Книга 29


27.IV.134(1998) г.
Бургас - Изгрев

ВЪЗВРЪЩАНЕ КЪМ ПЪРВОИЗВОРИТЕ


16,00
Сутринта дойдe един приятел от София, за когото се бе получило ЖЛО от 5.IV.134 г. ("Борú се"). Дълго време нямаше условия да помолим Елма за останалите едно или две осияния за него, затова решихме, че е най-добре да се подготвят лис­тове с холограмки. Излязохме и на обяд, като по пътя и в ресторанта си говорихме интересни неща: за критикарст­вото и консерватизма на някои духовни хора, за скорошното идване на Учителя в Кавказ и др. Сега молим Елма да поговори пак, като Н. иска да запази въпросите си вътре в себе си, без да се изговарят и записват. Между другото, все пак един въп­рос може да се запише: какви са перспективите за персонал­ните ни взаимоотношения?

16,20
- По въпроса за грубияните, които злословят; и за ония, които пускат клевети зад гърба, понеже са по-лоши и от змии. Човек, който си представя нечисти неща или ги разпространява с езика си, със средст­вата на талантите си, е при всички случаи постра­дал в детството си. Няма значение дали помни това съзнателно. Всяка отрицателна оценка, дори и да има нещо вярно в нея, иде от желание за отмъщение, а не винаги поради гордост. Небето пази непокът­нати акашовите записи, без никакво орязване на не­достойните и срамни сцени, до момента, в който един човек престане да осъжда. Докато осъжда, той си отмъщава или - още по-лошо - иска да бъде по-прав от другия, което произтича от гордостта. Това, че понякога си служи с неопровержими факти, а не със съчинения, ни най-малко не го оправдава пред Господа, ако с езика и мисълта си е направил нов кло­зет в Битието. Да възпроизвеждаш злото, с цел да създадеш ред и да сплашиш виновните, да предпазиш невинните - това е работа на алохимите и херуви­мите; но с тези средства имат право да си служат само хора, които приличат на алохими и херувими. Има ли някой студен или злобен поглед, лют или ко­варен език и постоянно съдеща мисъл, но няма съ­вършен череп и прекрасно тяло като тези най-вис­шите божества и ангели, той е един обикновен, глу­пав човек, който не е приключил с гордостта и за­вистта, омразата. Той е бил насилен още като дете от някой близък или от случаен човек, а в повечето случаи това е продължавало с години. Неудобно е да разкриваме тази истина, но по-вътрешните прия­тели ще знаете, че критикарите, клюкарите, груби­яните, деспотите, подлеците и дори присмивачите, постоянно спорещите, са били жертва на някой сластолюбец докато са били съвсем малки; а въз­растните си служат с упойващи средства много по-често, отколкото можете да си представите. За Небето всичко е прозрачно, всичко се вижда в аурата на човека: всички деспоти и тирани, без изключение, включително и домашните, са били обект на блудс­тва, когато са били невръстни, но тези блудства са, в повечето случаи, много добре замаскирани. Окулт­ната наука пази филми, които доказват недвусмис­лено, че разпространяващите злословия са постра­дали като малки с устата си - садистични родители и познати са ги приспивали с хипноза или наркотици и са извършвали години наред страхотни блудства с децата! (Не винаги това е ставало в настоящото прераждане – б.п.)
Темата е некрасива и затова тук ще спра. Кол­кото и да е жестоко по форма, Карма си знае рабо­тата: тя допуска подобни ужаси само с хора, които са злословили и в предишни прераждания. Ясновид­ците пределно ясно виждат, че и до ден-днешен, ко­гато някой отвори уста да изкаже отрицателна дума, тъмните духове наоколо се надпреварват да му направят нещо в устата! Устите на злобните хора са не само тоалетни, но и полови органи за по­вечето вампири, които се привличат неудържимо от отрицателната мисъл, отрицателното чувство, осъждането на ближния и неближния. Дори и само да си помислите, че еди-кое си учение е по-малко свято от вашето - някой адски дух моментално се изхожда в мозъка или сърцето ви, понеже отрицателното оп­ределение е отворена клоака. Отрицателни неща могат да говорят само Учителят, херувимите и алохимите, защото те раждат същевременно сто пъти повече любов, милост и снизхождение - и отри­цателното се превръща начасá в положително. За да стане това, отрицателният факт трябва да е ис­тина, а не злобна измислица на нищожни душици, ко­ито са били обект на блудство като малки или в предишни прераждания. Второто условие е на един отрицателен факт да противопоставиш най-малко сто положителни, когато говориш за едно и също нещо или за един и същи човек. Поне половината от тях трябва да са реални, неизмислени. Другата по­ловина можете да си я измислите, защото Сам Бог така твори света: първо Си "измисля" хубавите неща, които иска да се случат в него.
И така - да сменим темата. Наистина, липсата на условия за приемане на Слово в момента отново отлага продължителните ни разговори за по-благоп­риятно място и време. Шумовете вкъщи и в блока, постоянното суетене, влизане и излизане, радио, телевизия и пр., без никой да е виновен, понеже хо­рата така си живеят - всичко това се предава в це­лия космос, заедно със Словото. Ако Бог продължава да говори и при тия обстоятелства, това не значи, че няма да има и отрицателни последствия. Където е необходимо, Той взема мерки да се предпазят по-фините същества; където е нужно - съчетава пос­ледствията с кармата на други; но сега трябва да знаете, че и вие поемате част от кармичната вина. Досега не сте знаели - простено ви е. Отсега ната­тък се старайте да търсите тихи и уединени места за Контакт. За всяко нарушаване на това правило, от този миг нататък ще плащате.
Повтарям с няколко думи това, за което вече стана дума по пътя. Вие двамата се обединявате преди всичко от Делото - Цялото Небе чака човека, който пръв ще събере усилията на приятели и идейни познати, за да се организирате и заживеете сред природата. Ти имаш всички качества, за да по­ведеш. Това не те задължава с нищо, но ако почувст­ваш такъв импулс, Ние ще помагаме. Досега вече трябваше поне един да е забил кол някъде. Не се ос­тавяйте на събитията, които хлопат на вратата.
Сега - за усещанията в главата. Те си имат и не­гативна причина, но при тебе са съпроводени със съ­буждане на атмичното тяло. Това са симптоми на духа. Ти вече не можеш да бъдеш същия - ще положиш познанията си с всички благородни средства, но няма да останат само като добри намерения. Ако тези усещания ти станат неприятни, ходи на места, къ­дето има здравец, но не сади здравец в саксии или сандъчета. Трябва да е сред природата. При спазване на правилата за общуване със здравеца, които зна­ете от "Приказки за цветята", към тези тръпки ще се добави и особена наслада, понеже ще се свържеш с Царицата на здравеца.
 Проблемът за Царичина ще обсъждаме друг път. То наистина е база на друга цивилизация, но тя е свързана и с други места, на които мога да ви заведа, при условие, че няма да ги издавате нито на воен­ните, нито на журналистите. Те са действащи, и от там вече заминаха много хора.
Относно древната ти величина като учен, фило­соф и оратор, не се страхувай - няма опасност да се възгордееш, тъй като ти вече взе изпита по смире­ние. Седмото, т.е. Второто посвещение означава разпознаване на Учителя, а ти вече Го разпозна. Да­лече не всички хора от Братството сега са получили това посвещение, въпреки че приемат Учителя за последната изява на Бога на Земята. За да се под­пали Вторият Лъч - Лъчът на Смирението, - има и едно допълнително, още по-секретно, условие: да разпознаваш не само вида, но и гласа на Учителя. Учителят е многогласовит и не говори само в Све­щените Писания и в беседите. Разпознаването на Божия глас където и да е, започва още от Второто посвещение.
Сега може да се пита за още неща.
Нещата се правят, а не се споделят. За да прове­деш един Божествен импулс, да го осъществиш на дело, не е нужно да имаш нито ценз, нито образова­ние, нито школовка или одобрение от някого. Тези неща са само пречки, ако човек иска да бъде чист и не­зависим. Помагат, но едва след като си провел Божествения план. За да ти докажа, че си избран за та­кава мисия, до три седмици отсега нататък ще ти изпратя случай за полагане основите на ново мес­тожителство. Вземи го насериозно, понеже скоро следват събития, които ще накарат много хора да съжаляват, че са вложили парите си в градски имоти. Това ви го пеем отдавна, но то е само за да подготвим съзнанието ви да повярвате. Щом се случи, тогава хората веднага изваждат цитатите и казват: ето, предупредени сме! Защо не изпълнихме?! Сега има опасност пак Словото да забуксува, понеже мнозина искат подкрепа, а повечето не изпълняват.
Имате абсолютно всичко в ръцете си, за да поло­жите основите на Ново братство. Сега му е вре­мето!
Ние започваме от житното зрънце. Първо посаж­даме само едно зрънце - не повече. Ако порасне и даде плод - и него посаждаме, т.е. оставаме го самò да се посади. Ако почнем с бизнесмените или мислим за тяхната подкрепа, това значи да живеем с бизнесмени, а това е най-голямото нещастие на света. Бизнес­мен, който не е вегетарианец, въздържател, и не чете и изпълнява Словото Божие, повече може да навреди, отколкото да помогне. Даже и тайно да ви подари парите си, тези пари са вече червиви, понеже произходът им е човешката смърт и мъка. Затова Ние не приемаме пари нито явно, нито тайно, въп­реки че понякога допускаме и такова нещо, със спе­циално разрешение от Небето. Както в древните християнски и богомилски общества, богатият трябва да се откаже от всичките си пари, притежа­ния и имоти, след като подсигури близките си, ако иска да бъде приет за чирак в Школата.
 От вас се иска само едно: всеки да посади по едно житно зърно. Ако всеки стори това и го каже на сво­ите познати, а те на своите познати, като обеди­ните зърната си още от първата реколта, вие ще можете да посеете цяла една нива. В тази нива жи­тото ще бъде особено - няма да го нападат никакви плевели и вредители, защото първото житно зърно ще е посадено от любов и ще е попило вибрациите на всеки един от вас поотделно. В него няма да е вло­жена мисълта за продажба. После тия ниви ще ги оставите да се саморазсяват. Така те могат да покрият целия свят, защото няма да го жънете, а ще роните зърната им на място. Ако направите до­мовете си сред такива ниви - вие ще имате едно климатично поле. Пшеницата може всичко, тя е тво­рение на елохим - на най-високия елохим, равен на Бога. Ето защо, като помолите едно житно зърно за каквото и да е, то ще го изпълни. Време е вече да правите такива опити. Вие си казвате всеки път: "Ах, колко интересно!..." - и не се спирате пред едно житно зърно да го помолите за нещо. То е разумно същество! Достатъчно е да имате само едно житно зърно в една чисто бяла кърпичка и да се разгова­ряте с него от време на време, да му пеете, за да видите какво ще стане. Ако човек е чист и безкорис­тен и иска да бъде ученик, а не обикновен човек, който си служи с обикновени средства и методи, той започва с най-малкото - с житното зърно. Житното зърно може да ви запознае и с най-богатия милиардер на света, ако мислите, че оттам идва спасението. То обаче не може само едно: да накара просяка или милиардера да си легне рано, за да посрещне изгрева на Слънцето... Първият лъч на Слънцето има съ­щата сила като житното зърно. Първата глътка чиста изворна вода - също. Една усмивка, една ми­лувка, една блага дума, една положителна и добра мисъл за онзи, когото не одобрявате - това са все елементи от алхимията на Царството Божие, с ко­ито всичко става постижимо. И всичко това е в ръ­цете ви - само да посегнете! Всичко това ви е из­вестно още с прочитането на първия том беседи от Словото, но пак търсите спонсори и подкрепа, опит­вате се да убеждавате душевни инвалиди, и в крайна сметка тропате на вратите на докторите.
Всичко може да бъде толкова лесно, тъй изящно и Божествено красиво! Три последователни изгрева, посрещнати поне час по-рано, започват да изправят гръбначния стълб и да изчистват шипове и шлаки; шест посрещнати изгрева по този начин правят ли­цето ви светло и карат хората да извръщат гла­вите си, като минавате по пътя. Казал съм ви, че една година посрещане на слънцето може да направи човек гениален, но не съм ви казал, че три години са срокът за светия, седем за ученик от първа степен и четиринадесет - за апостол. При всичкото това по­ложение, дето сте ги чели и опитали тези работи донякъде, вие седите и гледате телевизия до пър­вите часове на нощта, гледате си всякаква друга ра­бота и занимания, за да изпуснете всички влакове и да не присъствате на лекциите и пътешествията нощно време в Школата. Редовното потапяне но­зете в гореща вода до коленете в продължение на 6 месеца с по една почивка седмично - в събота, - при условие, че се храните бавно, с много дъвчене и не преглъщате веднага, води до съзнателно пътуване в невидимия свят и ясна памет за преживяното, като се събудите. Къпането под душа или във ваната не дава тази резултат, въпреки че и то е необходимо. Пиенето на гореща изворна вода, която е кипяла поне три минути, пък подмладява ученика в пропор­ция 8 към едно - правèте го и ще видите какво значи тази пропорция. Разходките вечер да се наблюдават звездите поне по половин час развиват универсал­ното тяло на човека и не след дълго той ще може да се разговаря със всяка звезда на Небето. Всички тия неща ги знаете още от беседите и от разказите на по-възрастните братя и сестри; някои от вас имат отделни опитности, но това са капки в морето. Ра­ботата е молитва, това е така, но тези, които въ­обще не се молят и не отделят време за това, не могат да пробудят будическото си тяло и най-гор­ната му октава - ясновселенското. Някои молитви, дадени от Учителя, са общи за всички същества от Трите Вселени, и един ден вие ще се уверите, че те ги произнасят на български. Няма такъв народ, няма такъв език, няма такава молитва в момента, която може да се сравни с българските и чрез която да може да се влезе във връзка и с Трите Вселени ед­новременно!
Това осияние днес, за което специално изпратих този ваш брат и Мой ученик и побратим от древ­ността, е едно от най-важните от години насам, защото ви приканва да се върнете към изворите на онова, което съм давал и съм ви го казвал толкова много години. Освен тези методи, има още хиляди и хиляди, които са ви дадени на разположение, но вие забравяте, че сте родени в България за да станете ученици и започвате да мислите като изостаналите си познати и приятели - да идете да работите нещо за повече пари в чужбина, за да си оправите по­ложението. И това е път, но за закъсали души. Тия, на които се възхищавате, тепърва има да стоят на опашка и да чакат да се родят като българи и сла­вяни при обикновени условия, за да имат шанс да по­паднат в Школата и на Рила. От 1500 до 4000 крачки по наклонени пътеки или без пътеки по Рила пробуж­дат едно тяло в човека, което го няма нито в инду­сите, нито в арийската раса, нито дори в досегаш­ните славяни. Отколе знаете от беседите, че по Рила има места, където можеш да се подмладиш мигновено. Въпреки това, мнозина дават мило и драго да попаднат в центъра на Ню Йорк или на друго някое подобно пъклено място, където може да се остарее само за няколко години, а понякога - и за месеци или дни. Ако Аз бях ученик, а не Учител, въп­реки че и Аз уча и изследвам живота постоянно, пър­вата ми работа щеше да бъде всяка събота и неделя да съм на Рила. Колкото и да е оглозгана от ада, Рила е единствената планина от вашата планета, която се подава почти изцяло в рая. На Хималаите има само три места около три недостъпни върха, които се подават отчасти в рая. В Алпите има две места, които са на няколко десетки километри от­далечени от моторните домашни косачки, свързващи цивилизацията ви директно с ада.
Вие вече видяхте как изглеждат някои приятели, които са се въртели около такива места в Рила. Един от тях направо не можахте да го познаете. Но да се заселиш на височините на Рила като отшелник или в някоя хижа, също не е разрешение на въпроса, защото новата дреха на Божествения човек се шие само от игла и конец, които вървят нагоре и надолу. Иглата на отшелниците е спряла в горно мъртво положение, а на материалистите - в долно, още по-мъртво. Само ученикът на Новото Учение, който вярва в думите на Учителя си и ги прилага посто­янно, снове нагоре и надолу с ума и сърцето си, но непременно и с краката си, и затова се отличава ко­ренно от останалите хора. Да изпълняваме светските си задължения с радост и усърдие - ето какво значи долно живо положение на иглата и конеца на ученика! Да възлизаме във всеки свободен ден, седмица или месец нагоре в планината, на най-високото - ето какво значи горно живо положение! Такъв интензивен живот може да се сравни единствено с обмяната на сродните души, когато са се срещнали и разпознали, и са започнали да си обменят на всички полета.

Ам, Амáм, Аманáм!

Обратно към изворите на Словото, за да живеем вечен живот, като Учителя!
20,15

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.