Книга 11
  

13.VІІ124(1988)г.
София-Изгрев


МИКОЗИ И ЕЛОХИМНОСТ
ЖЛО / Д

                               
Ритъмът на елохимите

20,00ч.

            Относно гъбичките се препоръчва упорита борба първо срещу самия себе си, после срещу обсе­бителите; и, накрая, срещу резултата от разпилява­нето – пробива в астралното тяло, който пропуска духовете на микозите. Аз не препоръчвам гризео­фулвина, понеже той удря често в черния дроб. Ако приложите самолечение, правú накисване в гореща вода всяка вечер, изрязване и изпиляване на ноктите, колкото се може по-често и война с йоденото лекар­ство или подобно силно средство; пчелният клей е подходящ в случая. Ала никакво отпускане – борбата трае пет месеца без прекъсване. Препоръчвам так­тиката на неритмичното прилагане на няколко раз­лични силнодействащи тинктури и пасти. Приложи също ефекта на удара при пълнолуние, т.е. точно при пълнолуние да се изпилят основно ноктите и ги намажи отново изобилно. При три поредни новолуния, без да изоставяш постоянните процедури от съ­щото естество, излекуването е сигурно.

Възможно е и моментално изчезване на микози и екземи, на бра­давици, пъпки, бемки и пр., ако човек вземе твърдо решение да не прави компромиси при общу­ване с непълноценни същества и да следва неотк­лонно само една линия на поставена висока цел. В случай, че успее да проведе този курс поне 3 месеца, резултатът няма да закъснее; но може и веднага, ако решението му е толкова силно, че гаранцията предварително покрива не само 3 месеца или 3 го­дини, а целия живот от сега нататък.

Поначало серафимното поле отваря душата за любовта, саможертвата, мистичното единение с духа и душата на други същества, ала с това отваря и вратите за обсебители. Ако искате да се разви­вате хармонично, трябва да работите върху мюон­ното тяло, с което се отличават всички велики майстори, виртуози, специалисти. То се превръща в минерално под въздействие на най-тежките страда­ния, а и - ако човек е съзнателен - на многочасова и многогодишна работа само в едно направление, за постигане на пълно съвършенство в овладяването на някакъв обект от материален характер, свързан с умението на ръцете.

 Трябва да се посветите на Словото и Делото с такъв устрем, с какъвто се от­личават Майсторите на Човечеството. Мюонното тяло не знае компромиси от социално естество, а серафимното пък не знае компромиси от матери­ално естество. Първите се отдават на жаждата за съвършенство в някаква тясна област, а вторите – на жаждата за обмяна на любов.

Възлюбените на Елма – съществата с пробудено елохимно тяло – се отда­ват на единия или другия импулс свободно, без те да са в противоречие. Които са въплътени на планетно ниво, те просто си разпределят времето: време за работа над себе си и над поверения им органен свят (инструментариум) - и време за отдаване на нуждите на други същества, според техните представи за щастие. Този, който не смесва тези две времена, е елохим, понеже няма разделение на съзнанието в него. Когато работи на нùвата си, той не допуска абсолютно никакво отклонение на мисълта, чувст­вото и волята си поради съчувствие, милост или състрадание; ала отдаде ли се на втория поток, с първата работа е приключено в съзнанието - той е изцяло майка, грижовно крило, самоотдайна сила на Битието! Останалите същества се самоотдават, но страдат, че нещо тяхно се губи в момента; рабо­тят, ала мисълта им не е в работата, а извън ра­ботното време.

Един елохим на земята: Алберт Швайцер (1875-1965)
(велик лечител, музикант, органист и проповедник)

          Сега на теб казвам: ако решиш да разпростра­ниш Новото и Класическото Слово във Франция, на равнището на съвременната компютърна и печатна техника, а също и с красиви ръкописни шрифтове, ти ще постигнеш първата степен на мюонна кристали­зация. Като резултат, ще ти се даде виртуозно вла­деене на любим музикален инструмент. Това може да стане още в туй прераждане (сам почувствай кой е този твой инструмент). Въобще, Аз виждам илухим­ността при тебе в тия две фази – работа над Сло­вото и музика. Особеното при тебе е, че милостта по серафимна и илухимна линия ще се прояви като музикална терапия на душите. То ще дойде не по ли­ния на мюонното къртовско усилие, а като резултат с работа със Словото – тамтрябва да бъдеш "мюо­нист"!
(Привежда се в изпълнение)

АМИН !

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.