- Н -

Наѝри: Поле, в което плуват душите на влюбените, мечтателите и поетите, и което се създава от тях.

Найа̀нда: (вж. Им-Ясноприсъстващият).

На̀о: Дума от астроформулата на Венера:  „Съвместно плуване и преливане“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Наран  - Полето Наран е особен неохимен пласт с филигранно формовани отвори, през които времето преминава в пространството не хаотично, а на струи. Тези струи повтарят формата на отво­рите и запазват профила си до неизмерими далечини, понеже са кохерентни – както при вас лазерните лъчи. Тези струи от време се завихрят чак до “повър­хността” на вселената, където образуват Океана на Пространството. Психологически, това значи мно­гоструйност на стремежа към съвършенство, в ко­ято отделните подвизи на духа не се разпиляват и смесват, а плуват паралелно през вечността. (16 кн.)

Незрѝми пиедеста̀ли: Божества авторитети.

Н.К.Е.: Нелична космична енергия, добивана чрез усамотение и свободна индивидуална територия или извънредно честа смяна на обектите, мислейки за тях, а не за себе си. (вж. Л.К.Е.).

Нел-Онтрú: женския херувим, живеещ на полето на Шестото езеро.

Неосéн - това е есенцията на Доброто. Тя се съдържа в цялото Проявено Битие, но само „фене­рите“ могат да я ползват като масло за светилник; най-високооктановото гориво - гори­вото на Неосéн! (кн.23)

Неохим - спира времето и го превръща в пространство; има силата и правото да строи пространства от нов тип, в които да пръсва новите светове. Образът на неохимите не може да се опише с никакви земни думи и сравнения, тъй като те се проявяват във вашето поле най-вече като мяра, пропорция и стил. Прост­ранството, което познавате, се дължи на неохи­мите, но най-яркият белег на тяхното творческо присъствие е справедливото и хармонично пасване на световете един спрямо друг така, че да се вместват в пространствата, без да се сблъскват…. Неохимното царство е най-старото  архан­гелско общество, което още крепи сводовете на ду­ховния свят, въпреки че архангелите станаха архи­деи – преминаха в Божествения свят. (кн.16)

Нинрáм: царство на ко­рундови алохими. (кн.22)

"Ниолен" означава: "Най-идеалните орнаменти на ясновселената в сърцето на Истината"(кн.25)

Нир: Йерархия в галактика Юмна, с развити от 400 до 3000 сетива. 2. Връзка на магнолията и холифизата с качествата на тази йерархия.

Нѝрвана, нӑрвана и сӑрвана са трите състоя­ния на татвичното блаженство.(кн.16)

Нирлада̀нт:  Фактор, осъществяващ нирладация.

Нирлада̀ция: Глъбинна хармонизация.

Нирн: Звездата, към която сочи северният полюс на всяка планетна ос. От такава звезда планетата черпи ритмична енергия.

Нѝу: Ангели на люляка.

Нищите духом са най-прелестните ангели на ùмума, които се сливат с Нищото напълно и преста­ват да просят милост от Отца за себе си. Разнищ­ването повече не ги засяга, тъй като те престават да бъдат нещо. Да искаш да бъдеш нещо, дори и пред Бога - това значи да си нищожен пред Него, понеже си започнал да се разнищваш. Нишка, отделена от всички други, се нарича "продънване на душата". Душата е потенциално без­дънна, но когато някой пожелае да стане нещо, миг­новено душата му се "одънва" и обвивките ú започ­ват да се разнищват. Тя престава да се възприема като нищо пред Бога - и простосмъртието навлиза в нея.(кн.23)

Но: Съзнание, отблъскващо партньорството и стремящо се към отделност.

Ноайата е безпаметно, невъобразимо, неопису­емо с никакви думи и никаква музика същество от женска полярност, търсещо само татван и нищо друго! Ако види някого, който блести и иска да се са­моизтъква, да пламти, да се самоизявява, ноайата свива устни, прави тъжна гримаса пред агресията и потъва бавно и скръбно към дъното. Нея я интере­сува само безмълвието на Онова, Което няма име, и зад Което се крие безмълвие: пълното и абсолютно нежелание за общуване, промяна и смесване с изяве­ното; непреодолимата дълбокост на свръхсви­тостта; целомъдрието, нямащо нужда от нищо, ос­вен от тъмнина и самосъзерцаване. (кн.16)

Но̀ва: Дума от астроформулата на Луната. „Растеж от присъствието на растеж до тебе“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Ноза̀м: Скок от „ино“ към „лон“ - навътре от свръхвселената, чрез превръщане на понятията в степени на саможертвата.

Ноко̀н: Звезда в Хиадите.

Нол: Дума от астроформулата на Лусин: „ Покълване на силата“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Нол: Планетата Плутон и дума от астроформулата на Плутон: „Тръпка на победа в общото дело“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

"Нóлум" е истинското име на ноосферата, в ко­ято са събрани всичките нишки на човешкото пове­дение, които са тясно преплетени и взаимосвър­зани. В нолума сте снети от ясновселената от на­чало до край, без никакво прикриване на нито едно следствие. По нолума ангелите на Логоса съдят какви са кармичните ви вериги и определят как ще ги коригирате. В нолума всеки от вас е свързан със всеки без изключение и затова ние сме едно. Изпра­вянето на едного подава импулс за изправяне на всички. Но по-едрите нерви на нолума представляват веригите от сродни души. Всеки нерв си има име и код. По този код се откриват всичките ви сродни души, пътувайки чрез него по нерва. Нолумът се повтаря напълно във вашия мозък и нервната ви система, така че съдържате предста­вителите на цялото човечество в себе си.(кн.25)

Нон: Престолна чакра на цветето „Иисусово око“ в човека.

Но̀нсостра̀ция: Извънредно висока степен на Божествено съвършенство – уравновесяване на гениалност с педагогика и липса на желание за проверката на ефекта от личното въздействие върху другите; искрена радост, когато учениците надминават учителя; ненакърняване на личното съвършенство от бащинството.

Нор: Полунощна подйерархия на Слънцето и дума за връзка с нея. „Извличане на покой“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Но̀ра: Йерархия на звездата Ригел, управляваща синтеза на водорода в светлосин хелий.

Нориáл:абсолютна субстанция; способност да открива абсолютните микроистини, т.е. кристалите на Универсалния Дух, разпръснати из Трите Вселени.(кн.27) 

Нот: Йерархия на Полярната звезда, способна да тъче Божествен мрак и Небитие; носителка на периферността, покоя и нощта, родителка на еластичността и ритъма; носителка на Мировата Душа за всяка планета, насочена с оста си към някоя звезда.

Нот - Нощта на Пралайа. Спящата Пра­лайа се отличава от бодърстващата: Пралайа съ­нува когато е будна, но се материализира когато спи. Това са парадокси за вас, но такава е нейната приказка, в която живее.(кн.22)

Нотѝл: Дума от астроформулата на Уран: „Сок на осияване, палещ мъдростта“ (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Но̀у: Планетата Венера и дума от астроформулата на Венера: „Единствен атом, който е друг и най-мой“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Нох: Пришълец в Древен Египет от Сириус.

Нур: – "виолет", по абсолютен код. Рицарите на всички времена са под покровителството на "нур" - Пламъкът на Подвига. Рицарите през средните векове на Земята са от този корен. Самият крал Артур съдържа това "ур" в името си.(кн.22)

Нюла̀м: Дума от астроформулата на Плутон: „Много народи от Царството Божие си правят посещения“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.