Книга 24


16.ХІ.131(1995)
 Бургас - Изгрев

ОТНОСНО РОМАНА "ПРОФЕСИИ
ЗА РЕЗИДЕНТИ" ОТ 1974г.

 

Крилете на любовта
вариация на картина от Стивън Пиърсън

            Елма отново сам поиска да говори, като раздвижи метални предмети да звънят. Разбрах за какво е.

23,20ч.,
- С молба за съвет относно така наречения "роман" "Професии за резиденти", който дойдé само за 3-4 денонощия през 1974 год. Там, още тогава, са спуснати някои термини и много идеи, и които после се развиват в осиянията. Наистина ли да го отпечатаме? Фатални ли са отрицателните работи в него? Наистина ли може да се продава? Добра ли е идеята за ААА (Анонимен Автор - или артефакт - на "Асуин")? - или да фигурира авторски псевдоним? Може ли да има "версавтори" на продължението му и на самия базов текст!

- Накарай Óмна да го редактира - само тя има право. Тя ще го направи не само идеен, но и художес­твен шедьовър.
Омна обаче не трябва да променя основните неща. Тук-там да пипне стила и езика.
Него го продиктуваха 58 писатели от 9 страни. Понеже е така, не е лесно да се поднесе в съ­вършен вид.
Относно "версавторите": печелите приятели, но не и особено качество. Никой не може да събере на едно място 58 писатели.
Побързайте!
                            

 Дошъл е през 1974. Минава четвърт век и Елма ни подсеща да побързаме... На Омна веднага се даде разпечатка, след като бяха направени най-последните корекции от 26.ХІ.1995г. (все пак бързо съм реагирал...). Имах специална молба да про­вери "няма ли и груби грешки в изобразяването на Италия"... Въобразявал съм си, че аз съм писал този роман, след като ръката ми го написа сама...

 Редно беше още в първия том на книгите с осияния да се каже нещо за този роман, но не е съобразено, пропуснато е.
Затова тук ще приложа послеслова си към него, написан на 25 ноември 1995г. - един ден преди да дам "Професии за рези­денти" за редактиране от Омна:


 БЕЛЕЖКИ ЗА КНИГАТА

В първата версия на този роман накрая в него бе включено цялото "Евангелие от Мария Магдалина", продиктувано от Елма в два варианта – през 1974 и 1986 г. Едва по-късно попаднахме на текст от Елма, който не препоръчва то да се добавя тук и затова го махнахме:

"Евангелие на Мария Магдалина не включвайте към романа, но споменете, че то съществува, за да се насочат читателите с монада към осиянията. То наистина има още глави, но засега няма да ги дам. Магдалена стана Магдалина (както Аврам – Авраам; и Исус – Иисус), когато зачна от Йоана, в присъстви­ето на Христа. Мария Кротката също зачена от друг апостол и роди три деца, пак с духовното семе на Иисуса. Повече обаче не бива да се откриват тези тайни писмено, понеже дори и устно за тях е забра­нено да се говори в Школата. Те могат само да сму­тят невръстните оглашени и вярващи, които си че­тат Словото, а зачеват от който им падне.

Ом, Омнóм, омнолóм!

Майката е свята и чиста, нали? Тогава и ба­щата е такъв. А майка и баща са всички, които не се съпротивляват на Любовта. Останалото е опреде­лено за забвение." (30.ХІІ.131(1995)г., Истинското целомъдрие - маш.стр.4-5)

Послесловът по-долу е предназначен за издаване на книгата, затова има малко по-светски стил. Първото бях измислил анг­лийски псевдоним на автора, но по-късно дойде желанието това да е анонимен автор или "артефакт" – "ААА":

"Първата част на "Професии за резиденти" на ААА-1 изплува и в България. Странна е съдбата на този роман, ако въобще е ро­ман - може сериозно да се оспорва и жанрът, и произходът, и компо­зицията му. И, въпреки всички въпросителни, някои хора тук, в Ру­сия и на Запад изглеждат изумени не само от философията и сю­жета му, когато го четат или им го разказват, но и от внезапните промени в живота им, настъпващи с докосването до него и до тек­стове, свързани със същия автор. Разбира се, тук няма да засягаме тази страна на легендата, носеща се около това явление, защото подобна "реклама" би заприличала на евтините трикове напоследък у нас, привличащи наивници. По-приемливо за интелигента и свръ­х-интелигента е подсъзнателното въздействие на ААА или него­вата теза за необятната сила на една лична любов между две сродни души на Земята, която е в състояние да произведе мутация на цяла галактика, на целия космос! Това наистина не е ново. Из­вестно ни е по принцип от школите на субективния идеализъм, на магизма от най-древни времена до днес. И от съвременната на­учна фантастика: да си припомним разказа на украинеца Морочко за героя му Ерзя ("Името ми знаете"), който спасява галактиката ни от ентропийна смърт, поемайки удара върху себе си. Още преди 30 години и повече субективните идеалисти във физиката се изказ­ваха публично, че като погледнем слънцето, то вече не е същото, защото психични вълни и частици са излезли от очите ни и са про­менили с нещо същността му. Но в ААА не става дума за нищожни промени: тук само един миг на разпознаване, любовен взрив и сли­ване със сродна душа решава съдбата на вселени!
Драмата на Хайнрих Ендерберг (Федя Людмилин, Клаудио Ариени, Аарон Безпогрешни, Ауриел и пр. - да не изреждаме тук ре­зидентските му имена към всяко земно и космично разузнаване, на които служи, играейки си с всички за собствено удоволствие) - е драма на дявол, човек, ангел и бог едновременно, поради неспособ­ността на друг космически резидент - представител на собстве­ната си вселена - да се откликне незабавно и до последния си атом на зова на любовта, на космическата необходимост. Това е Веро­ника Ломбарди, дъщеря на италиански професор, който е разсекре­тил оригиналите на Свещеното Писание в тайниците на Ватикана и се готвел да ги издаде, а това щяло да продуцира незабавно ядрен взрив от единна психическа енергия у милионите читатели. Тогава Черната Дупка на галактиката нямало да получи последната пор­ция раздвоена психическа енергия, доставяна от работата на ней­ните агенти в инферналната религия, култура и цивилизация от 8000 години насам (200 милиона земни) - и нямало да може да глътне всеки момент и нашето слънце... Усещате ли дъха на фантасти като Френсис Карсак: помните ли как ония метални крокодили се построяваха един върху друг, на стълбове на стълбове, с глави, на­сочени към слънцето, когато успеят да направят десант на пла­нета като Плутон? Така те изпиват всяка звезда и небето посте­пенно потъмнява, ентропията на космическия вампиризъм побеж­дава, понеже всички човечества били със синя кръв и не можели да се съпротивляват. Но се намерил един уникален землянин с червена кръв, за който полето на интервентите не било смъртоносно... То­гава целият всемир заложил само на малката ни планетка! "Мая за абсурд" - както я определя един от текстовете, протекли чрез ав­тора на "Професии за резиденти".
И какво точно е това: неоренесанс, неоромантизъм, маги­чески реализъм, диаболизъм, окултно-мистична фантастика? Или фантасмагории на графоман като "Белия Лъв" в нашата психиат­рия?... Трудно е да се каже.
От най-древните митове и легенди за грехопадението, през "Просперо" на Шекспир и "Каменния гост" на Пушкин, през превъп­лъщенията на Фауст, Вагнер и Мефистофел, та чак до Уайлд, Го­гол, Достоевски, "Майсторът и Маргарита", Томас Ман, Хесе, Ри­чард Бах или нашумелата напоследък и у нас "Операция Троянски кон" на Бенитес, тази вечна тема неудържимо избликва през веко­вете или изригва като вулкан, за да тревожи света с непримири­мостта на човешкия дух!
Заглавието е подвеждащо за всички ония, които биха искали да си попълнят бибилиотеката с последното "криминале", трилър или екшън. Нищо общо с тривиалния, кървав натурализъм и карто­нената конфекция от плоски фигури на сексбомби и супермени. Идеята за свръхчовека лъха силно от всеки образ в това "нещо", ко­ето само условно наричаме "роман". Той и композиционно е само ре­зюме, суров материал. Но героите му съвсем не са Нитчевите свръхчовеци, а такива, които са нещо по-различно от моделите, които критикува Шпенглер ("Залезът на Запада"). И в един най-дра­матичен момент на инвазия на Запада в най-пошлия му вид у нас, тези образи-щампи доказват фактическия залез на Запада и ни на­помнят за една концепция в духа на Достоевски: човекът е свръхце­нен единствено във великата полифония от истини. Дяволът вече не е лош - той е спечелен на страната на Доброто и сега със сизи­фовски усилия изправя собствените си грехове и грешки, макар и често с класическия си реквизит и арсенал. Защото знае, че скоро тази вселена ще избухне. Още по-дълбока версия откриваме в текс­товете, наречени "холизации" в България: Дяволът е Божествен и е брат на Христос, но играе съзнателно ролята на лошия герой в една всемирна драма, за да провери кой се поддава на внушенията му.
Очевидна е астрологическата канава на сюжета и компози­цията. Авторът преднамерено издава пристрастието си в самите фамилии на 6-те героя от първия том: полунемецът Хайнрих, т.е. Ариени - Aries ("Овен"), в единство и борба с една класическа "Libra"("Везна") - Вероника Ломбарди; Франсуа Леоне ("Leo") - в диа­лектическа опозиция с рускинята-монахиня Аминия (Русия е под "Водолей"); американецът Туùнсън (Twins - "Близнаци"; самата Аме­рика е под тази зодия) - като достоен опонент и допълващ образ на папа Сагитиниус I (Сагитариус - "Стрелец"), герой от английски произход (Англия тук минава за Юпитерианска страна, под знака на Кентавъра или Стрелеца). Не е необходимо критикът и сведущият читател да е непременно свръхинтелигент, за да съзре любопит­ното заплитане и разплитане на интригата, строенето на кулми­нацията и развръзката по опозиции, тригони и секстили - изключи­телно интересен композиционен и психологически подход, с ключо­вете на астрологията.
От сведенията, които имаме, авторът е изригнал този фе­номен само за 2, 3 или 4 денонощия и не е имал възможност да го редактира. Бидейки ту по върховете, ту зад волана, на релси или зад решетките, "отвсякъде гонен, навсякъде приет", както бихме казали ние, българите, той е извършил едно чудо, като ни е оста­вил този продукт: идея за сага, пресована в микророман, който не може да се нарече и роман. Литературоведите и стилистите у нас може още да мълчат, но други - в момента в Русия, Англия и Аме­рика - разпространяват този роман, по един или друг начин, чак до върховете на църквите, духовните общества и тайните служби...
И наистина, следите на ръкописа се губят в САЩ още от края на 70-те години. На един от спасените преписи се чете "1978", но е известно, че още през 1975 г., в един социалистически писа­телски съюз той е бил четен и обсъждан от членове на междуна­родния му отдел. Крупни специалисти по златото и скъпоценните камъни в Ню-Йорк (разбирай - "разведчици") го държат като хит в библиотеките си; за романа на ААА, като за "особен феномен", е докладвано и на едно най-висше духовно лице от православната църква с мисия на Запад, което е замесено и в "голямата игра"... Романът посещава и Англия и става достояние на ръководни ор­гани в тайната и явната британска и не само британска полиция. Интересно, все опира до полицията, разузнаването и религиозните среди - странна комбинация... А у нас, в родината му, на 3 пъти из­земват "Професии за резиденти" от частни домове и арестуват притежателите му...
Нима не е подобна неясната съдба на знаменитите записи от Кумранските пещери? Ватиканът или други заинтересовани, набързо ги "смотаха" и изфабрикуваха версия за отмъкването им от "разбойници" и "мафиоти", само и само Библията и Евангелието, не дай си Боже, да излязат в оригинал... Стигна се до крупни мате­матически фалшификации, за да "докажат" "автентичността" на тези жестоко преработени писания.
Езотеричните, еретичните свещени текстове, от древ­ността до днес нямат чет, но малкото от тях, видели бял свят или предавани от ухо на ухо; възстановявани, ако потрябва, чрез озарение свише, са качвали авторите и читателите им неотменно по кладите, предизвиквали са дъждове от куршуми, давали са пас­порт за Космическо Гражданство!
За всеки истински българин, закърмен с песните на Орфея и бунта на княз Бениамин - великия еретик и Учител, създал богомил­ството (Боян Мага), а оттам и цялата европейска култура - кни­гата на ААА ще бъде една нова тема за размисъл, идея-канава за развитието на още един безкраен роман от желаещите читатели.
Трудно е да се гадае дали авторът на "ААА" въобще ще е в състояние да напише останалите части (или томове) на стран­ното си произведение. Говори се, че той и досега се крие, не желае да се говори за личността му и "взема всякога всякакви мерки да остава неизвестен" (негова любима фраза от биографията на френския Посветен от 19 век Теофан, написана от Седир). Колцина са успели, по същия начин, да се свържат лично с легендарния Кар­лос Кастанеда? Нека се похвалят!
Когато не кариерата и тщеславието (или нагонът за "бест­селър") са двигатели на посветени, ползващи псевдоними или подс­тавени лица, човечеството започва да говори за продукти на кос­мически бунтари и пришълци. Други ги определят като напълно по­бъркани, писанията или диктуванията им - за "мистификации", а публикуващите ги - за още по-"откачени". С една дума - "лубочная" (рус.), долнопробна, самодейна литература...
Това е и българска специалност, между впрочем. Ганьо Бал­кански, в ролята на вечно компетентен цензор и инквизитор, все още счита великия Петър Берон, с неговата "Панепистема" и "Сла­вянска философия" и всичките му други дебели томове по 500 и 1000 страници на 4-5 езика за "карикатура на гения"; "Веда Словена" - за "изчерпан въпрос", а Петър Дънов - за тъмен субект, интере­сът към когото трябва - дори и в ерата на "пост-тоталитарната демокрация" - да лишава майки от децата им по юридическа проце­дура!
Не се чудете тогава защо издателите на настоящата книга съзнателно не дават повече сведения за "автора" на "Професии за резиденти". Последният има и други "произведения", които, според сведенията ни, наброяват десетки томове, но обиколките му из Унгария, Русия, Турция, Швейцария, Италия, Латвия, Германия и пр. досега не допринасят за неговото саморазкритие. Притежателите на екземпляр от тази му книга в Ню-Йорк наскоро са направили ви­деоинтервю с него и са представили филма и една друга негова книга (той твърдял, че бил само "проводник") пред ръководство на крупен стратегически отдел на НАСА. Специалистите станали ин­стинктивно на крака, движени от най-различни чувства. Шефът на отдела възкликнал: "Такова нещо няма досега в света, това над­ми­нава всичките ни очаквания! Не подозирахме, че от такава малка страна..." Специалистите от НАСА твърдят, че сведенията от Елма, дадени в неговата холизация за езотеричните свойства на скъпоценните камъни, дават експериментален резултат. А наскоро този, който служи за негов проводник в България, бе видео-интер­вюиран и от известния ни сънародник Владимир Терзийски - крупен експерт в Америка по НЛО и извънземни цивилизации.
На читателите можем да кажем, че имаме, все пак, някакъв канал за връзка с автора на "Професии за резиденти" и че той не възразява продължението на романа (или идеята за сага, както го нарича сам той) да стане обект на свободна игра на ентусиасти-писатели, драматурзи и даже киносценаристи - професионалисти и любители. Ако той би оживял до печатна публикация на настоящия текст, би описал още 6 героя - представители на "водните" и "зем­ните" зодиакални знаци - и би ги срещнал с първите 6 ("огнените" и "въздушните"), според всички правила на социално-психологичес­ката и литературната аспектология (наука за ъгловите взаимо­отношения на обекти в пространството). Същият е публикувал наскоро в Москва статията си "Канон но математическата аспек­тология" в едно престижно руско списание.
Предвидено е да има още 2 тома, които може да бъдат напи­сани, само ако бъде отпечатан първият.
Във втория том биха се срещнали представителите на втората шесторка зодиакални знаци - водните и земните. Зав­ръзка, интрига, кулминация, развръзка - всичко е подчинено на три­гоните, секстилите и опозициите между тях, разиграни психологи­чески и литературно. Това са испанката-тантристка в Париж, ко­ято минава за елитна проститутка с извънземен произход, но става моногамна, когато се появява "Сандокан" от Изтока - мул­тимилиардер и учен-ботаник, голям специалист в областта на хра­ненето, ювенологията и геронтологията. Кръстосват съдбите си и един вечен затворник (балканец, кавказец или индус), създател на световна тайна полиция в защита на майките и децата, с рези­дентката от противоположната вселена - най-красивата егип­тянка на света, подобна на Нефертити; и един поет от Швеция, бивш битник или хипар и наркоман, с една еврейка, въртяща заше­метяващ бизнес и виртуозка на един нов музикален инструмент.
В третия проекто-том, 12-те резидента на вселени се сли­ват в един, в една свръхкосмическа личност, нещо като Велик Пос­ветен или Учител - Космически Човек, който става гражданин на Вселената и помагач на Космоса, Природата и човечествата. Това става във върховия миг на Мутацията на Вселената, в която анд­роидите ще изгорят, а хората с искра Божия ще се мутират за една нощ в кристални тела и ще станат безсмъртни...
По света съществуват романи и разкази и в този дух. В слу­чая обаче не се касае непременно за романистика и фантасмагории, понеже останалите продукти, дошли чрез същия автор (който ка­тегорично възразява срещу тази му квалификация, считайки себе си само за нещо като медиум, подобно на Блаватска, Крижановска, Ричард Бах или Конкордия Антарова) съдържат маса сведения и прогнози, които, както по всичко личи, се осъществяват.
Бързаме да поднесем на българския читател тази книга преди другите издателства, с надеждата, че тя ще подготви съз­нанието ни за следващите книги от същия автор, към които се проявява интерес в Англия, Франция, Швейцария, Италия, САЩ, Ру­сия, Латвия и другаде.
Съобщиха ни, че "авторът" не е съгласен романът му да бъде отпечатан и разпространяван по правилата на пазарната икономика и инфлацията. Евентуално продаване той счита за зна­чителен компромис и настоява интересуващите се от другите му книги да бъдат снабдявани отсега нататък само даром или по сис­темата на личните ръкописни копия. При това, далече не всеки ще може да получи тези текстове: трябва да се изпълнят и други ус­ловия и кандидатите да са преминали през пълен цикъл от "дис­танционни наблюдения"... Това било необходимо, за да се направи селекция на хората, които щели да напуснат тази планета преди Голямото Подпалване.
 Въпреки това, истинският Автор и съавторите на "Профе­сии за резиденти", които се оказват 58 на брой, са съгласни кни­гата да излезе и по конвенционалния начин.
25.11.1995 г."

             Днес (9.3.2010 г. 11:20:44), когато се оформя горното осияние в тази книга с холизации от по 300 страници (24-а), са минали вече 36 години, но книгата "Професии за резиденти" все още не е отпечатана. Наистина, сложена е в интернет отдавна в един сайт за фантастика, който се отваря и до днес:

 Тази версия обаче е стара и има грешки, липсват някои обяс­нения и допълнения. Желаещите могат да го получат по­доб­рен, ако пишат на имейл anhira@abv.bg или като влязат в http://dox.bg с име anhira и парола nostran – в папка "Фантас­тика". Там е вкарана в PDF-формат книгата "Фантастични видения", където романът "Професии за резиденти" е включен от стр.93 до 226.
             В този роман Добрите Безсмъртни в космоса са наречени "Белите лебеди на Вселената". Днес, търсейки в интернет илюстрация за горното осияние, попадам на сайта www.cosmicswan.com – сайт за Космическия Лебед... Авторът му Bill Copeland представя фантастичния си роман със съ­щото заглавие. Огромна синя комета се приближава направо към Земята. Учените установяват, че тя е живо същество – Космически Лебед... Сърцето му сияе най-силно. То е разбрало, че в свещената планината Кайлас в Хималаите живее някакво Велико Същество и затова се е насочило към нея. Независимо от развръзката, интересен е самият факт на авторовото откритие – че има Космически Лебеди... Ето една от илюст­рациите към книгата на Bill Copeland:


Повече подробности за книгата му има в:

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.