Книга 11


24.VІІ.124(1988)г.
София-Изгрев

ВЕЛИКИ ПЛАНИНАРИ
ЖЛО /ДН

           
21,30-23,30ч.

            Трябва да отговоря първо на проблема ти с главоболието.
          С този проблем се отличават всички ония, ко­ито в предишни животи са употребявали мозъка си тъй напрегнато, че той се е задръстил с енергии, вещества, образи и идеи тъй гъсто, че не е въз­можно само едно прераждане, за да се разреди туй напрежение. Понеже вие сте още пета раса, расата на интелекта, а жаждата за познание у вас е ог­ромна, то през всички ваши животи сте събирали толкова много познания, че наистина сега товарът се усеща. Не е слънцето основната причина при тебе. То е само пусковият механизъм, външният фак­тор, който е отприщил сейфа на предишните жи­воти. По принцип, жаждата за познание е чисто чо­вешка жажда и Аз съм казвал,че ако стомахът трябва да се предпазва от много ядене, то умът об­ратно, трябва да яде много. Само че зависи какво яде и как яде.
          Тъй че, знаейки вече основната причина за тво­ето главоболие – не самата жажда за изобилно поз­нание, а претъпкаността на умственото тяло с подробности, които не са от сферата на вечността, а от човешки работи, – ти можеш да се излекуваш за три години, ако започнеш специални упражнения по самоотпускане – туй е методът за тебе. Йогите, съвременният окултизъм, съвременната психохиги­ена дава множество методи за изпразване на мозъка от излишната информация. По принцип, цензурата в мозъка играе именно тази роля, но при теб тя още не се е възстановила, тъй като свръхинформацията от ми­налото надделява над нейните ускорителни и очис­тителни функции.
          Понеже ти винаги беше социална личност, поли­тическа личност, то и баластът от тези об­ласти, който по необходимост влизаше в тебе в ог­ромни дози, за да можеш да контактуваш с много хора и да реагираш професионално качествено, в момента те е задръстил сериозно. Благородните намерения са налице и винаги са те ръководили, обаче не случайно светиите се отдръпват в горите и планините (аскетите, йогите и пр.) – с единс­твената най-висока цел да се пречистят от шума на света и да подготвят духа и ума си за възприе­мане на космичната информация. Ти разбираш всичко това, но още си в цикъл на продължаване на тези контакти - както информационни, така и с хора, с ко­ито контакти допълнително се задръства мозъкът ти. Случаят в казармата, както и слънцето, са само пусковият механизъм. С това радио на гърба (ради­останция), също нещата не са случайни, тъй като всяко нещо, което става, е символен език на Бити­ето, та именно радиото е символ на разпростране­нието на вълновата информация, т.е. радиото е туй, което е мозъкът за човека. Ако причината за гла­воболието ти беше друга, а не именно претоваре­ността на мозъка от обществена и друга информа­ция, то припадъкът ти и повръщането в казар­мата не биха станали с радиостанция на гърба, а с нещо друго или поради нещо друго, което щеше да бъде символ на причината за това главоболие. В бъ­деще вие, разглеждайки преражданията си детайлно от принципния свят, виждайки абсолютно всичко, ко­ето сте извършили, на екрана на причинното поле ще видите, че всеки предмет, всяка вещ, всяка дреха, всяко същество, с което сте се срещали, са символ, белег на проблема в момента; и ще видите колко неслучайни са всички тия неща. Ще се научите на тоя символен език.
           Сега препоръчвам “савазана”, т.е. самоотпус­кане с особен тон - тонът на предкласиката. Ти неп­ременно трябва преди заспиване да имаш поне поло­вин час на отпускане, при което да не разрешаваш на абсолютно никакъв проблем през деня, на абсолютно никаква мисъл, дори и духовна, дори и от сферата на твоите най-дълбоки тежнения, да нарушава спо­койствието на духа и душата ти. Представи се без­крайно, но тъмно море; представи си, че лежиш в не­обятно нощно море; при това на небето няма ни­какви звезди, но няма и облаци. Представи си това, ако можеш. Ти не трябва да си представяш никаква се­тивна информация; не трябва да има нито една светлинка; не трябва да чуваш никакъв звук. Морето, в което лежиш на гръб със затворени очи, трябва да бъде плоско, без нито една вълничка. Тогава, в тази пълна тъмнина, в тази абсолютна тишина, предста­вяйки си това всяка вечер, всяка вечер, всяка вечер – в продължение на тези три години, - ако можеш да си подсигуриш този половин час, преди заспиване, - то знай, че няма по-подходящ метод за теб, тъй като това ще претопи излишната информация. Не се без­покой, ако в един момент почувстваш отпушване и видиш в съзнанието си много неща, които не можеш да контролираш. В този пълен мрак, който ти си представяш медитативно, в тази пълна тишина, в това блаженство на самоотпускането, ще започнат да се явяват образи и мисли, които не трябва да те тревожат. В смисъл, не се опитвай да ги премах­ваш, понеже било казано, че не трябва да допускаш­ нищо да те тревожи. Ти не трябва да бъдеш инициа­тор на мисли и образи, но ако те се появят, а те ще се появят непременно от подсъзнанието ти, не ги гони, защото точно туй означава процеса на осво­бождаването от тях. Вие знаете защо пищят ушите – туй е излизане на свръхмерните звуци и шумове, с които се претъпква мозъка ви през деня. По същия начин ще се получи и при тебе, и при хората с твоя случай – нещо като ментално пищене на мозъка, т.е. обратно изливане на информацията, придобита през вековете, макар и по благородни мотиви и съображе­ния. Така че, ти трябва да съумееш да не допускаш в тези часове, в тези минути на самоотпускане, да бъдеш инициатор на образи и  идеи – туй изисква самоконтролът! Но когато, независимо от твоята воля, те започнат да се изливат – отпусни ги като една река: да се оттече в небитието и да отиде за смилане в съответната ремонтна област на умст­вения нисш свят. Понеже нищо не се губи, тези ми­съл-форми и мисъл-енергии отиват в едно поле, в ко­ето се премоделират, смилат, стопяват и отново тръгват по света в девствен вид, поради туй, че те все пак съдържат в себе си божествена енергия. Ето един особен момент, който вие не сте го знаели до­сега. Туй, което се намира във вашето подсъзнание, трябва да си бъде пак ваше, независимо от това, че трябва да се освободите от негативното в него. Ако вие не разберете този закон, има опасност да се ос­вободите от тези отрицателни съдържания и да пуснете свободно тази енергия, тези съдържания, да се върнат в така наречените “преработвателни по­лета на менталната енергия и менталните форми”, без обаче да направите опит, поради незнание, да си ги върнете. Понеже, ако знаете как да си ги върнете, то е едно богатство, от което може да се ползвате. Запомнете - и         специално ти запомни: това е тема, на която ще ви говоря подробно, тъй като е нещо неизвестно в световната окултна наука, а може да бъде и трябва да бъде източник на сили и енергии, неподозирани още от човечеството.
Вие сега, ко­гато на сън се освободите от всичкия този шум, по­вечето от вас губят тия неща, а главоболието, както и другите болки, особено мозъчни, са само из­раз на това – свръхенергия, свръхинформация. При удари, комоцио и инсулти, причините може да са ме­ханични, но още в дълбока древност тяхната причина е била обществена или информационна. С тази разлика обаче, че в твоя случай ти нямаш специално карма във връзка с главоболието, т.е. ти не си от ония, които са извършвали жестоки и активни инте­лектуални насилия, поради което това трябва да се плати с някакъв вид мозъчен тормоз - механичен или ор­ганичен. Ти просто, както споменах, от жажда за познание и свръхкомуникативност, с цел помагане на обществото, наистина си се претоварил с информа­ция и контакти, от които сега трябва да се осво­бождаваш. Това е чисто медитативният, основен метод. Мога и ще ти кажа и други медитативни ме­тоди за теб.
          А сега искам да се спра върху обективно-социал­ния метод за освобождаване от това свръхнапреже­ние, който също ще даде изключителен ефект за по-бързото преминаване на главоболието. А туй е: въп­реки твоята богата и контактна личност, въпреки това, че ти си едно малко слънце за много хора, не­обходимо е съзнателно ограничаване на контак­тите, на количеството на хората, с които общуваш, с единствената цел да си помогнеш по-скоро да се ликвидира с този мозъчен проблем, след което от­ново ще минеш на по-широк фронт.
Известно е, че този, който е от соларен произход, т.е. слънчев; този, който е Аполонов, мъжки тип, той е призван да контактува с много хора, да помага на много хора, да организира много хора. Обаче сегашната ти профе­сия, колкото и да е благородна, създава неизбежно условия за контакти с прекалено много хора (визирам и самите бригади). Колкото и интересни и перспек­тивни да са тия контакти, те те претоварват до­пълнително. Не се касае само за конкретната ин­формация при разговори с хора, за потока от физио­номии, но касае се и за прекаленото смесване на ау­рите, независимо от това каква е дистанцията, тъй като един лидер, ако той е на трибуната, а пред него минава манифестация, той, гледайки това море от хора, фактически се свързва вътрешно с пробле­мите на всички тия хора. Да бъдеш истински масовик, да бъ­деш лидер, да бъдеш организатор, това е върхът на човешката еволюция. Мога да кажа - последното, най-високо посвещение. Обаче туй е само за мъдреци, ко­ито са преминали през фазата на интимния цикъл, на затвореността за контактите и са насъбрали нужната енергия, за да могат да издържат после на свръхнапрежението, свързвайки се с всички тия хора, с масите.
 Тъй че, ако чувстваш, че въжето ти си за­тяга професионално, ти си достатъчно мъдър да разбереш, че го иска самата съдба. Разбира се, Аз не желая да става нещо, с което в бъдеще да се лиша­ваш от професионален път, на който държиш, тъй като свободата е основният закон. Но ако реалността е решила да се освободиш за няколко години поне от свръхконтактите и баласта на свръхинформацията, преминавайки в някакво по-тихо поле, то ти можеш само да се радваш на това.
Разбира се, напълно въз­можно е и оставането на този план, независимо дали в туй ведомство – в плана на широките со­циални контакти. Обаче тогава трябва да се про­дължи с още една година проблемът ти с главоболи­ето. Ти имаш и някои други, по-дребни проблеми, но те се решават по-лесно. А сега е краят на тази кон­кретна информация, с което слагам началото на Посланието на Духа Божий до теб.
            - Няма ли да се даде конкретна формула за самовглъбя­ване?
            - Относно формула: в случая с главоболието, това не е препоръчително, въпреки гигантската мощ на Словото, на формулите, тъй като дори и мисловно, та камо ли словесно, при това самоотпускане не трябва да вълнуваш съзнанието си с какъвто и да е звук. Но ти си прав, че формула ще има сила, само че произнасяна вече извън този половин час на самоотпускането, т.е. по всяко време на деня, ко­гато се сетиш за нея. А тя е следната:
ОНОН, ПОНОН, ПОЛОНОН! – Което, преведено по-разширено, ще рече: “Съзнани­ето ми се освобождава от образите на множеството и се съсредоточава в полето на единството!”
          Сега, като се говори за монотеизъм, монога­мия, монопринципи въобще, се има предвид именно, възвръщането на психиката към единството на съз­нанието; а полипринципът, въпреки че е свързан с универсума, със свръхинтелигентността и свръх­контактността, т.е. туй е принцип на Мъдростта, ако е лишен от принципа на единството, разкъсва душата на хиляди и милиони парчета! Ето защо и най-великите посветени, дори от ранга на Орфей, дори от ранга на Кришна, Рама, Заратустра и пр., в един определен момент са имали нужда от съпруга, т.е от Онази, Единствената, която може да изиграе ролята на фокуса на съзнанието, което, раз­пръснато до този момент в множеството, да се въз­върне към Единството. Вие знаете от Сведенборг и от други източници, че великото съпружество, се­мейството, домът, за някои най-висши същества, са напълно достатъчни те да се чувстват щастливи, цялостни, съвършени. Те нямат нужда от никакви други контакти. Има не само такива съвършени чо­веци, но и ангели и божествени йерархии от същес­тва по двойки, които никога не се срещат с трети човек, освен съществата, родени от тях., т.е де­цата им. А те са, както съм казвал, и на друго място, напълно и дълбоко щастливи! Трябва да ви кажа, че идването на шестата раса на Земята, расата на сърцето, ознаменувано от появата на нов тип жени, не изключва този принцип, както вие си мислите от повечето информации, а напротив – включва го като централно ядро. Не съм проповядвал никога нито по­лигамия, нито разврат, нито разкъсване на съзнани­ето от множество интелектуални и емоционални обекти. Аз винаги съм проповядвал първо единство на съзнанието, първо концентриране на мисълта, духа, сърцето и душата в една единствена точка, и чак оттам – разпръсване към множеството обекти; но вечно възвръщане към единствения обект!
          Относно работата, т.е. професията: сега визирам една възможност - по принцип една, а те могат за бъдат няколко, на практика, от които да избираш. А тя е, наистина, да отидеш на работа в чужбина, обаче не по хуманитарно-идеологически проблеми, които да разкъсат отново съзнанието ти с множество хора, въпреки че работата ти с множество хора отново ще се възвърне към теб след години, тъй като това ти е призванието – на лидер. Но засега най-уместно е да използваш някои възмож­ности за някакъв тип техническа или търговска дей­ност, за някакво ясно поле, за някаква кантора, която да водиш така, че да бъдеш свързан с абсолютния минимум делови хора, т.е. да имаш тъй необходи­мото ти спокойствие, работно време, крайно бла­гоприятно за теб и, същевременно, добра финансова база. Туй никак не е невъзможно. И ако някога Аз отхвърлих търговския вариант на твоята професия, то бе за тогава, понеже досегашната ти роля там, където работиш, фактически не е никак малка, въп­реки проблемите, противоречията и сблъсъците. Понеже, работейки в полето на младежта, ти преда­ваш енергии, мисли и съдържания по канали над и от­въд видимите - и фактически разпръсваш Новото по света. Само че, в момента, в който чисто биологич­ните ти реакции, както и професионалната съпро­тива в тази област стигнат до особено остри проб­леми, винаги е за предпочитане някакъв по-затво­рен професионален вариант.

            - А преводач?

            - Преводач също е възможно, но по някаква тясна техническа, научна, търговска, а може и хума­нитарна област, обаче с ограничени контакти.
АСТРАН - АСТРАН - АСТРАН
ИНОМ - ИМОМ - ИМОМ
          Така звучи твоето име, което съм ти дал от глъбините на вечността. Съставно име – туй не е често явление. Такова име се отличава със сложност на самата монада. Полиади не се раждат, те обикно­вено се получават по пътя на еволюцията, инволю­цията и синволюцияна. Ала Бог, т.е. Абсолютният, Тот, Който е творец, има правото да извършва екс­перименти. И един от тях е създаването на полиади. Ти, въпреки множеството си въплъщения не само на тази Земя и на тези полета, си един от особените случаи на роден полиадно, а не монадно. Оттук и произтича сложно-съставното ти духовно и бо­жествено име.
          Що ще рече “роден полиадно”? Туй ще рече сли­защо същество, а не същество възхождащо. Монадите възхождат през времето, пространството и свето­вете, за да се превърнат в полиади. А полиадните същества се възвръщат надолу, идват от горните светове, слизайки по многобройните стъпала на въплъщението във все по-гъсти и по-гъсти светове и материи, за да донесат благословението на бо­жествения свят в тези различни светове. Полиад­ното съзнание – туй е божественото колективно съзнание. Същество от полиаден тип не е само една монада. Туй са обикновено две, три или седем монади, обединени в едно цяло. Работници като тебе са мно­гостранно надарени, не защото монадата се е раз­вила в много посоки, а защото представляваш ня­колко същества. Най-честите случаи, с които сте се срещали, е когато в едно същество живеят няколко. Ала твоят случай няма нищо общо с това, понеже онуй е съ­биране на няколко духа в едно тяло, било по пътя на вмъкването, било с някаква особена цел на Провиде­нието. При всички случаи обаче това са отделни мо­нади, които веднага след завършването на кармичния цикъл или на задачата се разпръсват и никога повече не се събират, освен в отделни случаи. Туй, което вие наричате “молекулярна биология”, съществува и в горните светове, само че туй вече е, тъй да се каже, “молекулярна психология”. Както молекулата е сложно-съставно явление от повече атоми, а особено една биологична молекула вече е цяла верига, как­вито са органичните молекули, така и една полиада представлява сбор от няколко, понякога десетки, а дори и стотици, пък и хиляди монади, обвързани в едно.
Тройна е твоята полиадност, така че думата “полиади” случая има отношение към разбиването на твоята полиада на повече от дванадесет монади. Но те са групирани в три основни групи монади. Слънцата, от които идвате, са Ан, Остéл и Торáн.
          Ан – туй е централното слънце в божествения свят, което пък дава възможност на елохимите да се проявят. То отговаря на любовното течение на Би­тието. С останалите две слънца, запомни, ще те занимая подробно друг път, понеже сега условията не позволяват; но те ще ти разкрият две трети, об­разно казано, от твоята полиадност. Торан, специ­ално, е обратният образ на Ан. Така че ти съдържаш точно толкова силно алохимното начало, както и илухимното – понеже Торан е звезда на илухими.
Не възприемайте всички думата “планета” и думата “звезда” във вашия елементарен класически смисъл. Аз имам многобройни понятия и думи, но видимите звезди са само бледа илюстрация на туй, което се нарича “Център на съществуване”, излъчващ свет­лина, живот, сила, смисъл и щастие.
С този малък увод, тази част от цялостта ти, която ти предс­тавляваш, отговаряща на естеството ти “Ан”... - Искам да кажа, че въпреки споменаването на дру­гите ти същности, уводът съдържа информация и енергия, която произтича от Ан и, обратно, захранва Ан. Туй е сложно нещо, та искам да повторя: самото спускане или възхождане на едно осияние не е само информационен акт, а и определен тип захранване. Когато ще четеш и преживяваш посланието до теб, повтарям, уводът ще те зарежда по линия на “Ан” и ще зарежда самото “Ан” в теб.
          Изложението ще бъде свързано с втората ти същност или звезда, а заключението - с Торан, т.е. нещото, което се казва за Торан, ще бъде свързано с Торан и ще захранва Торан, но и ще извлича от там енергия и информация.
          Висшата степен на сложност на тази информа­ция, която давам за теб, произтича от сложността ти като роден полиадно. Ти си много по-разностра­нен, отколкото сам предполагаш, тъй като няма об­ласт, в която не би могъл да достигнеш върховете.
          Полиадата поначало са постигнати върхове, т.е. полиадата слиза от върхове. За нея проблемът не е изкачването, а слизането от върховете – слизане на Небесния Скиор. Ето образът на полиад­ното същество! Ако има спорт, който ти препоръч­вам, туй е слизането от планините, а в случай че си настроен и нямаш проблеми с коленете – ски-спуска­нето, слаломите преди всичко, т.е. виртуозността на скиора. Ето един спорт, който напълно отговаря на ония Плутонови същества - полиадите, които сли­зат отгоре. Туй нещо, скиорството, е цяла филосо­фия, както и всички останали спортове и занаяти, всички области на живота са израз на една дълбока символика. Скиорството е най-подходящият символ на алохимите, както и на атмическите същества от полиаден тип, които трябва да слязат от висините в низините с един основен, върховен проблем – спо­собността да не паднеш; способността, като пад­неш, да станеш моментално; способността да ми­неш виртуозно през най-опасните терени.


Туй, че се движиш в една бяла, снежна стихия, е символ на ат­мическия водач, на виртуоза, на самоконтрола, на лидера, който трябва да оцелее и да достигне до целта си. Той лети по стръмните терени и стени на човешката хлъзгавост – студ, егоизъм, егоцентри­зъм! Снегът, в отрицателен смисъл, е егоизмът, който представлява най-хлъзгавата субстанция, ов­ладяна от майстора-скиор. Пред алпиниста стоят точно обратните задачи. Ти си алпинист като Козерог. Козерогът поначало е алпинист. Алпинизмът има съвършено обратната символика на скиорското майсторство. Така че, ти си едно особено удачно съ­четание на Иисусовото начало, дошло по родова линия и получило едно превъзходно родово тяло, с мисията, способностите и символиката на алпиниста - с поли­адното същество, слизащо отгоре, чиято символика е символиката на скиора.
           
          При всички случаи, ти си Планинар! Същество, което непременно прави контакти между върховете на Битието и долините на Битието. Туй е смисъ­лът на твоето съществуане! Теб, опитат ли се да те лишат от постоянно възхождане до върховете на Битието, с цел служба на съществата, на хо­рата, и постоянно слизане от върховете в низините, за да им занесеш даровете на Небесното Царство, теб, фактически, така биха те убили. Ти не си рав­нинно същество. Сърцето при теб е богато, ала рав­нинната психология ти е противна.

  Съчетание от твърдо и хлъзгаво...

Този, който е ал­пинист, той се бори с твърдата материя на его­изма, а този, който е скиор, се бори с плъзгавата материя на егоизма. Те са две материи. Те се разг­раничават психологически и Аз мога много да ви го­воря за технологията на борбата с тези два основни вида егоизъм – единият е по линия на минералната субстанция, а другия – по линия на водната субстан­ция. Т.е. алпинистът е борецът, който се бори с честен противник - туй е твърдата скала. Чест­ният противник ти е равностоен противник. Той се бори с теб от противоположна позиция, но доблес­тно. Докато скиорът се бори с подлеци, лъжци, с ма­фия, което именно е хлъзгавият терен, по който трябва да слезеш и да оцелееш, да достигнеш край­ната си цел.
 Скиорството и алпинизмът са две сфери, които, запомни това, ще тълкувам подробно във всичките им детайли - не само психологически, а с чисто спортни атрибути и подробности; та и с техническите приспособления, които носят своята дълбока символика! Една халка при алпиниста, въ­жето при алпиниста, пикелът – всичко това са сим­воли на душевни, умствени методи за борба с чест­ния, достоен противник. Щеките, ските, ако щете приспособлението за закрепване, всичките техники на слалома и пр. - това пак е символиката на бор­бата с лъжците в този свят на “белия” егоизъм.
За­бележете: скалàта, обикновено, в съзнанието на хо­рата е тъмна, черна, като символ на най-плътната кондензация на Аза, Егото. Докато снегът – говоря за отрицателния му символ, понеже съм ви говорил и за неговото положително значение - е образ на белия егоизъм. Т.е. туй е един камуфлаж – понеже лъжата си служи с прикритието на истината.
Ако искаш, в скоро време подготви един списък на основните по­ложения и принадлежности в тия два спорта, за да тълкувам всеки символ поотделно. Туй ще бъде по­лезно за теб и за твоите полиадни побратими, тъй като ще ви даде методиката за борбата с Лъво­вете и борбата със Змиите. Владеейки в съвършен­ство духовния алпинизъм и духовното скиорство, вие ще бъдете неотразими! Понеже слаломът не е нищо друго, освен техниката да се изплъзнеш от удара на противника точно тогава, когато той не очаква, т.е. внезапните промени на стратегията.
Докато в алпинизма, техниката на захващане с нокти зъби на отвесната стена е техниката на оцеляване и по­беда при най-страшния и ревностен, но честен противник. Тук вече не играе роля само зацепването по чисто физически начин, а играе роля използването на левитацията, използването на мисълта, за да при­лепнеш на отвесната скала, дори без пукнатини! Туй пък е нещо, което мога да преподавам на алпинисти и без да са духовни алпинисти, след като узнаят какво се иска от алпиниста, за да постигне тук пси­хическо прилепване до скалата. От него се иска нещо основно – да не продава първородството си за па­ница леща. Туй е само скоба. Алпинистите са любими Мои приятели – групи, в които се заражда колек­тивно съзнание, съзнание за това, че животът на всеки зависи от живота на този, който е на въжето. Но те трябва да се обърнат към идеята за сродните души – веригите сродни души – и да не продават това сродство за случайни връзки със случайни алпи­нисти или неалпинисти. Затварям скобата...

               
Сега тълкувам името ти, което изрекох в нача­лото, във възможно най-близкия превод: “Планина на Небесното достойнство, захранваща мириади от сродни души с виртуозността на планинските реки и със съвършенството на слизащия и изкачващия се през всички физически светове!”
Планинар – туй значи същество, което произхожда от висшите светове, но си е поставило за задача и има данните да овла­дява предимно физическите светове. Той циркулира между долината и върха, ала неговата роля не е роля на летец. Летците са “Стрелци”. Има и други зодиа­кални знаци и планетни превъплъщения, които са съ­ответни на символиката на летенето – самолетно, балонно, ракетно и от неизвестни вам типове. Ти също си и древен Летец, но от седем века насам си си поставил за задача планинар да бъдеш. Ето защо, препоръчвам съвсем сериозно, поне като една опит­ност, да преминеш през курсове по алпинизъм и ски­орство, доколкото ти позволява самата ти конструк­ция, здраве и възможности.
 Доколкото няма да има при теб туй спортен характер, състезателен, ти просто трябва да намериш приятели и да потрени­раш в тези области и физически. Времето се из­мерва с ефекта, а не ефекта с времето, т.е., ако ти откриеш време за тези неща, ще подобриш здравето си и ще ускориш процеса на излекуването на главо­болието. Даже контактът ти с планината, незави­симо от това, дали е в специална спортна група или ако щеш индивидуално, е от огромно значение за раз­товарването от онази излишна информация. Туй време ще бъде спечелено! Печалбата ще бъде не само години, но векове. Казвал съм нееднократно, че идва момент, в който, ако ученикът не започне да се занимава с музика, не започне да се изкачва интен­зивно в планината, съвършено невъзможно става развитието му от този момент нататък.
          Когато се отдели полиадата ти от Твореца, тя приличаше на тройна звезда.
Такива звезди има в пространството – тройни, четворни и повече. Такива системи са атмическите тела на полиадите, които живеят в тях. Има диади. Те, на атмически план, във физически аспект, са двойните звезди. А триадите - туй сатройните звезди. Тези три звезди, за които ти говоря, представляват също тройна система, обаче не в елементарния триизмерен, астрономи­чески смисъл.
 Понеже с телескоп не могат да се от­крият тези три звезди близко една до друга. Те мо­гат да се съчетаят единствено през призмата на свръхмодерните астрофизически представи, свър­зани с другите измерения. Във всеки случай, в бъдеще ще локализираш първата от своите звезди в съзвез­дието Лъв, втората и третата обаче не са в плос­костта на еклиптиката, а втората се намира около Антарес, само че северно на 2о48’, а Торан е в об­ластта на Пегас, само че е южно, на около 17о. Торан се вижда с просто око – ще я търсиш и може да я от­криеш. Останалите две са от величина, по-малка от 17-та, и, следователно, трябва само да се концент­рираш в тези точки, ако искаш да влезеш във връзка със своето тройно звездно тяло. Тези три звезди отговарят на три основни идеи, с които ще те за­нимая по-нататък. На практика, сега те поставих в пълна яснота на твоето основно призвание на Зе­мята.
          Сега още си във възраст, в която се солидаризи­раш с други задължения, които те правят в голяма степен зависим от ръководители, колеги, постановки и пр. Туй е неизбежно, именно за до­биване на опит. За “скиорство” и “алпинизъм” обаче, тройното ти полиадно същество изисква пораст­ване на самосъзнанието, строго ивдивидуален път – път на автор, а не на чиновник...
          Неизбежно ще станеш такъв, но като създа­тел на институция, чрез която ще контактуваш с държавата и обществото от позицията на непокла­тим солист, на неотразим лидер. Няма да контакту­ваш чрез молби, а чрез преговори, тъй като ще да­ваш на обществото нещо безценно – и то ще те търси именно като независим “продавач” на цен­ности, които то не е в състояние да постигне без тебе. Проучвай от сега нататък много задълбо­чено всички документи във връзка с възможността за производство на духовни и природни или материални ценности съвършено самостоятелно, по подобие на познатото правило напоследък, че всичко, което не е забранено, е разрешено. Ти трябва да проучиш с екип от твои верни хора юридическите, политическите и икономическите основи за образу­ване на кооперация, задруга за производство на кул­турни, духовни, пък и материални блага като само­задоволяваща се единица, контактуваща с общест­вото и държавата на базата на свръхкачествената продукция, продукция на световно равнище. България и системата само може да се гордее с такива цен­ности. Ти си свободен да решиш точно какви ще бъ­дат тези области, понеже творческите и интелек­туалните ти данни са неограничени. Останеш ли чи­новник, това ще те кара, по-скоро, да се чувстваш член на традиционна система и да унижаваш духа си и тормозиш душата си с плазмодии, които пречат на разгръщането ти като творческа личност. Туй значи да напуснеш сегашната система; то не значи да не се прехвърлиш тук или в чужбина в някакво бюро или нещо подобно, за отпочиване от проблеми и хора, но точно това използвай като база - да обмис­лиш институцията, чрез която ще контактуваш с държавата като автор, но отделно от нея, макар и вграден в нея.
Непременно се запознай с нашия прия­тел, новия български и световен гений в областта на драмата, който казва, че “ние сега се нуждаем не от началници, а от лидери” (реплика от пиеса на Боян Папазов, който работи и в парламента - б.п.). Цялата работа е, че ти ще дадеш модел за спасяване на Божественото в сегашните условия и въобще в славянството, а именно – спасяване на индивида и личността от затриване, което се получи при насилствените и формални “колективни” методи. Това трябва да се коригира, като създадеш институция, в която да привличаш способните, но изхвърлени от систе­мата хора, и то не само младите - хора, които са едно национално и общо-човешко богатство! Туй са скрити диаманти, скъпоценните златни, сребърни и плати­нени жили в необятната рудница на България, пък и по света, които обществото изх­върля като “несмилаеми”. А лидерът, който същев­ременно е й гений, умее да открива такива и да им на­мира място в една система, която не ги тормози с нормативност, а им дава възможност да бъдат максимално ефективни.
Аз съм ти говорил и друг път на тая тема, по малко по-друг начин, но духът е същият. Засега едно отдръпване и връщане назад, очевидно, не е нищо друго, освен връщането на стрелата, наедно с кордата няколко педи назад, с цел да излети после много повече – стотици метри напред! Това е система, която ти и малцина като теб могат да експериментират и да я наложат като ефективна, с някакво съчетаване на аграрно стопан­ство на самоиздръжка, с творенето на някакви кул­турни и интелектуални блага. Възпитаването на новата личност, като единственото спасение на светлите идеали на ония, които умираха за тях, може да се прогнозира и реализира единствено на ба­зата на тия две допълващи се неща – екологично зе­меделско стопанство на самоиздръжка, което от пе­чалбата натрупва блага и дава възможност за прех­раната на творци, които не са конвенционални – съз­даващи творения или интерпретиращи класически творения в духа на изграждането на новото съзна­ние, на новата личност. В такъв план, ти и твоите приятели на високо равнище можете да се аргумен­тирате достатъчно добре пред необходимите инс­танции, тъй че те да видят двойна изгода от това социализиране на аутсайдерите и на ония препънати и отчаяни творци, които са неефективни поради бю­рократични и други причини – и, съответно, пости­гане на еталони в областта на аграрното, а и не само аграрното производство: визирам производст­вото на уреди и машини с екологична цел, а също и на шедьоври в областта на културата, на изкуството, на философията, на науката.
 Всичко това не е фан­тазия, тъй като обществото вече узрява за даване свобода на подобни инициативи. Разбира се, това не е план с перспектива за разгръщане за близките 2 или 3 години, а генерален план за изграждане на ос­новите му поне в следващите 10-15 години. Но трябва да се почне непременно отсега.
 Скоро ще имате условия и прекалено добри възможности, тези неща да стават с по-малка, нищожна съпротива от страна на бюрокрацията и нужните инстанции. Така ти ще се превърнеш в един от спасителите на мно­жество хора, в един рудничар на нацията и на систе­мата. И не само на тях, но и в общочовешки план - и ще покажеш на политиците колко много по-ефективно може да се използва капиталът на човешкото активно и творческо при­съствие. Понеже, уви, робството все още процъф­тява и до днес. Робство в най-натуралния смисъл – крайно неефективно изцеждане силите на работника или чиновника. С това трябва да се заемат психо­лози, биолози, политици, та ако щете и военни, за да спасят всичко, което е възможно да се спаси.
 Разбира се, туй е максимум-програма, предимно за размисъл и обсъждане с подходящи хора; но трябват и някакви наченки на социализиране, поне като програма, която да се представи някъде. Същевременно обаче, вие си работете в тези насоки любителски, приятелски, тъй че не е необходимо да очаквате одобрението и парафирането, а трябва да засрещнете интереса и одобрението или поне вниманието от страна на държавните фактори с вече готова продукция - от естеството, за което говоря.
          Та казвам: няма държавник, който да не пог­ледне благосклонно един домат, който тежи 40 кила! Та Аз ли не съм Тоя, Който може да ви каже как да култивирате такава продукция, и този домат да не е отровен?...
          На този етап приключвам с увода на посланието до теб, Моя най-дясна ръка в България и  Европа, тъй като то ще бъде на три части, а с изложението още не съм започнал... Низината не ти липсва, но повта­рям: полето не е твоя сфера. Ти си планинар -  плани­нар на духа, планинар в най-високия и най-дълбокия смисъл – и затова планината не изоставяй и физи­чески. Тя е безценен извор на сили, идеи и способ­ности за оцеляване; нещо повече – източник на пос­тоянни победи. Честото, по възможност, излизане над 2000 метра ви зарежда не само с амрална, която под тази височина може да се получава само чрез Словото, но и ви съюзява със съществата, които живеят в тези области; така че, когато вие се връ­щате, “ударът”, който нанасяте, наистина става не­отразим...
          Сега тук присъстват някои, които са добри като радиоапарати, възпроизвеждат точно, ала те почти никога, в целия си съзнателен живот, не са се молили, не са способни ученици в това отношение и затова се получава това рухване, наистина рухване. Неезичник е оня, който не се срамува и не се лени да се моли, понеже молитвата е най-силното оръжие. Т., въпреки всичко, е последен в тази област. [Следващите думи на Елма са към Т.(п.)]: Ти си изпитал силата и блаженството, ефекта на мо­литвата, но постоянно забравяш това и ставаш плячка на настроения, емоции и духове; и на хора, ко­ито те разкъсват и те смъкват в плачевни низини на нисшия астрал. Опомни се, не се изоставяй, понеже не съм те повикал да бъдеш само радиоапарат.
          Та сега, да приключа с увода на посланието към Моя приятел... Малцина наричам “приятели”.
          Туй нещо, с формулите, не бива да се прекалява с него, но все пак неизбежно е, понеже е сила. Ето, сега ти давам още една, а тя е: “Кророн, орон, орок­ророн!” Тази формула, когато се произнася преди ля­гане, преди упражнението по самоотпускане, сваля поле с необикновена сила, ограждаща аурата от вли­яния, за да можеш да постигнеш самоизолацията от външни и вътрешни шумове.

            - Въпрос: За И. - очаквания да се роди.

          - Ценното в тази душа е, че тя помага на Бълга­рия не за първи път, а туй, че ти искаш да го кръстиш Петър-Иларион, се отнася до тънката му и здрава връзка с един от седемте Учители на Изтока и не само на Изтока – Учителят Иларион. Работата, която ще свърши този слънчев дух, се отличава по своята абсолютна изящност, откровена дълбочина и блестяща красота. Той непременно трябва да се за­нимава с изкуство. Той е представител на орфичес­кия тип нови същества. И за него ще има послание, но сега не е моментът.
          Отговарям на втория ти въпрос: “Имам ли нещо общо с Юда?”
          Христов ученик. Не беше от преките 12 апос­толи, обаче ти премина през Христово посвещение след възкресението Ми, когато влезе в една христи­янска община в Сирия, по-точно в Дамаск. Там обаче Учителят Христос те постави на онова огнено из­питание, което се отличава с необикновено напре­жение за осъзнаване на разликата между езичест­вото и Христовия път. Ти бе разкъсан между ези­ческите методи на борба и съдържанието на съвър­шено новите Христови заповеди. С Юда, като мо­нада и историческа личност, нямаш пряк контакт през вековете, ала си свързан вибрационно с него­вата полиадна същност, понеже, колкото и странно да е туй “съвпадение” с твоя случай, Юда също е от полиадните братя. Ти си свързан с неговата полиада, а не с неговата монада, понеже полиадните братя са свързани във високите полета. Ти неведнъж си усе­щал на гърба си проблеми, които вълнуваха и този Христов ученик. Някога ще ви диктувам Евангелие на апостол Юда, за да видите дали наистина той е предател по душа или е един от алохимите-актьори, които съвършено изиграват предателството, за да се получи драмата на Космическия Сценарий. Доколко един Юда Искариотски съзнаваше това участие като актьор е въпрос, но той, като дух, съзнателен във високите полета, знаеше много добре, че това е само тънка артистична игра. При обикновено превъп­лъщение, дори алохими като него не съзнават теа­търа, с единствената цел да преживеят играта на живо. “На живо” значи да си забравил театъра и да мислиш, че този свят е действителност – да прежи­вяваш болките и проблемите, и греховете, си реално. В този смисъл, полиадата на Юда има една тънка връзка с твоята полиада, чисто вибрационно, макар че ти имаше и една реална среща със “Скитника Ев­реин” през вековете, когато в Нидерландия се зани­маваше с корабоплаване, та Скитникът веднъж те помоли да го пренесеш на един твой кораб и се по­разговорихте. Този разговор не се помни в записите на твоето съзнание през вековете, понеже има един такъв закон: механизъм за изтриване от Акашовите записи на всичко, което е несъществено. Туй беше един от несъществените разговори, чисто делови, та дори не съдържаше и някакъв символичен смисъл. Обаче в записа е останал факта на обмяната на особени енергии, с които вие вече сте преплетени по някакъв начин в голямото Битие. По тази причина, именно, ти усещаш някаква връзка с този посветен, който отдавна, отдавна вече не играе тази роля. Ти обаче, по линия на тази връзка и този проблем имаш една особена задача: в случаите на сблъскване или разговори с предатели, да им показваш последстви­ята от предателството и да им разясняваш колко неефективно е служенето на злото, което отдавна не съществува пред лицето на Бога. Предателст­вото е една психологическа, душевна драма, която, в едно пробуждащо се вече същество доставя въз­можно най-тежките, най-страшните страдания. Така че вие не знаете в какъв ад живеят политици, ръководители, предатели, престъпници и хора с мо­рални отклонения. Вие всички ги осъждате, а фак­тически, в това горнило на съзнаването на собстве­ната вина, те преживяват, макар и несъзнателно (съзнателно в по-далечно бъдеще), толкова интен­зивни страдания - страдания на съвестта, страдания на причинното поле, та и на по-високи полета, каквито никакъв затворник, никакъв болен, никакъв страдалец не може да преживее с този интезитет. Аз изпращам и ангели, и божества даже в сферите на престъп­ността, на лъжата, на предателството, за да изпи­тат страдания, които не могат да се сравнят с нищо. Тъй че, не осъждайте такива, а знайте, че це­лесъобразността на Провидението е безгранична.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.