Книга 18


30.IX.128(1992)г.
София - Изгрев


СЛУШАЙ МЕ, СЛУШАЙ МЕ, СЛУШАЙ МЕ, СЛУШАЙ МЕ!


13,46 ч.
- Правилно ли подготвям работата в Башкирия с тези образци с ръцете и проектоплана? Трябва ли да живея в Горна баня - или да остана тук? Трябва ли да замина за Башкирия?
Случаят е следният: Братът на п. плаща за него пред­варително наем за половин година в къща в Горна баня. В съ­щото време от Латвия са дошли две 18-годишни рускини, с които п. се познава от там. Едната твърди, че е дошла, за да се посвети на Учението и за превеждане на Словото. Другата също има интереси към това. С надеждата да намери хора за такова съдействие, п. е изпратил в Русия, Латвия и Башкирия над 200 офици­ални покани. Той освобождава вилата за двете момичета и се връща в града, за да не ги притеснява – не иска да живее с тях, все пак там не е тясно. Хазяйката обаче мисли, че той е преотдал стаите и печели от това, а и обвинява рускините, че са обрали ябълките ù от градината (то е от глад, но тя не се интересува) и че водели там мъже. Преди това те са жи­вели тримата в къщичката на местото на п. - само една ста­ичка от 5-6 квадрата. В една зимна нощ едното момиче из­лиза и не се връща два часа, търсят я и я намират права и боса в снега. Обяснява, че е направила това, защото другото момиче било прегърнало и целунало п., когато се е прибрало... Карат момичето с бърза помощ да ù спасяват краката от из­мръзване. По молба на п., после ги приютява в апартамента си добрият приятел С.П. в ж.к. "Младост", но и там има "случки" – араби, нови приятели на двете момичета, били счупили стък­лото на входа в блока, за да могат да влизат при тях когато си искат. Друг път се били качили и влезли през покрива. Хо­рата от блока пропищели. Никой не може да им повярва, че това е само духовно приятелство... На меките и необвиняващи наставления на п., че са на чуждо място и всичко пада на главата на С., едното момиче отговаря: "Ние сме твои ученички, ти и твоите текстове ни възпитаха в тази свобода"... След като биват изгонени от вилата в Горна баня, едното момиче се връща в Латвия, а другото се жени за един приятел на п., после се развежда и заминава на запад. Да ù даде Господ здраве и щастие!
 Относно споменатите образци: става дума за трафа­рети за писане на текст, където са направени с контур очертания на две или три длани една до друга – на българин и на преводачките на още два езика. В тези ръце Словото се пише краснописно, под съответните ъгли от 72 и 36 градуса в светлосиньо и алено, (отдолу се слагат шаблони за редовете под ъгъл). Какъв е "проектопла­нът" – не е запазен ясен спомен, но някъде се пази текст.

Ето какво казва Елма:

- Това, което си замислил, е прекрасно, но съв­сем нереално за този свят. Приучù се да се съвет­ваш с Мен по-често. Ето сега: усети ли свобода, като те освободих от представата да си "изпълни­телен директор на първата в света зона за исти­носъобразно и природосъобразно майчинство"?... Ти ис­каш да започнеш отзад–напред – да постъпиш като стария свят. С подобни "планове", "договори" и "за­кони" не е прокопсал никой. Кой ще спазва догово­рите, ако предстои война? Ти знаеш ли колко майки и невинни деца ще избиеш, ако организираш такива зони и хората ти повярват? Аз съм говорил, посто­янно говоря: първо се почва от Словото!
Колцина повярваха в Словото? Тия, които са по­вярвали на беседите Ми до 45-а година, сега колко са? Измежду тях най-напредналите повярваха в оси­янията. Но да повярваш само, без да си промениш жи­вота, това е гавра. Затова, сега само петима от приятелите останаха неразвратени. Петима – от цяло човечество!... Това ли е "канарата", на която ще градите Делото? Та нали всички ще се дигнат и ще ви смажат като червеи?!
- Добре, не трябва ли да се използва шансът, който да­ват най-силните, най-добрите хора от Башкирия?
- Първо се почва с просвета. Там, както нався­къде, има да тече още мътна вода. Аз не отричам, че планът ти е почти идентичен с Моя, но трябва да оставиш сами да се организират. Първо Словото – това е всичко! Не се излагай на показ, понеже ще те пребият. Първата хубава жена, която ще избяга от мъжа си заради Новото, ще стане ябълката на раз­дора. Като избягат жените на велможите, велмо­жите ли ще те защитават? Тези, които са още не­допечени, никога няма да ти простят – каквито и до­говори да подпишат. Може Башкирия рай да стане, реки от злато да потекат, Аврам и Аврамчетата да я населят – старозаветните ще се обединят и ще ви премахнат! Няма да го направят с бомбардировка, както си го представяш. Стратегията ти с видео­камери, "та да видел светът", също няма да помогне. Та като избиват в Югославия майки и деца, да не би да не е същото?
Ти живееш с няколко века напред... На масоните и протаготите няма да им мигне окото да ви напра­вят на кайма – първо новородените бебета! Щом като им бъркаш в джоба и престижа – свършено е, ти си мъртъв. Ти си готов – но нямаш право да убиваш невинни.
По-често се съветвай с Мене! Ти си фантазьор, утопист, Аз те знам отдавна. Знаеш ли колко хора си убил по барикадите и на гилотината, заради преждевременни инициативи? Винаги си можел да се съветваш, ама не – твойто да бъде! Вие сте една особена алохимна, серафимска пасмина, които сте гении на бунта. Като бутнете някоя главня на кла­дата – край, свърши се! После плачете и се каете. Вие се спасявате с бягство, а оставяте хората да ги колят. Хората са петимни за свобода, а вие, като му намерите цаката – много умно напипвате меха­низма, подлудите хората - и те трошат оглавни­ците. Правите пияния още по-пиян, развратения – още по-развратен, маниака – още по-побъркан.
Остави революциите настрана, никаква войска от ОНН-то и джуди-муди, самби-мамби няма да ви помогнат... Ама вие сте много наивни! Тия сега пи­пат отвътре, много умело.
Запази записките си за след няколко десетиле­тия – с малка редакция, но от Мене. Тогава те мо­гат да свалят рая на земята. Само че не с "кръгова отбрана" – това е много глупаво. Това е чиста фео­дална крепост – отминала стратегия. Няма да я бомбардират, няма да ù отровят водата. Просто ще проникнат вътре техни хора, ще изстрелят психо­инжекции и психотропни течности – и край: хората ти ще полудеят. И ще се самоубият всичките, както вече стана, там някъде. Или ще се превърнат в из­роди, ще мутират. И тогава? – И тогава същите тия, които са стреляли отвътре, ще пратят свои журналисти, със свои камери (вие вашите ще ги строшите...)
Така Ново Човечество не се прави. Ако се пра­веше така, Аз щях да бъда Първият. Създаването на райски условия отвън следва Закона на Тримата. Трима души в една галактика трябва да се обичат без възникване на ревност. Това ви го "пея" от 1984 година. Но вие се ревнувате астрално, ревнувате се умствено, ревнувате се кой да владее ръкописите. Така правят и черните. Не ви съветвам да вървите по техния път, защото ще се превърнете в това, в което вече сте се превърнали: слабосилни, охкащи окаяници...
Стратегията на силните е съвсем друга. Учи­телят ви е предводител! Полковници нямат право да увличат полкове; генералите да си стоят на мяс­тото и да не бунят армиите! Орфисти ги драха, християни ги клаха, богомили ги гориха, все заради такива разпътници като вас – самозваните бегълци от Школата!
Аз, като проповядвам свобода, това не значи да бягаш от задълженията си. Този свят, с това уст­ройство, съм го премислил Аз – много тънко съм го премислил. Моят бунт не е феодален, нито социа­листически, нито комунистически – той е бунт ин­дивидуален. Ще се бунтуваш, изпълнявайки съвър­шено задълженията си. Да, включително към се­мейството си! Да, включително към майка си и баща си! То е диалектика. Както те искат – но в резулта­тите, не в методите. Ще ги послушате да станете съвършени граждани – в учението, в труда, в общес­твото, - но в свободното си време ще бъдете на своя територия.
Моят бунт е бунт индивидуален. Всеки на сво­ето място – там е тактиката. Инак ще направите острови на доброто и така ще се легитимирате – ще могат да ви унищожат накуп. Крижановка е на­пълно права: добрите – в постоянна отбрана, злите – в постоянно нападение. Какви деца ще родят бре­менните, щом бащите са на предната линия?
Допитвай се по-често. Д. е прав, Д. е права, К. е прав – прави са всичките, които те молят: не пре­късвай словопада! Не прекъсвай словоскока! Аз сам те карам да го прекъснеш понякога, за да не се пръсне планетата, но Ме питай винаги: "Време ли е вече?..."
Цели вселени са загивали, загиват и сега, по­неже са приели тактиката на феодалната отбрана. Вождовете им не са си взели изпитите по история, тъпи са като галоши – и много самонадеяни. Изби­ват цели галактики от своите, само да видел космо­сът колко са лоши лошите. Все едно да разбунту­вате чревната флора срещу невроните на мозъка или обратно... Какво ще настане тогава? – Анархия, революция, пълна катастрофа. Щом Бог търпи по­ложението в червата ви, ще търпите и вие тоя ред на нещата – той е разумен.
Черната и Бялата ложа са неотделими! Бегъл­ците от отделенията, от прогимназията на Шко­лата – понеже са слаби умствено – започват да от­състват все по-често и по-често нощем; по някое време вече никакви ги няма горе – и един ден се прък­ват в света я като философи, я като окултисти, я като "богопомазани". Светии, гении, чудотворци – с лопата да ги ринеш. А кой ще им рие на тях л......? Те пречат повече от всички бюрократи и палачи на все­лената, взети заедно.
По-често се съветвай с Мене. Това ще ти го повтарям като припев. Ти си измисляш титанични системи, грандиозни, прелестни планове – само че... феодални...
Стегни се и съчетай Словото със светските си задължения – след като се възстановиш от погро­мите. Словото си е Слово, съвършенството си е съ­вършенство. Като казвам да се посветиш само на Словото, Аз нямам предвид изоставяне на духовния алпинизъм. Съвършеният цигулар е победител, ма­тематикът е победител, гениалният счетоводител – също. Смеете се... – Има и гениални счетоводи­тели! Има гениалност във всяка област – има майс­торство, виртуозност, довеждане до относително съвършенство.
В света винаги има два противоположни гласа, които си струва да ги слушате. Единият е гласът на бъдещето – той ражда бъдещите човечества и все­лени. Не ви укорявам, когато фантазирате, мечта­ете – тогава вие сте ясновидци на причинното поле: мечтата ви е реалност за други, настоящи човечес­тва в Битието. Поетите и пророците просто ги виждат, а мистиците направо живеят там – те не виждат плътския свят на фокус. Живейте си там, това е привилегия, но не сваляйте преждевременно рая направо в ада, защото всички тука сте още зат­ворници, с присъди. Напнал се лудичкият да прави градинка в средата на писта за бомбардировачи... Текнало на самарянина да сваля Царството Божие сред акулите, които винаги налитат на месо... Хрум­нало на Т. да сваля 25-ия век в края на 20-ия – всред взривове от бомби, атмосфера пълна с бълвоч от радиото и телевизията и бизнес, трупащ камари от мъртъвци!
Слушай Ме, слушай Ме, слушай Ме, слушай Ме! Всеки сам трябва да направи своя рай – на своето място. Тихо, безшумно, без сблъсъци. Раят е вътре в душата – даже и при свекървата! Ако можеш да скъ­саш с вампира – скъсай, но не като го насъскаш. Вие сега сте спецове по насъскване на вампири. Вашата стратегия трябва да е точно обратната: тънко про­тивостоене, гладейки противника по козината. Дре­сьорът хвърля месо на тигъра, за да му е мирна гла­вата. Тигрите, усойниците, хиените, враните, с ко­ито сте наобиколени и искат праната ви, са агенти на волята Божия!
Ясен ли съм? -  Ще ви гонят, докато станете съ­вършени. Ще ви ръфат, докато почнете да им се озъбвате – ала без да избягате от мястото си. Само тогава те се плашат – отстъпват момен­тално, щом някой стои на мястото си и не бяга. Щом почнеш да бягаш, той се настървява и те прави на нищо. Щом види, че не ставаш за ядене, той само ще те захапе и ще те остави завинаги.
Там е всичката тайна на свободата! Ти искаш да си свободен, а се правиш вкусен за тигъра, понеже ти е приятно... Друг се прави вкусен от страх, трети – понеже навънка е зима. И като те оглозга до кости, ставаш на прах след време.
Твърдият в убежденията си служи, самоусъвър­шенства се, труди се и става ученик при условията, в които се намира. Спокойно, благо, търпеливо и с готовност да умре всяка минута! Като види, че си голям за устата му, стоманен и с шипове, октопо­дът ще разбере, че не може да глътне подводница. А като му се мазниш или се уплашиш и почнеш да сме­няш формите си, той ще те гони, защото му даваш надежда.
Всяка жертва заслужава хàлата си. Любов към ближния не значи тръгване по неговия сценарий, нито по своя, а изпълнение на волята Божия. Това е зовът на сърцето – първото и най-съкровено же­лание, което вие винаги потъпквате най-надълбоко.
Отдайте се на свободата си в свободното си време; прибирайте се при задълженията в несвобод­ното. И вършете всичко това до край – съвършено. Не се пречупвайте, но се огъвайте. Като видят, че ви­наги се връщате в изначалната си форма, даже и ки­товете на астрала няма да ви глътнат вече никога – рибната кост се изправя. Като му разпорят корема няколко прераждания наред, и китът ще престане да поглъща лоени топки...
Това не е най-доброто, понеже е коварство. Вие се огъвате вътре в своята лоена топка на страха, на лицемерието – а после разпаряте червата на хищника! Хищникът е също твар, и той има право на истина. Или бъдете себе си още в началото, или не разпаряйте коремите на гладните!

1.X.128 г., 14:23 ч.
- Не ми се отговори на въпроса къде да живея, какво да правя; да работя ли или да не работя. Искам да следвам още или да защитя дисертация – въобще, по-точни инструкции.
- Ти сега си почини, съвършено оформи Словото и свали нови осияния, прави каквото щеш. Работата ти е това. Трябва и по-нататък да се концентрираш – сам си решил правилно към какво. Силата ти ще се върне. Раклата на богатия ще се отвори най-после. Ще изпълниш всичките си мечти и планове. Ако се оставиш на приятелите си – няма проблеми. Те няма да те хранят – имаш доход. Всичко правù, машà по­вече не бъди, застани в центъра си достойно и тихо – това ще привлече пак росното събиране на реки от обич и Слово в тебе. Ще се измениш външно, сега си посърнал. Ще престанеш да трепериш като лист по­ради неуредени проблеми.
Приемаш ново посвещение. Посрещни го дос­тойно и подобри условията си на живот. Истина, мир, радост – там се проявява съвършенството! Завърти света, за да не те върти светът тебе!
              

- Защо завърши така?
- Слагам троен кръст на миналото ти. Сега нещата се обръщат съвършено. Прояви се в мощ и разум, стани скалà и скàла. Скалà на Делото, скàла от нови значения.
Сма, сам, сма!
                              


Чак сега става ясно от знака по-горе, че Елма е турил кръст и на тази инициатива... По-долу прилагам образци на проект за посланието, заради което е Неговата критика. Това са контури на ръце, копирани направо по дланта. Най-добре е да са на трима различни човека: българин, руснак (или друг с основен международен език) – и представител на който и да е друг език. Вътре, именно, под определен ъгъл, се оформят ръкописно оригиналният текст и преводите му. Принципно формата е интересна, понеже носи енергетиката на народите, почерците и дланите – Елма тук критикува само конкретното съдържание. Този текст щеше да бъде изпълнен прецизно и преведен и написан на български, руски и башкирски, с цел да се изпрати  на отговорни хора в тази страна – те го очакваха, готови да предоставят всякакви условия. "На първо време – 1000 палатки" – бяха казали те... После щяха да почнат да строят къщички в градини и гарантираха, че ще предоставят и направят всичко безплатно. Искаха всичко да бъде по български модел, изключително по идеите на Учителя Петър Дънов.

...И тъй нататък – проектът за екоселища в Башкирия за бременни, кърмещи и майки с деца е развит на 14 страници като тия по-горе. Преценил съм, че може и да има и вариант само с две ръце - за директен превод на нужния език. Навременната намеса на Елма осуети една грешка и голяма опасност, тъй като инициативата в този вид е била предварително обречена.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.