Книга 17

11. IV.128 (1992)г.
Москва

ДЪМПИНГЪТ НА ХРИСТА
Пуснахме обява: "Търси се поне един християнин в Москва,
който да даде жилище без наем за Свободна Майка"...

ОПИСАНИЕ НА СЪБИТИЯТА И ВЪПРОСИ
19:45 ч.
Вървейки по улицата, към 19:30 часа дойде разрешение на идеята как ще се ползват жилищата, които ще отдадат безплатно истинските християни в Москва и Русия (в резултат на едно съобщение, продиктувано от Елма, което пуснахме в няколко вестника и започ­нахме да получаваме писма).

Вчера Т.Е. разказа как удивително се е развързала връз­ката й с Ж., благодарение на Истината. На въпроса, как сега ще намери квартира, след като наемите са така високи и постоянно растат, й бе отговорено да пусне обява в безпла­тен вестник, че се търси поне един християнин в Москва, който да отдаде жилище без какъвто и да е наем или друг вид компенсация. Ето думите на Източника:

- Тя ще стори това и ще ù се обадят не един и двама християни. Тогава тя ще попита: "А какво да правя с толкова много жилища? На мен ми беше нужно само едно..."
Ще ù бъде отговорено: Пусни обява, че се дават безплатно Христови жилища за самотни бременни, кърмещи и майки над 28 г., ако са вегетарианки, не пушат и не осъждат нищо и никого, даже в мисълта си.
За събиране на документацията на това ново дело се получи неза­бавен веществен отговор: в 19:40 ч., върху един перваз на про­зорец по стълбите на дом № 38, беше оставена от някого една синя папка с твърди корици и машинка, категория лукс, нем­ска...
Условието за тази благодетелност ще бъде отдаване на всяко жилище за договорен срок – докато жената е бре­менна или кърмеща и при положение, че живее сама: без пос­тоянно или продължително присъствие на мъж, роднини или прия­тели, даже й родната ù майка. Кандидатката за Христова по­мощ и жилище приема посетители само за по един ден, и то по препоръка на координационния център, след като тя лично се е съгласила и е одобрила препоръчаните. Това не ограни­чава свободата ù да посреща и свои близки и приятели - непу­шачи, неосъждащи избора на кандидатката да живее по такъв начин и незадържащи се при нея за повече от едно денонощие, в специалната стая за гости. От своя страна, даряващият това жилище за договорения срок подписва и свято спазва деклара­ция, че е съгласен да се монтират ключалки от сътрудници на Христовото движение "Извор" – обожатели и служители на Свободните Майки. Отдаващият жилище се задължава по ни­какъв начин да не се разкрива на облагодетелствуваната, че именно той е временният дарител; и в никаква форма да не търси от нея каквато и да е компенсация, воден от съблазън или тщеславие. Даже и в случай, че синастрическите и други анализи и препо­ръки на Центъра запознаят дарената с дарителя като най-сродни души, последният не трябва да я изнудва със саморазкриване, та да се държи тя "по-мило" с него... При нарушение на тези условия, съответният участник се изключва от системата "Извор" веднага или след изтичането на договора. Следващ етап: приемане на кандидати за тайно, полуявно и явно под­помагане на Христовите Майки. (В      В същия момент Т. пуска спонтанно телевизора и върви филм за една бременна! Героите говорят за християнство и християни. Споменава се някаква "двухкомнатная квартира"...

Горният текст, започващ от "Условието за тази благо­детелност...", е оформен в ръкописа като холизация, но не при­лича на такава. Вероятно са съображения на единатора, обяснявал в този момент на заспиващите естеството на за­мисленото движение “Извор”, а след това отново се е отдал на прекия Контакт. Оставяме тук текста поради случая, описан след него. По-долу следва оригинално осияние, дошло на след­ващия ден:

12. IV.128, преди зазоряване
- Още няколко дни – и атомните гъби на комерса и бизнеса, взривени напоследък на шир и на длъж дори по святата Рус, ще бъдат раздрани от ненадейните мълнии на Работата!
Три скромни безплатни обяви ще проверят има ли някъде останал жив ученик на Христа. Ако се на­мери поне един в последната надежда на Господа – невинна Русия, - то сред убийствената смрад от по­върнато, дошла чак дотук откъм залеза на пропад­налите народи, изведнъж ще замирише силно на озон и на здравец – и душите ще почнат да дишат! Ко­лендрото на мисълта на Христа, проявена на дело, ще избие с изненадващ удар палмата от нечистите ръце на езичници и предатели!
И така, съобщете: "Всички бременни, кърмещи и майки над 28-годишна възраст, които са самотни и отчаяни и искат да живеят сами с децата си, не употребяват месо, алкохол и цигари и не осъждат нищо и никого, могат да пишат на Едного, Който се завърна.” (Адрес чрез Т.Е.) Приемащият осиянието отново спира и не иска да продължи, понеже си мисли, че пак диктува подсъзнанието му, "болно от фантасмагории, параноя и мегаломания, и може би нещо още по-лошо"... Но после кандисва и продължава да предава:
-  Не забравяйте рождени данни и фотографии. От името на втори подател, обнародвайте: "Учени­ците на Христа от всички специалности могат да предложат безплатно услугите си на адрес... (чрез Ю.)
Изразът "Едного, Който се завърна" няма отно­шение към някаква отделна човешка личност. Всеки от нас, откъснат от Христа и от истински своите, може да бъде само кал и прах в нозете на Учителя! В Русия сега се завръща не друг, а сам Христовия Дух в душите и сърцата на всички, които Го обичат и ко­ито са готови да живеят като Него на делона практика – не по двама и по трима, а напускайки близките си и тръгвайки след Господа.
А това означава, че племето на продавачите и наемодателите, които са открай време предатели, "ан­дроиди", интервенти на Земята и в космоса, сега ще се сблъска за последен път с най-силния дъмпинг на Христа, ако все още има оригинално творение на Отца в Русия - създание с искра Божия, а не със сажда в недрата си.
Аорùс, Аорèн, Аорùниум!
Да потръгне делото на Христа между живите!

12.10.128, 17:40 ч.
 - Тук се казва: “Всеки от нас, откъснат от Христа...” - Кой си ти тогава, който говориш тук, след като знаем, че обик­новено единението е с Елма, т.е. самия Христос?

 - Атмосферата в Москва тогава бе тъй гъста; похлупакът, сложен й от сатанинските школи – така плътно брониран срещу присъствието на Христа, че Аз ползвах Свой предан пост.
 - Може ли да се каже нещо повече за него?

 - Това са постове абсолютно секретни, които се покриват с тъмнина, за да не бъдат засечени и унищожени. В случая ползвах посветен от Пети, пос­леден ранг, на когото предстои възкресение след ня­колко години. А за да се предпази от мощното си светене, което би го издало, прие едновременно четири най-гнусни ръководни поста в самото свърталище на най-мощните Ми противници: маги­ческа ложа, църковно расо, разузнавателен пагон и касиер на бизнесменска сметка. Но ти сега мислиш, че сам си го съчиняваш, затова прекъсвам...
 - Как е възможно Бял Брат - Син Божий - да взима дейно участие в бизнес, лъжа и насилие?... Или той е от Всемирната Ложа?...

 - Това са роли, с които той се е съгласил. Те са по програма на Всемирното Братство и всичките му действия наказват кармично само крупни престъп­ници от тия четири сфери и облагодетелстват унижени и оскърбени..
В друго осияние се казва, че сега в Русия андроидите са най–малко – само 15%. След 17 години обаче са се увели­чили почти до 30% – мисълта за уреждане и печалби умно­жава хората без душа в дадена страна с голяма скорост.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.