Книга 15

11.Х.126(1990)г.
София - Изгрев

ОСИЯНИЕ ЗА ИЗБРАНИТЕ
"Невинните избират любовта пред богатството"
Картина от Pierre-Paul Prud'hon (1758-1823)

4,00 - 5,52ч.
Осияни от Господа!
Първи Мои чада на истината, сомнение не познаващи! Жадуващите пир на Словото, спасени ще бъдат завинаги! Настъпи последният час, когато пресяването става най-голямо. Хвала ономува, който усеща с всичкото си сърце, душа, ум и дух нуж­дата от обединение и единство, понеже казах ви: на­селението на Земята ще се самоизбие по няколко съ­вършено нови начина. Един от тях е самоубийството чрез ядене. Ония, които се хранят, те не приемат яд в кръвта, понеже всяка отрова произлиза от яде­нето, т.е. отравяне. Сега всички ония, които не мо­гат без животински продукти, си заминават по-ма­сово, отколкото до този момент. Същото се отнася и до приемащите студена вода и студени течности в организма си. На трето място са заспиващите след 10 часа вечерта и всички спящи след изгрева. Онези правила, които съм ви дал в божествената Школа, сега важат с най-пълна сила, така че няма защо да ви ги изброявам. Изучавайте Словото - и ще преминете през Тясната Врата.
Сега обаче идва и вече работи нещо съвсем ново: провал на продавачите. Тъй като продавачите на Запад отдавна са под знака на трите смърти и четирите пашкулности, дойде време и на вас да се предложи този пореден изпит: продавачи ли сте или не сте продавачи? Възвръщането към "продънва­нето" се нарича частна сметка, изгода и инициа­тива, при която основната цел е печалбата. Про­дънват се не само продавачи на мъртвини, но и про­изводителите на мъртвородени желания, чувства и мисли. Едно от тия мъртви, стари желания, е сата­нинското поведение в дома – нуждата да изгониш ония, които се групират за общ живот. Сега, при но­вото положение на Юпитера, навсякъде пробудените души се спасяват от чумата на деветдесетте го­дини. Туй е най-опасният ментално-астрален СПИН, който Аз наричам “душевна недостатъчност”- поряз­ването на всички ония, които искат да живеят по двама, по трима или по четирима най-много, и то според родовия вампиризъм. Там, където няма кръвна или физиологическа връзка, се появяват етерно-астрални съобщества на малки територии в обема на едно жилище, така че и хазайката ви от другата стая също може да бъде смукало от първа катего­рия. Смукалата сега са в катастрофално положение, понеже Юпитер в Лъва създава повсеместно желание за свободно групиране, свободно оставане на повече сродни души в тясно пространство. Вие трябва да се групирате като овцете и конете против вълците, т.е. вампирите, които се нахвърлят от памти века върху стадото Божие, за да си грабнат плячка и да я ръфат сами в леговищетоТова са, по точно, "упи­рите". Душевната недостатъчност на старите по­коления сега си отива! Ако вие не бяхте слезли от Рила с този импулс да не се разделяте, някои от вас щяха да си заминат, други да се разболеят тежко – и това да се предаде по вашите сродни вериги.
Войната на живот и смърт да бъдат изгонени от Моя дом почувствалите тая нова необходимост, се превръща в гробища за нейните подпалвачи. Сега на някои от вас всичко това изглежда като пълен хаос, обаче при такива усилни времена, ако няма об­мен на много аури, вирусите на новата епидемия ще ви поразят неизбежно. Единственото сложно нещо, което вие не можете да направите, е подсигурява­нето на стаи за самоизолация - ако не за всички, то поне по жребий. Така, в един дом или в няколко дома вие винаги трябва да организирате стаи за всеки по­отделно, стаи за по двама, но с периодично проме­няне на онзи, който ви гостува, или на самите гости.
 Аз нямам нищо против да оставате по двама и за повече от седем години, ала ако самият ви парт­ньор се променя. Тези промени са не само вътрешни, не само в темперамента, характера, поведението, но са също непременно и спонтанни подмладявания, произтичащи от отсъствието на ближния по ня­колко месеца в годината, по няколко дни в месеца и поне три дни в седмицата. В противен случай, съжи­телят ви се превръща във вампир или вие самите ставате такива.
Последното нещо, което сега става, е необхо­димостта от съжителство на повече приятели в една стая, за да се снеме напрежението. Проблемът обаче не е решен, ако не се подсигурят самостоя­телните стаи и стаите за периодично гостуване на различен гост. Тези неща съм ви ги говорил напосле­дък много, но не съм изяснил, че оставането по двама в една стая или в едно легло съвсем не може да става безогледно - дори по жребий или по ред - в една случайна група от несродни души. Ако това стане правило, светските хора първи ще го приложат, по­неже то ще даде свобода за една пълна разюзданост на хора от другия вид вампири. Ако плътското удо­волствие стане водещо и разнообразяването на плътските контакти – самоцел, това е не по-малко опасно от вампиризма на херувимите и илухимите.
Прочее, самостоятелната територия е ва­шето убежище от несродни души и сърца, с които нямате еднакви стремежи и потребности. Ако вие се поддавате на тоя съвет да ви гостуват различни приятели в стаята или в леглото, а те нямат съ­щите потребности като вас, нито са със същия ду­ховен ранг, от същата духовна школа, от същото тесто омесени, то такова гостуване би било мъка и опасност неизмерима! Тези, които предпочитат да останат сами, са по-благословени от ония, които не се обменят на всички полета или нямат напълно ед­накви потребности за обмяна на определени полета, без никакви напрежения и негативни последствия. Затова, спазвайте свещено дистанцията на вашето тяло от другите тела, ако вие не сте същества с еднакво разбиране относно Любовта, Мъдростта и Истината. Обаче пълната самота е също много опасна, и поне в сряда ще трябва да спите някъде с близки идейни приятели, понеже има закон за обмяна на аурите.
Вие трябва да престанете да обвинявате ония, които имат сърдечна и човешка потребност от съп­ружество пред Бога. Има същества, които не могат да дишат и бързо загиват на земята от отчаяние, ако не могат да се обменят на всички полета. При това, съпружеството пред Бога не е акт, наказуем от Карма, а акт пределно свещен, и вие не трябва да пречите на ония, които се привличат като съпрузи, нито трябва да ги одумвате, понеже така става об­мяната на съществата в Битието. Бог не се интере­сува с кого си бил близък и колко време сте се прив­личали, ако от това е слязло ново същество на Зе­мята. Няма значение дали раждането е станало фи­зически или духовно, но при всяка обич и любов между двама, ако те се от сродна космична верига, се прив­лича ново същество, и то идва на Земята – видимо или невидимо. Аз не изключвам онези общения, при които това бащинство или майчинство се получава между две приятелки или двама приятели, без необ­ходимостта от прекалено близко физическо общу­ване. Ако преливането на аурите е хармонично и няма никой, който да остава гладен и жаден, същес­твото пак ще се роди - чрез вселяване. Това е перс­пектива на бъдещото човечество, при което се очаква една фаза на дистанционна обмяна и дистан­ционно зачеване, което може да стане само от един поглед или от една мисъл, при среща със сродна душа на Земята. Това е познато на всичките ви поети, на всичките ви влюбени, на всички най-нежни ангели, за които физическото присъствие не е нито проблем, нито условие.
Затова предупреждавам братята и сестрите, предупреждавам духовете, предупреждавам учени­ците от Общия клас, от Младежкия клас, и бъдещите осияни от класовете на Орфея, Родопа и Евридика, на Адама, Лилит и Ева: не се приближавайте към ня­кого, ако не можете да му дадете това, от което той има нужда! Такова приближаване е катастрофа не само за неговото сърце, за неговото тяло, но и катастрофа космическа, катастрофа кармическа, за която се плаща повече, отколкото за безогледната свинщина на разпуснатите хора. Сестрите на Но­вото Учение трябва да имат предвид това, че бра­тята са устроени по съвсем различен начин и че ос­таване с брат насаме за по-дълго време и нощем е истинска трагедия за него, ако нещата не се раз­вият спонтанно докрай. Напишете си го това с едри букви на челото отвътре и не допускайте такива оставания в никакъв случай, ако не сте сигурни в себе си, че го желаете, и то го желаете страстно, неудържимо, пламенно. Никакви саможертви, нито стоически самоизмъчвания на сестрата не са допус­тими, ако тя не е узряла за такова желание, ако не е влюбена в някой брат или не го е възлюбила истин­ски. Никакви светски каращисвания не са приети в такава Школа като вашата, понеже развратът се шири още от създаването на света и той става причина за месоядството, за домашните кавги и препирни и за половината болести и погребения. Бе­зогледните полови контакти освобождават душата от едно, за да я заробят с друго, така че не възприе­майте някои положения от Словото в светски сми­съл. Най-трудното нещо в Школата е да се стигне до физическа връзка между мъжа и жената. Това е най-трудното нещо! За да се стигне до това слияние по божественому, трябва да са работили редица йе­рархии, най-върховните същества от божествения свят, самият Бог-Отец и Майката Божия! Това е най-свещеният акт на Земята, както на Небето най-свещеният акт е сливането на душите с Бога. В този акт на бащата и майката се концентрират всички сили на Трите Вселени, цялото Битие спира за миг работата си, за да вдъхне от ауровима, който напълва вселената в мига на тяхното сливане. Това е ново постижение на Бога, нов синтез на всички би­тия и състояния, и върху името на най-сладкото сливане не бива да се допуска нито едно петънце от мисълта на черната ложа. Тя, именно, го е осквер­нила с множество други определения, за да създаде у вас препятствие, вътрешна съпротива, страх от това тайнство Божие.
Нека Девите бъдат верни на себе си, ако не из­питват такива вълнения – това е тяхната роля в храма на Господа. Но нека и не осъждат серафимите, херувимите, алохимите и другите същества и ан­гели, които Бог създаде по двама или по много в ста­дото Божие, и нека ги оставят свободно да решават проблемите на своята душа и сърце.
Просто, бъдете верни на себе си! Това е истин­ската формула. Но, за да бъдете верни на себе си, вие трябва да познавате себе си, понеже онова, ко­ето мислите, че сте вие, най-често е още неразвита монада - семенце, което още не е покълнало, яйчице, което още не е затоплено. А в повечето случаи, уви, вашите представи за самите себе си и вашите реак­ции са пушило от торището на светското мнение, на църковния морал, останал от вашите баби; на жи­вотинския страх или – точно обратното – на слобо­дията.
Сега ви казвам и пак потвърждавам: единстве­ното нещо, с което неразрешимите човешки, плът­ски, сърдечни проблеми се разрешават напълно, е пътят на Словото! Единственото нещо, което ос­вобождава духа и душата от племенно робство и робство на мненията – това е пътят на Делото! Ако вие се хванете братски за ръце и поискате да уте­шите всякой ваш брат и сестра, които страдат, без да отнемате свободата им и без те да отнемат ва­шата, вие можете да бъдете напълно сигурни, че слизането Ми отново на Земята не е невъзможно.
                                Аз се явявам навсякъде, където няма собст­веност! Аз присъствам навсякъде, където няма ревност! Аз съм едно с всички ония, в които няма тщеславие, гордост, поучителство, осъждане. Аз съм Оня, Който съм верен на Себе Си!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.