Книга 38


22.XII.2010
София - Изгрев
ПАК ЗА ПРОГРАМА "МАТРИАДОР"


ИДЕЯ И СВЕДЕНИЯ ЗА ХУМАНИТАРЕН ПРОЕКТ "МАТРИАДОР"
- ОБОЖАТЕЛИ НА МАЙКАТА -
частично разсекретяване на действаща
неофи­циална програма
Резюме

Този текст е поискан от приятел, за да бъде представен на идейни хора от най-високите политически и икономически етажи, които искат да вложат средствата си за хуманитарни проекти без лична изгода. Затова той е адаптиран за тяхното съзнание, но съдържа в себе си истински положения. Небето през всички епохи е инспирирало такива проекти и послания, някои от които сме включвали в книгите с осиянията, макар и във вид, който може да бъде разбран от светски хора. Те са изигравали своята роля.

13:14:22
Настоящата идея за хуманитарен проект има реални основания за постигане на много добри резултати на регио­нално, национално и световно ниво. В основата си тя има не само научни, но и практически основания, на базата на вече проведени експерименти и действащи програми по цял свят.
Целите ù се базират на усилията за спасяване гено­фонда на човечеството в условията на съзнателен и конюн­ктурен геноцид, които са доказани и съвършено очевидни. Като се имат предвид тези два фактора, предлаганата идея и до­сегашната реализация на програмата няма да се разкрива детайлно на лица и институции, които не са проверени. Хо­рата, които я генерират и провеждат отдавна на частни на­чала, имат всички сили и средства да тестват мотивите на евентуалните кандидати за реализация на полуофициални и официални равнища. В този смисъл, тя е стратегическо и иконо­мическо ноухау.
Програма "Матриадор", родена в България, е в неофици­ално действие вече 45 години и се разраства и в чужбина. Ба­зира се върху солидни научни изследвания и статистическите данни за здравните, психологически и социални особености на децата и младите хора, израснали в условията на специфични грижи. Засега документацията не може да бъде разкрита, по понятни причини. Даването на едно ноухау в ръцете на хора и сили, които нямат сметка от здрава и етична земна попула­ция, би било оръжие в техните ръце да направят точно об­ратното. Тези, които го реализират досега, са надеждно и многократно проверени.
Същността на програмата е неофициално лансиране на родители, майки и таланти, отговарящи на изискванията за чистота на кръвта. Това няма нищо общо с расистките и националистични теории и практики на ретроградната евге­ника – не се касае за етническа кръв. Касае се за относително по-чиста и най-чиста кръв, неотровена от замърсителите от конюнктурен произход. На базата на периодични и вне­запни проверки - на абсолютно доброволни начала - се води т.нар. "Биохигиенна карта на личността". На определени етапи, тя ще стане задължителна за бъдещото човечество, но без насилствени средства. Има стотици начини този анализ да се провежда невидимо и неусетно за личността, без да се минава през медицински прегледи, освен доброволно. Това се провежда и в момента и не е от сега, но от международна не­официална група. Всеки неин член е хилядократно проверен и постоянно наблюдаван дали сътрудничи на идеологии и произ­водства, които замърсяват кръвта, дали има акции там. Кои точно са замърсителите на кръвта също не се оповестява изцяло, тъй като и в момента се води псевдонаучна и научна битка на тази тема. Инициаторите на световния геноцид, владеещи най-крупните източници за замърсяване на човеш­кия организъм, имат свои агенти навсякъде и са безмилостни, когато срещнат съпротива. Добрата новина е, че вече има по-силни от тях, които поеха контрола на планетата. Те по своему са "безмилостни" и поетапно отстраняват от власт враговете на човешката раса.
 Тези сведения тук не бива да се съкращават, тъй като това е отдавна известно и не е фантастика. Ако някому това би прозвучало "несериозно", той просто не е осведомен и за­това не трябва да има достъп до световния икономически и управленчески апарат. Взимат се мерки такива лица да бъдат освободени от длъжността им. Неофициалната организация "Матриадор" няма абсолютно нищо общо с милиардерските групировки, ко­ито искат да въведат "новия световен ред", но това не значи, че не контролира и тях. Най-вече в тия среди се про­вежда подмяна на кадри, за да се елиминират унищожителите на човечеството.
На практика, нееднократно са провеждани инициативи за моделни селища, където доброволки и доброволци да прие­мат храните, битовите навици и условията, осигурявани от привърженици на "Матриадор". Има убедени държавни лица и частни спонсори, които са влагали големи средства за това. Такива селища и микроцентрове съществуват, но те не могат да бъдат разк­рити. Опитът учи, че враговете на тази инициатива, която считаме за една от най-ефективните за единственото спасение на човечестото, са посягяли нееднократно върху подобни проекти и реализации с тотална дезинформация и програмирано опозоряване, включително до пряк геноцид – изтребване на цели селища, семейства, майки и деца! Това се извършва и в момента! В условията на тази нестихваща война в мирно и военно време, разкриването на координати и личности би било предателство.
Като се има предвид гореказаното, подробно излагане на програмата и демонстриране на филми и на феноменал­ното здраве и възможности на живи млади хора може да бъде проведено изключително пред лица, военни и охранителни ор­ганизации от нов тип. Тези лица и институции кандидатст­ват за участие, а наблюдателите на Матриадор ги проверя­ват кому и защо служат. Преминалите успешно през теста имат правото да предложат земя, постройки, жилища и ма­териална и специализирана подкрепа за програмата, като мо­делните селища са на територията на строго охранявани обекти.
 Повтаряме, това не е фантастика, съществуват до­кументални филми за свирепи бомбардировки на такива обекти, когато са били засечени от унищожителите на чове­чеството. За тази цел, някои от тия селища имат специална лъчева и полева зенитна ар­тилерия и противоракетен щит, други са невидими. Вземат се строги мерки да не бъ­дат отровени въздухът и водите и в селищата да не бъдат внедрявани стоките и вкусовете, ликвидиращи земната популация. Една от най-големите битки в момента е срещу съвремен­ните агресивни електрони игри и мрежовото зарибяване на децата и младежта, в които враговете на човечеството имат най-крупни успехи.
Имайки предвид драмите и трагедиите в някои моделни селища, "Матриадор" смени стратегията си. Наистина, съществуват процъфтяващи зони, но те са под контрола и защитата на световна военна организация, алтернативна на ООН. Специ­ално обучени кадри ги защитават тъй перфектно, че там де­цата и обитателите не боледуват от нито една болест, без изключение, имат вид на поне 20 години по-млади, реализират несравними и немислими и за олимпийците спортни резул­тати, създават бит и култура, напълно непознати за концла­гера, който представлява цялата Земя извън тези зони. В този концлагер се внушава привидна свобода и просперитет, но това е една прозрачна стратегия на геноцидните корпора­ции и техните агенти по места, най-вече най-опасните - потребителите. Ето защо, борбата на "Матриадор" е за промяна на потребностите, вкусовете, мотивациите, вярва­нията и конкретния начин на живот на потребителите, за­щото без потребители няма производители и експлоата­тори.
Бе споменато за смяна на стратегията. Всъщност, това не е смяна, а продължаване на най-мощния метод, набля­гане върху него. Разчита се не на комуни и селища, а на от­делната осъзната личност. Именно тя провежда в най-висока степен внушенията и ползва подкре­пата и привилегиите на "Матриадор", без да знае никой. Ето защо, борбата е на първо място индивидуална. Тя си остава приоритет на Организацията, която има пълно право да обу­чава и облаготелствува отделни лица още от малки, абсо­лютно по собствено усмотрение и без да дава отчет никому. Тя не може да рискува съдбата на хилядите си отделни чле­нове, ако те бъдат разкрити. Агентите на световния гено­цид са преди всичко най-близките в домовете ни, понеже са надъхани от традицията и конюнктурата да внедряват в де­цата токсични навици.
По причина на изложените съображения и богат опит, предла­гането на писмени предложения и програми не е метод на "Матриадор". Кандидати за сътрудници се набират само при лични разговори в конфиденциална обстановка. Няма прак­тика отделните участници да се запознават на общи сибрки и в общи инициативи, освен след дългогодишна проверка. Ня­колко години фенът на движението бива наблюдаван дали и как подема борбата напълно самостоятелно и самоинициа­тивно, какви усилия и жертви прави. По правило, всеки хвърля труд и средства без печалба, без лична материална възвръ­щаемост и без опасност от признание и слава. Това е един от първите тестове.
Кой на коя страна застава – дали за оцеляване на чове­чеството или на страната на "Матрицата", в момента е най-актуалният въпрос. За по-простите и неосведомени хора, ко­ито живеят на ръба на пропастта и не подозират това, твърдения и термини из областта на съвременната фан­тастика не са сериозно нещо. Те не знаят, че така нарече­ната "фантастика" е едно удобно средство истината за действителни процеси да стигне до съзнанието на хората. Това го знаят немалко сериозни учени и политици, най-вече военните: техните архиви са претъпкани с реални феномени, които не се оповестяват. В този смисъл, без да се предизвиква паника, все пак е време вече да се потвърди започналата евакуация на планетата ни. Не става дума за физическо унищожение, въп­реки че е възможен и такъв краен вариант. Става дума наис­тина за минаване в ново измерение, което отскоро е в дейст­вие и ще стане очевидно съвсем скоро. Така че самоопределе­нието е първото нещо, от което зависи кой къде и как ще жи­вее от сега нататък. Не че непременно ще бъдем телепор­тирани (една стара представа), - но просто шкартото на планетата и сътрудниците на съвременните заблуди и про­изводства и техните потребители са започнали да измират с огромна скорост от неизцелими болести и странни инциденти. Световната ста­тистика е напълно наясно с това. В този смисъл, идеите и практиката на общества като "Матриадор" може да се ока­жат наистина единственото спасение на човечеството. Не­говата база е биохигиената, психохигиената и социохигие­ната. С една абсолютна начална точка: личното, индивиду­ално осъзнаване за това, що е профилактика в тия три фун­даментални дисциплини. Неговата ядка обаче, изискваща неп­робиваема, но дишаща черупка, е грижата за новия бит и хи­гиена на зачатието, бременността и периода на кърменето. За да не изчезе човечеството или да не се изроди оконча­телно, необходима е най-ефективна просвета по въпросите за правилния избор на партньор, правилното и чисто зачатие, правилното пренатално въздействие и възпитание и един брилятнен, продължителен период на кърмене със собствено майчино мляко. Всичко това - при перфекни природни, екологи­чески и социално-психологически условия, тоест щастие.
Настоящата българска теза и методите ù за реализа­ция са приети от отделни държавници в някои страни и кме­товете на някои градове и общини в културните страни. Даден е ход за изпълнението им, това действа от години. Като се вижда здравното и хуманитарно въздействие, тези патриоти и непредатели на човешкия род посвещават жи­вота си на това. В часност, някои от тях печелят неподози­рано много гласове за своите партии и излизат напред, по­неже жените и хората с душа са най-голямата сила. Не на последно място, те получават и неочаквани дарения и подкрепа от всякакъв характер и калибър, като отблагодаряване за изцеленията и спасените животи, за подмладяването и щастието, за намè­рения смисъл на живота.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.