Книга 12


22.10.124(1988)г.
София-Изгрев
 
 
СФЕРО-СПИРАЛНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ЧАКРИ, ТРИЛИОНОЛИСТНИКЪТ И ОБИТАВАНЕТО
(Живоструйно лично осияние за К.Т.К. - Уралоний)
 
 
- Усещането, което получих, когато слушах изпълне­ние на цигулка от цикъла “Четирите годишни времена” на Вивалди, от кръговото* движение на енерги­ите ли бе следствие**?
(Под линия има обяснения: *.ЖЛО.КТК 28.07.1988г.; **Бях усетил силна топлина и раздвижване на енергията в слънче­вия сплит, което ми се стори, че е кръгообразно. Това движе­ние се предаде навсякъде по цялото ми тяло, в резултат на което се яви усещане за голямо, мощно зареждане с енергия, способна да повдигне човека от лежащо положение. То бе съп­роводено с изпотяване на гърба, главно около гръбначния стълб.)
Да, но при теб беше спираловидно. Кръговото движение на източните чакри се отличава от спиралното движение на олтарите. Фактически, това движeние е само триизмерен израз на синволюционната траектория на кундалини, ко­гато се завърти християнска чакра. Работя не само с християни по убеждение, но с добрите хора по ця­лата земя по този нов начин. За Мене те са христи­яни. Това спирално движение на олтарите се започна от средата на миналия век, с раждането на Беинса Дуно на Земята. То е израз на новия тип движение на космичната енергия, което иска ходене, а не стоене в лотос. Най-напредналите видяха Маитрея в съзер­цанията си как става от лотосовата си поза и вече върви. Това се изрази на практика в излизането на най-напредналите от пещерите, манастирите и светилищата и с тръгването им по планините и по света. Това е изгревът на епохата на Водолея, ко­гато Рибите се оставят на заден план и пасивното боготърсителство се превръща в активно богода­рителство.
 
 
 В първата си фаза, то е пак търсителство. Но ти търсиш Бога вече не само вътрешно, а и вън­шно, като богочеловек, като Учител на земята. Ако питате Изтока, с неговите неспирално движещи се чакри, той ще ви каже: “Гурувци – колкото щеш…” Тъкмо гурувците им са проблемът... Политеизмът не може да не породи и много гурувци.
Аз сега ви призовавам на Земята не като някой източен гуру или западен пастор и чудотворец, а като Единственият Учител на небето и на земята. Който види Словото в Мен и в Мене Словото, той ще напусне своите гурувци, своите системи, своите ам­биции, илюзии и своите близки и ще дойде при Мен. При това, Аз не искам съвсем да напускате тия, пос­ледните, понеже Моят път не е път на отшелничес­тво. Аз вече ходя – проходил съм по света с безб­ройни нозе на несретници, праведни и борци за Но­вото! Да се поклониш на Мен, значи да приемеш на първо място Словото и да проповядваш на първо място Словото. Приелите Мен, приемат Царството Божие във вечно наследство.
Затова ти казвам: месия, какъвто предстои да бъдеш и ти – понеже спасителите са последната, най-горната степен – се става, само когато "престолите" започнат да се движат навън и навътре, спирално. Невъзможно е ти да искаш да спасяваш братята си и да организираш нов живот на земята по подобие на Царството Божие, а престолите ти да се въртят като вентилатори... И туй движение е необходимо, но то е за спасение на собствената душа, а тоя мурафет го знаят и нашите православни, и евангелистите, и сума ти католици, та и окултни братства още в прибавък. Те не са проумели и бук­вичка от това, което съм казал още преди 20 века: “Ако не погубиш душата си, не ще я спасиш”.
 Там е работата, че "престолите" се движат още по-различно от "олтарите". Те имат триизмерно; още по сложно - кълбовидно-спирално движение навън и навътре. До­като олтарните спирали се движат навън и на­вътре, все още образувайки нещо като вашите спи­рални галактики, то престолните спирали са сложно движение на сфероидна, триизмерна спирала. Трииз­мерен е само образът им в третото измерение, а те са от петото нагоре.
Служене на Бога – ето що значи престол, за разлика от олтар. Олтарите служат на природата, дверите – на ближния, а престолите – на Бога. Те, тия йоги, светии, подвижници, които се “спасяват”, служат на природата – нищо повече. Въртенето на чакрите в плоскост или лещовидно служи за пречис­тване на атмосфeрата и космоса от миязмите на пъклените цивилизации, за нахлуване на нови, чисти енергии – предимно на салма и най-много на религи­озно-интелектуална прана, когато са лещовидни. Спасявайки себе си, т.е. собствената си душа, тия подвижници фактически вършат грамадна полезна работа, в качеството си на прахосмукачки и венти­латори на планетите...
Не е смешно – точно така е. Ако не бяха манас­тирите, ако не бяха отшелниците, ако не бяха ту­земните ви светии и праведници, вие щяхте да изгниете само за половин век.
Служенето на Бога обаче означава нещо съвсем друго: ти вече не изпълняваш лунна функция – не си прахос­мукачка на космоса и вампироизхвъргач, но си ученик. Ти нямаш повече вируса на своеглавието, духовния инат и дебелодушие. Напротив, ти имаш чутко сърце към Словото Божие, в последната му изява на Земята. Можеш да го разпознаваш измежду всички древни и съвременни сурогати и се посвещаваш на негово изучаване, разпространяване и прилагане.
 
Св. ап. Павел
 
 Ти ставаш слънчев посветен, не лунен! Тебе не те въл­нуват школи, системи и ашрами, понеже тръбачите им били станали популярни. Ти се устремяваш към Словото страстно, пламенно, всеотдайно! Разпоз­наваш Словото, както дете разпознава майка си пос­ред тълпата! Ти тръгваш в пътя на Слънчевата Школа – Школата на Учителя, Който винаги е бил само един. Тогава пробуждаш двери и олтари така, както в никоя Школа не става.
И сега ти казвам, рабе Мой, Павле, и ти откри­вам: в престолите дремят олтари, както в плода – семето. Ти усèти спиралното напрежение и въртене на кундалини в една от своите чакри, ала туй пред­шества пробуждането на престол. Понеже прахосму­качката си служи с клизми, умивания, молитви, пес­нопения, асани и пранаями, с концентрации и медита­ции и пр. лунна дейност, а ученикът се отличава с разпознаване на Словото, разпространение на Сло­вото и работа по негов модел. Именно тогава плос­ките му олтари стават постепенно лещообразни, спирални, и набъбващи постепенно към сфера. Ясно­видците наблюдават по цялата земя, макар и рядко, такова изменение на чакрите, но не съзнават, че това се дължи на контакт с последното Ми Слово от началото на този век. А когато сферична стане и трилионолистната чакра, та подпали сфера около цялото тяло – не както при светиите, - то това значи, че вие сте преминали от Словото към Де­лото.
- Има ли разлика между престолите като духовна йе­рархия и престолът като чакра - и как да разбирам ду­мите: ”Приеми сега престолно посвещение и престолен йерар­хичен чин!”?
- Съвършено прав си. Престолите като йерар­хия се отличават от престолите като чакри, само думата е подобна. Престолите са духовна йерархия, макар и най-висока, докато престолът е божествена чакра, т.е. въртяща се сфера от спирални лъчи, ко­ято е сфера само в третото измерение, а в дейст­вителност прониква всичко навсякъде. Засега тя е разгърната хиперфиза, в нейното полево състояние.За теб истината е следната: престолно пос­вещение в духовната йерархия и пробуждане на Престола на Благостта в пътя на ученика.
- Връзката между илухима и минералното тяло?
- Слизането в Божествения свят се осъщест­вява с цел кондензация на енергията в структура, а възлизането в духовния свят – чрез разпръсване на структурата в енергия. Тези процеси са ритмични. Вие постоянно преминавате от илухимно в алохимно състояние и обратно. Сега на теб ти трябваше раз­реждане.
- Означава ли това, че ние постоянно преминаваме от божествения в духовния свят и обратно?
 - Това е извънредно важен въпрос, но изисква пространно осияние. Туй слизане и възлизане засега е неизбежен етап в устройството на Старата Все­лена. Когато дойде Новата Вселена, няма да има сли­зане и възлизане. Там ще има обитаване, понеже слизането изпитва смирението, а възлизането – жаждата за свобода, творчество и работа. А в Но­вата Вселена съществата ще са изпитани - те просто ще обитават. Тя е вселена на блаженствата, в която правиш каквото си искаш.
 - Може ли да купя предложената ми цигулка?
- Уважава се този инструмент, ако мине добре през изпитанията на Петър. Той трябва да установи неговата музикална и техническа превъзходност. Трябва да се пазарите за цената и, по възможност, една част да е на изплащане. Тази цигулка се отли­чава с възможността да се вселява двойникът на цигу­ларя в нея. Ти ще напреднеш по един невероятен на­чин, стига да не си поставиш надпределни цели, т.е. – свири, докато не се почувстваш изморен. Има една приятна творческа умора – Христос е постоянно в такова състояние. Но почивките и сънят за теб са изключително важни.
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.