Книга 17

15. IV.127(1991)г.
Йулма (Родопа)

СЛОВОТО В РУСИЯ
 РУСКИЯТ ИИСУС
АЛПИЙСКАТА И КАВКАЗКАТА
АГАРТА

Всички снимки в този текст са от планината Белуха в Алтай, за която се казва, че е ценър на свещената, легендарна страна  Беловодие. Накрая има илюстрации, свързани с Невидимия град Китеж. Картината по-долу е от Николай Рьорих и изобразява великия космичен Учител Святогор. Изображенията в свещени текстове имат необикновена сила, защото свързват директно със съответните места и идеи и предават мощно асуин. Затова Елма е настоял осиянията да се илюстрират.

14,07 ч.
С отиването на Таня в Русия, лавината ще се отп­рищи! Затова тя трябва да помогне и външно. Всеки превод на комплект осияния по хронология трябва моментално да се изчита на касета, и тия касети да се пускат веднага за презапис.
Планината Белуха в Алтай (алт. Уч-Сумер — Триглавата, Кадън-Бажъ — връх Катуни)  е най-споменаваното място за географското  разположение на приказната и свята страна Беловодие – руският рай на земята, неосезаем и невидим за хората, които имат неверни представи за  любовта и Бога. Той е по-фантастично красив и щастлив и от Едем, Шамбала и Агарта. Най-високата точка на планински Алтай e 4506 м. Оттук извира река Катун. Въпреки че центърът на Всемирната Държава е в Рила планина и че очакваме съвсем скоро новата поява на Незнайния в Кавказ, тук се дава предимство на Беловодието и Невидимия град Китеж, за които се дават по-подробни сведения сбед края на това осияние.

Да остави адрес до поискване в Централната поща или да има пощенска кутия. Този адрес да се отпечатва накрая на всеки том и да се съобщава накрая на всяка касета, за да могат да се събират приятелите на Елма в Русия. Догодина 300 души вече трябва да са прослушали ка­сетите, да имат отпечатани осияния и да ни пос­рещнат на Кавказ! Т. да говори с Е. да отвори курс по български език с изучаване на беседите и осиянията в оригинал.
Приятелите, които ще се стичат чрез оставения адрес, да бъдат организи­рани в такива групи за начинаещи, а после и напред­нали, и да се включат в курсове за изучаване на пес­ните и паневритмията. Таня и Елена да преценят кой е най-добрият преводач на класическите беседи в Русия. Курсовете да предвиждат изучаване на текс­товете в оригинал, с българо-руски речник под линия на непознатите думи на всяка страница.
Да се за­почне изданието на билингва-текстове и касети – изречение по изречение – начиная от най-силните бе­седи и включая осиянията. Да се учредят братски вèчери и начало на живот според програмата, лунните цикли и астрологическите часове. Още през август, Т. или Е. да доведе първите 8 души, които ще тръг­нат по пътя на осиянията.
Пламенно Слово към Русия ще пратим в най-скоро време, понеже Аз самият идвам вече сред народа Си! В Русия роботите са само 12%. Няма нито една та­кава страна по света в момента!
 Същевременно, из­теглете на Рила лагера на петото езеро, понеже напливът от Русия ще е огромен. Ще ви посоча и други места. Първият орфически клас ще бъде руски, с присъствие на българи. За чисто български вече нямам надежда. Щастието ще следва по петите всеки, който е познал Святогор – руския Иисус, на­пълно подготвен вече да приеме Духът Ми – Духът на Христа, на Елма! Първият събор ви очаква! Нап­ред! Предателите вече са очистени! 14,23 ч.           
- А колко са роботите у нас?...
- В България роботите са още на преброяване, по­неже от Армения, Израел и още 4 страни внедриха много андроиди напоследък под формата на българи, чрез подмяна.
- Как да спечелим българите, които дойдоха от Швейцария, за да ползваме от ония 120 декара, които искат да купят?
-         Вие бъдете любезни, но крайно резервирани. Трябва да ги ориентирате вежливо към йоги, криш­наити и прочие, и да обясните кротко, но твърдо, че ние си имаме път и изисквания и не можем да вземем участие в ашрами и методи на източните школи, по­неже при смесване на вибрациите, техните последо­ватели ще започнат да измират като мухи.
Да не се приема абсолютно никакъв подарък в ценности, пари или земя, а най-малко в литература, дори и когато подтикът им е божествен, понеже за българи е срамно да не разпознаят Христа на Земята - или последното въплъщение на Махадева! Този, който чете беседи, трябва да ги прилага без примеси на методи от други школи. Това е информация само за вас, за да не обиждате приятелите от другите пътища, но нека във вашата твърдост те видят шанс за тяхното ориентиране. Купуването на големи количества земя е излишно, ако няма братски отношения и братски живот поне между трима или шестима осияни.
 За­селването на една такава територия ще бъде бла­гословено лично от Мен, само ако се допитвате за всички подробности относно архитектура, земеде­лие и разпределение на гостуванията по домовете; ако се изхвърли животновъдството под всякаква форма, ако няма косене, оране и копане, и природата остане в девствен вид. Съгласни ли са с всичко това, устроят ли първо център на Учителя и цен­тър на Елма – приети са. Бялото Братство е толе­рантно, но Всемирното е строго.
 По линия на Бя­лото Братство ще организирате библиотеки и цен­трове на всички сродни общества в периферията на Новия Изгрев и ще поканите посланици на тези об­щества за обмяна на опит и материали. Ще си гос­тувате в клоновете на Бялото Братство в съот­ветните страни, но при нас ще живеят само прево­дачите на Учителя, които могат да превеждат в свободното си време и съчиненията на своите ли­дери, одобрени предварително лично от Мен. Тук го­ворим само за информационни центрове в перифери­ята, а не за развитие на техните култове и техники. Да си ги изпълняват на други места, понеже е опасно да не се сблъскат с присъствието на Отца на Земята.
- И, все пак, тези швейцарци имат големи възможности...
-         Възможностите са в нашите ръце, не в тех­ните! Те могат да ви дадат 120 декара, а Аз - поло­вината светове! Територията няма никакво значе­ние. Ако ти живееш божествено на своята терито­рия от 2 неквадратни метра, половината светове са твои. Другата половина също, ако те харесат Баща Ми и Майка Ми. Понеже и Аз си търся Божия Невеста...
Не говоря общо. Има места на Рила, от които се озоваваш направо на райска планета – на­пълно девствена. Там площта е ваша- да правите каквото си искате, стига да не носите идеи и вещи от стария свят.
Ако не попаднеш на такова място, което е само половин кръгов метър, никакви тери­тории по Земята няма да направят нищо. Молете се първо за полет, а после за спонсори и привърженици. Може да не спечелите нито една душа за Словото в това прераждане, достатъчно е да спечелите сво­ята - и вие вече сте напълно свободни в Космоса.
 Предложения отсега нататък ще имате много; мултимилионери ще ви предлагат цели щати, цели държави и континенти, понеже и измежду богатите имам отдавна свои. Като попаднат на Словото, те ще ви носят на ръце, защото ще видят, че Словото действа.
Вие се страхувайте не от липса на условия, а от липса на изработени качества у себе си. Затова се научете да отказвате любезно на всички, които ви предлагат пари или пространства, докато не се уверите, че пътят лично на вас към Небесната ви Родина е отворен. Инак на тия 120 декара или милион и 200 хектара ще се карат не трима души, а три хи­ляди и трима...
Станете добри и нежни, мъдри и без­користни, силни и чисти - и всичко останало ще ви се придаде. Но постигнете ли всичко това, вие с удив­ление ще разберете, че няма да искате нищо от­вънка, понеже всичко останало е фикция. И тери­торията е една фикция, ако на нея не се разговаря нежно и хората живеят пак в черупките си.
Аз ще ви препоръчам Закона на Бялото Братство: посаждаш първо едно житно зърно. Ако то е силно, ще завладее цялата Земя. Така посади и себе си в зе­мята на Любовта, била тя само половин кръгов ме­тър, намери още двама - и молете се да живеете за­едно в една малка колиба, без да се появят задни мисли и укори. И тогава ще ви кажа на колко мили­арда светлинни години наоколо ще ви бъде позволено да се разширите...
Сред приятелите от Швейцария, Аз имам двама, които ще Ме разберат веднага.
- Връзката им с Швейцарската Агарта?
- Швейцарската Агарта има да държи изпит пред българската. Ако го издържи, тогава ще й разреша да се запознае с българите в Швейцария. Тя не ви разпозна миналата година, колебаела се на оня изход, а трябваше да ви поднесат даровете си, ако не бяха яли напразно хляба на Христа на Земята. Аз не поддържам преки връзки с такава Агарта, ко­ято на Ме разпознава, когато дойда под носа й.
И в Кавказ ще направиме опит. Ако Посветените отвън и отвътре ни посрещнат както подобава, ще им оставим земна и космична територия. Ако не – ще ги пратим по други планети, докато се научат да разпознават. Само че Аз знам кой е Святогор! Нико­лай (Рьорих) го нарисува много точно. Нарисува Го слизащ от планините, понеже сега руският Иисус е най-напреднал и Той слиза надолу - не му трябва вече възлизане. Възлизането е научено отдавна в Кавказ­ката Агарта, и само слизащите настройват Новото си Божествено тяло на вълната на Христа като Елма. Затова твърдя, че Святогор в Кавказ ще ви посрещне с цялото войнство на Невидимата Дър­жава Китеж и на Славянското Беловодие.
В Русия хиперфизата вече работи!
- А в България?...
- Не. Защото тя не може да зададе веднага въпрос след края на осияние...
(Реакцията на Елма не е случайна, тъй като това не става за пръв път между българи. Той и друг път ни е критикувал за това. Българският череп е най-дебелият в света, липсва ни благоговение. Ето, тук откриваме, че благоговението е в хи­перфизата, а тя изтънява черепа във фонтанелата. В Русия и след руснаци в други страни сме имали случаи, когато цяла зала със стотици хора, дори и чакащите за интервю от медиите, мълчат дълго време като замаяни след някоя поанта на Словото. То е като след фина­лен акорд на божествена меса или оратория. За българите обаче такава пауза не съществува – егото им ги кара да реа­гират незабавно. Българи са апострофирали дори Учителя по време на беседа. Той обаче дава и една добра оценка за този дебел череп: ако Небето успее да го пробие и да внедри в него една висока идея, българинът ще се хвърли надолу с главата от Еверест, но ще я реализира... – б.п.)


Поради важността на руските и славянски теми за Страната на щастието Беловодие, намираща се според мнозина в планината Белуха в Алтай, както и за Невидимия Град Китеж, тук ще се направи едно изключение и ще се включат по-обширни тексове за тях, засега на руски език:

                                                 БЕЛОВОДИЕ      

      
                         
В фольклоре русских крестьян XVII–ХIХ в. Беловодье – чудесная страна, с богатыми землями и природой, свободная от гнета бояр и «гонителей веры», где вдали от мира, живут святые праведники; где главенствует добродетель и справедливость - помещалась сперва на Урале, затем в Сибири и на Алтае. Попасть в эту страну могли только добродетельные люди. Ее называли «Страной справедливости и благоденствия», «Страной Запретной», «Страной Белых Вод и Высоких Гор», «Страною Светлых Духов», «Страною Живого Огня».

В славянской мифологии Беловодье помещается на Крайнем Севере, в «северных землях в Поморье, от реки великой Обь до устья Беловодной реки, и эта вода бела как молоко…». Но из текста непонятно идет ли речь о том же самом Беловодье, или речь просто идет о характеристике «белых вод» на севере. В легендах северных народов IX в. говорится о священном храме, построенном «на горе, окруженной морском рукавом. Богатств, подобных тем, что там собраны, нигде нельзя найти, даже в Арабии». По мнению А. Асова, этот храм бога Ямала находился на полуострове Ямал близ устья Оби и является прообразом Беловодья. Согласно славяно-арийским ведам, землей Беловодье являлся остров Буян, который находился на Восточном море, на месте современной Восточной Сибири в очень древние времена. Гипотеза о северных полярных корнях Беловодья, и даже Шамбалы, продолжает разрабатываться в публикациях русских историков В. Демина и А. Асова.


Белый – священный цвет для многих народов – символизирует чистоту. Белый – не обязательно север. В символике востока можно встретить и положение, когда белый цвет обозначал восток. Доктор философских наук В.Н. Демин, занимающийся древней историей севера, считает возможным северное расположение Шамбалы и Беловодья, которые именует, как: «прародина Мудрости, Универсального знания и Счастья». Однако в дорожниках в Шамбалу нет никаких указаний на полярное расположение и северные характеристики Шамбалы. В древнеиндийских пуранах есть рассказ о Шветадвипа – Белом острове, расположенном под полярной звездой на самом севере, но этот рассказ относится к более раннему времени, чем появление сведений о Шамбале. Многие исследователи неправильно стремятся отождествить Беловодье с Шамбалой. Даже если сравнить сюжетные детали этих двух легенд – буддийский миф о чистой земле, и христианский миф старообрядцев – о справедливом обществе, расположенном гдето за Уралом, где «во всей чистоте сохранялась православная вера Христова», то различий будет больше чем совпадений. Беловодье в вере русских рассматривается, как реальное место на земле, где нет гнета бояр, и царит справедливость, и оно после длительных поисков локализуется за Алтаем, вблизи озера Лобнор в предгорьях Куньлуня. Шамбала у буддистов, наоборот, это – невидимая земля, ставшая таковой после посвящения в калачакру. Если Беловодье стремились найти ради спокойной мирской жизни, то Шамбалу искали ради получения знаний и духовного просветления. Миф о Беловодье возник почти на семь столетий позже первых свидетельств о Шамбале.


Доктор философских наук В.Н. Демин, в статье «Шамбала – северный исток всесветской мудрости», пишет: «Шамбала – таинственная полулегендарная страна, прародина Мудрости, Универсального знания и Счастья. Однако русский народ пришел к данной мифологеме Золотого века через более близкие и понятные ему образы. Испокон веков русские люди, мечтая о лучшей жизни, устремляли свой взор на Север. Именно здесь находилась, по мнению многих книгочеев, проповедников и просто мечтателей, благословенная страна, сравнимая разве что с земным раем. Разные давались ей названия. Наиболее известна северорусская легенда о Беловодье. Изначально традиция помещала его в районе (акватории) Ледовитого океана. Уже в «Мазуринском летописце» отмечается, что легендарные русские князья Словен и Рус, правившие задолго до Рюрика, «обладали северными землями по всему Поморью: и до реки великой Оби, и до устья Беловодной воды, и эта вода бела, как молоко…». «Молочный оттенок» в древнерусских записях имело все, что относилось к заснеженным просторам Ледовитого океана, который и сам в летописаниях нередко именовался Молочным.
В наиболее древних версиях старообрядческих беловодских преданий (а всего известно не менее 10 списков в трех редакциях) говорится именно о Ледовитом океане: «Также и россияне во время изменения церковного чина Никоном – патриархом московским – и древнего благочестия бежали из Соловецкой обители и прочих мест Российского государства немалое число. Отправились по Ледовитому морю на кораблях всякого звания людей, а другие и сухопутным путем, и оттого наполнились те места». В другой рукописи приводятся более конкретные сведения о жителях (колонистах) Беловодья: «[Поселенцы] живут в глубине окиянаморя, место называемое Беловодие, и озер много и семьдесят островов. Острова есть по 600 верст и между их горы. А проход их был от Зосима и Савватия соловецкими кораблями через Ледское море». Впоследствии представления о местонахождении Беловодья изменились. Русские странники, жаждавшие найти Страну Счастья, искали ее и в Китае, и в Монголии, и в Тибете, и в «Опоньском государстве».


В 1893 г. у старообрядцев появилась легенда о поисках Беловодья на востоке отцом Сергием, который был в давние времена послан великим князем Владимиром Красное Солнышко, с посольством искать Беловодье, и провел в поисках 56 лет. «Отец Сергий, желая помочь великому князю, строго постясь, молитвенно просил Всевышнего ниспослать ему откровение, какой ответ давать великому князю. На седьмую ночь, во сне, явился отцу Сергию настоятель Афонского монастыря, в котором его постригли – и напомнил ему о древнем сказании про Беловодье. Отец Сергий, пробудясь, возблагодарил Господа за дарованное откровение и ясно припомнил слышанное им от настоятеля, в бытность свою в монастыре, следующее. В глубокой древности один Византийский царь, не довольствуясь верой своей и своего народа, собрав мудрецов всей страны, просил их сказать, куда посылать посольства для выбора новой, лучшей веры. После долгих пересудов один из мудрецов, приехавших с Востока, сказал, что ему в свое время его учитель, старец мудрец, поведал, что далеко на востоке существует гдето страна Беловодье, – сказочная обитель вечной красоты и истины, и что туда, по его разумению, и нужно обращаться за советом, но что одна из особенностей той страны та, что не всякий ее может найти, туда доехать и в нее проникнуть, а только избранный – кто позван. Царю сказание понравилось и он снарядил посольство на Восток, во главе с мудрецом. Через 21 лето мудрец вернулся, но только один, все другие, уехавшие с ним, погибли.


По мере продвижения русских казаков на восток, так и не найденная земля блаженного Беловодья, смещалась в представлении русских крестьян все дальше в неосвоенные территории. Одно из первых упоминаний о Беловодье можно встретить в «Донесении правительству крестьянина Дементия Бобылева» составленному в начале XIX в. В России, особенно среди старообрядцев, большой популярностью пользовалось предание о Беловодье, которое имеет некоторые черты легенды о Шамбале. Начиная с XVIII–XIX вв. существует поверье: «Тот, кто пойдет по следам завоевателей–татар в Монголию, найдет Беловодье (Земля Белых Вод, предположительно озеро Лобнор – белое озеро, покрытое слоем соли, откуда тропа вела в предгорья Куньлуня)». По мнению Н.К. Рериха, на Алтае легенда о Беловодье приняла некоторые черты легенды о Шамбале, которая была получена от монголов и перетолкована на свой лад староверами. По легенде, записанной Н. Рерихом, дорога в Беловодье лежит через Алтай: «Отсюда пойдешь между Иртышем и Аргунью… Коли не затеряешься, то придешь к соляным озерам… И дойдешь ты до гор Богогорши, а от их пойдет еще трудней дорога. Коли осилишь ее, придешь в Кокуши. А затем возьми путь, через самый Ергор, к самой снежной стране, а за самыми высокими горами будет священная долина. Там оно и есть, самое Беловодье… В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет Высшее знание и Высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье. <…> Много народу шло в Беловодье. Наши деды <…> тоже ходили. Пропадали три года и дошли до святого места. Только не было им позволено остаться там, и пришлось вернуться. Много чудес они говорили об этом месте. А еще больше чудес не позволено им было сказать».

В XVIII веке появляется рукописное «Путешествие инока Марка в Опоньское царство», где он, якобы, обнаружил 179 православных церквей и среди них 40 русских. В путешествии Марка был описан путь в страну Беловодье: «От Москвы на Казань, от Казани до Екатеринбурга и на Тюмень, на Каменогорск, на Выборскую деревню, на Избенск, вверх по реке Катуни, на деревню Устьюбу, во оной спросить странноприимца Петра Кириллова. Около их пещер множество тайных, и мало подоле от них снеговых гор…

От них есть проход Китайским государством 44 дня ходу через Гоби, потом в Опоньское царство, которое стоит средь «моря-океана», раскинувшись на 70 островах»4.

В XVII веке от церкви, преобразованной русским митрополитом Никоном, откололись православные (раскольники) не принявшие нововведений. Преследуемые ортодоксальной церковью староверы уходили на Восток, с верой, что там есть благословенная сказочная земля, где живут святые. Это сокровенное место именовалось Беловодьем. Н. Рерих в «Сердце Азии» писал об убеждениях староверов: «В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье». Подробный рассказ о путешествии алтайских староверов в Западный Китай на озеро Лобнор и дальше, в высокие нагорья Куньлуня, приводится в романе П.И.Мельникова (Андрей Печерский) «В лесах»: «Есть на земле места сокровенные, Богом спасаемые грады и обители, где твердо и нерушимо соблюдается «древнее благочестие» и епископы правоверные сияют как солнце… Шли мы через великую степь Китайским государством сорок четыре дня сряду… Много было бед, много напастей!… Но дошлитаки мы до Беловодья. Стоит там глубокое озеро, да большое, ровно как море какое, а зовут то озеро Лопонским, и течет в него от запада река Беловодье. На том озере большие острова есть, и на тех островах живут русские люди старой веры».

Первая партия русских в поисках вольной земли отправилась в путь в 1840 году, но самая многочисленная группа в 130 человек пришла на Лобнор в 1860 году, где путники обосновались, построили поселок, начали пахать землю. С местными жителями пришельцы объяснялись при помощи казахского языка, который освоили еще на Алтае.

Беловодью – русской мечте, возникшей на Алтае в XVII–XVIII вв. -  некоторые авторы отводят район озера Лобнор на юге пустыни Гоби. По признанию археологов, этот, один из самых важных археологических районов земного шара, мало изучен и редко посещается. Открыт он был в начале XX века, когда шведский исследователь и географ Свен Гедин и его группа из пяти человек изучали и наносили на карту маршрут через широкую и труднопроходимую пустыню Такла-Макан, считавшуюся самой коварной и опасной пустыней в мире. Они натолкнулись тогда на обнажившиеся после сильной песчаной бури руины города Лоуланя, стоявшего некогда на острове и засыпанного полторы тысячи лет назад дрейфующими песчаными дюнами высотой в 300 фунтов. Последующие раскопки в пустынных районах, прилегающих к озеру Лобнор, подтвердили проживание здесь людей еще 10 тысяч лет назад, когда климат был благоприятнее, чем в наши дни. Особенности сухого климата и песок оказались превосходными консервантами. Древние предметы, которые в других местах земного шара разлагаются от времени, здесь остаются целыми.

Латышский писатель Рихард Рудзитис, исследующий проблему Беловодья, пишет: «Выдающийся исследователь Центральной Азии П.М. Пржевальский в описаниях своих экспедиций упоминает о том, что около 1860 года сто тридцать старообрядцев с Алтая дошли до озера Лобнор – до тибетских границ, наверное, в поисках обетованной земли Беловодья. Выносливые алтайские пахари и охотники поселились около развалин города Лоб. В этом суровом чужом краю сохранились и могилы богоискателей. Пржевальский ревностно искал их следы в окрестностях Лобнора, их также исследовал их ученик Козлов, и шведский ученый и путешественник Свен Гедин тоже уделял им внимание».

Свидетельства о поисках русскими староверами Беловодья зафиксированы также первопроходцами в центральной Азии П.К.Козловым, Г.Е. Грум-Гржимайло, В. Рокхаллом, Г. Бонвало.

Интересные факты о поисках Беловодья русскими староверами приводит в своей статье «Легенда о Беловодье» заместитель главного редактора журнала National Geographic Сергей Моргачев: «Самым дальним в истории этих путешествий оказался поход под руководством братьев Бобровых – Семена и Хрисанфа. Староверы выступили из Бухтарминской долины с семьями. Ехали верхом, были вооружены, везли с собой товары для обмена. Перейдя Нарымский хребет, взяли курс на реку Черный Иртыш.

Когда все это происходило? Ответить на этот вопрос не так просто. Дата начала похода Бобровых варьируется в разных источниках от 1860 до 1863 года (разные сведения приводятся и о числе его участников – от 50 до 200 человек). Более того, на этот же отрезок времени (конец 1850 – начало 1860 г.) указывают и другие свидетельства очевидцев о пребывании русских староверов на юге Китайского Туркестана, что сразу ставит вопрос: идет речь об одной и той же экспедиции или же о нескольких – двух? Трех? Четырех? Можно предположить, что походов в страну Лоб и далее в Тибет в упомянутый период было четыре. Группа под руководством Емельяна Зырянова достигла гор Алтынтаг, но, не найдя пути, вернулась на равнину; отряд под водительством некоего Ивана надолго останавливался в районе Лобнора; еще одна группа, руководитель которой неизвестен, была с применением силы изгнана из Чарклыка китайскими властями, что сопровождалось убийством нескольких переселенцев (это сообщение появляется в источниках лишь единожды); и, наконец, отряд Бобровых – его поход оказался наиболее успешным, коль скоро он смог перевалить через Алтынтаг и пересечь Цайдам в Северном Тибете.

Как представляли себе староверы цель своих походов? Однозначный ответ на этот вопрос вряд ли возможен. В целом, под Беловодьем подразумевалась и мифическая страна, где с древних времен в чистоте (то есть в виде, не затронутом реформами патриарха Никона) сохранилась православная вера, и просто вольное место, где можно и жить в достатке, и укрыться от религиозных притеснений, и стать недосягаемыми для властей. Помещали Беловодье и в район озера Лобнор (в преддверии хребта Алтынтаг, ограничивающего Тибет с Севера), и в несравненно более близкие пределы - сама Бухтарминская долина, откуда выступило большинство староверческих экспедиций, была ранее именно воплощением Беловодья, и лишь с присоединением Бухтармы к России Беловодье переместилось дальше к югу.

Руководители всех староверческих походов в глубь Китая, о которых мы располагаем болееменее полными данными, предварительно выезжали в район Лобнора на разведку, и поэтому можно с уверенностью сказать: они отлично знали, что никаких описываемых в легенде о Беловодье старинных православных городов с «церквями, митрополитами и епископами» в китайских землях нет. Часть рядовых участников тоже руководствовалась вполне реалистическими целями. В рассказе Ассана Зырянова, сына руководителя одной из экспедиций, есть упоминание о том, что «некоторые пошли в Китай ради разживы», то есть в расчете на богатые земли.

Отряд Бобровых пересек степи Джунгарии, перевалил через хребты Тянь-Шаня, вышел к озеру Баграшкель и городу Карашар и, двигаясь далее на юг, после разных приключений достиг селения Чарклык, что юго-западнее озера Лобнор (заметим, что в то время это уникальное озеро, меняющее свое положение, находилось примерно на 100 километров юго-западнее своего нынешнего места). Здесь путешественники решили остановиться; они поселились в землянках, стали обрабатывать землю и провели в Чарклыке год или немного больше. Охотились, ловили рыбу, пахали землю. С местными жили мирно. Но пустынные, засоленные окрестности Лобнора, где земледелие и небольшие тополевые леса сосредоточены лишь в оазисах и по берегам рек, были далеки от образа Беловодья. Меньшая часть переселенцев отправилась в обратный путь, большая же решилась двинуться дальше на юг, где их ждали горы Алтынтаг. Пройдя хорошо известной в Центральной Азии горной дорогой, соединяющей Лобнор с Цайдамом, экспедиция прибыла в урочище Гас – место в целом еще более негостеприимное и непривычное для русского человека, чем страна Лоб. Тем не менее примерно в 30 километрах к западу от озера Гас удалось отыскать пригодные для жизни земли – с чистой ключевой водой, достаточным количеством корма для лошадей, хорошей охотой. Это было урочище Чон-Яр на истоках реки Ногын-Гол, впадающей в Гас. Староверы снова занялись земледелием – экспедиция Пржевальского впоследствии нашла в этом месте следы их пашен. Менее через год в отряде произошел очередной раскол, несколько семей покинули Чон-Яр. Двинувшись через Цайдам и Алтынтаг по дороге на оазис Са-чжу они благополучно достигли его и кружной дорогой через Хами вернулись в Бухтарминскую долину».

Поселения потомков старообрядцев, отправившихся в XVIII в. на поиски Беловодья, сохранились до наших дней на Алтае и в Забайкалье. На Алтае существует несколько названий староверов: их зовут «кержаками», «каменщиками», «стариковскими». Известно, что после реформ Никона старообрядцы, в поисках мужицкого счастья и хлебов, вольных от барского гнета, перебрались в Сибирь. Поселения староверов сохранились на Алтае до сих пор. Они обособленно проживают в больших, чистых поселках, и очень щепетильно относятся к приему новых членов в свою среду. Одно из таких поселений -  районный центр Усть-Кокс. Другое селение староверов – Верхний Уймон, одно из самых старых сел, ему около 300 лет, находится в 15 км от Мульты. Отличительной особенностью является чистота в поселке и раскрашенные яркими красками палисадники и фасады домов. Раньше староверы жили в русских избах-пятистенках и носили льняную одежду, украшенную символическими узорами. Сегодня их быт изменился, появилось большое количество кирпичных домов и обычная европейская одежда, но попрежнему приезжие отмечают изобилие молока и меда в селениях староверов, колоритные колодцы-журавли и ухоженные сады. В Верхнем Уймоне находится музей им. Н.К. Рериха, экспозиция которого знакомит с историей села, староверами-кержаками и личными вещами, письмами и эскизами Н. Рериха, останавливающегося в этом селе во время своей экспедиции по Алтаю.

Сложившаяся на Алтае в XVIII в. община староверов жила по своим правилам и порядкам, по своим неписаным, но строго соблюдавшимся законам. Староверам запрещалось пить алкоголь, курить табак. Воровство и ложь считалось самыми страшными грехами. За тяжелые проступки изгоняли из общины. Семьи у староверов были большие, до 15–20 человек, и дети работали вместе со взрослыми с 5–6 лет. Это были очень трудолюбивые и чистоплотные люди, привыкшие много и честно работать с детских лет. У старообрядцев строго соблюдались заветы: «Не пить, не курить табак, не блудить, трудиться».

Жизнь общины староверов в настоящее время привлекает любопытствующих туристов из больших городов. Приверженцев старых обрядов остается с каждым годом все меньше и меньше. Случайным туристам практически невозможно попасть в жилище старовера и даже близко с ними пообщаться. Замкнутость и настороженность по отношению к праздным туристам отмечают большинство современных исследователей быта староверов.

Алтай – в переводе с тюркского языка - означает «Золотые горы». Знаменитый снежный массив Белухи – высочайшая вершина Алтая и Сибири (4506 м), овеянный романтической аурой, является своеобразной Меккой для туристов. Именно здесь, в живописной Уймонской долине у подножия горы Белухи, Н. Рерих добивался получить концессию на разработку месторождений. Его «Великий план» по созданию монголо-сибирского буддистского государства предусматривал строительство здесь будущей столицы под названием Звенигород. Но его планы не сбылись, а распространенные им легенды о таинственных землях Беловодье и Шамбале причудливо перемешались и стали ошибочно связываться с горой Белуха. Ежегодно число туристов приходящих к подножию горы Белуха превышает 2500 человек. Наибольший приток паломников приходится на август, когда, по убеждению рериховцев, гора Белуха "открывается" для связи с Космосом. Подъехать вплотную к подножию на автомашине невозможно. Есть несколько конных троп, по которым от автодорог за 3–4 дня можно добраться до горы на лошадях или пешком. Туристский маршрут так и называется "Беловодье" - от молочно-белой реки Катуни, которая берет свое начало у подножия Белухи к озеру Аккем (в переводе с алтайского – "Белая река").  


Така че Рьорихови много добре са знаели кога се провеждат всяка година съборите на Великото Всемирно Бяло Братство в свещените планини, където обитава - невидима за повечето хора – безсмъртна космическа цивилизация от съвършени хора.

Ето един от интересните филми за Беловодието:
                         http://www.vbox7.com/play:24f0b976   

Китеж

В 130 км от Нижнего Новгорода, в керженских лесах, недалеко от городка Семенов, известного на весь мир хохломской росписью, находится озеро Светлояр. Оно знаменито легендой о граде Китеже. Китеж (Китеж-град, Кидиш) — мифический чудесный город, который, согласно русским легендам, спасся от войск Батыя во время татаро-монгольского нашествия в XIII веке благодаря чудесному свойству быть невидимым. При приближении войск, город якобы исчез из глаз изумленного неприятеля и опустился на дно озера Светлояр. В последующих веках легенда преобразовалась, старообрядцы описывали Китеж уже как убежище последователей старой веры.
Но, в отличие от других мифических погибших городов, Китеж не пострадал за грехи его жителей — напротив, считается, что божественное вмешательство скрыло его от глаз неприятеля на сотни, а может быть, и тысячи лет.
Единственные намеки на реальное существование Китежа можно найти в книге «Китежский летописец». По мнению ученых, эта книга была написана в конце 17 века.
Если верить ей, град Китеж построил великий русский Князь Юрий Всеволодович Владимирский в конце 12 века. Согласно легенде, князь, возвращаясь из путешествия в Новгород, по пути остановился возле озера Светлояр — отдохнуть. Но толком отдохнуть ему не удалось: князь был пленен красотой тех мест. Сразу же повелел он построить на берегу озера город Большой Китеж.
Озеро Светлояр находится в Нижегородской области. Оно расположено близ села Владимирского Воскресенского района, в бассейне Люнды, притока реки Ветлуги. Длина озера — 210 метров, ширина — 175 метров, а общая площадь водного зеркала — около 12 гектаров. До сих пор нет единого мнения, как возникло озеро. Кто-то настаивает на ледниковой теории происхождении, кто-то отстаивает карстовую гипотезу. Есть версия, что озеро возникло после падения метеорита.
Само название озера происходит от двух древнерусских слов: «светлый», то есть чистый, праведный, и <яр>, являющегося корнем имени русского солнечного божества Ярилы, которому поклонялись древние племена славян.
С озером Светлояр связано множество легенд периода до захвата Руси христианами. В них упоминается и град Китеж.
Согласно одной из легенд, в районе озера Светлояр родились волшебный полуконь-получеловек Китоврас – могущественный волшебник и строитель древних храмов, а также бог мудрости и хмеля Квасура. От их имен и произошло название града Китежа.
В районе озера Светлояр жило славянское племя берендеев. Их потомки до сегодняшнего дня сохранили предания о том, что еще с древнейших времен в Китеже находился один из самых крупных религиозных центров культа Ярилы. Это место считалось священным для русских князей.
Кровавое крещение Руси лишило родную русскую веру и волхвов, и храмов, заняв истиннорусские священные места.
Якобы и Китеж был превращен в центр православной веры, и князья продолжали его посещать, словно ничего и не изменилось.
Многие православные храмы строились на месте капищ, так как считалось, что подобные места особенные — они источники сильной положительной энергии. Имена древних богов постепенно заменялись на имена святых, но само место поклонения высшим силам, обладающее поистине волшебной энергетикой, оставалось прежним. Вот почему район озера Светлояр издревле окутан легендами и мистикой.
Большой Китеж был замыслен как величественный город. В нем стояло много храмов, и возведен он был весь из белого камня, что являлось по тем временам признаком богатства и чистоты.
Длина построенного города составила 200 саженей (прямая сажень — расстояние между концами пальцев, раскинутых в разные стороны рук, приблизительно 1,6 метра), ширина — 100.
То были времена, не лучшим образом приспособленные для мирного существования. Раздоры между княжествами, набеги татар и болгар, лесные хищники — за городские стены редкий человек решался выбраться без оружия.
В 1237 году на территорию Руси вторглись монголо-татары под руководством хана Батыя.
Первым нападению подверглись рязанские князья. Они пытались обратиться за помощью к князю Юрию Владимирскому, но получили отказ. Татары разорили Рязань без труда; затем двинулись на Владимирское княжество.
Посланный Юрием сын Всеволод был разбит у Коломны и бежал во Владимир. Татары захватили Москву и взяли в плен другого сына Юрия — князя Владимира. Князь Юрий, когда узнал об этом, оставил столицу на сыновей Мстислава и Всеволода. Отправился собирать войска.
Он разбил лагерь неподалеку от Ростова на реке Сить и стал ждать своих братьев Ярослава и Святослава. В отсутствие великого князя, 3-7 февраля были взяты и разорены Владимир и Суздаль, в огне пожара погибла семья Юрия Всеволодовича.
Князь успел узнать о гибели семьи. Дальнейшая его судьба была еще более незавидной: Юрий погиб 4 марта 1238 года в битве с войсками Батыя на реке Сить. Ростовский епископ Кирилл отыскал на поле битвы обезглавленное тело князя и увез его в Ростов. Позже отыскали и присоединили к телу голову.
Здесь заканчиваются факты, которые подтверждены учеными. Вернемся к легенде.

Батый услыхал о богатствах, что хранились в граде Китеже, и послал часть войска на святой город. Отряд был небольшой — Батый не ожидал сопротивления.
картинка
Войска шли на Китеж через лес, а по пути прорубали просеку. Вел татар предатель Гришка Кутерьма. Его взяли в соседнем городе, Малом Китеже (нынешний Городец). Гришка не выдержал пыток и согласился указать путь к святому Граду. Увы, Сусанина из Кутерьмы не получилось: Гришка привел татар к Китежу.
В тот страшный день неподалеку от города несли дозор три китежских богатыря. Они первыми увидели врагов. Перед битвой, один из воинов сказал сыну, чтоб он бежал в Китеж и предупредил горожан.
Мальчик кинулся к городским воротам, но злая стрела татарина догнала его. Однако смелый парнишка не упал. Со стрелой в спине, добежал он до стен и успел крикнуть: «Враги!», и только потом упал замертво.
Богатыри тем временем пытались сдержать ханское воинство. Не выжил никто. По преданию, на том месте, где погибли три богатыря, появился святой ключ Кибелек — он бьет до сих пор.
Монголо-татары осадили город. Горожане понимали, что шансов нет. Горстка народа против хорошо вооруженной и организованной армии Батыя — это верная гибель. Тем не менее, без боя горожане сдаваться не собирались. Они вышли на стены, с оружием. Люди молились с вечера и всю ночь напролет. Татары же ожидали утра, чтобы начать атаку.
картинка
И свершилось чудо: зазвонили вдруг колокола, затряслась земля, и на глазах изумленных татар Китеж стал погружаться в воды озера Светлояр.
Легенда неоднозначна. И люди трактуют ее по-разному. Кто-то утверждает, что Китеж ушел под воду, кто-то — что он погрузился в землю. Есть приверженцы теории, будто город от татар закрыли горы. Другие считают, что он поднялся в небо. Но самая интересная теория гласит, что Китеж попросту стал невидимым.
Пораженные мощью «русского чуда», татары бросились бежать кто куда. Но Божий гнев настиг их: кого звери пожрали, кто в лесу заблудился или просто пропал без вести, уведенный таинственной силой. Город же исчез.
Согласно легенде, он должен «проявиться» только перед концом света. Но увидеть его и даже достичь можно уже сейчас. Человек, в котором нет греха, различит отражение белокаменных стен в водах озера Светлояр...
Согласно легенде, Китеж погрузился в воды священного озера Светлояр. Святость его вод была распространена на сам град и его жителей. Поэтому родился образ города, населенного праведниками, прошедшего невредимым сквозь священные воды и перешедшего в лучший мир.
Перенесемся теперь во времена, близкие к нашему веку.
Легенда о граде Китеже взволновала умы интеллигенции. Прежде всего - литераторов, музыкантов и художников.
Писатель 19 века Павел Мельников-Печерский, вдохновленный озером Светлояр, рассказал его легенду в романе «В лесах», а также в повести «Гриша». Озеро посещали Максим Горький (очерк «Бугров»), Владимир Короленко (очерковый цикл «В пустынных местах»), Михаил Пришвин (очерк «Светлое озеро»).
О загадочном городе написал оперу «Сказание о невидимом граде Китеже» Николай Римский-Корсаков. Озеро рисовали художники Николай Ромадин, Илья Глазунов и многие другие. Поэты Ахматова и Цветаева упоминают в своем творчестве град Китеж.
В наши дни легендой о Китеже заинтересовались фантасты и особенно авторы фэнтези. Понятно, почему: образ потаенного города романтичен и как нельзя лучше вписывается в фантастическое произведение. Из произведений подобного толка можно назвать, например, рассказ «Молоты Китежа» Ника Перумова и «Красное смещение» Евгения Гуляковского.
Естественно, не обошли вниманием загадку Китежа и ученые. На озеро Светлояр отправлялись экспедиции, причем не один раз.
Бурение у берегов озера ничего не дало. Ничем окончились и поиски археологов. На подступах к озеру следов загадочного города не было. В 70-х годах прошлого века экспедицию снаряжала «Литературная газета»: на дно спускались подготовленные водолазы. Работа их была непростой, так как глубина озера больше 30 метров. На дне - много коряг и затонувших деревьев.
Неопровержимых доказательств существования города, к сожалению, они не нашли.
Для верующих этот факт, конечно, ничего не значит. Известно, что нечестивцам Китеж не откроет своих тайн...
Появились гипотезы, что Китеж находился вовсе не на озере Светлояр. Сразу же возникли другие предполагаемые места «обитания» святого града — поговаривали даже о Китае (якобы Китеж и легендарная Шамбала — это одно и то же место).
В наши времена ученые забыли о Китеже — не до того стало. Зато легендой одно время спекулировали бизнесмены, которые надеялись превратить сказания в источник самофинансирования.
В настоящее время территория озера охраняется государством. Озеро и окрестности входят в состав заповедника, который находится под защитой ЮНЕСКО.
Современные легенды о Китеже
В годы Великой Отечественной войны старики совершали вокруг Светлояра паломничества, молясь за ушедших на фронт земляков.
Около 20 лет назад, Светлояр хотел исследовать приезжий гидробиолог. После нескольких погружений в воду, у него резко поднялась температура. Мужчина обратился к врачам, но они не смогли даже поставить диагноз: неведомое заболевание развилось без каких-либо объективных причин.
И только тогда, когда гидробиолог уехал из этих мест, болезнь отступила сама собой.
картинка
Однажды в окрестности Светлояра приехал собирать грибы житель Нижнего Новгорода. Домой он не вернулся ни в этот день, ни на следующий. Родственники забили тревогу. Поисково-спасательные работы результата не дали. Мужчину объявили в розыск. А через неделю он вернулся домой живой и невредимый. На все вопросы отвечал уклончиво: мол, заблудился, плутал по лесу. Потом вообще сказал, что у него был провал в памяти. Лишь позже он признался своему другу, который его специально подпоил, что был в невидимом граде Китеже, где его встретили чудотворные старцы. "Как докажешь? " — спросил приятель. И тогда грибник достал кусочек хлеба, которым его угощали в Китеже. Однако в один миг хлеб превратился в камень.
Еще говорят, что в одном из музеев до переворота 1917 года якобы хранилось письмо на старославянском языке, которое было адресовано от сына к отцу. Содержание его сводилось к следующему: молодой человек оказался в Китеже благодаря какому-то чуду и просит своих родителей не хоронить его раньше времени.
В недавнем прошлом, на дно Светлояра погружались водолазы. Самое интересное, что они никому не рассказывают о результатах своих исследований. По слухам, дна они так и не нашли и были весьма напуганы этим обстоятельством. Не может же водоем быть бездонным!
Существует поверье, что тайны озера охраняет чудо-рыба, некое лохнесское чудовище, только на русский лад...
Есть еще более фантастическая легенда об озере Светлояр. Местные говорят, что оно имеет подземное дно и соединяется с водами озера Байкал. И опять никакого подтверждения этому найдено не было. Впрочем, и опровергнуты эти народные поверья не были.
картинка
Однако сами жители потустороннего Китежа частенько наведываются в наш мир.. Старожилы рассказывают, что, бывало, в обычный сельский магазин заходил старец с длинной седой бородой в старинной славянской одежде. Он просил продать хлеба, а расплачивался старинными русскими монетами времен татаро-монгольского ига. Причем монеты выглядели как новые. Нередко старец задавал вопрос: «Как сейчас на Руси? Не пора ли восстать Китежу?» Однако местные жители отвечали, что пока еще рано. Им виднее: ведь место вокруг озера особенное и люди здесь живут в постоянном соприкосновении с чудом. Даже пришедшие из других областей ощущают необычный ореол.
Легенда о Китеже является самой известной легендой о городе, сокрытом от врага. Однако подобных историй — довольно много. В ряде областей России до сих пор существуют мифы о том, как под угрозой разграбления, монастыри или целые города уходили под воду или скрывались в горах. Считалось, что попасть туда из нашего мира могут лишь избранные. В книге «Братство Грааля», Рихард Рудзитис приводит письмо одного русского монаха, который посылает своим близким послание и просит не считать его умершим. Он говорит, что просто ушел в сокрытый монастырь к древним старцам.
Однако ученые так и не пришли к окончательному выводу: об одном или нескольких сокрытых городах или монастырях идет речь в вопросе о Китеже? Так или иначе, распространенность подобных легенд и их несомненная схожесть лишний раз доказывает достоверность этой истории. Однако чем больше ведется исследований на озере Светлояр, тем больше у ученых появляется вопросов, на которые еще предстоит найти ответ.

Сказа́ние о неви́димом гра́де Ки́теже
 и деве Февро́нии


«Сказа́ние о неви́димом гра́де Ки́теже и деве Февро́нии» — опера русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. В опере четыре действия, шесть картин. Основой сюжета стала древнерусская легенда о граде Китеже. Либретто было составлено композитором, совместно с В. И. Бельским. Римский-Корсаков приступил к написанию музыки к опере в 1903 году. 7 (20) февраля 1907 года, на сцене Мариинского театра в Петербурге состоялась премьера оперы.


В глухой чаще заволжских лесов стоит избушка Февронии. Дни ее полны покоя, тихих радостных дум. На ее голос сбегаются звери, слетаются птицы. Однажды появился незнакомый молодец в одежде княжьего ловчего. Юношу поразили восторженные речи девушки о красоте природы, о счастье жить под величавыми сводами лесов, радуясь сиянию солнца, аромату цветов, блеску голубого неба. Пришлись они друг другу по сердцу и порешили обменяться кольцами. Только успел молодец отправиться в обратный путь, как появились стрельцы-охотники во главе с Федором Поярком, разыскивающие своего товарища. От них Феврония узнала, что незнакомый юноша, с которым она обручилась, — княжич Всеволод, сын старого князя Юрия, правящего в Великом Китеже.

На торговой площади Малого Китежа толпится народ, ожидающий в нетерпении приезда жениха и невесты. Поводырь с медведем смешит толпу; седой как лунь Гусляр поет былину. Ропщут китежские богатеи, недовольные тем, что княгиней станет простая крестьянка. Увидев пьяного Гришку Кутерьму, они дают ему денег, что-бы он напился допьяна и как следует «почествовал» невесту. Китежане радостно приветствуют свою госпожу. Но Гришка Кутерьма подступает к Февронии с наглыми речами, издеваясь над ее простым происхождением и бедностью. Народ его прогоняет, и по знаку дружки — Федора Поярка — девушки заводят свадебную песню. Неожиданно песня обрывается. Слышатся звуки военных рогов, и на площадь выбегают в смятении толпы народа, преследуемые татарами. Татары злы: никто из жителей не соглашается выдать своего князя, показать дорогу к Великому Китежу. С угрозами они набрасываются на Кутерьму, и бражник не выдерживает: убоявшись страшных мук, он соглашается вести татарскую рать.


У одной из церквей Великого Китежа в полночь собрался народ, что-бы выслушать вестника — Федора Поярка, ослепленного врагами. Присутствующих потрясает его скорбный рассказ о народном бедствии и о том, что, по слухам, ведет татар к Великому Китежу Феврония. По призыву старого князя Юрия, народ возносит мольбы о спасении. Княжич Всеволод просит отца благословить его с дружиной на ратный подвиг и выступает из Великого Китежа навстречу врагам. Только их песня затихла вдали, как город окутался светлым, золотистым туманом, сами тихо загудели колокола, предвещая избавление.


Темной, непроглядной ночью, Гришка привел татар, а с ними пленную Февронию, к озеру Светлояру. Но татарские воины не верят предателю. Накрепко они привязали его к дереву, чтобы дождаться утра, и принялись за дележ награбленной добычи. Татары похваляются своей победой над китежской дружиной, рассказывают о гибели княжича Всеволода. Между воинами разгорелся спор — кому владеть полонянкой Февронией. В пылу ссоры, Бурундай ударом топора убивает соперника. Дележ закончен, охмелевшие татары засыпают. Феврония горько плачет о своем погибшем женихе. Гришка Кутерьма окликает ее; его, предавшего врагу родную землю, оклеветавшего Февронию, мучают угрызения совести. Он в отчаянии просит Февронию отпустить его на волю, чтобы он смог замолить тяжкий грех предательства.

Февронии стало жаль несчастного бражника и она освободила его от пут. Гришка хочет бежать и не может: колокольный звон наполняет его душу непреодолимым страхом. Кинулся он к озеру, чтобы утопиться, и остолбенел при виде небывалого зрелища: первые лучи восходящего солнца скользнули по водной глади, озарили пустой берег Светлояра, а под ним в озере — отражение стольного града Великого Китежа. В безумном удивлении, с диким воплем Кутерьма исчез в лесной чаще. Увидели отражение невидимого города и татары. Загадочное зрелище навело на них панический страх. Забыв обо всем, они в ужасе бежали от страшного места.


В глухой чаще керженских лесов, через бурелом и цепкие кустарники пробираются бежавшие от татар Феврония и Кутерьма. Их мучит голод и усталость. Не выдержав мук совести и страшных видений, Кутерьма пропадает в дремучей чаще. Обессиленная Феврония опускается на траву, призывая избавительницу-смерть. Вокруг нее расцветают невиданные цветы, свечи загораются на ветвях деревьев, голоса райских птиц ей пророчат покой и счастье, а из глубины прогалины приближается призрак княжича Всеволода. Вновь полная сил, Феврония радостно бросается ему навстречу - и молодые медленно удаляются к Великому Китежу.


На площади чудесно преображенного города их встречает народ в белых одеждах. Затейливые терема озарены ярким серебристым сиянием, лев и единорог с серебряной шерстью сторожат княжеские хоромы, райские птицы поют, сидя на высоких шпилях. Феврония с изумлением рассматривает волшебный град. Под звуки райских свирелей народ запевает свадебную песню, недопетую в Малом Китиже. Но Феврония вспоминает о несчастном, безумном Гришке Кутерьме, которому не суждено войти в волшебный Китеж, и решает послать ему весть. Наконец грамотка написана, и молодые под торжественное пение и колокольный звон медленно и величаво шествуют в собор к венцу.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.