Книга 415-20.ІХ.120(1984)г.
София-Изгрев
 
ОСИЯНИЯ ЗА ХРИСТОС
 
 
 
 
- Може ли да се продължи с "Осияния за Красотата" – днес; или всеки ден по едно?
 
- Този път ще покопая в друг кладенец. Искам да започнем нова книга, посветена на Христос.
 
- "Осияния за Христос?"
 
 
- "Осияния за Христос"
                     
                         І ОСИЯНИЕ ЗА ХРИСТОС
 
15-20.ІХ.120(1984), 14,30 -17,11ч.
 
Живият Бог на Земята и на Небето - това е Христос. Това съм Аз - Вседържателят Елма, Майката и Бащата на всичко в хипервселената. Новото, което не знаехте, е че Мен Ме наричат навсякъде ЕЛМА - от недрата на ултравселената до най-гигантските острови от вселени на супервселената.
Истина, истина ви казвам: няма по-голям от Мене на Небесата, нито има по-малък от Мене в света на микрослънцата! Който Ме знае от Звездните приказки, той ще Ме познае и в бъдещите "Озарения за ултравселената"1. Който Ме откри в "Приказки за цветята", той Ме видя и в "Осияния за Красотата". По същия начин, чистите по сърце ще Ми повярват и във "Виделина върху свръхвселената"1 и "Яснина за ясновселената". Много още неща ще ви разкажа, защото времето Ми дойде. Доскоро говорех на народа, сега говоря на учените, а най-после ще говоря и на политиците. Тогава няма да бъда нито Учител, нито въплътеното в множество Слово, както идвам сега на Земята, а направо ще говоря с действие.
На тази планета съм слизал най-първо като Полукс. Това вече съм ви го казвал. Тогава дойдох с мисията на маг, оживяващ умственото тяло на народите. Рама беше също Христова изява, но с профила на Рóа - първото лице на Духа Святий, като Водител. Кришна съм пак Аз; Христос, в профила на Мелý - Бащата и Майката, Жената и Мъжа; Орфей и Христос едно са; едно са Заратýстра и Христос, Хермес Трисмегист и Христос, Преславският Князи Христос, Беинсá Дуно3 и Христос; Буда, Мохамед4 и още хиляди Мои неизвестни лица и подвизи, едно от които блести с неувяхваща слава през миналия век във Франция5. Не забелязвате ли как "р"-то се повтаря навсякъде? - поне в едно от известните или мистичните Ми имена?
Аз управлявам изявеното Битие чрез хипервселената и затова "р"-то и "х"-то са неотменен атрибут на Моите вибрации. "Р"-то привежда в трепет вселената, а "Х"-то пропуща интензивно творческия импулс на тотвселената между бреговете на ултравселената и супервселената. Най-точното Ми кабалистично название, освен ЕЛМА, не е Христос, а Хрис-Тот - нещо, което, мисля, че е излишно да коментирам. Иисус е номофон на супервселената, а Хрис-Тот - на единството между вселената, ултравселената, хипервселената, ясновселената и тотвселената.
Който следи внимателно Приказките, Лекциите, Осиянията, Посланията и "Астролония Холизатика", ще Ме разбере. Номофоните Ми през всички векове се събраха най-съвършено в името Иисус Христос. Оттогава насам няма име, освен ЕЛМА, което да е толкова съвършено. Има, впрочем, едно, което можете да откриете и анализирате по подобен начин. Аз обаче тепърва ще има да ви говоря за смисъла на звуците и азбуките. Много Съм ви говорил, още ще ви кажа.
Радвайте се - от днес ще ви говоря за Себе си - т.е. за Новото идване на Христа.
 
ІІ ОСИЯНИЕ ЗА ХРИСТОС
 
16.ІХ.120(1984) г.
 
Този, който Ме познае като Господ, може да познае Отца Ми като Бог. Негова ще бъде хипервселената, но негова ще бъде и ясновселената, и тотвселената. Ясновселената не пропуска при себе си някой, който не е приел Мене; нито тотвселената прави богоравен този, който не е приел Христос.
 Не мислете, че Моят живот не минава през най-тежки страдания и най-смазваща скръб. Ако мислите, че съм разпъван само веднъж - в древна Юдея, - много се лъжете. Непрестанно, ежедневно, ежесекундно Мен Ме разпъват на кръст милиарди и милиарди несъзнателни същества! Отдъхвам Си от време на време в ръцете на Майка Си - Мировата Душа - и се радвам непрестанно, едновременно със скръбта Си, с радостта на Бога-Отца.
Няма по-натоварен от мъка от Мене, нито по-радостен има от ЕЛМА, с изключение на Абсолютния Дух! Обичам ви всички с непреходна, Божествена, велика Любов и поемам голямата част от вашата карма. Растежът ви без Моето страдание би бил невъзможен. Неописуеми са препятствията, които трябва да преодолявам, въпреки че разполагам с цялата сила на Проявеното и Непроявеното Битие! Това е непонятно за вашата мисъл, защото предполагате, че Победителят на най-тъмните не би трябвало да е огорчен от нищо и че е редно да "плува" в най-пълно блаженство и безгрижие… Но страданието - на този етап - влиза в Плана на ясновселената, макар и да се отдръпва Отец Ми от него.
 Ако Отец Ми би страдал и ако Аз, Син Му, не бих страдал, сега нямаше да има нищо. Страданието е път за коригиране на грешките в изчисленията. А грешката е метод на тотвселената - значи, на Самия Абсолютен Дух! Ако светът беше в ръцете на ясновселената, всичко щеше да върви по мед и масло... Но тотвселената най-нашироко използва метода на творческия експеримент, с цел да направи колкото може повече същества богоравни творци. На сегашния етап, един от елохимите - както вече Съм ви разправял - не може още да поправи натрупалата се грешка от миналото.
Вие с право питате, както всички атеисти: "Какво сме му виновни ние, та да вземаме участие в последвалите страдания?!" Въпросът ви е древен като света и напълно основателен. И отговорът е с не по-малко основание: всички вие тук, почти без изключение, сте клетки от тялото на Сатанаил, който се превърна в Сатана. Ясновселената пази в паметта си всички монади, които са взели участие в сатанинската грешка. С това вие ставате съпричастни, защото сторихте всичко съзнателно. Някога ще ви опиша великата драма, огромното космическо сборище, което представлявахте вие, заедно със Сатанаила, в навечерието на неговото решение да не довърши синтеза на Битието. Ясновселената плака тогава пред Бога така, както ни-
 
…Грамадна енергия внезапно прекъсна контакта с категорична забрана, както никога досега не се е случвало. На въпроса на холизатора какво означава това, след необикновено дълго мълчание - досега забавянето е било най-много 2-3 секунди, - Източникът отговори и разреши да се запише:
 
Защото се докоснахме до най-секретния въпрос - историята на грехопадението, - над който още дълго време ще виси плътна забрана.
 
ІІІ ОСИЯНИЕ ЗА ХРИСТОС
20.ІХ.120г.
Абсолютният, Абсолютният прави нови монади в Духа Си! Незнайният Мой Отец животворящ, животворящ е вовеки! Ала Бог е Онзи, Който съдържа всичко в Себе Си - и днес Аз ще ви говоря за Бога.
Ако разделях досега в осиянията и лекциите Си Неговите лица, то бе, за да разберете някои тънкости на Божествената наука. Но Бог е Съществото, Което обединява Тот с Универсалния Дух; Мен - Елма - с Вечния Дух; Праведния Дух - с Ясновселенската Душа; Духа Божий - с Човека. Всеки от Нас се прелива във Всеки, но Христос управлява Проявеното Битие и затова се нарича "Господ", или още "Син Божий"; Мировата Душа управлява определената част на Непроявеното Битие, а Тот - неопределената част на Непроявеното Битие. Онзи, Който е Всичко, това е Съвършеният Дух - или Бог.
Три осияния ви давам за Себе Си, но третото посвещавам на Бога. Тогава ще запитате: "А каква е вселената, която Бог управлява?" - Ето ви още една изненада: вие мислехте, че вече съм изчерпал всички вселени. Това е тя, съвършената вселена на Бога, която съдържа всички останали в Себе Си. Наричайте я с една дума: холивселена. На славянски - цяловселена. Тя не е едно и също нещо с ултравселената или всемира. "Всемир" подвежда - тя е дума, която лесно може да мине за Божий синоним, но не е. Опитайте се да разберете: "все-" или "всичко" не е равнозначно на "цяло". Всичките песъчинки на пустинята може да правят пустиня, но "Цялото" е нещо повече от "Всичкото" у Бога. И наистина, като изброим всички споменати досега вселени и лица на Бога, механично събрани, вие очаквате да се получи Целият Бог, но не се получава… Към всичките части трябва да се прибави и Новото, което се получава от това съчетание. И тогава се получава Съвършеният Дух, т.е. Цялото - Бог.
Най-различни молитви съм ви давал досега през вековете. Знаете Моята, Господнята молитва: "Отче наш, Който си на небесата…". Давал Съм ви Молитвата на Духа, Молитвата на Учителя, Който е Универсалният Дух (Бог в епохата на Водолея) и Който слезе последния път като изява на Духа Божий. За Него, именно, ви бях казал, че ще ви изпратя Духа Си, да ви припомни всичко и да ви научи на всичко. Това е Той, Същият, срещу Когото хула не се позволява. Имате също Молитвата на всемира или на Всемирния Дух (това е "Добрата Молитва"); имате също и втора Моя молитва - "Молитвата на Братството". Всеки молитвен призив, който ви отваря вратите на дадена вселена, ви свързва и със съответното Лице на Бога.
Ала сега за пръв път ще ви дам "БОЖИЯТА МОЛИТВА", която не се произнася с думи. Тъй като Бог е Любов, тази велика Молитва се изявява като Любов на дело към всяко нещо в холивселената. Значи, "богоравни" не е най-последната степен, както си мислехте. Има нещо повече от богоравенството, и то е това, да си Ново въплъщение на Бога вече не като Абсолютен Творец, а като Всеотдаен на Цялото чрез всеотдайност към всяка от частите, без да пренебрегваш никоя друга. Това е "БОЖИЯТА МОЛИТВА".
______
1Обещани, но още непродиктувани осияния, каквито има доста. Ние очаквахме да дойдат още тогава, но това не стана. Те няма да бъдат дадени писмено въобще, поне в рамките на този живот на приемащия, понеже от 2004 г. насам, с няколко изключения, контактът с Елма става по друг начин. Едва сега (март 2008 г.) осъзнаваме, че тук е казано, че те ще бъдат чути и преживяни само от "чистите по сърце". Това са избиращите Тройния Ритъм и Тройновселенските Токове – б.п.
 
2Боян Магът в България или княз Бениамин (най-малкият син на Цар Симеон (864-927г.) - б.п.
 
Беинса Дуно – Учителят Петър Константинов Дънов (1864-1944)
 
4За нас са изненадващи са инкарнациите Му като Буда и Мохамед – досега считахме, че те не са Велики Учители. Бог обаче се проектира и въплъщава в Божественото във всяко същество, независимо от нивото на еволюцията му на даден етап - б.п.
 
5Става дума за Теофан, Учителят на големия френски учен и мистик от 19 век  Седир, който го описва в есето си "Един Непознат" (UInconnu) - б.п.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.