Книга 32


18.VIII.135(1999)
Рила, езеро Елбур

ДЕНЯТ НА БЛАГОСТТА


Дошли от различни градове и страни, приятели, вяр­ващи в Елма, днес задават въпроси по духовни и практически проблеми. Като се има предвид изобилието от дарове и ра­зяснения лично от Него, които текат тези дни, ние отново се надяваме на òтговори.

9,45ч.
- Преди всичко, ние ви поздравяваме с Деня на Благостта - 18 август. Това е последният ден от Божествената година, за който знаете, че е Ден на Самия Бог - на Благия Дух, Духът на Цялото. Днес празнува холивселената - цяловселената. През този ден благостта да не слиза от лицата и сърцата ви! В този ден всичко, което има Божествен произход, е възможно. Няма мечтано нещо, което днес да не се осъществи, стига да произтича от благостта и да произвежда благост. В този ден всичко, що ви сму­щава, трябва да отпадне и да запеем заедно с анге­лите, архидеите, аурувимите, химите и дори àите възторжен химн на примирението. Да се примирим с недостатъците на ближните - и никой да не е в нап­режение от собствените си мъки, липси и недоста­тъци. Забравете за всичко това поне днес и благо­дарете на Бога с думите от молитвата: "Благода­рим Ти, Боже, че си ни оградил с всяка правда."
 Да кажеш това и да повярваш в него, когато наоколо ти се сипят бомби и умират разкъсани хи­ляди деца и хора; когато адът разиграва своите вак­ханалии и търговците продават Господа на свято място - това значи да си дошъл до състоянието на архата, за който всичко наоколо е правда. Това е не­достъпно за човешкия ум и разум, недостъпно е и за най-напреднали ангели и за много богове. Но арха­тът, чиято същност е потопена в Абсолютния и Божественият му дух е станал едно с Бога, прежи­вява с усмивка и спокойствие и най-ужасните неп­равди, и най-мерзките и гнусни деяния, които се вър­шат пред очите на Господа.
Защо архатът е невъзмутим? Защото е сляп ли? Защото е безсърдечен и без душа ли? Не. Божес­твеният архат, Човекът на Абсолюта и на цяловсе­лената пребивава в постоянен вътрешен мир и ра­дост, понеже с цялата си същност усеща, че Божи­ята Правда е абсолютна и че греховете и пороците на ангелите и на хората, дори и на самите дяволи, са поставени около вас точно на мястото им, по зако­ните на незиблемата Божия Правда, за да ви нака­рат да промените самите себе си.
Тъй като всички ние сме едно цяло и цялото на всеки е разтворено в цялото на другия, то една малка отрицателна мисъл, чувство или постъпка се превръща в по-изостаналите братя и сестри и в служебните същности от Ремонтното Битие в престъпления и простъпки. Когато развиете при­чинното и принципното си зрение, слух, мирис, усе­щане и още над 40 сетива, вие ще разберете, че едно ваше осъждане, едно ваше "благородно" негодувание, една човешка забележка, назидание, отрицателен поглед или жест на недоволство се превръща някъде в удар, убийство, разврат или продаване. Ето защо, за простъпките и престъпленията на по-изостана­лите същества са виновни почти изключително бо­говете, ангелите, и така наречените духовни хора, както и богатите хора и аристократите по цялата Земя. В този процес досега няма нито едно изклю­чение. Колкото по-високо стои един адепт, един окултист, един религиозен човек в йерархията, тол­кова по-голяма е мощта на неговото въображение. Затова, когато сбърка или даде отрицателна оценка за нещо, дори и да е вярно, той създава ментални бомби в пространството, които не само избухват, но и имат способността да се размножават.
Ако вие сте свързани с Благия Дух, още от са­мото начало, още от първия миг на срещата ви с един човек, който ви е антипатичен или вони от ки­лометри, защото в него се разлага нечиста материя от други хора и елементали, вие няма да направите стъклен погледа си и да се хванете вътрешно за носа, а ще кажете: "Господи, благодаря Ти, че си ми дал привилегията да се запозная с това Твое създа­ние, което още не знае как да живее. Чрез него Ти ме учиш на чиста мисъл, блага обхода и търсене на достойнствата и добродетелите, а чрез мен то ще се научи, че има и представители на Бога на Зе­мята."
Архатът - или цялостният, благият човек, който е преизпълнен с океана на Божествения покой - възприема временните вълнички на повърхността си, както и най-унищожителните бури и торнада, като едно слабо ухапване от някоя Божествена мухичка, което го подтиква още веднъж да благодари. Прес­тъпленията, катастрофите, противоречията за мъдреците са повод за размисъл, за постигане на нови дълбочини на Божията правда. За архата обаче, който е над света на Мъдростта, всеки удар или всяко убождане, всяко рухване на една вселена или временна победа на дявола е повод за изказване на нова хвала, на нова благодарност към Господа.
Дори и Учителят, Мировият Учител, когато слезе в света на Мъдростта, добива омъчнен и угри­жен вид, а понякога и строг, пронизващ пространст­вата. Това е неизбежно, защото засега злото е по-силно в света и чрез мъката и строгостта Учите­лят прочиства духовната и физическата вселена и определена част от Божествената. Но когато реши да се издигне до света на цялостта и пълнотата и стане едно с Великия Хол, Учителят излъчва безк­райна доброта и благост или пълна безметежност, дори и когато наоколо Му се извършват най-голе­мите престъпления. Архатът има дълбоки и широки корени в Абсолюта, откъдето идва неговият косми­чески покой при всякакви обстоятелства, а клоните, цветовете и плодовете на Архата пребивават в света на вечната благост, защото са озарени от едната страна от Любовта, а от другата - от светлината на Абсолютната Чистота.
Разберете: вашите безпокойства и потрисания са благородни, но благородството зрее в духовните небеса, не в Божествените. Неизбежно е засега, до­като сте още с неоформени черепи и лица, да се пок­русявате и озадачавате и често да треперите от благороден гняв и изумление. Вие и всички наблюда­ващи ангели и господари на кармата сте напълно прави, че грехът и насилието около вас са реални, че човешката наглост, дебелоочие, грубост, неблаго­дарност и лицемерие все още бушуват, неозаптени от никого; но това не значи, че светът не е оправен.
Има грамадна разлика между изправния свят и оправения свят. Божественият свят е прав, духов­ният свят е изправен, а физическият, наедно с пре­изподнята - оправен. Бог не съизволява в лъжата и насилието, би искал да ги няма и може да ги унищожи в един миг, защото има тази сила, нито Той ги е създал. Но Той позволява тяхното съществуване, за да жилят като оси и да хапят като змии мисълта на "праведните", които са причина за тяхното възник­ване. Да, именно "праведните" на тази вселена до­пуснаха мисълта за себе си и мисълта за осъждане на другия, от което се породиха всички грехове и престъпления. Аз мога да ви разкажа коя война на кой духовен спор се дължи, коя епидемия от чия гениална глава се е родила и кое наводнение и земетресение на колко отрицателни погледа се дължи. Липсата на любов към врага и оскъдицата откъм прощение и снизхождение, затваряне на очите за злото и недос­татъците - ето една от главните причини за бедс­твията в света. Ето защо, нека всеки потърси вътре в себе си с какво е неизправен към Любовта и Благостта, към дълбокия вътрешен мир и покой, за да се множат бедствията наоколо.
В този ден искам да намерите всеки, за който сте помислили нещо лошо - да отидете, да му се из­повядате и да го помолите да ви прости. Нека да е най-големият престъпник, нека да е най-нечистоп­лътният във физическо или астрално отношение човек - оставете това на майсторите на кармата. Ако искате днес да се приближите поне малко към състоянието на архата, да придобиете едно микрос­копическо понятие за него и да усетите полъх от неговия полъх, опитайте поне за една минута да из­паднете в състояние на дълбока безметежност и миров покой и да проявите благостта в отношени­ята си и в израза на вашето лице - и вие ще видите, че Бог ще ви се усмихне.
Не съдете, за да не бъдете съдени!
Не се огорчавайте, омъчнявайте и озадача­вайте!
Не мислете, че вие сте по-праведни, а някой друг е тръгнал през просото. Всеки човек, всеки ан­гел, всяко животно, всеки демон и всяко божество, които нямат съвършен череп и съвършено лице и тяло, излъчващи мир и благост, са еднакво грешни и миризливи пред Господа, заедно с всички други свои побратими, на които са миризливи деянията.
А сега можете да зададете своите конкретни въпроси.

- Тези дни бе споменато за трима или четирима души, които задържат от десетилетия уникални снимки и филми с Учителя, и дойде отговор от Елма, че и четиримата, за ко­ито става дума, имат деца.

- Небето е милостиво, но и строго. Ние не мо­жем да настояваме, както много пъти вече, тези материали да бъдат върнати, след като съвестта на тези хора, които си мислят, че са българи, сла­вяни или представители на бялата раса, още не е изработена. Ние оставяме на Небето да буди съ­вестта на другите с по-остри мерки, а нашата ра­бота е, когато децата на някого изпаднат в кри­тично положение, да подскажем на родителя как може да ги спаси.
Освен това, не мислете, че вие самите сте светци, понеже и по вашите домове има невърнати неща от години. Това е една лоша българска черта, заради която съдбата увеличава значително слож­ната лихва на вашия дълг. Специално за българите, които четат Словото, сложната лихва за невър­нати чужди неща се утроява с всеки изминал ден из­вън уговорения срок. Дори и това да е от разсеяност, некоректност и нехайство, на Небето водят такива ученици за крадци и ги съдят по закона за кражба без взлом.

- От много години на Изгрева и на Рила има практика, незабавно след молитвено събрание да се оповестяват и об­съждат практически и финансови въпроси. До 1945 година, по време на телесното присъствие на Учителя на Земята, та­кова нещо е било абсурд - знаем го от всички ученици в Шко­лата от началото до края. Редките изключения са били под прекия контрол на Учителя. Много присъстващи днес - преоб­ладаващата част, - съзнателно или подсъзнателно изпитват шок и главоломен спад на вдъхновението и енергията при та­кива случаи. Какво би казал сега Учителят по този въпрос?

- Известно е от Словото и от опита, който имаме досега - не само от този век и от тази все­лена, - че един Божествен Учител идва всеки път не само с ятото си, но и с орляка от врани и лешояди, които е допуснал с определена цел. Те трябва да грабнат всичко, що е несъвършено и порочно, всичко гнилостно, което е останало у непроходилите уче­ници. Наистина, след заминаването на един Велик Учител стадото Му обикновено остава в ръцете на черната ложа, за да се изпита кой как реагира и кой може да опази кълна и зърното. Побратимите от ле­вия път вършат прекрасно своята работа, и ако ня­кой ги намрази или се потриса от методите им, той минава на тяхна страна. Да се говори за пари, дори и за "братски", една секунда след като повечето хора от братството са разширили душите си до обема на вселената, значи да се получи такъв колапс, който може да убие незабавно дори много напреднал адепт. Това, че вас не ви убива, а само ви зашеметява, се дължи на сравнително по-слабия радиус на духовен екстаз и разширение при вас.
 Но нима мислите, че "най-вътрешните” прия­тели правят изключение? За пръв път ли някой е способен да почне да говори и критикува веднага след четенето на някое осияние или да пресича Словото със сарказми, когато то се опитва да ви говори? Ос­ùте и змиите са навсякъде. Някои по-неоформени приятели са още лошички, злобнички, отмъсти­телни. Бързината на прозата у тях е по-голяма от потъването в безкрайността. За тях не е проблем да се изкажат веднага или да прекъснат говорещия или медитиращия, защото таванът им стига до ментално поле. Който се е издигнал в света на ра­зума, душата или духа, за него незабавно връщане е невъзможно. Разгледайте челата и ушите на лошич­ките, погледнете Камперовия им ъгъл, разгледайте телосложението им, опипайте черепа им, вижте колко имат до фонтанелата, поразгледайте цвета и особеностите на ириса, вижте как държат кутрето си, когато играят паневритмия - и ще разберете защо не са виновни. Като знаете, че те не могат по­вече от това и че в тях центърът на благоговени­ето, почитанието и уважението е още в латентно състояние, бъдете милостиви към тях и не се хва­щайте на уловките им, защото ще ви отделят от Ятото. Те, също като викачите след молитва и па­невритмия и продавачите на Учителя, имат нужда от вашата енергия, за да могат да съществуват. Затова вършат толкова грозни неща - и като ус­пеят да смутят духа ви, вие падате ранени на зе­мята, и нощем не присъствате горе в Школата.
Затова, именно, днес ви говорих за архатите. Архатът е невъзмутим при всякакви обстоятелс­тва. Учителят е допуснал агентите на черната ложа и тези, които им подражават, с две основни цели: първо, да видите, че вътрешните ви раздори и неодобрения дават сила на злото да набъбва и да вреди; и че любовта и хармонията между вас елими­нира незабавно тези фигуранти от противополож­ния лъч. Второ - за да се види кой е архат и кой не е.

- Не трябва ли да се борим с тези извращения в храма Господен?

 -Трябва, но само по вътрешен път и само в най-вътрешната лаборатория на Ятото.

- От духовния живот с Учителя през толкова много хи­лядолетия и от десетилетия напоследък ние твърдо знаем, че времето от 22 ч. до изгрева е време на Абсолютния Дух и Мировата Душа, където трябва да цари абсолютно безмъл­вие. Учителят не е допускал и най-малкото шумче, и най-мал­кия звук от устата на ученика преди изгрев слънце. До изг­рева само Учителят има право да говори по време на сутреш­ните класове. Молитви и песни на глас от полунощ до изгрев слънце дават обратен резултат, ако не са водени лично от Учителя, и то само когато Той е физически на Земята. Това се знае от всеки, който е бил и е около Него; и всички, които нарушават това правило, са врагове, обсебени или оглашени. Ето защо, за нас класическият Молитвен връх при Второто езеро днес е станал невъзможно място за мълчалива молитва и мистични тайнства и съзерцания преди изгрев слънце. Какво да се прави? Освен това, той вече побира само една много малка част от хората, идващи на Рила. Какво да пра­вят останалите?

12,03 ч.
- Не всички, които пеят, крякат или горещо се молят в планините и салоните на братството или в дома си са проводници на левия път. Нека бъдем снизходителни. Не само душевноболните и тези, ко­ито наричате характеропати, не само ярко тщес­лавните и горделивите обичат да се чува гласът им денем и нощем. Имате вече достатъчно познания за разликите между Абсолютния дух и запалената мо­нада на човека. Повечето хора с искра Божия стават подвластни на жаждата за начинания, на вдъхновени­ето, на нуждата да увличат другите след себе си или на простия импулс да се освободят от енерги­ята, която ги напъва отвътре. Ние се радваме на такива прояви - това значи, че те са живи същества - хора, истински хора. Само в много редки случаи това са съзнателни вредители или смукачи на сила от околните. В повечето случаи, това е прохождане в пътя на индивидуализацията, отцепване от прими­рението и еднаквостта, инициативност с добри на­мерения. Не ги пишете веднага към ония, другите. Ако на този връх Абсолютният Дух и мирът Божий отсъстват - идете другаде, планината не пъди ни­кого. Но в дните на ядреното начало, когато слън­цето пътува през знака Лъв, е желателно да бъдем между всички, каквито и да са те.
Нека Божиите създания, които нямат предс­тава за околните, си пеят както искат преди изгрев Слънце или по всяко друго време на денонощието. Нека вредителите и самодейците, които не позна­ват законите на Школата и Словото на Учителя, продължават с нощните си бдения, мислейки си, че са угодни Господу - вие не им връзвайте кусур. Истинс­кият ученик е внимателен и снизходителен, преди да изкаже окончателна оценка. Тези души са по-благос­ловени от ония, които идват тука на курорт и спят след изгрев слънце. Тези души са обхванати от пламтяща любов към Бога и молитвите и песните се леят безспир от устата им, защото са очаровани и вдъхновени. Те са още в началните класове и няма откъде да знаят, че безмълвието преди изгрев свър­зва човешката душа пряко с Абсолютния Дух на Бога, Който пребивава в Божествен мрак и мълчание. Те няма откъде да знаят, че произвеждането на звук в пространството преди изгрев слънце се влива в ду­ховете на нощта и им дава сила. Не са им известни нощните упражнения в Школата по инициатива на Учителя, където Той изисква пълна тишина и без­мълвие. Затова, че някому нещо не е известно, Бог не налага отговорност, но допуска учебни последст­вия. Самодейците, вдъхновените начинаещи, дори и да са израсли на Изгрева и да са слушали Учителя приживе; дори и да са изчели от кора до кора всич­ките Му томове и беседи, няма откъде да знаят как и кога се провеждат всенощните бдения, въведени от Учителя. Такива бдения могат да продължат мак­симум 10 дни и нощи в строго определен период от годината, и то не всяка година, като денем е позво­лено включването на гласа и на движението, но но­щем бдение от 22 до 1 часà през нощта е недопус­тимо, освен при лично присъствие на Учителя. Това е времето, определено за всяка душа от Школата да бъде в Училището на Небето. Който лиши някого от това по какъвто и да е начин, поема строга карми­ческа отговорност.
Значи, ранното ставане и медитиране на някой молитвен връх започва от 1 ч. през нощта (2 ч. лятно време); следващата вълнà е от 3 ч., и по-след­ващата - от 5. Архатите са обикновено по върхо­вете от 1 часà, защото са били из Космоса още от 8 вечерта на предишния ден. Учениците на Младежкия клас се събуждат без будилници точно в 3 часà сут­ринта, и най-късно до 3,30 са на върха. А който е от Общия клас пред очите на Учителя и Бога, става в 5 часà и в 5,30 е горе; а когато Слънцето изгрява по-рано - и по-рано.
Следователно, всички останали са оглашени или външни, светски хора, които са обладани от ду­ховете и затова спят като мъртви по време на изг­рева и след това.
Закон: който събуди такъв, дори и по негова молба, за да отидел по-рано на върха, носи отговор­ност пред Учителя. Нямате право да будите спящи души, след като те нямат воля сами да се събудят. Ще поемете половината от кармата им, ако те зак­люмат или захъркат на върха по време на беседа. И да не им се замъти съзнанието, те обикновено се прозяват, и при всяка прозявка влиза в устата им по един тъмен дух, дори и да са посрещнали изгрева на слънцето.
Не мислете, че няма тъмни духове наоколо. Тук те са по-малко, но са по-силни, защото се тренират вече почти един век да излизат на все по-голяма и по-голяма височина, за да могат да влизат през устите ви, когато се прозявате или когато говорите лошо. При многословие и дрънкане на глупости става съ­щото, а при гласни песни и молитви преди изгрев слънце - на големи порции. Това е невъзможно само при физическо присъствие на Учителя, Който знае как да пази учениците си, когато провежда такова абсурдно упражнение.
Не бива да се забравя, че тъмните духове и пси­хики влизат още по-лесно през ушите ви - особено нощно време, когато хората говорят, пеят или вди­гат шум. Това е основна стратегия на тъмните сили, и там те имат огромни успехи - не само в гра­довете и курортите или в селата, където поддър­жат кучета, но и при вас, в планините, когато си представяте, че служите на Господа. Щом двама си говорят или шепнат на върха или още по пътя към него, по-добре е да си останат в палатката и да проспят изгрева - по-слаби демони ще влязат в тях. Този, който си приказва сам и се моли гласно, особено нощем до изгрев слънце, ако ще и да пее най-свеще­ните песни и да казва най-свещените молитви, прави трепанация на будическата ви аура през ушите и костите и започва да извлича енергия от вас.
Сега искам да ви предупредя за едно от най-опасните изобретения на черните адепти - шумя­щите материи и тъкани. Панталони, якета, шуш­ляци, найлони, при всяко най-малко движение изпус­кат електрони, които са пропаднали илухими и изда­ват пукот, който поразява направо будическото тяло. Може да са много полезни против вятъра и дъжда, но окултният ученик трябва да избира между настинката и душата си.

 Фенерчета по пътеките нощем са допустими само за оглашени и ученици от Общия окултен клас, които още не могат да виждат в тъмното, и то ко­гато няма друг изход. Електрическата светлина и топлина е велико изобретение, но на други учени, не на нашите. Ние не можем да сме крайни, дори и Учи­телят понякога може да ползва фенер, радио или термос, но Той знае как да обезврежда влиянията на луциферическите духове. Учителят и адептите иг­раят този театър с единствената цел да не навре­дят на хората, защото те още не могат да живеят сред природата без технически средства. Шарене с фенер по свещени места, когато има лунна или звез­дна светлина, освобождава луциферически духове, които ви правят много "умни" и критични – и тогава осùте в братството и проповедниците се намножа­ват.

Има още много тайни и опасности, които мо­жем да ви разкрием, но в днешния ден не искаме да наблягаме на това. По-добре да ви кажем как можете да се освободите от тях, когато сте ги допуснали. При прозявка например можете да изхвърлите нав­лека обратно, ако направите от 24 до 48 вдишки и задържания на въздуха, като вдишката е по-къса от задържането, а издишането е най-дълго. Правете опити, съобразявайте се с възможностите си и не се опитвайте да се надскачате. Задържайте въздуха толкова, колкото ви е приятно, така че да издър­жите без прекъсване тези 24 - 48 цикъла. Като се ви­дят изхвърлени, тези нахални приятели ще влязат в някой около вас, който ще почне да шмърка, да шуми или демонстративно да прави шумни дихателни уп­ражнения или други упражнения, с движения, дадени или недадени от Учителя. Това има за цел да разст­рои вниманието ви, и побеснелият от яд дух, който сте изгонили, този път да влезе през очите или ушите ви.
Естествено, всички тези опасности не същес­твуват за архата, който до изгрева на Слънцето е сам с цялата вселена, и около него и бомби да падат, и вселени да се рушат, той нищо няма да чуе, нито ще се помръдне. Архатът може да стои без да се помръдне от 1 часà през нощта до изгрева със зат­ворени или отворени очи, в зависимост от случая.

Едно уточнение и напомняне: веднага след изг­рева на слънцето архатът се превръща в брат или сестра - той става безкрайно хармоничен и комуни­кативен. Който издига гласа си над другите е или мръднал, или крайно горделив, или тщеславен, но в никакъв случай не е архат. Светските хора и огла­шените не могат да пеят тихо, а оперната поста­новка на гласа, дори и човек да е Карузо или Шаляпин, гони светлите същества от Слънцето, както бу­рята гони прашинката. Светското пеене си има светско време - след 18 часà вечерта. Ако е съвър­шено и приятно, то може да привлече най-висши ду­хове от духовния свят, включително и серафими; но за Божествения свят не става.

Близостта на палатките ви е крупно наруше­ние на космическия закон и на нашите поучения още от най-дълбока древност. Това е голямо постижение на тъмната и на Всемирната ложа, но е предвидено и допуснато временно. Има какво да се изпати и какво да се научи при такова стълпотворение от аури и звуци, но такъв лагер няма нищо общо с мистическия живот.

Повтарям неща, които знаете. Но малцина знаят и това, че някои побеснели духове на ангели и хора от жажда за власт и от гордост трябва да са сред най-гъстите палатки и купчини от хора, за да почне успешно лечението им. Такова лечение е въз­можно само от 12 до 25 август.

- Проблемът с гъстотата на къщите и палатките ни е известен отдавна, а също ни е говорено и за това, какво става с околните при подпалването и взаимодействието на жизнедарителните чакри, ако има хора наоколо. Знаем от Учителя и от осиянията, че създаването на живот и обмя­ната на това поле ражда мощни вълни, които разрушават всичко наоколо на стотици километри, ако връзката не е между сродни души. Тези експлозии са особено вредни и смър­тоносни за децата, ако са вътре в този радиус. На пръв пог­лед, парадокс: създаване на живот и обмяна, където присъс­тва сам Бог и цялата вселена, спряла за миг работата си, за да участва лично в този свещен акт; и заедно с това - бомба с огромна унищожителна мощ. Как да си обясним това проти­воречие? Би трябвало всичко наоколо да цъфти и да се раз­вива?

- Така е, но при спазване на закона за срод­ността, ритъма и дистанцията. Разумните чове­чества изпращат създателите на живот и на все­лени на отделно слънце или планета, за да има дос­татъчно простор за взривната вълна. Като се има предвид, че мощта на човека е по-голяма и от мощта на елохима (ако последният не е в човешко тяло) и на практика е равна на мощта на Бога, можем да си представим създателството и осияването на това поле какви последствия може да има. Те могат да бъдат чудотворни и да породят мириади вселени само за един миг, но могат и да ги унищожат, ако такава среща не е по волята на Бога. Много деца стават идиоти, падат в бездните на греха или сти­гат до пълна инвалидност; още по-лошо - почват да се самодоказват и да се продават или продават, само защото родителите им не са знаели за този за­кон.

- Има ли време сега да се отиде при импулсатора на темата за мъжа и приятелството, за да получим, ако е Тво­ята воля, осияние и за това?

- Време за контакт винаги има, но няма време за чистене на обори. Досега ги чистихме, отскоро само ги заобикаляме. Разбира се, когато един високо посветен дух с космически преживявания подава такава фундаментална тема, той става родоначалник на цели космични човечества, които ще бъдат оси­яни от това Слово и ще построят живота си върху Него. Единаторът е водата, но импулсаторът е отверстието на извора. Естествено, изворът и сам си пробива отверстия, но в случаите, когато друг даде направление, има двама или повече роди­тели на човечества.

Сега искам да ви обясня, без да се обижда никой, какво става когато един импулсатор или единатор не са в тотална хармония или проявяват дребни наг­лед човешки недостатъци. На такава височина и на такова място и най-малкото пререкание може да предизвика някъде земетресение, война. Освен това, не бива да се забравя, че алкохолът и други храни­телни отрови пробиват етерното тяло; месото - астралното, а тютюнът и другите наркотици - менталното. До 2000 метра височина е пълно с тъмни духове, но по-нагоре могат да излизат само при пробиви в ментала, които стават чрез нарко­тици и лоши взаимоотношения (Тази надморска височина важи само за нашия часови пояс. На други места трябва да е над 5000 метра и повече. – б.п.)

Но сега да забравим за всичко това и да се нас­ладим на последния ден от старата година, за да простим на всеки, който ни е обидил или който ни е неприятен, да му се изповядаме и да искаме прошка от него.

АЛДАН, АЛДИН, АЛИЛУЯ!

Празнувайте днес по всички правила - и без правила.


13,51ч.

Сърдечно ви моля да не излагате Новото Учение и да бъдете образец, към който всички да се стремят.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.