Книга 28


27.VІІІ.133(1997)г.
Бургас - Изгрев

ЖИВОТ, ДЕЛО И СЛОВО


Catherine Alexandre – "Ако ръкописите можеха да отлитат..."

11,03
- Няма ли опасност, ако Словото се дава на "братовче­дите" или когато попада в техните ръце? От една страна, Божественото се отличава от духовното и човешкото по това, че е напълно демократично; а от друга, в Словото има такива ключове и тайни, които не бива да бъдат поверявани на профани и користни хора и особено на представители на тъмния път. Каква да бъде нашата позиция по този въпрос?

11,15.
- Изпейте песента "АУМ".

....................................

-  Словото Божие има своите проекции, и една от тях е светлината. Светлината свети за всички - и за най-добрите, и за обикновените, и за най-лошите същества. Субстанцията на Словото съдържа най-фундаменталната същност на хипервселената - съ­четанието от милост и абсурд. И по двете линии, Словото и светлината не се боят да се раздават изобилно на всички, тъй като милостта се грижи и за пропадналите, за най-грешните, а абсурдът прес­кача всякакви опасения  и страхове и предлага Бо­жественото и на самия дявол. Какво по-хубаво от това, дяволът да се заинтересува от Божестве­ното? Щом почне да чете и изучава Словото, даже най-падналият демон от ада постепенно започва да просветва и,  току виж, се появил в нозете на Бога...
Слънцето представя Божествения Живот, а светлината - Словото. Само нощните животни, хищниците, подземните същества не могат да по­насят слънцето и затова се крият по дупки и бър­логи и чакат светлината на Луната, т.е. религията, за да се стаят и нападнат своите жертви. Други жи­вотни и духове, съзнания, предпочитат светлината на звездите - на човешките авторитети - таланти, учени, гении. Трети предпочитат пълния мрак. Това са окултните и мистични системи, построени ели­тарно и упражняващи монопол върху своите източ­ници и последователи. Ако в такава система попадне дори само едно изречение от Словото Божие, което да не е редактирано и превърнато в религиозна кон­серва или популярен компот; или  - още по-лошо - във философски наркотик, то това чисто изречение ще послужи като световод за спасение на някоя чиста душа.
Повечето религиозни, повечето индивидуалисти, субективисти и неинтелигентни учени и философи отхвърлят Божието Слово още в самото начало, защото им се вижда много просто или крайно проти­воречиво. Те не подозират, че пропускат шанса си да се спасят още в този си живот; не знаят, че опреде­ленията, които дават на Словото и на неговите но­сители, са, фактически, самоопределения. Същест­вува един прост, но много точен, действащ механи­зъм: когато гордият, глупавият, лъжецът опреде­лят нещо по-съвършено от себе си, те го наричат с имената, които важат за самите тях. Това се на­рича "закон за огледалната критическа самооценка".
И така, не се страхувайте да преливате светли­ната на Словото и чистата изворна вода на Живота дори и в най-мръсните и кални места, да ги насоч­вате понякога и към най-вонящите и отвратителни блата и водоеми. Ако Словото тече там продължи­телно, то непременно ще преработи и най-лошата тиня, ще разтвори и най-отровните миазми.
Същевременно обаче опасенията ви имат извес­тни основания. Тези основания са следните:
Най-опитните врагове и предатели се борят с нокти и зъби за монопол върху писаното и отпеча­тано Слово, за да могат отново да властват, да ма­нипулират. Те имат понякога огромни запаси от та­кова Слово, но главната им стратегия е да го кон­сервират и да го дават на народа на много малки порции. Съществуват и верни, чисти последователи, които постъпват по същия начин, от страх Словото да не попадне в неподходящи ръце или поради прие­мането ролята на Бога и Учителя - сами да опредé­лят коя душа е готова и коя не е готова да приеме Словото. Да, човек може да е предан и чист по сво­ему, но когато почне да дозира Слово Божие и да го прецежда и мери на кантар, Небето разбира, че има пред себе си ученик, който се съмнява в разумността и силата на Словото Божие.
Словото Божие, за разлика от всички обикновени или нагиздени човешки и ангелски слова, е разумно Същество, дори и когато е в ръкописен или печатен вид. Всяко листче, всяка отделна беседа или осияние, всеки том лекции и беседи на Учителя през вековете е само видимата част на неизброими Божествени армади от божества и ангели, от напреднали чо­вешки души, които стоят живи зад всяка буква и звук от Словото! Следователно, ако някой тъмен адепт само се докосне до такъв носител, дори без да про­чете и едно изречение, с неговата тъмнина е свър­шено! Това, че вие виждате беседи и цели библио­теки със Слово в домовете на предатели, които търсят слава, власт и печалба, нека ни най-малко не ви притеснява. Тези хора, ако не са служебни същес­тва без искра Божия, непременно един ден ще бъдат на наша страна. Ако изберат пътя на тежкото страдание  и преражданията, те още дълго време ще продължават да поднасят Словото на порции, без да дават широк достъп на народа до всички оригинали  едновременно, до всички лекции, беседи и осияния. Това е напълно възможно.
Основаването на локални библиотеки с всички материали без изключение, откопирани от оригина­лите и достъпни на всички, които поискат, без да ги изнасят навън, е първата задача на ученика. Ще ви­дите, че ще се явят много будни души, които ще ис­кат да преписват. Както знаете, преписването на ръка, а не с машини, възстановява силата на ориги­нала, а в отделни случаи дори я надминава. Нито за секунда не си мислете повече, че разни пишещи ма­шини, компютри и печатници могат да се сравнят с индивидуалните ръкописи на учениците с искра Бо­жия! Такива открити библиотеки, предимно домашни, пълни с ръкописи и аудиозаписи, могат да свършат по-добра работа от всички механични издателства по вселената, взети заедно. Всенародният достъп до автентичните копия на оригиналите гарантира защита срещу тълкуватели и преводачи-терористи от противоположната ложа, които нямат изгода Словото да се ползва масово и в оригинал.
Разбира се, страшна е вредата от редактори и цензори през всички векове, от полуумни или коварни преводачи, неоставящи от Словото Божие дори и химически следи. Тези, които редактираха Словото Божие в Библията и Евангелието и не допуснаха 95% от учението на Христа да види бял свят са същите, които и сега движат икономиката, "порядките" и развалата на света. Те нямат сметка от това най-съвършено Учение, тъй като то учи да не продавате и да не се грижите за утрешния ден..
С една дума, смело давайте достъп на всички до всичко от Словото, с което можете да превърнете дома си в народна библиотека, но свято съхраня­вайте оригиналите и пускайте в обръщение само ко­пия. Не се престаравайте да помагате на ония, ко­ито не идват сами да си преписват Слово. Не съ­действайте и на клиентите на ксерокса, освен в много редки случаи, когато няма друг начин. Да пре­пишеш сам 5 изречения от Словото, струва повече, отколкото да си си купил 500 тома отпечатано ма­шинно Слово! Разбира се, не е излишно да се снаб­дите с всички отпечатани беседи, но това е само една основа, от която се започва. Някои приятели забравят, че отпечатаните в сиво и черно копия, дори и на Слово, възбуждат остро безпокойство, не­обясними депресии и някои трудно лечими болести. С течение на времето, би трябвало класическият пе­чатен фонд и всичките ви черни ксерокопия или от­печатъци, получени по друг начин, да станат оборо­тен фонд, който се задържа малко у всеки отделен читател, за да не го зарази със сенките на Словото.
Да! Дори Словото Си има своите сенки, когато не е придружено от Делото и Живота. Делото се отли­чава с разпределяне на усилията и средствата ед­новременно по пет писти в Божествената магист­рала, а Животът - със стриктно спазване на Тройния Ритъм. Докато някой лъже себе си, ближния си и Бога, пренебрегвайки ежедневно Петорната Магис­трала и Тройния Ритъм, той ще си има работа със сенките на Словото Божие, в които ножовете и от­ровите на враговете ви стават реална сила и то­гава опасенията ви по всички показатели имат сво­ите основания. Тогава, именно, тъмните адепти  и техните слуги могат да вършат злини дори и със Словото, за да ви дадат урок, че лъжата и под­лостта не се приемат. Под "лъжа" и "подлост", пов­тарям, Небето подразбира саботаж срещу Петор­ната Магистрала и Тройния Ритъм. В този смисъл, саботьор срещу Живота и Делото е дори онзи, който знае наизуст всички лекции, беседи и осияния, пре­писва ги по всички правила най-красиво и изпълнява формалните външни изисквания на Учението. Мо­литвите са формалност, изгревите са формалност, Паневритмията, песнопенията и упражненията са чиста формалност, макар и често полезни и ефек­тивни, щом някой не умее да отстъпва, да се усмихва и да отсъства, когато е необходимо.

Яу, Ярáу, Ярнáу!

Слово без Дело и Живот е антислово!
                                          12,45 ч.

22,07
Може ли да се каже нещо повече за най-новите видове ма­нипулиране от страна на манипулаторите на човечеството?


22,09
- Първата и най-фатална манипулация от древ­ността до днес - и особено през последните десети­летия - е отнемането на вечерния сън. Знаете от беседите, от практиката на Учителя и Бялото Братство, че човек трябва да е заспал в 22 ч. ве­черта, ако иска да остане Човек. Сега се гледа през пръсти на това правило, и дори много напреднали ученици от Школата редовно отсъстват от лекции и упражнения на Небето, от пътешествията по световете.
Независимо каква е причината - дори най-висока жажда за Слово, Дело, Живот и Творчество - кромо­зомите използват и тия подтици, за да ви отнемат ранния вечерен сън. Така, елитни посветени и много млади и одухотворени последователи на Тесния Път престават да произвеждат и попиват орландиум, асуин, лоринор и пр. и постепенно се състаряват, придобивайки познания, за сметка на безсмъртието.
Отдавна знаете също, че може да се пътува с ек­спреси и суперекспреси в 8 ч. и 6 ч. вечерта. Известно ви е също, че заспиването преди залез Слънце дава шанс за попадане на самото слънце, откъдето се пътува навсякъде.
Ето защо, можете да избирате и сега - бързият влак заминава след около половин час. Ако сте зас­пали дотогава, ще се пробудите в един съвършен свят и óтговорите на вашите въпроси ще дойдат в сънища, картини и подмладяване. Ако не, мога да ви диктувам и без прекъсване до малките часове на нощта. Това за Бога не е проблем, но е проблем за вас, тъй като сте жертва на манипулаторите. Една от най-страшните манипулации са средствата за осветяване на дома след залез слънце. Дори и све­щите горят по сатанински  от залез слънце до 1 часá през нощта. Това трябва да го имате предвид! Който ляга и става с птичките, може да бъде ученик на Новото Учение. Този режим е по-важен от самото вегетарианство, плодоядството, и от постенето.
Ако сте съгласни, опитайте още сега  - и утре ще си разправяте какво сте преживели. Тази нощ носи благословение!                                         
 22,28 ч. лятно време


Catherine Alexandre  "Платноходът"

Рибите са символ на мистиците - хората на Любовта от IV Пентагрално Посвещение. Те пътешестват с невидимите си тела из цялата вселена, из всички духовни и Божествени светове. В първите стадии на това Посвещение, всяка нощ летим и изпитваме безбройните форми на Любовта в Битието навсякъде, помагаме и лекуваме, обаче не помним нищо, когато се върнем на Земята, освен като красиви сънища. Имаме платна, но трябва Вятър – Водач... Обаче понякога с нас плуват по-напреднали, затова се правят, че ни следват... Те са със собствени крила. Те помнят всичко и могат да летят и сами.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.