Книга 15

8,29ч
  
9.І.127(1991)г.
София – Изгрев
Симеоново

ПРИЛАСКАТЕЛИ НА СЪРЦАВ това осияние от Елма има прогноза за войната в Персийския за­лив. Тя тече от предишната година, но на 24 февруари за­почва същинската война - със светкавична акция, коалицион­ните сили успяват да изтласкат иракската войска извън столицата Кувейт Сити само за 4 дни. Победена и принудена да се изтегли, армията на Саддам Хюсеин запалва над 700 петролни кладенци в северните части на Кувейт, предизвик­вайки една от най-големите природни катастрофи на 20 век. На места огънят гори тъй интензивно, че пясъкът в пус­тинята се превръща в езера от стъкло. На 100-тния час след началото на войната, президентът Буш обявява примирие - и на 6 април 1991 г. е сключен мир. В операция "Пустинна буря", както е официалното име на акцията, участват малко над 532 000 американски войници. По време на бойните действия загиват 292 от тях, а 467 са ранени. Избити са обаче над 200 хиляди иракчани! Първоначалното заглавие на тази холизация беше "Отново световна месомелачка" – предварителни думи на Елма за това, което ще се случи. После го сменихме с други думи от осиянието, за да не е това доминантата.

4,31ч.
          Причината за това, да се заблудите по пътя и да се разминете и двете групи, е ясна: работещите за Словото, които са в центъра, трябваше да оста­нат сами. Другите приятели също помагат за Сло­вото, но в случая не беше нужно покоряването на други импулси, извън определената работа. Не че не са важни другите интереси и проблеми, но Аз се връщам към все едно и също Мое настояване: което съм казал, то важи! Важи предупреждението, че речникът и Първата Книга трябва да се предадат в строго определен момент, който наближи катаст­рофално. Казвам “катастрофално”, понеже събити­ята се сгъстяват съвсем наскоро и изходът от световната месомелачка, която виси над гла­вите на мнозина, може да бъде друг, ако вие, все пак, успеете. Поради странични импулси, несериоз­ност, емоции, егоизми и случая с Посветения от Пети Порядък, вие сте вече с десет дни на червено и не зная как бихте могли да ги наваксате(Става дума за Венно, най-любимият ни възрастен ученик на Учителя, който по това време вече беше тежко болен и трябваше да се грижим за него на плътни денонощни дежурства – и в санато­риума, и в къщата в Симеоново. Преди да издъхне, той каза щастливо: "Има Братство!" – б.п.)
          Важи с всичка сила положението, че най-дол­ният етаж трябва да бъде база на Делото и че там трябва да живеят приятели, които залагат живота си, ако потрябва, за да върви всичко в къщата като по часовник.
          Важи предупреждението, че ще има сериозни обърквания, ако на етажа на Майките се живее неп­равилно, както и на етажа на Словото.
          Важи изискването, най-долният етаж да снаб­дява средния от собствените си ресурси, ако при де­цата и майките нещо не е наред. А първият и вто­рият нàедно – да се лишат от собствената си база, ако най-горе има повреди, липси, проблеми. По прин­цип, даже и майки, деца, не са необходими и трябва да си търсят колая, ако проблемите на Словото ста­нат твърде сериозни.
          Важи всичко останало, което съм казал досега, и вие трябваше да го изкарате по точки и да изпъл­нявате нещата съвестно, последователно, неприми­римо.
          Вие тук не само предавате Словото на Елма на планетата и на много други цивилизации, но представлявате обект на много предавания в Трите Все­лени, за което ви предупредих. За съжаление, прили­чате на кочина или курник, където всеки прави как­вото си иска, приказва каквото си иска, и Словото отива до Посветените и зрителите и слушателите навсякъде с неописуеми гарнитури от странични сцени и шумове, които няма как да се орежат. За­това и не мога да огранича силите на света да ви създават пречки, тъй като по-добре нищо, откол­кото бъркотия, позор, несъзнателност.
          Приятелите и приятелките, които се отдръп­ват или пък идват и правят каквото си искат, не са виновни, понеже не съзнават какво вършат. Наис­тина, правилата трябва да са разяснени - на всеки, допуснат лично от Мене в къщата, трябва да се предоставят нужните материали и извадки, за да се съобразява – иначе вие вините несправедливо.
          Аз си имам и предпазители – безкрайно чувстви­телни сърца и души, които кротко премелват на­ситно всички проблеми и пропуски и затова бушо­ните им понякога прегарят. Те виждат и разбират всичко, но мълчат, понеже са Мои. Не че и прекалено разискващите и "високоговорителите" не са Мои, но те са по-далече от Мене, тъй като силните и чес­ти звуци създават поле от божествен вакуум, в който ние с Баща ми и Майка Ми не присъстваме, или присъстваме само потенциално.
          Когато някой постоянно мисли за себе си или го­вори за себе си, за своето щастие или нещастие, за своите проблеми, искания и напрежения, това проваля плана на Бога и отлага благословението. Вие трябва да се примирите с липсата на пълно щастие, на пълен ред и разбиране, и да не пречите на Централната Станция и нейните оператори да во­дят планетата към спасение.
          И така, разминаването на двамата основни при­ятели с останалите не е непременно отрицателна оценка, но е предупреждение, че не трябва да се под­дават на развявания и проблеми, които не влизат в стратегията на оцеляването. После ще ви дам от­дих - и скоро е, - когато ще можете да се отпуснете и да протегнете ръце и крака с наслада. Аз жертвам Своя първа бойна единица, извънредно скъп на сър­цето Ми брат, въпреки неговите непълноти на ха­рактера, тъй като капитанът на космическия кораб няма право да забавя скоростта, за да търси някого си в пространствата.
          Сервирах ви онзи назидателен филм, като прог­ноза за силите, които през тази година ще се пов­дигнат да ви повлекат към дъното, и като предуп­реждение - още от първия ден - за опасността от съжаляването на вампири, пълни егоисти и несъзна­телни същества. Адът умее да търси своето си, да го търси упорито, настойчиво - с психодрами, изнуд­вания и изправяне жертвите на нокти. Който не търси своето си, той не е от ада или под влиянието на ада. Адът не е нищо друго, освен търсене на сво­ето си. Пъкълът – това е постоянно държане на дру­гия отговорен за нашето нещастие и постоянните атаки или серии от съблазни, за да бъде хванат на нечия лична въдица. Затова, не се учудвайте на дос­тойното поведение, когато някой е студен в нача­лото, понеже инак ще има нещастия.
           И вие, най-вътрешните, най-после проумейте: свободата на сърцето и душата ви не е ли двустранна, няма право да вкарва безпомощни същества в илюзии и да поддържа надеждите им с дребни подая­ния. Вие мислите, че другите могат да живеят от огризки, но всеки иска да прегърне цялата вселена и тя да принадлежи само на него. В момента, в който вие сте слуги на Словото и Негово въплъщение, вие сте равни на цялата вселена - и всеки опит да ви об­гърнат ще завърши с премазване! Или се откажете от Словото, или допускайте до себе си само равни Синове и Дъщери на Абсолютния. Който не се питае постоянно от Словото, но не само четейки, а и из­пълнявайки, той никога няма да бъде премазан от мига на обмяната, понеже този миг е равносилен на вечност. За всички останали, миговете на вашите благородни жестове и милости са само огризки, от които те се мъчат с право, тъй като нямат за майка Словото и за баща – Делото. Затова, поста­вяйте всеки на мястото му – нежно, но ясно, катего­рично, за да няма попълзновения, нито отчаяния и тежки въздишки в пространството. Те са също Мои деца и те не разбират, не знаят. И ако някое сляпо дете се качи на коленете ви, изгладняло, пребито и замръзнало, вие нямате право да го отхвърляте, по­неже вече сте го допуснали. А допуснеш ли – прие­маш роля на Майка Божия и силата ти трябва да бъде сила неизтощима, милостта – милост без гра­ници, участието – плътно и безрезервно! Ако счи­тате, че можете да бъдете бащи и майки на същес­тва, на души, приласкатели на сърца, вършете това всеотдайно, а не с примирено отсъствие на душата ви, която се рее в съвсем други обители. Човек трябва да присъства целият - останалото е обидно. То е мъчително за съществата, които нямат поня­тие от Мига на Любовта и Обмяната между равни.

5,14 ч.
 - За Филип?
            - Христовият импулс съществува, и той дейс­тва синхронно. Когато някой се откликне на него, това е реално и [тогава] чудото наистина става. Филип помагаше още на есеите, после помагаше на богомилите, и накрая ще помогне и на Братството.
          Друг връх за действо, извършено след 12 ч. ве­черта на... [Тук липсва текст в оригинала. Датата не е спомената, не става ясно и какво се е случило. Може би следващите думи имат отношение именно към това]:
          Вашето отиване онази вечер; и фактът, че ви поведе един Мой приятел, помогна за правилното откъсване на Новата Школа от предишната, за ней­ното фактическо раждане, без необходимост от пъпна връв. В този път, Бог определя Герасим да ви извежда още много пъти безпогрешно на Поляната на Правилното Решение.
          С проливането на свещена кръв, макар и в ни­щожно количество, обикновено се символизира необ­ходимата доза милост, за да се възвърне някоя душа в лоното на Радостта и горнилото на Делото. Раз­бира се, това стана на челото, понеже ти си на­пълно предана и сърцето ти отпуска скъпоценни по­даръци само поради послушание на Божията Воля. За някои може да бъде горчиво, но никой не знае колко сладко е отнасянето в просторите от мига на пое­зията, наречена Обич, без очакване и взрив, който може да бъде последен. И точно затова не е после­ден! Който иска да се подсигури – той губи; който благодари за малкото – той получава и в бъдеще.

5,41ч.
             -  За Мусала?
 - Рилската серия – утре. Сега има клас. Класо­вете трябва да се изпълняват.
             - Къде да се правят класовете?

- При покана от майките – при тях; в другите случаи – в стаята на север.

8,19ч.
            Поради усещане на приятел, че не е добре в стаята на Словото да се печати на машина Азбучният показалец, се за­дава въпрос.дали е така.
            - Северна стая за работа със Словото е недо­пустима. Във вашия случай беше казано още от самото начало, че всяка стая, в който може да жи­веят и обитават определените от Словото, трябва да е югоизточна. Тука имате поне изтока. Това, да няма машина в нея, е идеалното положение, но след като няма други условия, това не значи, че работата не трябва да продължи. Съществата, които се хра­нят от Словото, бягат от вашите глупости много повече, отколкото от писането на Словото с тази машина. Тя превръща Словото в световни телег­рами, които стопяват последствията от шума. На практика, разрушителните влияния, пъдещи силите на Христа и Учителя от хола на вашия среден етаж, са от сто до 700 пъти по-силни, отколкото от пи­шещата машина тука, поради наличието на два пор­трета, които нямат нищо общо нито с Христа, нито с Бабаджи. Затова работите на този етаж вървяха наопаки. Тия снимки трябва да се подарят на почитатели на тия артисти, които искат да предс­тавят съответните Учители. Стърженето в прос­транството от смесването на Школата с псевдош­колите е много по-опасно, отколкото "телеграф­ната ни станция" в момента. Сега работете тук, а когато ви дам новата къща, ще се преместите в югоизточни стаи, където за машините ще има от­делни стаи.

            - Относно критиката на Д., че момичетата ходят в къщата по чора­погащи?...

- Що се отнася до ходенето с росно тяло с по-малко дрехи – това е и Мой принцип, понеже ангелите не обличат нито светлината, нито водата, нито плодовете в гащи... Хората нищо не казват, а на при­ятелите това било "прозвучало" лошо... Та и тука се повтаря грешката от Банки: светът не осъжда, а "посветените" връщат положението в старите рамки... Досега няма лоши приказки от страна на съ­седите и хазяите точно по този проблем. [Но да зна­ете, че] светът се обръща против вас в момента, когато вие започнете да се назидавате или да оста­вяте нещата недоизпипани.

Осиянията на Елма продължават в книга 16

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.