Книга 22


9.ІІ.131(1995)
Бургас – Изгрев
 
Из Дневник 131.1
 
ОЩЕ РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА ДОМОВЕТЕ В АСТРОЛОГИЯТА
(тук важи системата по посока на часовата стрелка, като Първи дом започва нагоре от асцендента –
от изгрева на слънцето)
 
Записките са започнати в ранните часове преди изгрев:
 
I ДОМ – ÀНТРОСФЕРА: антропология в тесния смисъл на думата – физическото тяло на човека. Домът се дели на три: 1.анатомия (анагнозис); 2.физиология; морфология – корпометрия (измерване на тялото), френометрия, хиро­метрия, физиогномометрия, ирис и др. ВРЕМЕ: от 6 до 8 ч. сутринта, а съвсем точно – два астрологи­чески часа след изгрева на слънцето. ПРАКТИКА: посрещане на изг­ревите, движение, упражнения, паневритмия. Бавно и бързо самоиз­целение, подмладяване и системи за възкресение.
II ДОМ – ЕКОСФЕРА (НАТУРОСФЕРА): околната природна среда. 1.математика; 2.биология; 3.физика. ВРЕМЕ: от 8 до 10ч. сут­ринта, а съвсем точно – съответните два астро­логически часа. ПРАКТИКА: в градините и на полето, възстановяване и пресъзда­ване на райовете на земята и в космоса, с дрехите, създадени от Бога (описани и от Сведенборг – при ангелите от Най-Вътреш­ното Небе).
III ДОМ – СОЦИОСФЕРА (СЕНЗОСФЕРА, СОЦИОЛОГИЯ -  малките социални групи - И ИНФОРМАНТИКА): 1.лингвистика (езици); 2.информатика; 3.минисоциология – близки и познати.  ВРЕМЕ: от 10 до 12ч. преди обед, а съвсем точно – съответните два астроло­гически часа. ПРАКТИКА: брат­ство, близки, познати, разширяване на сензорните позна­ния и комуникации. Братска социологиия и дей­ности и обмен между братствата.
IV ДОМ – ИНТРОСФЕРА (ИНТОСФЕРА – интимна): 1.религиология; 2.психология; 3.битология (дом, бит, хиги­ена, семейство). Връх на грижите в този дом – за майките, на  първо място бременните и кърмещите. Попадане в ясновселената.  ВРЕМЕ: от 12 до 14ч., а съвсем точно – съответните два астрологически часа. ПРАКТИКА: по съответните раздели.
V ДОМ – ГЕНОСФЕРА: 1.генистика (създателство) – ба­щинство, извикване и създаване на същества с монада (искра Божия); 2.творчество и изяви; 3.аутоасфера – нужда от самота (монадоло­гия, ИЖР – индивидуален жизнен радиус, индивидуална физиология и психология). Попадане в света на Найанда и в тотвселената. ВРЕМЕ: от 14 до 16ч., а съвсем точно – съответните два астроло­ги­чески часа. ПРАКТИКА: по съответните раздели.
VI ДОМ – СПЕЦИОСФЕРА (ХИРОСФЕРА – дейности на ръ­ката и постигане на майсторство и виртуозност): 1.естествени дей­ности с ръцете и най-вече с китката, дланите и пръстите, без на­силие върху природата (ману­ална профилактика и терапия, милва­ния и пр.). 2.техносфера – сръчности с предмети, управления и ин­ст­рументи, майсторства и занаяти, но с най-висок екокрите­рий; 3.специализации в практическата и приложната сфера. Изграждане на мюонното тяло и попадане в чистовселената. ВРЕМЕ: от 16 до 18ч., а съвсем точно – съответните два астрологически часа. ПРАКТИКА: по съответните раздели.
VII ДОМ – ЕМОСФЕРА (АЛОСФЕРА): 1.брак на духа и ду­шата; 2.сродна душа – откриване на сродната душа във вселената, сли­ване, двойка, брак, синастрии, сравни­телна биоритмология и мик­росоциология и др.; 3.верига от любими и  сродни души, вечно дру­гарство; микроколективи, обе­динени от общи емоции и естети­чески вкусове – хор, ор­кестър, драмсъстав, клубове, кръжоци и пр. Връзка с Женската част на атмическия свят – общуване с Дъгите Божии и Космическите Жени и Любими - Обожаемите. ВРЕМЕ: от 18 до 20 ч., а съвсем точно – съответните два астрологи­чески часа. ПРАКТИКА: по съответните раздели.
VIII ДОМ – СПИРОСФЕРА (ПНЕВМОСФЕРА, ЕНЕРГОСФЕРА): 1.кундалини, чакри и жлези с вътрешна и външна секреция (вихрун, олтари, престоли и двери и т.н.); Работа с холифизата, тотфи­зата, яснофизата и суперфизата; с епифизата и хипофизата. 2.сакрална сфера, сексология,  тракийската, кавказката, славянс­ката,  и българската кама сутра, тантра, тао и система от огне­ния; 3. възлизане чрез вихрун и изучаване на духовните светове и същества и на видовете енергетики и транспортни течения в космоса. Излъчване в горните светове и пътешествия във вселе­ната чрез енергията на екс­тазите. ВРЕМЕ: от 20 до 22 ч., а съвсем точно – съответ­ните два астрологически часа. По-точно – до ня­колко ми­нути преди 22ч., за да може в 22 вече да сме заспали.  ПРАКТИКА: по съответните раздели.
IX ДОМ – ИДЕОСФЕРА, АБСТРОСФЕРА: 1.философия, ми­роглед; 2. идеологии, управление, програми; 3.държава и право, дипломация. Институции, традиции. Далечни пъте­шествия чрез телепортации и излъчване духовно по време на сън, физически и духовни мисии на­далече. Школа в горния свят, попадане и практика в супервселе­ната. ВРЕМЕ: от 22 до 24 ч., а съв­сем точно – съответните два астрологически часа. ПРАКТИКА: по съответните раздели. За екст­ровертите (светските хора - бухалите, които заспиват и се съ­буждат късно) тук важи старата домова система и за тях времето на Девети дом е от пладне до 2 ч. следобед. Вечерните часове на този дом са за интровертите, окултните ученици, чучулигите. ПРАКТИКА: по съответните раздели.
X ДОМ – ЙЕРОСФЕРА (ЙЕРАРХИЯ), ЕКСТРОПОСФЕРА, ВЪНШЕН СВЯТ: 1.истинско или светско призвание и усилия и борба за него­вото признаване и отстояване в света. 2.постижения, признания (дипломи, документи, степени, рангове, чинове, посвещения и пр.); 3.планински възлизания, екскурзии, мисии и занятия в Шамбала и Агарта, Световодие и пр., езотерични експедиции и подземни пъ­тешествия, работа с кристали. Нова планетарна и селищна сис­тема на Земята – “както е горе на Небето”. История, политология, бèли защитни и бойни изкуства. На­уката и практиката на Пентаг­рама. ВРЕМЕ: от 0 до 2 ч. през нощта, а съвсем точно – съответ­ните два астроло­гически часа. В това време са вече будни и рабо­тят в света само Посветените, които са се наспали до по­лунощ и тръгват нагоре по планините или се посвещават на съответното си призвание.
XI ДОМ – ЕВРОСФЕРА, ГНОЗОСФЕРА, СОФИОСФЕРА, МАКРОСОЦИОЛОГИЯ: 1.Учител, ученик, учение, Школа, клас съуче­ници. Педагогика и пропедевтика; 2.Космична Мъдрост, окултни науки, евристика; 3.приятели по света, членства в сродни групи по идеи, интереси, хобита и пр. Интернет и космонет; физически космични пътешествия и телепортации през тайните портали на Школата по света. ВРЕМЕ: от 2 до 4 ч. след полунощ, а съвсем точно – съ­ответните два астрологически часа.
XII ДОМ – ХОЛОСФЕРА (БОЖЕСТВЕНИ СВЕТОВЕ И ДЕЙНОСТИ). 1.любов към всички и между всички; 2.профилактика, лечителство, медицина. 3.благотворителност, самарянство, саможертви, съпри­частие, състрадание, милосърдие, спасителство. Све­товна и об­щокосмична система за безплатно пътуване и гостуване, и безко­ристна обмяна (неравностоен бартер); временни или вечни дарения, тотално безплатно обезпечаване на индивидите и народите, ко­ито имат монада, с всичко необходимо. Действие на Евродоровия клас и още по-високите. В резултат – попадане и живот в холивсе­ле­ната. Силата на Мартеницата и съответните символи на наро­дите в бяло и алено. Царство Божие. ВРЕМЕ: от 4 до 6 ч. сутринта, а съвсем точно – съ­ответните два астрологически часа.
Написано до 5,45ч. сутринта
 
Не всеки съобразява, че Пижо и Пенда са полюсите на холивсе­лената или цяловселената – Чистотата и Любовта. Пижо е невинността и чистотата на Белия Гълъб, а Пенда – сестрата и любимата, която върви по Петорната Пътека – Вътрешната Школата на Пентаграма.  На снимката по-долу Пижо е бял, а Пенда – алена; но има и Ален Пижо и Бяла Пенда.  Те периодично си сменят цветовете и добродетелите. Коя е Старицата, защо Старицата става причина те да се родят, защо тя си взима Пенда, когато момичето става точно на 16 години, защо превръща майка им точно във вишнево дърво и защо Пижо трябва да облее сестра си с кръвта си, за да я съ­живи; защо веднага се появяват два щъркела на комина и мартеница на клона на вишнята със синьо мънисто между Пижо и Пенда – това остава за разгадаване от судентите по българската холология. В тази наша ле­генда са дадени абсолютни ключове за възвръщане в Царството Божие – вселената на Благия Бог.
 

 

 
10.ІІ.131(1995)
Бургас – Изгрев
 
Из Дневник 131.1
 
18,15-19ч. Два съвършено очевидни сигнала да не ходим на опера или на театър, въпреки обявените редовни представления. В първия случай се оказа, че то е отменено, а във втория – че има само би­лети за правостоящи и че в салона е пълно с ученици.
   Непослушанието и разкарването пак ще бъдат заплатени с по-дълго мълчание на Предупреждаващите.
 
12.ІІ.131(1995)
Варна
 
Сутринта. Чудесен слънчев ден във Варна. Отиваме с К. в делфи­нариума. По време на атракцията, въпреки вълненията на всички деца, пак се случи да се гледаме любовно в очите с едно дете от преден ред, което се беше обърнало към нас – то ни предпочиташе пред делфините... Явно -  старо приятелче от вечността. Казва се Лилия Каменова Липчева, родена на 22 април 1993 г.
После, в градината две кучета, водени от господаря си, също си извиваха главите дълго време точно към нас, въпреки че наоколо имаше много други хора.
Някъде около термалния извор се разминахме с една млада жена с необикновена духовна и физическа красота – беше с детето си. Изключително фин и аристократичен дух от серафимно и херу­вимно коляно. За съжаление, “сценарият” я накара рязко да си отк­лони погледа, въпреки че усети родството ни.
Говорихме си с К. за купуване на къщи и на морето, и в планината – и двете са необходими. Това е човешкият начин, ако се намерят средства. Божественият човек обаче «няма нищо свое», както казва паневритмията – и точно поради това, всичко е негово. Достатъчно е да има много приятели и тогава той не може да насмогне да гостува в хиляди и хиляди къщи и вили, да пътува във всякакви превозни средства, да се храни с най-добрите плодове на живота. При това... без да плаща данъции да се безпокои за ремонти или от крадци...
Пропуснах да запиша, че тази нощ сънувах Венно. Пътувахме с приятели с влак за Рила – качвахме много големи багажи. Не можеха да влязат във вагона и ги настанихме някак си отвън... Като потегли, в коридора – Венно. Голяма изненада! Викам му: «Ти си бил жив  физически!» - Той казва: «Щом сте за Рила – с вас съм... Някога да не съм бил с вас?...».
 
18.ІІ.131(1995)
Бургас – Изгрев
 
Днес, когато дойде Д., разказа за видението си в гората днес: едно дърво завибрирало и засветило пред нея и на ствола му се явило името «Ра». А аз вчера писах за Ра, без да съм й казвал и показвал това...
 
Освен това, разказа за съня си, че имала две деца, но невидими. Само пет минути преди да ми го каже, нещо ме накара да взема осиянието «Където Бог ни прати» и да го сложа близко до себе си. В началото съм цитирал думите на Джон Бейнс за нашите невидими деца. Когато тя свърши да говори, веднага й подадох листа с тази мисъл. Съвпадението бе пълно!  Обясних й какво значи това.
 
19.ІІ.131(1995)
Бургас – Изгрев
 
Около изгрев слънце, при «вертикално завръщане» в събота срещу неделя, имаше проблем: точно преди «сложното приземяване» имаше намеса отвън. Затова човек трябва да спи сам в събота! Станах и ядох веднага, за да бъде притеглен духът в тялото изцяло.       
 
Отворих «Противоречия в живота» - и ето какво ми се падна:
 
«Първата задача на окултния ученик е да се научи да затваря телефонните станции. Щом някой дрънне на една от вашите станции, ще кажете: «Извинете, жците ми са прекъснати» - «Как, защо?...» - «Прекъснаха се от окултната наука, с която сега се занимавам в Школата. Щом свърша урока си, пак мога да приемам и предавам съобщения от външния свят. Докато съм в клас, няма да ме безпокоите, ще чакате да свърша урока си. Щом свърша, тогава ще ми кажете каквото трябва. До това време ще чакате вън». (стр.133)
 
П. се изуми: мисълта е пак точен анализ на случката сутринта, която описах по-горе, но не исках за изпадам в подробности. Точно поради сложното «кацане» в събота преди изгрев обратно на Земята, което изисква максимално внимание, за да не стане беля, П. поиска да дойде при мене, защото била сънувала нещо лошо и се е почувствала самотна. Казах й, че точно сега е много сложно и я помолих да не идва. Загатнах, че не е лесно в събота ученикът да отклонява вниманието си, когато трябва да е сам, за да се върне правилно от специални светове. 
 
   Не веднъж се е случвало в дадена беседа, избрана случайно, да се сумира всичко мислено и вършено през деня – а я четеш чак вечерта. В случая, първата мисъл беше за Бог в  сърцето ни от  беседата «Деятелността на сърцето» - а аз днес завърших темата по часова астрология с думите, че Бог Отец живее най-плътно в сърцето ни и кръвоносната система. Освен това засегнах темата за относителността на човешката етика – в беседата Учителят говори за същото. Диктувах увода устно и К. записваше – споменах за смените на мисли, чувства и дейности в зависимост от астрологическите часове и периоди – в в беседата виждаме същото (стр.128). През деня много и често мислих за една предстояща среща с любима душа, а в беседата - на стр.131 – пише точно за това: «Той ще мяза на млад момък, който е определил да се срещне със своята възлюблена и мисли само за предстоящата среща». В един текст днес маскирах истинското събитие с камуфлажни символи – а в беседата се казва как един поет бил маскирал разочарованията си в свое стихотворение. Аз все пак имах своите основания да не конкретизирам буквално описанието на  една случка, а в беседата на Учителя по-нататък чета: «Когато и аз се въздържам да ви говоря конкретно, причината за това е, че досега не съм срещал хора, на които съзнанието да е чисто като слънцето. Само хората с чисто съзнание могат да възприемат нещата тъй, както са поставени в Божествения свят или както са в разумната природа».
 
Уроци всеки ден, Присъствие всеки ден – само човек да е буден!
 
Излезе верен и един сън срещу 14 февруари – знаех, че скоро ще си замине някое близко същество. Починала е Е.К. Такова чисто и кротко същество!
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.