Книга 12

12.V.125(1989)г.
София-Изгрев


НЕПОКЪТНАТИТЕ ЕТАЛОНИ
ЖЛО / ЛДМомичето в ръжта от Валерий Федотов прилича изумително на Л. В небето е добавено само нейното съзвездие – Орион.

19,48ч.

           Жасмин, Жасмин!
          От колко много векове не си слизала на тази печална планета! Само 4 пъти беше на Земята в целия си дълъг път към дълбочините на Вечния Извор: в Асирия, Полша, Франция и Белорусия.
          Омразите се плъзгаха и отскачаха от брилянт­ната ти аура неизменно, така че ти запази нещо много рядко на тази планета: абсолютното цело­мъдрие и чистота на сърцето. Работата на съдбата при вас, земните хора, е свързана предимно със сърцето – то е осквернено, окаляно, бистротата му е изчезнала, понеже различни същества се опитват да внушават на човешкото сърце своите вкусове. Под “брилянтно чисто сърце” подразбирам неосквер­нено от чужди представи за съвършенство. Твоята собствена, най-дълбока представа за правда, истина, съвършенство, любов, е запазила монадната си чис­тота и не съществува наследствена или социална наслойка, която да е в състояние да я деформира. В този смисъл, Жасмин, ти си от непокътнатите еталони на човечеството, отличаващи се с абсо­лютна вярност към вътрешния глас. С това се обяс­нява грамадната пъргавина и скорост на изскачане от всяка яма, в която те е вкарала съдбата само за добиване на опит. Ти си пословична в невидимия свят в това отношение: мълниеносно излизане от всяка кал; насочване към светлината със скоростта на са­мата светлина, със скоростта на Духа и Абсолюта.
Затлачените монади, монадите, оплели се в грамади от нишки-илюзии, монадите, започнали да гният – всички те имат нужда от многовековни, сложни кармически операции чрез хирурзите на Ремонтното Битие. Не искам да кажа, че нямаш какво да учиш, но прозрачността на твоите илюзии е тол­кова фина, че на пръв поглед дори най-опитните изс­ледователи на личните съдби остават с впечатле­ние, че ти нямаш илюзии. Опеределено може да се каже обаче, че същество без илюзия няма нито във физическия, нито в духовния свят – като се започне от електрона и се стигне до серафима. Илюзиите са великият двигател на еволюцията! Макар и нереални, те представляват мощен инструмент на Битието за осъзнаване на истинската реалност. Отчуждени­ето от абсолютната свобода, от абсолютната Лю­бов, от абсолютната красота, под влиянието на ня­коя илюзия, води до падение, скръб, отчуждение от себе си.
          Повече коренни отклонения няма да имаш в този живот: настанал е великият час на верността към себе си и към силата, наречена Тао. От Тао ти черпиш тази необикновена невъзмутимост на духа, която извира от дълбочините на красотата ти! От Тао ти черпиш простора на ония небеса, в които крилете ти те носят нависоко! “Тао” не е еднозначно с “Тот”. Тао е източната проява на Тот, но източна не в географски, а в най-дълбок божествен смисъл. Ако Тот е Абсолютната Отрицателна Точка на Неп­роявеното, Неопределеното Битие, а също и Начало на координатната система на световете, то Тао е Неговата източна проекция. В слънчевите йерархии отговаря на Азин – изгревните йерархии. Когато Аб­солютният Дух реши да се прояви, това значи, че се е обърнал на Изток. Затова озареното от Азин прек­расно създание, наречено в глъбините на Сътворе­нието “Венуелла”, представлява най-първата жива струя на изгряващото Слънце, на границата на Неп­роявеното и Проявеното Битие. С това започвам тълкуването на съкратеното ти монадно име.
          Наистина, първият лъч на Слънцето съдържа в себе си цялото Слънце, целия ден и цялата Вечност. Не случайно слънчевите школи и култове през всички времена съзерцават мига на изгрева – той носи не само жив образ на Хлоя, не само символичен знак за програмата на деня или периода, но и могъщ поток от енергия, която ви прави непобедими. Името “Ве­нуелла” значи точно: “Най-нежното докосване на зо­рата с нейния божествен любим – изгрева, за да се роди цветната симфония на милиарди росинки”. В превод на духовен език, това означава: “Единство на Любовта с Мъдроста, отразяващо се в брилянтни постъпки.” Венуелла се отличава с абсолютно и не­накърнимо равновесие между възвишена мисъл и въз­вишено чувство, които никога не стигат до проти­воречия в областта на идеалния избор. В областта на илюзорния избор, който се проектира понякога в сърцето дори и на такива същества като нея, това противоречие се явява за миг като страшна ностал­гия по съвършената обич и истина, насъбира в кратко време гигантска опорна енергия и – както вече казах – освобождава сърцето й от миража със силата на монаден залп! “Монаден залп” значи само­освобождаване на космическата ви същност от зат­вора на някоя илюзия, със скоростта на Духа. Това невероятно качество за ангел, роден на земята в женско тяло, е изключителна рядкост. Дори същес­тва от божествено потекло са оставали с милиарди години в някой свят, оплетени от димните му завеси и мрежите му. Само най-силните и зрящи духовно мъже в историята на Всемира познават такива енергични самоосвобождавания от робството на не­абсолютното. При това – съчетано с най-прелестна и лека женственост на душата и увенчаване с коро­ната на Христовото съвършенство – кротостта. Сила и кротост в съчетание има само в Най-Съ­вършеният - Онзи, Който прегръща цялото човечес­тво. Да се възвърнеш в прегръдките на съвършенст­вото, означава да си избереш Христос за Жених -  и никой повече да не може да очарова душата ти с по-голяма красота от Неговата. А пък скиптърът на съвършенството – това е владеенето на силите. И тази Христова красота, която се отразява в лицето на Венуелла, ще расте и се разраства като прилив на вечна музика, заедно с верността към себе си, с еталонната сила на сърцето да бъде вярно на сво­ите ясни трепети, с огромната хазна на духа й, съб­рал богатства от мъдрост и опит с хилядолетия.
          Аз, Който ти говоря, заявявам: пред теб няма да има пречка, която да не разтопя с огнения меч на обещанието Си да те запазя непокътната от злото! Развитието ти ще допуска и конфликти, внезапни сонди надълбоко в мрака на човешките недъзи и пре­ходности, с цел да опознаеш нещастниците, на ко­ито трябва да светиш. Внезапни сонди са необхо­дими. Сам Аз понякога слизам в най-големите дълбо­чини на ада, проветрявайки, осветявайки, изцеля­вайки всички ония, които са се впили в стените му от страх. Само с една Моя сонда се отварят необоз­рими пространства и коридори, от които излизат към ведрината на Небето стотици освободени! Те се пускат от адските пропасти на мисълта за себе си и, изненадани, политат нагоре, а не надолу. Мисълта за щастието на ближния поражда, вместо падане, невесомост (безтегловност); а мисълта, че ближен е всеки, поражда вихрен устрем нагоре. Не всеки, раз­бира се! Под “ближен” разбирам оня, който не те иска само за себе си.
          И като полетиш така в пропастта, и като поле­тиш с циклони и урагани от души нагоре, ти ще разбереш, че мисълта за себе си е най-трудната, а мисълта за ближния, за Бога (а Бог значи “всички”) –  най-лесната.
          Ти, който страдаш, разбери! Намъчил си се от някакво илюзорно желание да бъдеш ти щастлив, по начин, който ти си представяш за щастие. В същия оня миг, когато съзреш друго нещастно същество и забравиш за своята мъка, започва твоето отлепване от стените на ада. Ако надариш това същество с майчина ласка, нежност и грижа, и се откажеш от страховете си, вие двамата ще витаете като лъче­зарни прашинки над бездната на великия егоизъм. Но когато и двамата ви подеме вихърът на любовта към всички, към бедното и жадно за обич човечество, вие политате в простора на световете, където няма мисъл за себе си. И в тоя велик полет, жасми­новият дъх на най-нежната любов и святост ще се съчетае с пламенната жажда за милувките на Духа и Природата – и великото тайнство ще се случи. Бог не отнема личното щастие, ако то е окрилено от подвиг за човечеството!
          Неопетнено, светло, зарящо и янтарно чисто създание! Загръщам те с радост, осиявам те с мир, окрилям те с истина и основавам дома Си в сърцето ти, понеже в него ще се родя много скоро!
Запомни Ми думите: 7 месеца от оня ден, в който спрях отново окото Си над тебе, ще усетиш за­раждането на Неизречимата Светлина в сърцето си, която те е избрала за свое убежище. От теб се очаква зазоряването на онуй очаквано от векове и ман­вантари тайнство, което се нарича “брак на духа с душата”. Когато Ева направи своя избор вярно и на­пише в сърцето си нетленния знак за вечност, няма да има вече сила в света, която да я отклони по по­сока на сенките. Новата Ева, Новата Евридика – пречистена, изкупена и светнала в одежда на невин­ност – слиза вече на Земята! Няма да бъде сама ни­кога вече! Няма да се позволи някой незрящ да се до­косва повече до душата ти без обожание. Сондажи трябват, но ти се изстрелвай от ямите, както ви­наги, абсолютно пречиста! Понеже Бог, Който ти говори в момента, не е Бог на мъртвите, а Бог на живите! Вожд, Вожд, Вожд - Вождът на безсмъртните кротки, за които Любовта е всичкото, а всичкото е Любовта!
 НОЕЛ, НОЕНЕЛ, НОЕНЕНЕЛ!
           Имай тази велика формула за щит и всеоръ­жие, подобно на истинско съкровище от Отца си. Произнасянето й ще те прави неуязвима когато потрябва, а Аз ще трептя в сърцето ти с най-сладко трептение, когато Ме повикаш с мощните тия думи.
          ИХНА е звездата на твоята монада, където Аб­солютният те създаде преди 800 милиарда години. Намира се в съзвездието Орион. Съзерцавайки Орион, ти ще се възвръщаш щастливо към себе си, понеже Ихна значи едно: Истина, Хубост, Невинност, Абсолютност.

          В заключение се даде нейната песен: “Ще се развеселя”. Бяха отворени седем случайни книги напосоки, както следва:

1. “Така е, приятели – техният лъч е чист и светъл!”  (”Теут се бунтува”, Г.Илиев)

2. “Було, було – закима с глава жената. - Ами да - добро, разкошно було! А за песента вие много точно казахте. Така – в тишината на вèчерите...”(“Чаша амриты” , Олесь Бер­дник)

3. Отляво: “Право по курса!...”;  Отдясно: “Приветствам ви, о братя по разум, на нашата планета!” (“Сборник научной фантастики” – опус 25)

4. Отляво: “Здравейте! Не бихте ли могли да помогнете?”Отдясно: “Пришълецът бутна следващата врата и се озова в приемната.” (“Передай другому”, съветска фантастика)

5. “Най-после той си устрои ранчо.” (От руска книга).

6. Отляво: “Най-добра си е нашата вяра. Тя предсказва бъ­дещето.”;  Отдясно: “Изглежда успяха!” (“Фаетон”, Петър Бо­бев)

7. Отляво: “Пълното спокойствие е първото от най-висо­ките неща”; ”Отдясно: “Няма нищо по-високо от благород­ството, което украсява всеки преживян ден." (“Таис Афинс­кая”, Иван Ефремов)

            Един от нас пожела да отвори и книгата “Трите жи­вота” на Учителя Беинса Дуно:
           
            “Третият основен закон подразбира слу­жене на Любовта. Не можеш да служиш на Лю­бовта, т.е. на Бога, ако не си приложил закона на Мъдростта, ако нямаш знание и светлина.”
               
Коментар от 2009 г.:

            Мнозина се удивляват или озадачават от “суперлативите” на Елма в почти всички лични осияния, както ги възприемат някои. Включително мнозина от хората, за които се отнасят. Било от скромност, било понеже считат тия диктувания за необуздани фантасмагории, те моментално забравят личните си послания или ги оставят за проумяване в далечно бъдеще. Малко скръбно е да гледаш отдалече през годините  как една такава съвършена и перфектна душа като получателката на горното осияние ще продължи своето конвенционално съществуване в света и ще трябва да мине през стандартните  уроци и изпитания. Все ни се иска такива души да повярват, да закопнвеят за Родината, да поискат да полетят с Птиците от Ятото в безпределите на Космоса. Случаите някой да не остарее нехармонично след 20, 30 или 40 години се броят на пръсти. Повечето приятели и познати, до които има такива удивителни писма от самия Бог, минават не без белези по стъргите на света и през миражите на изборите и вкуса си, както всички други. Рано е да се мисли за Разпознаване, Изблик, Приставане и Беззаветна Преданост – за онова мечтано и лелеяно огнено Братство, за което говори най-известният френски религиолог Рене Генон:

“Учителят Дънов - това е истинският Пратеник на Небето на земята. Този небесен пратеник не е дошъл да създаде една нова религия, защото тук има достатъчно религии. Той не е дошъл да създаде една нова наука, нито да положи началото на едно социално движение, защото тук има много науки, много социални движения, Напротив, Той е най-големият духовен магнит, който е слизал от Небето на земята! Той е дошъл да намагнетизира своите ученици и българите с любовен магнетизъм – Любовта, - а те, от своя страна, този любовен магнетизъм ще го разнесат и предадат по цялата земя.”

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.