- С -

Самосмаляването:  първата степен на божествения свят.

Сат: Дума от астроформулата на Меркурий; име на Меркурий и предвечния Сатурн, и синоним на Божественото.

Сатанаѝли: Елохими в Божествения свят, които не са преживели грехопадението, за разлика от сатаните.

Сатанаѝлус: Дума от астроформулата на Сатурн. Означава самият елохим Сатанаил.

Сатва̀на: Дума от астроформулата на Слънцето: „Божественост на творческото осияване“.  (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Сел: Елф на здравеца. Дума от астроформулата на Венера: „Вечен живот с онова, което е вечно!“ (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Селѐна: Висшата същност на Луната.

Селу̀: Олтарна чакра в човека с формата на здравеца.

Сѐлуи: Лунни ангели, които творят Градината на Безсмъртните.

Серафимите също се самораздават на всички, защото са най-последният мост от физическата към божествената вселена и не могат да не предават този основен импулс на Божественото. Но серафимите са още и физически, затова имат трагична, огромна, влудяваща нужда и от получаване на любов. А мъката им е в това, че те могат да получават наслада от любовта само от такива, които не са им направили никога забележка - и с поглед, и с мисъл, и с повей от мисъл дори; от такива, които не са ги прекъснали при говорене или не са пресекли тяхното любовно самоотдаване.(кн.3)

Серафимните потоци са потоци от ро­синки Божии, стекли се от кристални върхове. Вър­ховете на Йерархията са от най-различни мюонни кристали, неописуеми с човешки думи. Росата, която кондензира по тях, съдържа бликове от съвършенст­вото на ясновселената - отражения на Обожанието и Преклонението. (кн.25)

Серафимен поток от Плеядите: Пречис­тва върховете на Йерархията с прелест, невинност и чистота. Серафимните потоци са потоци от ро­синки Божии, стекли се от кристални върхове. Вър­ховете на Йерархията са от най-различни мюонни кристали, неописуеми с човешки думи. Росата, която кондензира по тях, съдържа бликове от съвършенст­вото на ясновселената - отражения на Обожанието и Преклонението.(кн.25)

Силфидите създават ветровете и зефирите, но не само в природата, а и в сърдечния, умствения свят.(кн.25)

Синволюѝране: вж. Синволюция.

Синволюцио̀нна хиперио̀нна реакция: Желано от Елма възбуждане на хиперионите във водородния атом, при което една галактика се превръща от плоска и спирална в сферична. За това е необходимо да има трима души в галактиката, които да се обменят помежду си на всички полета.

Синволю̀ция: Мигновено и извънредно бързо развитие на съществата, които не са подвластни на грехопадението, които се откликват на импулсите на Трите Вселени и се обменят със родни души на всички полета, работейки за Словото и Делото. Еволюцията върви по спирала, а синволюцията - по радиус.

Ако радиалното движение на слънчевите импулси е навън, то това на селенните е навътре. Оттук и основната разлика. Хелио-типовете са излъчващи, а селено-типовете са влъчващи. Не е лошо нещо влъчването на селеновите души. То е свещен повик на Мировата Жена на Духа.

СИНИ ПЛАМЪЦИ: Те са Истината – лоното на Божия Дух. По-съвършени от тях няма - те са самият връх на съвършенството, носители на Първия Синтез, на красотата и завършеността на формата, отговаряща напълно на съвършеното съдържание, на съвършения смисъл. При тях няма нито следа от полето на Майя - празакона, който вкарва съществата в илюзии, за да растат.(кн.6).

Слáо осо­бен вид поле на ясновселената, уравновесяващо Раз­познаване с Преданост.(кн.23)

Словото е самата хипервселена, т.е. Самият Христос или Елма, но ко­гато казваме, че Словото е у Бога и Сло­вото е Бог, Ние нямаме предвид словесното, езико­вото Слово, а Словото, станало плът. Ето защо, с името "Елма" може да призовавате не само Сина, но и Отец, Тот. Само че свещеното звуково Име на Бога - на Благия Дух, Който е Бог на цяловселената - навсякъде се знае като "Хол". Всяко същество, което има езиков апарат, способен да произнесе тези три свещени звука, може да приеме поздрав от Хол - Ца­рят на Ця­лостта! Вие питате постоянно за името "Йехова". Поня­кога го наричат "Яхве", понякога "Йова" и пр. Свеще­ната формула "Йова и Ре" (Бог ще промисли) е в пълна сила от създание мира до днес и ще бъде в сила винаги.(кн.25)

Сметофен е първата комплексна машина, която създават вече, в някои варианти, напредналите на­роди. Не се косете откъде ще получите органични свързващи вещества без унищожаване на Приро­дата. Има една велика империя, която още не е овла­дяна от бизнесмените, макар че някои на запад от­давна я експлоатират, но недостатъчно. Това е империята на боклука! (кн.18)

 Сол: Залезна подйерархия на Слънцето и дума за връзка с нея: „Потъни в обятията ми!“ (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Солта, солите, са принцип на Божия Дух, т.е. на Юпитер в ас­трологията, пронизващ всички светове и превръщащ всичко в плод. Практическата насоче­ност на солта обаче се съдържа от сладководните риби само в мря­ната. По тази причина, тя придава необикновено си­лен импулс на останалите риби да се сдобият с ръце. Тя бе последното творение на Бога в речния и езер­ния свят, който постепенно излезе на сушата и по­роди онзи клон, от който се роди сър­ната, а после и невинността в децата.(кн.23)

Сор – радостта да раздаваш живот, а не само да получаваш. (кн.14)

Сор – нерв; /…/  раждането на третата нервна сис­тема… кълнът “сор” се нуждае от пълна тишина /…/ Сор, в общото зна­чение, може да се преведе математически “покълване на смирението под влиянието на Ор”/…/(кн.14)

Сор – това е Христос в дейс­твие, който сам не се продава, но не продава и сво­ите думи.(кн.14)

Сор е Третото Дърво, вихрун – второто, а кун­далини – първото. По тази причина именно, про­буждащите само кундалини, дори и да подпалят са­хасрар, все още нямат нищо общо с Дървото на Жи­вота, което е свързано практически с Иисус - Иисус у човека, който се самоусъвършенства в степен да пробуди вихрун и да получи безсмъртие.(кн.14) (виж.Третото дърво в "Д")

Сотúн - звезда от съзвездието Кентавър.

Старата Вселена бе създадена от Сатанаила, но когато той трябваше да изиграе ролята на "Сатана", изтръска "-ил" от себе си и привидно измени на Бога.(кн.34)

СТОРП – поле, което има кармична тежест и над божествата. (кн.7)

Су̀первселена: Духовният свят, Свръхвселената, макросветът, вселената на Съвършените, под управлението на Духа Божий. „Супервселена" или "духовен свят" - и неговата роля е промяната на формата, съдържанието и смисъла, по посока на съвършенст­вото, осъществява баланса между определеност и не­определеност (кн5); … Съществата в супервселената имат свобода за всичко, освен за грешка и грях (кн.6)… Ако ангелите съставят духовния свят, т.е. су­первселената или светът на работата, Човекът, по принцип, не е само дух, поради което неговата основна задача е ученето.

Супертроника -  небесната механика (кн.15)

Съвест: е всяко действие в настоящия момент, което проявява Любовта без отлагане.(кн.23) 

Съвест на монадата"се превежда и с понятието "съвместно водене".(кн.23)

Съвършенството в суперв­селената е поведение с връх…Съвършенст­вото в ултравселената е взаимно вършене на не­щата по стъпалата надолу на служенето и само­жертвата.(кн.25)

Съзнание: Подсъзнание, съзнание, самосъзнание, свръхсъзнание, ултрасъзнание и хиперсъзнание – това са шестте обекта на езотеричната астрология и психология, обединени от Божественото Съзнание. Наистина, има още три планети след Плутон, които в бъдеще ще развият вашите съзнания, по-горни от свръхсъзнанието… Свръхсъзнанието сега се приема като синоним на Божественото Съзнание, но всъщност е само част от него. Свръхсъзнанието утвърждава силите, йерархиите и строителството на свръхвселената (супервселената). Той е синоним на духовното съзнание, което включва потребностите на духовните тела на съществата – причинно, будическо и атмическо, според източната традиция. Обаче над духовния свят присъства божественият, който е обединител на духовния с физическия. Понятията “ултра”, “хипер-” и “тот-” нямат покритие в живота на духовния и физическия свят – те са божествени. Това, лошо преведено на славянски, звучи така: “ултра” – “в”; “хипер” – “а”, и “тот”- ... е съвършено невъзможно да се преведе в близките 15000 години. В този смисъл, съществуват “всъзнание”, “асъзнание” и ...х-съзнание. (Хиксът тук замества в земните езици представка за третия вид съзнание- б.п.) Първото Аз наричам “съзнание на микровселената”, второто – “съзнание на абсурдната вселена”, а третото – “съзнание на Абсолютния Дух”, което е неизречимо.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.