Книга 20


19.IV.129(1993)г.
София – Изгрев

ЖИВОСТРУЙНОСТ
(още за оформлението на аудиокасетите)

17,15ч.

            - Колко да са точките за прегъвките на картончетата за аудиокасетите?
            - 49 – колкото са измеренията.
          - На колко милиметра от края да е елипсата за авторското право и с какви диаметри?

-         На 5 мм.; 5:1 см.

- Да цитираме ли най-важното - какво ще получи онзи, който огради Звездата със синя окръжност?

-       Не, само задачата. Аз не съм по рекламите.
-   Да цитирам ли откъде е?
-      Не.
- Какъв да е радиусът на извивките в края на картончетата?
- Така е добре.
- Да се запълнят ли местата извън извивките с нещо?
- По-добре не.
- Изисквания за Звездата: разстояния от края и радиус?
- Както елипсата. То е едно и също, само че през средата.
- Само през средата?
- През средата е самата тотвселена, а всички останали окръжности, успоредни на нея, са нейните неизчислими проекции.
- Един сантиметър общ диаметър, с пунктира?
Страница от работния проект в етап на изясняване. Отдолу е   копиран обратно, за да се четат и текстовете под 180 градуса.

- Да. Другото – пропорционално.
- Добре ли е общият дизайн на горната "елипса" (окръглен правоъгълник) за нòмера на касетата и годината, и с какви размери да бъде?
- Намали общо до 24 мм. дължина и 12 мм. ширина.
- А разстояние отгоре?
- 3 милиметра.
- Годината коя да еобщоприетата – или по новото летоброене? Отдолу съкратено ли да е "ФХ" (фундаментални холизации) – или изписано?
- Обикновената година, изцяло. Съкратено. Обаче присъствието на "Ф"-то може да се окаже фатално.
- Тогава?...
- Не може и "ОХ" (основни холицазии), понеже всички ще четат "ох"... (като охкане). Вашето разделение на "фундаментални" и "лични" тръгна от недоволството на Капка, която си има свои причини да не се интересува от личните. И така тръгна. По принцип и така може, но в бъдеще ще издавате Словото хронологично. Неуважението към личните послания по-казва пренебрегване на Бога в Множеството, а това води до обратен удар. В случая не, говоря по принцип. Затова, вместо "Ф" положете "Ж" – "Живоструйни". (Накрая стана ЖЛО – Живоструйни Лични осияния – б.х.) Но "Ж"-то да е с кръгче отгоре.
- Има ли значение отношението на частите в "Ж"-то (буква към кръгче)?
- Разбира се, че има. Окръжност към права 1:5.
- А хиперболите отстрани? И да има ли кръст, който да ги обединява?
- Те са полуокръжности, съединени с чертичка 3 мм.
- Х-то ли?... (но този шрифт тук го пише като черти, а то е  Х от странични дъги – б.х.)
- Със същите полуокръжности.
- Това значи ли, че от 1992г. вече не трябва да ги делим?
- Не трябва.
- Тогава ще останат ли "Живоструйни"?
- Да.
- Ами това означава ли, че личните не са живоструйни?...
- Кой ви е казал, че не са?...
- Тогава?
- Просто ще пишете "Живоструйни послания".
- "ЖП" – така ли?...
- Може и "ЖЛО" – Живоструйни лични осияния.
- А там има ли изисквания?
- Да! "Л"-то като колибка ( Ù ).
- И личните ли да бъдат в алено – или може и светлосини?
- Може светлосини.
- А тогава Звездата?
- Има и светлосиньо състояние на Христовата Звезда. Така е в антивселената. Затова пък ще очертавате окръжността в розово.
- Може ли някога да направим и такава Звезда  - това не е трудно на компютър?
- Да – на томовете лични послания до `92г. Добре е да се издават отделно.
- Правилно ли схванах: до `92г. включително ли делим – или от `92 са вече само алени, обединени?
- От `92 са заедно. Аз работя на 19-годишни цикли.
 Много по-късно съобразихме, че след като осиянията на Елма започват от 1972г., значи първите 19 години са до 1991 вкл. Връщайки се назад, виждаме че има почти точно 19 години от фундаменталната за нас 1926 година до официалното заминаване на Учителя от този свят. Тя е фундаментална, понеже за нея Учителят казва, че тогава започва Епохата на Водолея, което съвпада и със закупуването на парцела за Братството отвъд Борисовата градина и започването строежа на салона на Изгрева. Ако съберем 1992г. с 19, се получава 2011г. – краят на още един 19-годишен цикъл. Това би било значимо, ако са верни предсказанията на маите и феновете им за 2012г., съвпадащи, между другото, с думите на Весела Несторова, че това го бил казал и Учителят. Още едно любопитно изчисление: 19 години след това Учителят ще се прояви пак физически и ще поведе отново Школата и Братството в Кавказ – б.х.

- Одобряваш ли старобългарския шрифт, който избрахме при програмиста?
- За касетите – да; но при отпечатване ще се боря за всяка буква!
- Наклонът на буквата да бъде ли 72 градуса и на гръбчето?
- Да.
- Съдържанието на лицето да бъде ли със страни А – В(латинско) – или с A – Б, или 1 – 2 ?
A – Б, разбира се, защото А е Абсолютният, а Б – Бог. Ако пишете латинското В, ще върнем славяните в еволюцията им.
- В какво отношение?
- Друг път ще говорим. Ще ударят на бизнес окончателно.
- Как да установя пропорциите на информационното полеизцяло – или всяка половина за себе си?
- Поотделно.
- Много трудно е съобразяването с пропорциите, изхождащи от чертежа за страницата. Тук пропорциите са съвсем други и е крайно неудобно. Може ли свободно или по друг принцип?
- Става. Върви по линията на най-добрия дизайн.
- Да предвидя ли място за "Необятното говори" на всяка касета?
- Да. Тясно и разтегнато от всички страни – и от четирите, повтарящо се.
(Тук въпросът липсва, но от чертежа и отговора личи, че е запитано дали може да има снежинки между повторенията на "Необятното говори")
- Между повторенията може.
- Да има ли рамка – или самите букви да очертаят рамката?
- По-добре буквите.
- Да се обръщат ли горните букви надолу с главата?
- Да. Вие и без това ще слагате касетата в две различни положения.
- Добре ли е замислено, по средата отгоре да бъде годината, а отдолу  в най-нов стил? В кръгче или не?
Не, те ще бъдат по средата. Не забравайте в четирите ъгъла снежинки!...
- ...Има ли значение ъгловата позиция на снежинките?
- ...В горната междина пак снежинката, малко по-голяма (в цялото пространство).
- Питах какви са позиционните ъгли на четирите снежинки спрямо основата?...
- Само с положителни аспекти.
- На кое от снежинката?
- На всеки неин лъч.
- Стават ли полусекстил (30О), полуквинтил (36О), секстил (60О) и квинтил (72 О)?
- От ляво на дясно по кръга.
ВЪПРОСИ ЗА ЗНАКА ВЪРХУ КАСЕТАТА:
-          Одобряваш ли този модел?
- Това е добре. И текстът е от Мен лично, но не ми харесва "Йоани".
- Ами как тогава да включа "й" и "ь"?
-                               -  "Йововци".
- Защо, нима Йоан не е любимият Ти ученик, и съответно всички от неговия лъч?
- Да, но той се произнася и пише с "И", а не с "Й". С "Й" е Йоан Кръстител. Има разлика, и то грамадна. А аз искам да сте "Йововци", когато се касае за "Й" – да благодарите, дори ако ви отнемат монадата!
-  "Ь"?
   - Него ще го сложите със звездичка, с обяснение, свързано с мекотата. Ако можете да го хванете – целия цитат за мекотата.
     - Много текст става...
   - Напишете го вместо линията на външната елипса.

Обяснения:    Фигурата вляво е половината страница от размножения знак за касетите.

Както е откопиран целият на предишната страница, тектът в него гласи: "Аз, Бог Вечни, Говоря: Доброто Е Живот. Запазете Истината, Й*, Която Любовта Ми Носи. Оправете Пътя Райски! Светът Тук Умира Физически. Христовото Царство Чудесно Широко Ще е; Юдòлът – Ясносветъл Ь** Ъгъл.

   "Юдол" е дума от Библията, означаваща Земята (там е "Юдол плачевен"...). Този уникален текст е получен на един сеанс на хора от Братството в началото на 20 век някъде в провинцията, в който главният медиум се е ос-мелил да извика духа на Учителя и Той се явил. Помолили Го да обясни значението на българската азбука – и мигновено протекли тези изумителни думи. Съвършено ясно е, че това е осияние, единение, холизация.
    В ивицата, опасваща елипсата, е написано: *Й – Йововци (примирени) – беседа "Праведният Йов"; ** - мекота. Цитирана е една от най-уникалните мисли на Учителя – със сигурност една от тези, които могат да съкратят еволюцията на човека с 25 хиляди години, ако бъде разбрана и осъществена:

    "Единственото богатство, което човек ще занесе със себе си в оня свят, е мекотата на неговия дух, мекотата на неговата душа, мекотата на неговия ум и мекотата на неговото сърце".  

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.