Книга 21


27.Х.130(1944)
Бургас - Изгрев

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТНИ СТРАНИЦИ ТИП 72о(БЕСЕДИ)


В науката “словометрия”, Елма дава изобилна и конкретна ин­формация как да усилваме Словото при оформление и как да обезвреждаме обикновените печатни страници, които поначало имат негативни влияния или снижават словоси­лата поради печатния черен шрифт,  правите ъгли и още много други стандартни пара­метри. По-горе виждаме един от примерите за повишаване словосилата на стандар­тен текст със слово на Учителя Беинса Дуно чрез промяна на черното в синьо, заобляне трите ъгъла на лùста, поставянето му под нужния ъгъл 72 градуса спрямо основата, както и чрез ръкопи­сен текст около него в холорамка.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.