценно в други хора. Тя посто-янно ви търси чрез хората, които ви обичат и харесват. Вие не използвате опозициите в Природата за сливане, а предпочитате отблъскването, нереагирането. Точно по същия начин ще ви отблъснат и тези, които вие харесвате. Небето използва опозициите от милиони години именно с тази цел, но хората пак не разбират, умират. Тригонът е "Явлението на Духа" – шансът да обикнеш трети. Не "рогът на изобилието" в материален смисъл, не шансовете да те признаят. И това става при тригоните, но после си плащаш с циреи. Циреите не са само големи – има ги с милиарди и в астралното, и в умственото тяло на горделивите. Горделивите искат избрани обстоятелства и избрани същества, но пак са смъртни. Те не знаят как да посрещат тригоните – шансовете за приласкаване на различния.
         Сега няма да продължа с аспектите, нито с другите дялове на астролонията, понеже всички до един лъжете като дърти цигани. Не видях никой да си смени жилището и близките с някой друг – нито за една нощ или денонощие. Почти излишен е и опитът ви със Сириус след няколко дни. Ние почнахме тия опити с надеждата да ви подготвим за преминаването в системата на Термона (Сириус), понеже там всички живеят така. Там не само осем нощи, но една трета от годината живееш всяка нощ в различна аура. Именно затова сирианците са най-красивите в целия звезден остров. Там болести не съществуват, освен ако не попаднеш на чужда честота, на чужд морал.
         Моралът по двойки е нещо отречено във всички светове, във всички разумни обиталища. Препоръчва се само на кандидати за гробищата, когато искат да сменят повече тела за по-кратко време. Значи – и това помага на еволюцията. От такива прераждания душите носят силна, отровна горчилка, която ние ползваме, както учените ползват отровата на змията. Капваш микродоза такова "щастие" някому в сърцето – и то оздравява. Това е, понеже животът по двойки идва от носталгия. Това е носталгията по сродната душа, която е свещена. Отровата иде от несъвместимостите, от гниенето без чужди аури, но в тази отрова има доза копнеж по Единствената – Онази, която се намира Навсякъде.
Истинската Единствена понякога живее в тяло някъде, но душата й е съзнателна и огромна като вселената. Тя ви търси чрез стотици същества, за да стигне до вас. Като се капсулирате в род и брак, тя няма как да влезе, понеже сте токсични и миришете много лошо, смъртоносно. Всяка двойка, която не е минала през Центъра – през Бога, - непременно се вмирисва. Затова внимавайте с аспектите – без съвпада, всички аспекти се вмирисват.
Съединението в плоскостта на екватора при вас е решаващо, понеже вие пропаднахте по линия на слънчевия екватор. Минахте транзитно през любовта и милосърдието, поискахте изява пред смъртни. Прогресиите при вас също не са много прогресивни – не проявявате свободната си воля свободно. Затова се гледа верността ви по земния екватор. Това са Първичните Направления на Бога – семената от шансове, които Той е посадил в почвата ви (Това са примарните дирекции – б.п.). В това отношение, новата българска аспектология е от полза, понеже е точна и изчерпателна. Тя може да ви покаже къде са тези семена и кога могат да покълнат, ако ги поливате.
          Значи, прогресиите са вашата свобода и вашето възвишено разбиране да поливате семената на Бога. При лоша наследственост и френология, прогресиите поливат семената на смъртни същества, имат вкус към смъртни. Астролозите ще ме разберат. Тогава не очаквайте нищо добро при транзитните аспекти. Те са само куки или лопати. Негативните са куки, за да ви издърпат в ада; положителните са лопати, но с блага, които ще ви вмиришат. Ако знаете обаче къде са скрити семената на Бога и приемете тях да поливате, а не други, тогава щастието и младостта няма да минат транзит през вас.
         Тези термини не са истинските, но стават за игра с думите. Ние имаме право да си играем с думите, ако това може да ви помогне да не си играете с Любовта. Любовта като играчка е предвидена само в началните класове, когато още едва стъпвате. Вие трябва да я хвърлите, да я счупите, за да видите какво има вътре в нея. Щом една любов падне и се счупи, тя е била само пособие, сянка на Любовта. Който се научи да сглобява счупени любови, той става майстор. Най-лошите, най-неспособните деца късат и хвърлят каквото им попадне. Тогава идват негативните уроци на космоса.
         Значи, има два вида последствия от негативните аспекти: когато не си разпознал, или когато си захвърлил семената и плодовете на Бога.
Една подробност: не правете дирекции на съществата без душа. И да им ги изчислите, те чакат събития. Съществата с душа правят събитията, останалите ги очакват. И без никаква астрология можеш да направиш прекрасни аспекти! И при най-благоприятните аспекти може да не получиш нищо.
         Всичко зависи от това: разпознаваш ли, поливаш ли Семената на Бога.

 

Един от най-великите мъдреци, психолози, музиканти, поети, писатели, художници, хуманисти и астролози на всички времена е Дейн Ръдиар (Dane Rudhyar -1895-1985-). За примарните дирекции (семената на Бога), той казва: "Кармата не е наказание. Тя е последствие от изпуснат благоприятен момент, даден от Бога".


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.