Книга 20


19. IV.120(1993)г.
София - Изгрев

ПОСЛЕДНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПЪРВИ

7,40 ч.
- Кога и как да изпълним задачата според новите обстоя­телства?

Съвършено трябва да се подготвите, най-късно до 21 май. Тогава, точно от новолунието, е крайният срок да се почне рисуването на Звездата и, същев­ременно, обиколката по свещените места.

- Беше казано, че ако успеем, можем да започнем и от 22 април.

- Предварителното действо, охраняващо основ­ното, трябва да започне именно сега. За него са достатъчни обработените камъни със снежинките. По същото време може да оформяте Звездата на компютър и с принтер.

- В такъв случай, не е възможно отиването на х. в “C от Лебед”, докато се приготвя този първи вариант на Звездата? Не беше ли важно да се прави Звездата по време на пентаг­рамното действо, именно с център това селище? Аз така разбрах нещата.

- Напротив, напълно възможно е, при условие, че до 21 април успеете да програмирате и начертаете машинно Звездата. Това е напълно възможно.

- Тогава, при успех, аз вземам цветното изображение и за­минавам на 21 април, така ли?

- Ако успеете със всичко – да. Сега има благопри­ятно поле за пълен успех.

- И, все пак, ако не успеем със Звездата сега?

- Аз виждам пълен успех! Ти питаш, понеже не ис­каш да пътуваш – омръзна ти. Не че ти е лошо – пъ­туваш с удоволствие, но те безпокои недовърше­ната работа тук. Не се безпокой, ще успееш и с това, колкото и невероятно и да ти се струва. Не е твоя работа да пишеш повече на машина. Даже и ръ­кописно не си принуден - само със звуков запис. С пи­сането си ти понижаваш словосилата, понеже много важно е как за пръв път е възлязло Словото; ако е само писмено, без звук, пак е по-мощно от всичко, с изключение на Словото от устата на Учителя и чрез езика на холизатора, но по-слабо. Вие наистина постоянно строите мелници, но не правите вади, за да стигне водата до мелницата. Затова вече на ня­колко пъти прелялото Слово си текна свободно по хълмовете. Составям си лошо мнение за вас. Трябва да проумейте, че вашата работа не върви, понеже карате извора да мели жито. Той може и това, и то по-добре от мелниците, обаче трябва да повдига много камъни, за да се търка пшеницата. Това раз­мътва потоците Слово с житна каша – то вече не е пшеница, нито чиста изворна вода. Вие пак получа­вате сила, по-голяма от всичко друго и истина, най-много приближена до самата Истина, но стоте про­цента, хилядата промилии, се губят. То и със звуко­записи не е пълно, но Аз ще ви проговоря съвсем ди­ректно само тогава, когато се научите да не живе­ете по двойки или с близки по кръв.

- Да взимаме ли камък от Р. И може ли Н. да стори това? Да бъде ли също обработен ?

- До 21 април трябва да бъде взет. Нека да бъде по-мек камък, за да можете да го обработите на шмиргел или може с нещо друго, даже и ръчно.

- Не отговори на въпроса кой да го вземе; и пак питам: ако не успея със Звездата днес или утре, най-късно вдруги ден, какво да правим?

- Самата Н. може да се разходи спокойно из Р. и да вземе камък, когато е сигурна, че никой не я гледа. Да се обработи най-късно до 21 вечерта. А в случай, че стане невероятното – да не успеете с цветния принт на Звездата поради ново отслабване на вя­рата – то нещата трябва да започнат непременно на 22 април – сега сутринта, при изгрев слънце, като Н. остане с централния камък в центъра и го пос­тави с върха на север, пеейки целия текст на Панев­ритмията, започвайки от Пентаграма обаче.


- Не е ли по-добре, вместо в стаята, която е съмнителна поради наличието на опасност от престъпления с домашно животно наоколо, да се сложи централният Пентаграм на ня­кое подходящо друго място около същия град?

- Признавам съображението ти за Божествено. Потърсете най-подходящото място за посрещане на изгрева и сложете, поставете пентаграмния камък там. Докато пеете Паневритмията, той да бъде отгоре, а после го заровете по най-сигурен начин в положението, което казах. Трябва да сте с компас, за да насочите върха точно на север.

- Не представлява ли петоъгълник с върха на север център на пентаграм с върха на юг – все едно черен пентаграм?

- Правилен въпрос. Това те безпокои отдавна, но ти отдавна и получи отговора. Нека сега просто го запишем на хартия. Очертайте вътрешен пентаг­рам в петоъгълния камък, отново с инструмент – и тогава всичко е наред.

- Не е ли нужно петоъгълният камък да се залепи върху кръгъл (или отстрани да се добавят съответни парчета, за да стане пентаграмът Божествен?

- На този етап – не. Така оформен и обърнат на север, Пентаграмът е на Бялото Братство. На следващия етап ще ги правим с кръгове – на Всемир­ното Бяло Братство.

- Какво да правим сега с обработените камъни?

- Ако има шест души - най-добре; ако няма, може и трима. Ще положите камъните в пентаграм около централния, отново с върха на север. Ще изпълните указанията в произволен радиус, който е най-удобен за вас, но с предварително измерване на точните места. От изгрева на 22 април извършвате операци­ята така, в миниатюр. Сигурен Съм, че цветният Пентаграм ще бъде готов и тогава няма да се тре­вожите, поставете го в центъра, докато трае действото.

- Първият камък да бъде ли заровен първи, защото това е Първото Посвещение; или последен, от петия човек, защото така се пада? Ако петата “Стрела“ сложи камъка от петото  място на първото в самото начало, то не се ли обезсмисля ходенето на петата тройка от петия връх до първия най-накрая? Това е неразрешим въпрос за нас.

- Наистина, първият камък трябва да се сложи последен.
- А не е ли нелогично да се започва от Второто, а не от Първото Посвещение?

- Нелогично е, но Аз да не съм пране, та да Ме защипват с келявата щипка на логиката?!... Няма нужда да Ме перат – Аз съм чист! Винаги! Но за да обясня окултно принципа, носете следното обясне­ние: първата тройка е достатъчно да изпее първата песен на Пентграма на първото място. Тогава то вече се зарежда и без предварително положен камък. Като зарови най-после петият, веригата ще се затвори. Това е окултното обяснение. А Христовото е следното: “Последните ще бъдат първи”. Знайте, че преди да се влезе в центъра на Пентаграма, полу­чилият възкресение се завръща в Храма. Това е тайна, която още никога не Съм ви казвал. Пентаг­рамното тайнство може да се извърши и по друг на­чин. В рамките на големия град ще потърсите под­ходящи сгради или институции, които да отговарят на Посвещенията и да са разположени по съответ­ния начин. Може да не обхваща целия град, но да е така построен, че да съвпада приблизително с Пос­вещенията. В София например центъра на Пентаг­рама ще сложите на Изгрева, а върхът му на север – трябва да е жилището на някой апостол. Първият му връх ще е Христова църква, третият – светилище на Мъдростта (ако няма – ще създадете поне в някой дом); Четвъртият – светилище на Любовта и Еди­нението (холизациите), а петият – база на Братст­вото, място, където се живее братски. Софиянци, пловдивчани, варненци да почнат първи. На тия места вече няма да работим с камъни, освен в специ­ални случаи. Там ще вършим неща, съответни на Посвещението.

- А в междините  между лъчите на Пентаграма?

- Там ще търсите или приспособите (построите) центрове, съответни на степените на обикновения човек, според външните фигури на Пентаграма. В бъдеще така ще планирате Изгревите си (селищата "Изгрев" – б.х.).

- Ами ножа? Нали няма да имаме военни, оръжия, насил­ници?

- Това не значи, че ще бъдете без защитници; без бèли защитници и тялото ви нямаше да оцелее. Но науката за Свещения Нож ще преподавам само на преминали през сито. Сега доволни ли сте? Има ли нещо неясно?

- Да раздадем ли предварително камъните, след като са вече обработени? Или да ги предаваме щафетно?

- Това на първия етап е безразлично.

- Има ли значение разположението на снежинките спрямо посоките на света във всеки лъч на Пентаграма?

- Има, но на този етап не. В бъдеще, когато ще работим със снежинки, ще ви инструктирам под­робно.
- Трябва ли да оставам тук, ако не е готова компютър­ната Звезда? Може ли Н. сама да проведе сегашното действо там?

- Не, ти пак трябва да отидеш. Ще определите местата, ще подсигурите хората - и ако се намерят, можеш да не участваш лично, но организацията е в твои ръце.

- Това означава, че трябва да пътувам най-късно на 21 сутринта?

- Ще ти кажа точно кога – не записвайте. Искам да предупредя всички, които по един или друг начин уз­наят за тази акция на Христа, че ако някой се опита да ви обезпокои или попречи по какъвто и да е начин или се усъмни в святостта на Делото, то той ще бъде изличен от лицето на Земята заедно с рода си и няма да има кой да го онаследи! Тъй че, невярващи, подслушващи и преследващи, свийте си знамената и оставете Мойте да правят каквото си искат, за­щото времената им дойдоха!

А сега, благодаря ви, че дойдохте на пира на Сло­вото и двамата със сини блузи, а Орóн е на врата с шала-мартеница...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.