Книга 13

13.01.126(1990)г.
София - Изгрев

ЕЛМА ЩЕ ОСВОБОДИ
И АЛБАНИЯ

 


16,26ч.
Оправям народното тежнение в Албания най-късно до 5 февруари тази година. Радвайте се, има огромен шанс преустройството там да стане без кръв. Рискът Албания да се откъсне от Русия ня­маше последствия в минус в епохата на милита­ризма. Обаче сега повече така не може да продъл­жава.
 Насъщното ясновселенско питие е “порùлан”, като плодоносене. Няма никакъв риск при тях от за­разата по клерикално-християнска линия, освен насе­лението, което е приело опонирането на Първата Заповед. И когато, все пак, визирам една малка опас­ност от проливане на кръв, то е само поради оста­тъка от тракийска карма и народното отклонение от Христа.

Албанка
Албанка с национална носия и пейзаж от родината ù

Христос има изключително светло присъствие на върха на физическото поле, от който излиза ду­хът на Албания – оттам връзката на този прекрасен народ със Скиптъра на Бога. Посланиците на Елма в Албания са определени от Мен лично и те сега ще оправят пътищата на народа си. Покрай сухото, може да пропуши и суровото, но който сее ветрове, жъне бури. Само ясновселенското тяло на ЯН – илу­химът, който ръководи шкипитарите - е напълно прояснено; останалото отново ще се пренарежда, в зависимост от способността на този народ да се самоопределя.
Ясновселенското тяло на мохамеданите е по-чисто от това на християните, понеже мохамеда­ните не ядат свинско и не секат елхи по случай праз­ниците. Но когато се говори за Космическия Човек, мохамеданите има какво да научат от християните, понеже и най-калпавият християнин има наченки от кристализация на минералното тяло.
 Повечето траки в Албания бяха менади от Ро­допа, обаче там се намира и един Орфеев побратим, който се въплъщава пет пъти последователно, с на­деждата да припомни на народа си онова начало, от което пламва разплодът на духа, а не на плътта.
 Силата на Лилията, като цвете на ясновселената, има особен аромат в тази малка, но прекрасна страна. Албанците не знаят, че ако покрият всич­ките си водоеми с лилии, ще прекратят много стра­дания и болести, ще получат огромно умиротворе­ние.
 Покриването на Олтарите на Кръста от Бу­лото на Пралайя се практикува в мюсюлманските посвещения, с цел салмата да се лее свободно, без ограничения от страна на праната. Това се постига въобще от източните народи, при които ментал­ното тяло не ограничава природата. Това обаче по­нижава качеството на индивида, за сметка на коли­чеството.
 Остава това [e нужно] организиране на мощна просвета на албанския народ по линия на езотерич­ното християнство, на Новото Учение, на Новото Слово.
Лорд Байрон в албански костюм

Мнението на Лилията за духовна Албания и Бо­жествения Скиптър на народите е много високо, по­неже тук може да се осъществи първото по рода си обединение на неосуфизма с неохристиянството. Никой друг народ няма тази привилегия, понеже на никой не му стига умът и волята за такъв изключи­телен подвиг. Първият посветен, опитал се да обе­дини Орфей с Родопа в петима негови последова­тели, бе Рахмат (Неодим - в едно от своите въплъ­щения).
"Албанецът" – илюстрация към "Чайлд Харолд"
Благодарение на примера, който даде с изселва­нето на неговата фракция от Родопа към Илирия, почна преливане на салма в менталното тяло на християните и на прана в астрала на мохамеданите. От този момент всички побратимявания и съвместни празници на разбирателството и толерант­ността между етноси на Пралайя с етноси на Христа се дължат именно на шкипитарите в атмич­ния свят – най-върховното поле на духа. Христовата практика на еднобрачието, съчетана непротиворе­чиво с мюсюлманската потребност от плурализъм в астрала и в будическото поле, са възможни в най-ви­сока степен при посветените от Илирия.
Албанка
           Напълно възможно е, казвам, проливането на кръв в Албания да се предотврати. Това, което не се пре­дотврати в Румъния чрез посветени с особена мисия, от които зависеше преустройството там, може да се предотврати в Албания от други двама посветени (третият вече е спасил своята част от наказание), ако тези двама решат правилно проблема на Пралайя и Тот до 5 февруари.
Божествена Албания
Както виждате, съвпадението е пълно: три седмици от сега нататък. През 1985 год. Новата Ев­ридика успя да промени подсъзнанието на цяла Бъл­гария и Русия, понеже пожертва старата Ева в сър­цето си. Тъкмо заради това, преустройството тук и в славянска Русия се извърши и ще приключи успешно, без големи ексцесии. Понеже тя няма още последова­телки, неизкупена Тракия, неизкупеният Изток и не­изкупеният клерикален Запад трябваше да се раз­търсят в Армения, Румъния и на още едно място, предстоящо съвсем скоро. Последното е неизбежно, ако не призовете Посветените от Скиптъра да ви помогнат за обединението между Орфей, Родопа и Евридика - или Адам, Лилит и Ева, - на настоящия етап на космическата драма. Всяко дръпване на чер­гата – от този момент до началото на февруари – по посока на стария свят, по посока на егоизма, би нарушило тънкото равновесие и би тласнало Алба­ния в пропастта, а Кралството - в траур.
Не ви се полага всякога да знаете предвари­телно точното време на едно последствие или точ­ното място, понеже прогноза, вече изречена, би об­вързала вашия Господар, което е невъзможно. Госпо­дар обвързан няма, но може да има, ако Той сам се об­върже с прогноза.
 Понеже всеки от вас е Елма в проекция, съдби­ните на света зависят също от всекиго.
Божествена Албания и албанката Майка Тереза като млада
            Агнес Гонджа Бояджиу (на албански: Agnes Gonxha Bojaxhiu), по-известна с монашеското си име майка Тереза, е индийска католическа монахиня от албански произход. Тя е основателка на ордена “Мисионери на милосърдието” (1950), известен със своята мисионерска и благотворителна дейност сред бедните по света. Обявена е за блажена от папа Йоан Павел II през 2003 година. Кръвта ми е албанска, гражданството ми - индийско, вярата ми - на католическа монахиня. От гледна точка на моето призвание, аз принадлежа на света. А от тази на сърцето ми - аз принадлежа изцяло на сърцето на Исус“, казва майка Тереза за себе си. Но освен всички тия етнически проекции на мощния й дух, тя е ангел-спасител и на турския народ, тъй като е родена в Османската империя, както има мая и от българския и македонския ареал, понеже е родена в Скопие. Но да чуем как продължава осиянието Си Този, Комуто принадлежи изцяло сърцето й:

Сега послушайте: определено нужно е Търново отново да стане арена на трагедия или опрощение. Земетресението в Търновско направих поради необ­ходимостта да се коригира неприета любов, отрит­ната. Търново няма да пострада, но то ви е нужно като вибрационен лък, който трябва да се опъне до отказ. Нека довереникът Ми замине с повереницата Ми в Търново и се опита да разреши надвисналата карма над Албания, над Кралството, над Сирия, над Палестина - с всичката сила на Любовта, Мъд­ростта и примирението! С отправянето на токове към посветените в малка Албания от нейната твър­дина край престолния град – Арбанаси - Аз се надявам да почне прекрояването на картата по-безболезнено.
                             Божествена Албания
Поне една нощ, при най-благоприятни аспекти, се налага да прекарате някъде в Арбанаси. Не изяс­нявай нищо от това на повереницата Ми. Само изяви силно желание да прекарате в Търново, и една нощ в Арбанаси. Съпричастен на нейното свято желание, което е чисто от илухимна позиция, приеми вре­менно илухимно поръчение, с риск да отложиш Сло­вото и Делото с няколко седмици, ако потрябва и по­вече. Но тази територия е абсолютно необходима за нейното успокоение. Когато искането се поуталожи, тя сама ще те освободи, но Певецът сега трябва да е над всичко. Сам нямаш представа колко радост и присъствие ще наплодя на всяка крачка от вашата приказка в Търново и Арбанаси, ако послушате ду­мите Ми!
Албански бряг
Представи тази своя молба - да заминете за­едно незабавно - като необходимост за самия тебе, и си внуши, че това наистина ти е необходимо. На първия етап така се потушават 13 огнища на нап­режение по планетите, които не трябва да се разп­ространяват повече. А тук Евридика ще Ме усеща не на всяка крачка, нито всяка минута, а на всяко диха­ние и удар на сърцето, понеже постига отново най-високото – съпричастието с Мене! Тя знае, че ние сме странници в този свят и че никого не позна­ваме, освен Него, и че Той е направил всичко за нас. А всичко останало ще ни се придаде!
 Животът на Земята сега преминава през Мо­ите! Един милиметър надясно от Истината озна­чава земетресение; един милиметър наляво - кръвоп­ролитие. “Колко богоугодно е Господу да живеят братя в единомислие!” По-богоугодно е, казвам, да живеят братя и сестри в единочувствие, от гдето се ражда най-мощното – тройното и множествено единодействие.
Поверявам народите Си вам, които Ми вярвате дословно. При успех на Рила това лято, ще ви пратя сестра с илирийско посвещение - от брилянтите върху Скиптъра на Върховния. Тя ще има албанска кръв в рода си. Сега се решава въпросът за живота й; и ако вие сте изпълнили Моята молба точно и с много радост, Аз ще я вдигна от одъра и ще й кажа: “Стани и ходи!”. Като ви говоря за арбанасите, Аз казвам, че Новото Слово ще се подеме от една об­щина в Тирана, опитваща се да обедини суфизма с езотеричното християнство.
 Косенето приключва, окрилям Моите за после­ден подвиг!
 ЯНТРА, ЯНТИР, ЯНТИРИН!

 
Велико Търново

 Розата на Мира да покрие пътищата на смире­ните!
 Да посрещнат Христа навсякъде, където още не са Го посрещнали! Носачи, носете сносно!
 Тройно Слово на Елма по случай освобождени­ето на Нова Илирия.
17,57ч.

Божествена  Албания

13.01.126г.
Астроформули за 28 и 29 януари (денят с най- добри ас­пекти):
Започва на 28 януари, в 13,27ч. (Луна секстил Марс): “Пралайя, Пралайя, Пралайя, освети меча на Михаил!” (3 пъти)
18,21ч. (Луна тригон Юпитер): “Селена, предвечна Майко на всички души, излей благодатта на Небето над народите, търсещи изход!” (3 пъти)
29.І. – 3,40ч. (Луна секстил Уран): “О, Мирова Душа, просияй навсякъде, освети Христовото Царство и природата!” (3 пъти)
6,30ч. (Луна полусекстил Слънце): Няма словесна формула. Изпълнете най-силното си желание по вътрешен импулс.
13,32ч. (Луна секстил Нептун): “Бог е Любов” (да се изпее).
                   Прекрасна, божествена Албания!

15,54ч. (Луна секстил Меркурий): Провеждане на ве­лик разговор по вътрешен импулс.
21,27ч. (Луна тригон Плутон): Провеждане на дейс­тво, предварително снабдени с компас и изчислили посоката на Тирана с абсолютна точност. Начер­тайте на пода стрелка с този вектор, а вие заста­нете в очертан кръг, от който започва стрелката. Стрелката да има още две стрелки по правата, близо до началната (един от знаците на Плутон). Започва се с упражнението “обливане” и произнасяне на формулата от Паневритмията при обливане. После се прегръщате през раменете и с двете вън­шни ръце се допирате с пръстите, образувайки по този начин също стрела. Формулата е следната: “Последният тиран да падне от трона на Сатаната. Преустройството да залее всички народи!” (3 пъти).

Албания, Шкодра

 Сега трябва да ви кажа, че черното братство имаше крепост не само в Румъния, а и в Армения и Албания.
22,00ч. (Луна паралел Плутон): Пред картата на Ал­бания се запалва свещ (непременно бяла) и се меди­тира в пламъка с мощната мисъл, тази светлина да се увеличи в пространството и да слезе в този ма­лък, но велик, прекрасен народ.
Ще усетите ответната вълна на посветените в Тирана. Ако всичко мине нормално, вълната ще по­духне пламъка на свещта!(Точно това и се получи, когато го проведохме! – б.п.)
13.01.126г.
Внимавайте: предприемам ново действо чрез вас, ала то е много опасно, ако нямате хармония по­между си. Пет дни до заветната дата не трябва да сте имали никакъв спор, никаква сянка от проблеми и противоречия. В противен случай това да не се предприема, понеже ще оставя тези народи на съд­бата им.
 До 5-о число на февруари, личният ви проблем и събитията, където посочих, трябва да са приклю­чили. Това е оптималният вариант. Поправителна сесия насрочвам до 15 февруари и, в краен случай, до 15 април. Там, в Арбанаси, може най-много до 15 февру­ари.

 

Арбанаси и Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.