Книга 15

11.10.126(1990)г.
София - Изгрев

ЗАДАЧА ЗА ДВЕ СИРАЧЕТА

ЖЛО / ЕБ, ТБЕ


6,45 - 7,42

Мракът сега се разпръсква - не само в България, но и в Русия, и навсякъде - и затова ти наистина имаш обща работа с Т. Тази работа ще се избистри в близките 5-6 дни. Тя е преди всичко духовна, братска, но ще имате и чисто практически, материални дей­ности, от полза за икономиката на Братството и вашите лични нужди. Тя е практична, делова и конкретна, а ти имаш неограничен душевен заряд от лю­бов и нежност и неизчерпаем магнетизъм. Затова вие сте едно уникално съчетание. Тя е нежна вът­решно, а конкретна външно, а при тебе има една ог­ромна вътрешна конкретност, дълбока яснота по основните идейни въпроси, но ти е необходима ори­ентация във външния свят, слизане на земята.
   Като сестри от един латински пансион за си­раци в Италия, вие се свързахте навеки с души и сърца в името на Спасителя! Вас много ви биеха по-големите момичета от пансиона и ви подхвърляха огризки, но вие се сдружихте и така се спасихте. Вие избягахте от пансиона. М. намери една раздрънкана латерна и продаваше късметчета, а тя ходеше на­сам-натам да краде по пазарите, за да можете да се прехранвате...
По-късно от теб стана голям църковен учен, който се занимаваше тайно с астрономия, а М. ут­рои ловко основния си капитал – една златна брошка от майка й - и тръгна по света с мъжки дрехи по морски пътешествия и с коне и товари, за да помага на манастирите и да върти търговия в помощ на бедните. М. се свърза с много пропаднали хора, но и с няколко велики духовни мъже от Сицилия, Париж, Корсика, Малта и Гибралтар, откъдето получи уст­рем да следва тайните школи и Христос на ерети­ците. Тя никога не е възприемала професията си като средство за печалба и обикновено благополу­чие, а е подкрепяла религиозни общини и еретични учения. Ти накрая заболя тежко от воднянка и М. ти носеше какви ли не илачи и манускрипти, за да те спаси. Но ти трябваше да си отидеш сравнително млада, понеже душата ти не можа да издържи на ма­настирските ограничения.
   Затова сега вие се събирате отново под покри­вите на милостта и в сянката на Словото Божие, посред зноя на пустинята хорска. Вашите души са крайно чувствителни за истина, правда и братство, и вие имате какво да давате на света. Т. има не само личен контакт с едни много висши същества, за да сваля божествени образи на Земята, но и един изк­лючителен усет да открива такива образи между хо­рата и в изкуството. Те също са ангели на красо­тата и абсолютната, безмълвна хармония, поради което вие сте единствените засега в България и Ру­сия, които можете да изпълните една благодатна задача. Вие можете да проучите и съберете изобра­жения на всички божествени образи в историята на българското и руското изкуство и да ги допълните със собствени интерпретации и собствено порт­ретно творчество. Вие можете да създадете на много места, а също и да организирате пътуващи центрове за изследване и популяризиране на всемир­ната красота – с изложби, репродукции, прожекции, концерти с пред-класика и нова романтическа музика, подбирайки изпълнители и произведения с непреходно излъчване. Вие можете да организирате поетически рецитали с най-нежна музика в тези своеобразни светилища на абсолютното красота и съвършенс­тво, където отрудените души ще отпочиват в удобни кресла и ще потъват в света на прекрасното. Вие можете да създадете една алхимична лаборато­рия за превръщане на скърбите и страданията в обожание и божествено преклонение и възхищение пред шедьоврите на божествената култура. Така вие ще се противопоставите на адските форми – на дискотеки, видеотеки и естрадни концерти, - чрез които черната ложа се крепи все още здраво на зе­мята. В такива светилища всеки трябва да може да влезе безплатно и да остане в дълбока медитация, да си поплаче, ако иска, или да съзерцава виденията на бъдещето. Вие трябва да съберете виденията на всички художници, поети, музиканти и хора на Но­вото, които виждат образа на Новия човек, изобразя­ват невинността на съвършенството и понякога свалят в звуци и багри невиждани космически виде­ния.
Това ще бъдат първите храмове на космоса на Земята, много по-силни от всички църкви и катед­рали, от всички концертни зали и човешки галерии! Създатели на новото синкретично изкуство, на но­вата интегрална естетика, вие ще извършите нео­ценима услуга на новите цивилизации, които ще мо­гат да идват на Земята само чрез тези ваши слън­чеви храмове. Основното правило в тези храмове ще бъде тишината, безмълвието – никакви разговори! Вие двете сте най-зрели с Т. измежду всички прия­тели и приятелки, за да схванете важността на безмълвието. Тихата музика в тези храмове със строг, абсолютен подбор в предкласичен и неоро­мантичен стил, недопускащ хармониите и извраще­нията на модернизма, стотиците изображения на най-прекрасните портрети и хора и фантастични пейзажи, абстрактни светлинни игри, ще бъдат онзи росен дъжд за човечеството, който то очаква от ве­кове. В тези нови храмове, всички нови техники за подобряване и съхраняване на изображението ще бъ­дат приети, стига да бъдат умело маскирани. Осно­вен принцип в дейността на вашите храмове ще бъ­дат частичните и пълните паузи. В някои случаи ще спира звука, в някои изображението, друг път ще се възцарява частична или пълна тъмнина или мека светлина навсякъде в различни тоналности, за да може човешката душа да преживява различни състо­яния.
   В самото начало, вие двете, заедно с други прия­тели, ще имате една по-пряка задача, за да нап­равите връзка между Русия и България и да потекат средства и в двете посоки за осъществяването на големите задачи. Вие сте достатъчно умни още от миналото, за да набавите тези средства за кратко време през деня и през седмицата и да посветите останалото си време в търсене и събиране на прек­расното. Пред вас се открива неизмерима панорама от срещи с удивителни хора и образи, с вечни образи на Божественото!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.