Книга 21


29.V.130(1994)
София - Изгрев

И ВСЕ ПАК, ЗВЕЗДАТА СЕ РОДИ!


5,53ч.
      На 29 май 130 год., в 5,53ч. Н.Р., който взе най-активно участие в рисуването на Звездата, е включил Тот (тока) - алената крушчица в центъра. Изискването беше да е сам. Затова той спа в дома на х., а последният - на друго място. Рано сутринта, излизайки от "другото място", х. пожелава да посети с К. едно кафене. Те знаят, че Звездата вече се е ро­дила - че Червената й крушка вече свети от минутата на из­грева. На масата в кафенето има настолна лампа с абажур. Х. инстинктивно щрака ключа, въпреки че е вече ден. Светва червена крушка! Такова нещо никога не му се е случвало до­сега. После отиват при Звездата. Н. разказва, че е пял и сви­рил на китара по случай включването на "Тота" на тази Земя. Спонтанно е отворил том беседи от Учителя 2-3 пъти, но винаги се е падала една и съща беседа. Там пишело (и ни я по­каза):

 "Ако Аз бих пуснал […] тока на Любовта, вие щяхте да я почувствате... Може някой път за 1/2 ч. да пуснем тока на Божествената Любов - тогава вие ще почувствате какво нещо е Любовта. Ако 1/2 ч. тече този ток във всинца ви, вие ще научите много повече, отколкото всичката философия, която сега съществува в света! Вие ще кажете: "Ха пусни го!" Питам: Ако Аз го пусна, този ток ще произведе ли тия резултати, които невидимият свят очаква? Разберете, че Живата Природа държи строга сметка за всички нейни живи сили. Тя щателно следи за тях. Много щателна е тя. Ако тече този ток 1/2 ч., един ден ще ни представят сметка. Тя държи сметка и не може току тъй да пуснеш този ток - ще го пуснеш навреме! Може да се пусне, но навреме - ако вие сте приготвени... Като пуснем този ток, старите ще се подмладят, а някои млади ще ги оста­рим. Има млади, които са позлатени отвън и като пуснем тока, ще изчезне златото; има стари, които отвътре са злато, а отвънка са обвити с един пласт от обикновен метал - и като пуснем тока, този пласт ще се стопи, а златото ще остане. Тъй че, всеки ще се яви в своята вътрешна същина. И цялата обста­новка на нещата ще се измени. Тогава ще ви­дите кой е "праведен" и кой е "грешник"... Този ток ще покаже кой от вас е работил в мина­лото, доколко се е занимавал, как се е учил, ко­гато е бил в Школата, каква е била способ­ността му." (стр.489-490)..."Та казвам: вие сега, уче­ниците, ще се подготвите, за да мога този ток да го пусна за 1/2 час, защото и на Мен ми трябва. Защото, Аз като го пусна, ще го употребя за друга работа. Та ще помогнете да пуснем този ток!"(Стр. 505, Том "Окултни лекции" ІІ год., беседа Т.П.С. от 21.1.1923г., 16 шк.л. на ООК)

След това снимахме Звездата на Елма в двора на слънце и после - вкъщи със специална лампа. Предишния ден не успяхме да изкараме червено копие от образа на Бог-Отец (худ. Юлиус Шнорр фон Каролсфелд, 1860 год.) - излезе бледо и с отрязана ръка. Затова снехме Звездата както е - със синьо копие, както са и останалите, по Г. Дорé. Значи ли нещо този неус­пех и трябва ли да изпълним срочно аления вариант, за да ос­тане именно той и да го снимаме, с цел отпечатване и ксеро­копия? Но преди да помолим Елма за отговор и на този въп­рос, ще цитирам тук мисли от още две отваряния на беседи от Учителя, които се паднаха в началото на рисуването на Звездата и при завършването й, без още да бе включен "то­кът" / "Тотът":

"Аз употребявам музиката като един после­ден метод да внеса хармония между вас. И ако този метод не проработи, Аз имам на разпо­ложение още един метод, но после ще ви го кажа... Имам един метод още по-хубав, но бих желал този последен метод да дойде, когато вие усвоите музиката. (стр.279) ...
 Ще дойдем то­гава да застъпим една друга област. Ще ми­нем в геометрията и математиката." (Стр. 292, беседа П.П.О.М., 26.ХІІ.1922, 9 ш.л. ООК)

Другият том беседи, отворен спонтанно секунди след за­вършване на основното чертане на Звездата на стр. 118, бе "Допирни точки в Природата". Паднал се е текст от бесе­дата "Прояви на съзнанието". Тук няма да се цитират мисли от нея, защото се оказва, че вътре е пълно с чертежи и обяс­нения от Учителя. Те съвпадат - отново по удивителен начин - с основните геометрични и философски принципи на Звез­дата на Елма, а х. никога до този момент не е чел тази бе­седа! Необходимо е да се проучи внимателно от всеки, който желае да проникне още по-дълбоко в това, което начертахме. Добре е копие от тази беседа да се приложи към осиянията за Христовата Звезда.
За сведение, започнахме изпълнението на Звездата на 11 април и завършихме на 29 май 1994 г. - точно 49 дни (колкото са измеренията - 7х7). Ще направим и хороскоп на мига на раждането й, но от беглото сравнение с датите на цитира­ните по-горе беседи от Учителя впечатляват следните неща: 1. И трите цитата са от отворени спонтанно, напосоки, три различни беседи, от два съвършено случайно взети тома и, при това, от различни класове (Общ и Младежки), намирали се на различни места в две отделни стаи; 2. Двама души са отваряли, а не един. 3. Паднали са се три текста, ясно и ка­тегорично свързани с геометрията и с тънкости относно Звездата, която рисуваме; 4. Тези 3 текста са в периода 26.ХІІ.1922 - 21.І.1923г. Явно тогава Учителят и в двата класа е занимавал учениците Си с проблеми на духовната и Божес­твената геометрия и математика, обещавайки, че някога ще им даде повече и ще пуснат заедно "тока на Любовта" - поне за 1/2 час. 5. При нас токът на българската батерия, който захранваше Червената лампичка в центъра, се изтощи точно за 1/2 денонощие; 6. От момента на тези три изказвания на Учителя, които явно Той лично е заредил в свои книги в дома на х. и насочва пръстите на двама изпълнители да ги отво­рят точно където трябва, са изминали цели 72 години, а това са 72º по символични дирекции - аспект Q (квинтил). Даже по транзити: 7. Юпитер през април и май 1994 г. прави тригони към Плутон и Уран през януари 1923 г.; Сатурн 1994 г. - тригон към то­гавашния Плутон и съвпад с Уран през януари 1923 г.; Уран в съвпад с Неп­тун`1994 тригонира и секстилира северния и южния лунен въ­зел през януари 1923 г.; Северен лунен възел`1994 – в секстил със Северен лу­нен възел`23 и тригон с Южен лунен възел`23 г. Необходимо е да се направи анализ и на прогресиите, революциите, Точката на Себето и други движения, за да се проследи как Учителят за­лага и кога изпълнява тази идея. 8. Като се има предвид, че московският вариант на Звездата бе изпълнен от художника В.К. с конци; като се сравнят осиянията, дадени от Елма във връзка със Звездата Му - особено напоследък - с беседата "Прояви на съзнанието", пък и с другите лекции от тома "До­пирни точки в Природата", които са пълни с чертежи и никога не са били четени от холизатора до настоящия момент (30.V.1994г.), паралелите и направо преките съответствия са наистина потресаващи! В лекцията "Установени мерки", например, която сега отварям, има такъв чертеж: (права ли­ния върху върха на остър ъгъл, като "n" е лявата страна на правата, "c" е точката, свързваща правата с върха на ъгъла, а "d" - дясната страна на правата; "В" е лявата срана на изп­равения ъгъл, а "А" - дясната). Учителят го тълкува:

"В живата геометрия, т.е. геометрията на Живата Природа, [линиите] са живи, подвижни, съзнателни. Вследствие на това, в обикнове­ната геометрия всички линии и фигури се тълкуват по един начин, а в живата геомет­рия - по друг начин.
 Да допуснем, че линиите СА и СВ са живи и се движат съзнателно. Коя е причината, че от точка С те започват да се разделят една от друга и образуват остър ъгъл? Ако правата АС представлява положителна сила, а пра­вата СВ - отрицателна, те по никой начин нямаше да се разделят - щяха да се слеят в една линия. Значи, тези две прави представля­ват или две положителни, или две отрица­телни сили, заради което се отблъскват и об­разуват помежду си ъгъл. Каквото става между силите в Природата, това става и между хората" (17.І.1923 г.)

В лекцията "Прояви на съзнанието" има такива чертежи: (триъгълник, на който на двете стени отстрани има стрелки надолу; върхът е "т", а долният край на правата, пусната от него - "о"; основата на триъгълника е СД. Следващата фигура е голяма двойка и после - два остри ъгъла един срещу друг, хоризонтално преплетени - стените им се пресичат на сре­дата, а на върховете на ъглите има кръгчета) - напълно от­говарящи на дейностите и проблемите ни при чертането на Звездата на Елма. Там Учителят анализира и Соломоновия знак (в Звездата - Снежинката), казвайки и това, че Соломон се е родил като един от учениците, апостолите на Христа. Говори за произхода на двойката и - напълно в духа на послед­ните осияния - на 3.І.1923 г. казва:

"За вас е важно да знаете, че числата не са прости, мъртви знаци, но живи величини, т.е. сили, енергии, които действат върху съзнани­ето на човека. В числото две имате две еди­ници, две съзнания, които се стремят към една и съща цел. Това движение наричаме "стремеж към Бога". Следователно, стреме­жът към Бога ражда любовта. Значи, любовта се ражда само между две души, между две съз­нания, които се стремят към Първичното, Божественото съзнание." (стр. 187)

Целият том е пълен с чертежи и тълкования – явни еле­менти на Звездата, - а след толкова десетилетия днес че­тем тази беседа за пръв път!
 В този тект тук се прилагат копия от чертежите и изчисленията за Звездата, за да се види колко сходни са не­щата отпреди 72 години и сега.

30.05. 17,13ч.

- Понеже Точката е Божествена, не се мени по аб­солютни размери и по цвят. Но човешката форма на Тот, изобразена на върха, периодично се променя. Правилно схвана, но не дадох да се запише, че алена репродукция би изобразила Отца в най-автентичния Му вид. Но прибързано приемане без напътствия може да бъде опасно. Непременно приемай спокойно и питай подробно, инак рискувате с част от Исти­ната.
Ален образ на Самия може да има само в дом на ня­кой, който живее сам. Сам с всички - без родови връзки, без симпатии и антипатии. Затова обърках на два пъти тези, които се занимаваха с червените ксерокопия. Синята фигура показва, че Отец, като Богочеловек, общува с вас на духовното, а не на Бо­жественото поле. Няма такова нещо "предпочитá­ние" в Алената Точка! Ако човек излиза от къщи и ходи по гости, все още може да се поддържа изкуст­

Слънчицата и снежинките от кръговия пръстен в
 перифе­рията (с различни увеличения)

вено дишане на тот-тялото; но ако няма желание или възможност да му ходят на гости, а той да жи­вее сам, дишането си остава половинчато, "спаси­телно", стига той сам да отсъства поне три дни в седмицата и да гостува сам на различни хора. Плъпне ли род и челяд - никакъв ален Бог-Отец на върха! Пус­кането на крушката щеше да подпали най-малко един квартал, ако имахте червена репродукция горе на Звездата.


Детайл от Христовата Звезда


Сатаната се радва, когато Любовта не може да се прояви. Аз правя сериозни усилия да ви предпазя от гигантските контравълни, явяващи се напосле­дък поради новото взимане на Слово без Дело. Със Звездата става още по-стръмно: липсата на пълен и изобилен живот по линия на Основния Библейски Закон би ви помела, ако бяхте направили съвсем то-чно Звездата.
Една фигура като тази е новоро­дено пеленаче – иска постоянно да суче Присъствие. Присъствие на Бога при вас има само при съединява­нето на сродни души. На духовното поле това се на­рича сливане в творчество на духовно злато, а на Божественото сливането става на всички полета.
Където има съпрузи пред Бога, направете розов об­раза на Отца; където се съединяват любими пред Бога - там може да е ален. Но където се общува пре­димно духовно - да си остане син. Който обаче живее сам, но като кукувица и не отстъпва дома си, пак е опасно.
Нямай страх да прескачаш прогнозите Ми; гледай да не прескачаш Законите Ми! Прогнози се прескачат и надскачат, прогнози се заличават, но прескача­нето на Закон води към смърт.
Търсете неуморно онези, които проявяват Бога за вас - само така ще продължите изкуственото си ди­шане!
Проявявайте непременно Бога за ония, които са ви определени - и тогава ще продължавате естестве­ното си дишане.
Тъй като Природата не търпи безлюбие, тя ви оставя да се обезобразявате и остарявате.
И все пак, Звездата се роди!
Свéти не свéти - появи се!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.