Книга 21


19-20.XII.(129)1993
Латвия – Рига


РАБОТА В XI ДОМ

Оригинални записки на единатора за XI дом в небомига (хорос­копа), в които е възможно да има намеси на Елма.
Оста­вяме това на интуицията на изследователите.

КОЙТО НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ АСТРОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯТА, МОЖЕ ДА НЕ ГО ЧЕТЕ И ДА ПРЕМИНЕ КЪМ ДРУГИТЕ ТЕКСТОВЕ

23,20ч
ДОМИНАНТИ НА XI ДОМ:

Управител: Универсалният Дух – Учителят,
т.е. Бог в Множеството;
Универсализация;
Учител – Ученици – Космос;
Педагогика. Методика. Методология;
Школа;
Окултни науки

I. Подготовка за справедливи и ефективни взаимоот­ношения между индивид и аудитория, съгласно законите на Божествената културосоциология.

1.R – регламент "време". Измерва се в часове, минути и секунди обявено време за мероприятието, според възможнос­тите на предоставящия помещение и по законите на ритмо­логията.

а) в широк смисъл на думата*, "Ураново време" е ежегод­ният период на Школата – есента и зимата (22.IX. – 22 март  по традиция, а 23 септември – 21 март – астрономически.)

б) в тесен смисъл на думата, "Ураново време" е всяка IV седмица от началото на лунния цикъл, а именно периодът от последна четвърт до новолуние.

в) в най-тесен смисъл, това е времето от 12h (а по-точно, от астрологично пладне, според часовата астрология) до 24 h всяка събота (съответно астрологичната полунощ ).

г) според часовата астрология, Уранов час е всеки Са­турнов час от астрологичното пладне до астрологичната полунощ.

д) Има и ритмика по два астрологически часа – деноно­щието, разделено на 12. Има и деление по домовете в небо­мига. По равнодомната система те са точно по два часа от 60 минути, а по Плацидус и по други системи – според съот­ветните изчисления или таблици за домовете. В този сми­съл, Ураново време е и периодът от 2 до 4ч. след полунощ, а астрологически – докато Слънцето минава през Втори дом. Уранов е и XI дом - средно от 8 до 10ч. сутринта, а астроло­гически – времето, докато Слънцето е в този дом.  Според Алиса Бейли и други астролози-езотерици, важат и двете по­соки на образуването на домовете – обратно на часовата стрелка от асцендента отляво и надолу, каквато е общопри­етата система, и от асцендента отдясно и нагоре, ако обър­нем хороскопа. В последния случай хороскопът се превръща в "холоскоп" – движение към Цялото. "Хороскоп" означава  "гле­дане на съдбата" – кармична астрология на човека до Петата раса от Старата Вселена, който се интересува от самоут­върждаване в света. А при холоскопа човек се интересува от вглеждане в Бога и служене на Бога и на ближния. В такъв слу­чай, XI дом се пада в традиционния V – именно времето от 2 до 4 ч. след полунощ. По тия принципи се различават екстро­вертите и интровертите, "бухалите" от "чучулигите". За екстроверта, в най-добрия случай важи мотивацията и миси­ята му като алтруист и космополит в света - на планетно равнище. Той може да работи за това най-ефективно от 8 до 10ч. сутринта, ако не е същевременно и бухал. За интроверта е важно участието му вечер в Школата и нощем в космичес­ките полети, а това става само ако е "чучулига" – с ранно ля­гане вечер и ранно ставане сутрин. Тогава той отива в Шко­лата от 10 до 12ч. вечерта, ако е заспал, а космичните по­лети, дори чисто физически, осъществява от 2 до 4 сут­ринта.
   В най–широк смисъл, това важи за настъпващата епоха на Водолея, в която именно колективният принцип, а не инди­видуалният, има предимство.

2. При работна група или голяма аудитория, Универсал­ният Принцип изисква абсолютна справедливост за участие на всеки присъстващ. За целта:

а) избира се главен изчислител на присъстващите;
б) избират се броители по редове в залата;
в) избира се броител на правостоящите;
г) избира се броител на новодошлите, ако въобще се раз­реши влизане на закъснели. Последните могат да влизат в почивките, равни на 1/10 част от астрологичния час.
д) обявява се броят "Nна присъстващите, след като броителите от "б", "в", и "г" са съобщили своите числа на главния изчислител.

Последният разделя R на N и се получава "r" – регламент за време на лична изява. Този метод е известен отдавна, осо­бено от римски времена, и гарантира абсолютна справедли­вост и усмиряване на аутици, обсебени, маниаци, възгордели се. 

e"Блюстителят на времето" получава от Главния Из­числител лист с разписание на разпределението на времето с точност до секунда. Той е длъжен да прекъсва всеки говорещ (изявяващ се) и да записва с хронометър кой колко продължава да говори след камбанката за край на личната изява. По тези секунди в повече, астролозите по-късно ще съобщят има ли връзка  между невъзможността на даден оратор да прекъсне по средата на думата и неговите лични данни в хороскопа и френологията му. Предполага се, че у такъв е накърнена уни­версализацията на съзнанието за сметка на индивидуализа­цията и той става агресивен или експанзивен, липсва му чув­ство за оркестралност, такт и отстъпване. Наблюденията показват, че превишаващите регламента за лично време в аудиторията имат често наранен Уран, XI дом, Водолей или съответен преобладаващ аспект (полуквадрат, квадрат и по­ловина). Но това може да се потвърди или отхвърли едва след провеждането на „Ураново Действо XI дом” според описанията в настоящия материал, и то нееднократно. За целта е необ­ходима най-специална компютърна програма, която да даде изводите веднага след края на действото или с предвари­телно вкарани хороскопи на всички участници. Поради неси­гурността на рожденния час, препоръчва се изследване по космограми. Нужен е бърз и мощен компютър или няколко ком­пютъра с оператори, които да разпределят бързо данните. Подобни изследвания – на място или с по-късно съобщаване на резултатите, ако експресен анализ и синтез е невъзможен, - могат в бъдеще да се извършат и чрез отпечатъци от дла­ните, чрез физиогномични, френологични и графологични екс­пертизи и др., при сигурни методи за предварително или бързо снемане на профила, анфаса, стереокопието на гла­вата и т.н.
     Гореописаният метод на броене и участие има пред­вид възможността за тотална универсалност на колектива. Тоест, участници, при които нито един не би се отказал да се прояви в определеното му време, понеже вече е завършен и като индивид. При провеждане на варианта "ТУГ" (тотална универсалност на групата или аудиторията в пълния й раз­мер - с всички присъстващи), в случай на успех има шанс за призоваване и лично присъствие на Учителя, дори за матери­ализация. Това е опитано и се практикува от нормалните чо­вечества. Но достатъчно е само един участник да превиши регламента си дори и за част от секундата или друг да не пожелае да вземе участие – и интензитетът на "КУС" (Ко­лективното Универсално Съзнание) спада, поради което се губи възможността за присъствие на Универсалния Дух или се ограничава Неговото Присъствие, пропорционално на агре­сивния или пасивния аутизъм. Съществуват два вида крайни аутици – тотално агресивен и тотално пасивен. Тотално аг­ресивният сам се налага на аудиторията и не я дава никому до края на R (цялото време по регламент), а пъкленият аутик от този вид превишава и това време, държейки жертвите си в хипноза. Тотално инертният аутик не желае никога да вземе участие в колективно действо, освен като слушател. Пъкленият аутик от този вид въобще не присъства на ко­лективно или индивидуално действо - той е обречен на самои­золация, алиенация, изгниване. Неговото универсално съзна­ние е нулево, както и при тотално агресивния аутик.
 Съществуват и относително агресивни или па­сивни аутицикаквито са много хора. Коефициентите на техния аутизъм (т.е. антиуниверсалност) могат да се из­мерват със  средствата и методите на експерименталната универс-психометрия и универс-аудиометрия. Тези числа трябва да се обработват статистически, по програми за ус­тановяване на възможни корелации с хороскопите, хирогра­мите, френограмите, физиограмите, картограмите, медкар­тите и графограмите на личността, както и с анализа на нейната целокупна документация: лични документи, автоби­ографии, попълнени тестове, интервюта, характеристики от познати и приятели, кореспонденция, творчество, дом - и пр.
Горните изяви се извършват по списък или по ред. При тотално участие на всички има две възможности: предвари­телно режисиране на участниците и действията, и спон­танно режисиране в момента. При успех, в първия случай, Учителят се призовава или материализира само за малко  време, а във втория случай – задълго или завинаги.

Изява по желание. Водещият действото, изчислителят и блюстителят на времето определят регламентите за лично време само на пожелалите да се изявят. Останалите са само слушатели и зрители. Те обаче могат да вземат писмено участие, ако пожелаят, според предварителните обяснения на режисьора и водещите. При този акт се понижава значи­телно интензитета на присъствие на Учителя, но се пови­шава "градусът" на монадното начало, на Бог Отец в човека.

Изява по жребий. Блюстителят на Жребия изсипва тол­кова семена или зърна (костилки), колкото хора присъстват, според данните на Броителя. За тази цел е нужна предвари­телна подготовка – торбички с по толкова семена, колкото хваща един ред в залата, за да стане разпределението бързо, чрез помощниците на Главния Жрец на жребия по редове. Сред всички семена или зърна има и едно, боядисано оранжево. При даден знак, получилия оранжевото зърно има право на изява за цялата останала част от регламента на време R. Ако той желае и има какво да каже (да представи), аудиторията е длъжна доброволно и съзнателно да го изслуша докрай без прекъсване,  освен ако той сам не е решил да разговаря с нея.
   Ако не желае, той има право да предаде зърното ко­муто поиска. Получилият зърното също има право на целия регламент докрая, но има право и той да предаде зърното другиму. Така зърното може да се предава от един на друг, до­като се спре в желаещ да се прояви. Ако никой не желае, то се предава на Водещия, Режисьора, който е длъжен да спаси по­ложението, имайки предварително подготвен план за собст­вена или колективна изява, или импровизирайки.
  Всеки път зърното не е оранжево или не като предиш­ното по вид, за да се избегнат недобросъвестни дублирания.
 Водещият своевременно помолва всички да посадят по­лучените семена (зърна, костилки) вкъщи. Кой ще извърши това и как ще се грижи за посаденото зърно, това ще се види в бъдеще – засега водещият не казва нищо, той само веднъж е предложил. Но след преминаване на периода за поникване, (ако тези семена са били с проверена кълняемост), на едно следващо универсално действо по  отработка на IX дом, Во­дещият ("Универалът", "Последният Слуга") помолва тези, у които зърното е покарало, да донесат саксиите. Съответ­ните ученици имат право на глас или на екскурзии, подаръци и др. При настъпване на пролетта се предприема с подходящ ритуал посаждане на израслите семена в обща нива, по време на „отработка” на II дом. Дадени са предварително указания за музикално, кабалистично и др. въздействие върху семената.

2. Колективно изследване на действащите космични фактори в момента, по принципа на Универсалните действа.
 Четенето на лекции и преимущественото звучене гласа на лектора го определя като оратор или лектор, но не и като учител, педагог. В такъв универсалното съзнание е нераз­вито, за сметка на индивидуалното. Той може да е гений, та­лант, изключително интересен, артистичен или чаровен, но е представител на залязващата V раса – още няма понятие от педагогика. Той се интересува от изява на собствената мо­нада, у него още няма изработено чувство на уважение, прек­лонение и почитание, не изпитва нужда от възхищение пред чуждата изява и не може да бъде ученик и слушател, защото очевидните му досегашни успехи са му внушили, че има право да узурпира цялото време по регламент и дори извън регла­мента. Публиката има щастие с такива индивиди само в слу­чаите, когато те наистина са блестящи артисти, учени, мъдреци. Но даже и последните изпадат до нивото на четци на собствените си лекции или на оратори–аутици, тъй като нямат понятие от методика. Гениалният Педагог е човек на Универсума - той се интересува и от изявата на слушате­лите, интересува се и от ефективността на урока, а не само от това да „изстреля” чара или познанията си и да се завърне доволен в къщи.
    Едно от многобройните астрологически колективни действия – научни изследвания, в които вземат участие сто­тици, а понякога и хиляди, и милиони души (примерно, ако се води от телевизионно предаване), - е медитацията по време на даден аспект. Заради чистотата на експеримента, никога не се съобщава предварително какво ще се прави. Инак на мно­зина, особено челите астрологическа литература, ще се внушат такива мисли и образи, които съответсвуват на представите на авторите, които са чели.
   Обявава се продължителността на медитацията-дейс­тво, раздават се подходящи листове и писалки и, по възмож­ност, цветни моливи, флyмастри, бои и пр. (а може и предва­рително публиката да е предупредена да си носи), и в мо­мента на образуването на даден силен аспект се помолват участниците да опишат, нарисуват или изразят музикално своите преживявания. Специална комисия след това анали­зира тази документация и се произнася има ли доминиращи мисли, изрази, думи, чувства, образи и пр. в това действо.
   Колективните медитации, действа и научни изследва­ния могат да бъдат най-различни. По време на даден аспект може да се мери пулсът (собствения или на съседа), да се ана­лизират други реакции с прости или апаратурни средства (кардиограми, енцефалограми, тестове на pH на слюнката и пр.). Има хиляди класически окултни методики за провеждане на такива мероприятия, необходими са и медитации и кон­центрации в определена звезда, в даден кристал, растение, човек и пр. Резултатите ще бъдат колективен, субективен и обективен принос към универсалните науки и изкуства за връзката между космоса и човека.
   Ако при „отработката” на I дом се играе паневритмия, пластична физкултура и се правят астрологични измервания, то в XI дом се търсят корелации с космоса. В VII се отра­ботва синастрията и сравнителната биоритмология, във II – семена, градини, природа; в III – информатика и социология; в IV – бит, религия,  майчинство; в V – нашите творчески про­яви и децата ни; в VI – науките и медицината; в VIII – рискът и създателсвото; в IX – далечните пътувания, религия и фило­софия; в X – качествата, борбеността и професионализма; в XII – колективни холизации.

:Обща система за специфични занимания по домове, в духа на Учителя и Елма

I дом: Паневритмия, Физкултура, Антропометрия, уп­ражнения, масаж – класически и нов.

II дом: Генофонд, сбирки, градини, поземлен фонд, облаго­родяване и чистене на природата.

III дом: Братство, община, автобиографични и биогра­фични материали, библиотека „Прекрасни чудаци”.

IV дом: Майки, домове, селища, религии, извори, час по майчинство.

V дом: Изяви, оркестър, хор, рецитали, киноклуб, драм­състав.

        
VI дом:
Науки, техника, медицина, лаборатории, природни инс­титути.

VII дом: Биоритмология, синастрия, библиотека за лю­бовта, клуб Анри-123, репетиции.

VIII дом: Екскурзии, експедиции, гостувания, обмяна на гости - общество за пътуване и гостуване без пари, бъдеща армия и полиция, Тантра, Тао.

IX дом: Духовни събрания, слово, словопис, словозапис, словометрия, словопревод, словоразпространение, мисии в провинцията и в чужбина, философия.

X дом: Пентаграмика, йерархии, практическа работа в света с хората по посвещения; планински лагери.

XI дом: Космос, човечества, работа по Универсалния принцип, Педагогика от 7 до 120 години, окултни науки.

XII дом: Метод на холизациите, духовно лечение, клубове за контакт с невидимите мирове, излъчвания нощем, басейни, бани, море, духовна помощ.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.