Книга 14

11.06.126(1990)г.
София-Изгрев

КАБАЛИСТИЧНОТО ЧУДО НА СЛОВОТО

ЖЛО / СЖД

         
          НОТ – оттам произтича бездънието на твоята душа! Нот – това са духовете на Божествения мрак, мрак, който няма нищо общо с тъмнината на физи­ческата вселена. Божественият мрак се тъче от самата Мирова Душа, Любимата на Абсолютния. Без Божествения мрак нямаше да имате понятие за ни­каква светлина, нямаше да имате понятие за виде­лина, нито за яснина. Виделината произтича от ду­ховния свят, светлината – от физическия, а ясни­ната – от Божествения. Обаче нито една от трите не би могла да съществува, да се породи, без субс­танцията на Нот. Нот извира от глъбините на Пра­лайя – Мировата Душа. Пралайя обожава, Пралайя боготвори! Никой не може да обожава като Пралайя!
          На окултен език казано, Пралайя - това е Опреде­леното Битие. За това съм ви говорил много. Обаче съществото, родено преди 80 милиарда го­дини на едно от най-тънките полета в лоното на Пралайя и наречено "Маннара", има Божествен произ­ход, а не духовен или физически. Маннара е положи­телен полюс, а не отрицателен, макар и в отрица­телното поле на Нот. Маннара е мъж в Божествения свят, макар и толкова женствена тук. "Маннара" оз­начава: "Оная, която не се лъже". "Маннара" означава: "Онзи, който върви по най-правата линия". "Маннара" означава: "Онази, която Ме разпознава под всичките була на всичките танци и игри на Майя - Илюзията.
           Да, Аз се покривам през всички вселени, през всички векове и манвантари, с милиарди и милиарди була на илюзията, за да могат съществата да са свободни, за да могат съществата да са живи. По­неже с пълния блясък на Моята Божествена изява, Аз – Онзи, Който е Син, - не бих могъл да сляза нито на Небето, нито на Земята.
          Прочее, Маннара не само Ме разпознава под всич­ките обвивки, в които се обличам от милост, но може и да издържа присъствие пряко – на което и поле да Ме потърси, от което и поле да й се изявя­вам. Пралайя има едно съкровище. Всяка монада, ро­дена пряко в глъбините на Пралайя, е нейно съкро­вище и работи за определянето на Абсолюта. Ман­нара обожава, Маннара приема, Маннара боготвори; но Маннара не може да не определя.
           Ясновселената – онзи красив и безкраен свят, съставен от орнаменти и плетеници на Определе­ното Битие - не може да съществува, ако побрати­мите на Маннара не определят постоянно токове, сили, познания, излизащи от извора на Абсолюта. Затуй ти казвам: не се отказвай никога от този им­пулс да търсиш познание, мъдрост и яснота! Обик­натото от тебе ще бъде достойно само тогава, ко­гато определи отношенията си към Първата При­чина, не по-рано. Развалял съм, развалям и ще раз­валям всички контакти, при които някой иска да ти отнеме святостта на обожанието, да те свали в подземията на прозата и в блатата на ангелската неопределеност.
           Има ангелски блата, това вие не знаете. Но неопределеността там е нещо не особено приятно. Неопределеността на Божественото поле носи мир, а неопределеността в ангелското поле носи разми­рие. Неопределеността в света на духовете носи възможност за еволюция, затова Маннара опитва внимателно всеки плод - и когато разбере произхода му, едните хвърля настрана, а Божествените ос­тавя, оставя, оставя
          Сълзите на твоята душа само Аз ги виждам! Ня­кои мислят, че не си по-чувствителна от тях, но не знаят, че ония, които търсят яснота, са много по-дълбоко раними и много по-жадни за милост и нежност.
          Оставям ти високия идеал, към който се стре­миш - и отнине някой да ти го отнеме! Оставям ти ключ към Новото Слово, който не съм оставял ни­кому. За този ключ ще ти говоря специално. Както Свещените Писания, както Моите беседи и лекции до средата на този век, така и Новото Слово имат по седем пласта неразгадани, и ключове ръждясали към тях. Посветени няма още, които да отключват тези значения, освен самите Мои тълкования в ори­гиналното Слово. Малцина са, които опитаха - и от­части успяха. На теб Аз давам онзи ключ, който на­ричаме "бронзов". На него има изгравиран замък от светлина. С него отключено, Словото, води до едно необикновено откритие, което ще потресе прости и учени, когато ти насочиш света към тази особеност на Словото Божие. Открехвам част от значението: знай, че със или без електронни машини вие ще ви­дите, че във всичките Ми основни осияния, особено по-обемистите, изреченията, според реда си, отго­варят на реда на основните числа и планети – и в това няма никакво изключение! Ето защо, не само познанията, които получавате от Словото Божие, но и Неговото слушане, Неговото четене, ви свърз­ват с безкраен океан от сила, с виделината и щас­тието, с онзи търсен оазис, към който се стреми душата отвека.
          Прелестта на твоето сърце остана скрита за мнозина. То е способно на подвиг, то е способно на преданост, нямаща равна не само тука, но и на много полета в Трите Вселени. Ти си огорчена от неразби­ране. Няма още човек или дух, който да е проникнал в дълбочините на твоето чувство, нито има Божест­вено кралство, способно до побере въжделенията на духа ти!
          На тази Земя Аз съм те пратил с три белега. На три места в своите тела ти имаш белези, че не си от Земята, понеже твоите прераждания на тази планета се броят на пръстите на едната ръка. Не си от този свят и няма да бъдеш дълго; пришълец си, понеже твоята чистота няма име.
          Месопотамия бе първата ти станция тука. Там ти покорно работи като роб и доби търпение за множество векове. Елада те посрещна като фило­соф, оставил златни страници в историята на идеа­лизма. Самария те помни още, понеже малко остана да те повее лично крилото на Съвършения. Охайо бе последното място в Новия свят, където ти бе много щастлива и където ти се даде отдих и подготовка за новата мисия сега на Земята.
           Има такъв закон: който много е страдал, който много е служил, който е бил мирен пред но­зете на Космоса, му се дава един живот – или в един живот няколко години – почивка.
     Църковна скулптура в Охайо, знамето на Охайо и Богиня Нут
          В Охайо ти срещна един Мой човек, който проповядваше Новото Учение. Вие имахте дом и семейство, които бяха обичани от всички ваши приятели Нямаше нито едно облаче на небосклона на вашето щастие! И тогава ти разбра, че си не само дух, че си също човек; и ти тогава раз­бра, че си майка; и ти тогава разбра, че Бог значи не само идея, не само подвиг, не само творчество. От­ там крепиш Божествения полъх на кротост, смире­ние и вяра, че личното не е по-малко божествено от надличното.
          В настоящия век, когато всички школи се нади­гат, за да оборят образеца на съвършенството, който съм строил и съм давал през вековете, ти имаш мъничката, но свята роля да покажеш на близ­ките, на приятелите - и някога това да види и чове­чеството, - че личното и космичното в резонанс пра­вят човека прекрасен!
ИЛН, ИЛНÓР, ИЛНОРÓР! Искам, осиявам и смея!
          С тези думи, от ден днешен, ти си непобедима при всякакви начинания за сполука и големи дела в живота.
          Целува те Необозримата Виделина на Трите Вселени!
            (Тази, до която е посланието, е задала някакъв въпрос, който тук не е записан. Вероятно той е свързан с нейната мисия, с нейното призвание на Земята.)

          - “Накоплението”, т.е. натрупването на твоя планетен опит не поставя ребром въпроса, непре­менно да се изявяваш чрез някаква дейност и служене в този живот, въпреки че трябва да задоволяваш всеки импулс от това естество. Ти въплъщаваш в най-висока степен идеала за съвършения човек и иде­ала за ученика, а именно, че вие сте дошли на Земята само да учите. Изучавайки, на практика, наследст­вото на мъдреците на тая Земя и търсейки парале­лите на древната мъдрост и съвременното Слово Божие с онова, което натрупва съвременната наука, ти ще задоволиш дълбоки потребности първо на собствената си душа, а с просветляването на вис­шия си ум ще помогнеш за прочистването на аурата на самата планета.
           Има хора, избрани хора, които могат да взимат или да не взимат участие във външното дело на Свет­лите Братя. И ти така си напълно свободна. В ред­ките случаи, когато имаш желание да помогнеш на практика за победата на Доброто, на Истината, на Мъдростта, вземи участие, но знай, че твоята тайна стаичка, че твоите осияния, твоите радости – на интелекта, озарен от сиянието на Мъдростта – прочистват менталната аура не само на Земята, но и на цял един свят, който е образуван от мона­дата ти. Всеки, който се докосне до света на тво­ята монада, ще получи просветление, озарение, оси­яние, и едно много по-ведро дишане на менталното тяло, само защото ти, в зарящите нощи на прос­ветлението, си постигнала една нова мисъл, разб­рала си една нова мъдрост, възхитила си се на ня­какво откровение. Това е истинската ти мисия на Земята! Всичко останало ще ти се приложи.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.