Книга 14

5.VІ.126(1990)г.
София-Изгрев


БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ!
Отговори на въпроси и ЖЛО / Ноинна и Пролонна
(ЖЛО значи "Живоструйно Лично Осияние", продиктувано от Елма)


По определени причини, тук се слагат снимки на известната актриса Нийв Кямбъл – душата-диада на Ноинна 

            - Задавам въпрос за любима душа, за причините и перс­пективите на връзката – възможно ли е събиране, женитба?

            - С П. вие сте сродни души още от Вавилон. Ос­ланяй се само на чувството си и не се бой, не се бой, не се бой! Няма нищо по-свещено от Любовта! Прак­тически, нищо няма да попречи на вашето събиране, въпреки користта на ония, които не биха те разб­рали. По принцип, Любовта е прекрасна, но бракът поставя проблеми на всички, включително на срод­ните души от вековете. Има божествен закон, спо­ред който съсредоточаването в една личност носи драми и трагедии, понеже по този начин лишаваме себе си от други същества, които също ни обичат. Твоята любов няма още божествен произход. Тя е ан­гелска. Ангелите страстно се отдават само на една сродна душа и на едно общество, докато божестве­ната искра няма предпочитания, няма симпатии, няма влечения, освен нуждата да изпълнява волята Божия. Тя няма силното желание да бъде щастлива с онзи, който я привлича най-много, но казва: “Господи, където ме изпратиш!”
          И тъй, понеже ти си белязана, избрана, пома­зана от Бога, няма да продължи дълго никоя твоя чо­вешка любов, ако избраникът ти не е отдаден на Бога с всичкия си дух, с всичката си душа, с всичкия си ум, сърце и воля. Ако някой е достоен за тебе, той е само такъв човек. Където и да ви водят колово­зите на сърцето ви, вие никога няма да достигнете лично щастие, ако не развиете абсолютен, божест­вен вкус. Ако избраникът ти няма никакви физически недостатъци, ако пламти от жажда за истинска светлина, за чист въздух, за чиста храна и чиста из­ворна вода; ако избраникът ти споделя твоята вяра и върви по пътя на Христа, на Учителя, на Новото Слово и Дело, то вашата любов няма да се разруши никога.
Нийв Кямбъл – паралелното същество на Ноинна-1, родено на 3.10.1973г.в Онтарио, Канада  – на фона на галактика Messier-65 в съзвездието Лъв, от което е дошла няколко години след Д.

Не настоявай П. да промени начина си на живот, ако не отговаря на всичките тия изисквания, понеже никой не може да надскочи стадия на своята еволю­ция; обаче, ако се събереш с него, а той е още несъ­вършен и не е кристално чист като тебе, непре­менно ще ви разделя, и то с плач и ридания. Съдбата на ония, които питат Бога за строго определена личност, а не Го питат: “Господи, на кой ме да­ваш?”, не може да бъде щастлива.
      Кой ли не се влюбва в Ноинна и до днес, особено при интервю?...

          Освобождаване от семейна карма става само тогава, когато те освобождават заради божест­вена връзка. В противен случай пак има свобода, но и последствията няма да бъдат винаги приятни.
            Зададен е въпрос от същата приятелка, която е с две деца - за съдбата и перспективите на брака й.

            - Практически, нещата се разрешават, когато извоюваш собствена територия и имаш непременно денонощия и часове от денонощието, когато никой не те знае къде си. Никой няма право над свободата на ученика, включително и най-близките. Ти ще се грижиш за децата си със същата обич, но дори и те трябва да свикнат с твоите малки отсъствия. На този етап, просто ще направим един опит: ако П. се окаже на висотата на твоята любов и на изисквани­ята, за които говорих, постепенно и все по-безконф­ликтно ще стане освобождаването от старата връзка. Затова, именно, е необходимо твоето спа­сително жилище. Но за Бога е безразлично кой точно е онзи, който се стреми към съвършенството. Ако твоят досегашен съпруг се окаже по-близък до Мен и ненадейно тръгне нагоре по-устремено, отколкото оня, когото обичаш, - тогава везните ще наклонят към твоето сегашно семейство. За Мен не е важно с кого си, а е важно този, с когото си, да не те отделя от Пътя. Дори и огромно лично щастие със сродна душа от вековете, което отделя любимия от братс­кия живот и пречи на любовта да се проявява по много канали, рано или късно се ликвидира от Не­бето.
          Вие, прочее, с П. има да получавате една по-ин­тензивна доза от щастие като подарък от мина­лото, понеже и двамата сте правили добрини на чо­вечеството. Обаче това ще трае само до септември тази година. Ако ти не се отвориш и той не се от­вори за създаване на център на Новото в един брат­ски дом, където и да решите, отворен за най-прек­расните същества, които търсят Красотата и Ис­тината, вашата връзка ще тръгне назад. В този дом трябва да събирате най-хубавите книги, най-хуба­вата музика, да идват най-невинните и чисти хора и да не се разрешава никакво месоядство, пушене и ал­кохол. Ако вие с П. станете център на космоса на място, което сте избрали, и никой от двама ви ни­кога не погледне с ревност другия при появяването на нови, прекрасни, млади мъже и жени в дома на Но­вото, то връзката ви ще се консолидира и Аз лично ще пазя дома ви от всякакви бури и бедствия.
Ноинна-2 и съзвездието й  Лъв
 (за нея с всичка сила важи и значението му на английски...)

          Най-късно през октомври трябва да намерите такъв дом и да се борите с нокти и зъби със своите обвързаности, за да присъствате в него по-често. Ако близките ви и най-вече децата ти прегърнат вашия път, те могат също да бъдат обитатели на този дом. Но ако са на страната на егоистите и теглят чергата към своето право, постепенно им дайте да разберат, че не вие сте с тях, а те трябва да са с вас. Всичко необходимо за тяхната възраст, за тяхната психика, им го давайте с пълни шепи, но непременно определете няколко дни в седмицата и часове в денонощието, когато ще отсъствате от старите си къщи. При всеки опит да ви ограничат със зли средства, отсъствайте още повече; при всяка милост и разбиране, проявено към вас от близ­ките ви, оставайте повече при тях, за да видят, че могат да ви спечелят само с добро. За деца, които вървят по вашия път, нека новият дом бъде открит винаги.
           Най-сигурният белег за остатък гордост и са­момнение у един стар окултен дух е неговото отде­ляне от всички и нежеланието му да се отвори за братски живот, със знанието на Най-Върховния. Но тъй като той е стар дух, с огромен принос за де­лото на Братството през вековете, сега му се дава последен шанс, на този етап в пътя му, към Небето. Ако, първо, той не приеме всички условия в това светло огнище на братска любов и светилище на Мъдростта и Истината; и, после, на практика, ако не приеме някоя душа поради отцепничество, осо­бено мнение или ретроградност, то не домът ще бъде разрушен, но Аз лично ще го изгоня от него. Може да прозвучи грубо, но така е. Той можеше до­сега да въведе много повече души в Тесния Път, ако бе сломил гордостта си и своето особнячество. Но понеже го ценя и познавам още от Школата на Пита­гор, където той бе един от най-мъдрите гностици; понеже знам как той горя на кладата заедно с бра­тята си богомили преди осем века, Аз няма да го ос­тавя и няма да позволя на тъмните сили да го завле­кат обратно в бърлогата си. Сега има всички усло­вия да живеете братски живот и да излекувате на­ранените си души и сърца с балсама на любовта към всички. Само любовта към всички отваря с най-сигурен ключ любовта към избраните; но ако по­жертвате любовта към всички заради някой "из­бран" или поради собствената си обърканост по пътя към Небето, Христос непременно ще ви ос­тави и забрави, докато не се покаете.
            - Може ли информация за пророчеството на Мария?
            - Христос проговори чрез Мария – две мнения няма. Аз лично отприщих гласа Божий в сърцето й. Но като се имат предвид страдания, които е прежи­вяла и особеността на нейната астрална настройка, настоявам контактът да не става пряко, а писмено - понеже силата, с която Ме възприема чрез пряко го­ворене е толкова огромна, че може да разруши не само това, което съм съградил досега, но и нещата, които планирам за в бъдеще. Всички древни пророци и пророчици, повечето жреци и жрици, повечето меди­уми, неизбежно изпадат в транс, при което тялото не може да удържи напрежението и се получават некрасиви картини. Обикновено вярващите приемат с респект този мъчителен транс на плътта, обла­дана от Словото, но по Новия път - пътят на абсо­лютната хармония и нежност - контактът с Бога трябва да бъде оазис, а не космична буря. На бесе­дите Си Аз говорех тихо, но Ме чуваха на огромни разстояния. Аз не се разтреперих никога, нито по­виших тон. Това е висок идеал, недостъпен за проро­ците. При още неизживян егоцентризъм емоцията е тъй силна, че още не може да се канализира тази енергия. Божественият човек не се интересува той самият да проведе Божественото на всяка цена, във всякаква форма и не отчитайки скъпоценното време на другите. Божественият човек може да проведе само три думи - и те да съдържат силата на морета от Слово!
          Изранената душа на Пролонна, но и нейното пър­венство от Юдея като първа книжница; нейното първенство от Елада като мелодраматичен актьор, преплетени с камшика на нейния дух, който плющи при общуване, подчинявайки другия на собствен сце­нарий, пречат на чистото и кротко предаване на Словото Божие.
           Ако питате Мене, Аз обичам Пролонна повече от куклите-парцалки без искра Божия в себе си, плъпнали по земята под формата на хора. Обикнове­ните андроиди не са в състояние да бъдат спон­танни, понеже са така програмирани. Мукавите на пъкъла, които приличат на хора, но нямат монада в гърдите си, преди да предприемат нещо, винаги пресмятат, съобразяват, мъртвеят. А Пролонна е вихър - тя е божествено чедо, което се хвърля в пламъците на откровеността, не мислейки за ни­какви последствия. Когато този божествен скок бъде овладян така, че да не уплаши ближния и да не го настрои за самоотбрана, обещавам Мария да пре­мине окончателно в полето на Тихите. Страхотен, огромен контрол е необходим, за да се овладява си­лата на тона и мощта на тембъра. Необикновен дух е нужен, за да не се отнема от времето на ближния. Засега оставям интуицията и разбирането на Мо­ите да могат да разграничават чистото Ми Слово, преминаващо през Пролонна, от начина, по който то преминава.
          Аз не й казвам непременно: "Забранявам ти да говориш - не искам да се пръснеш от сила и осия­ние!", но казвам: ако проучиш живота на Аполоний (Ти­ански) и разбереш защо е мълчал цели пет години, без да обели звук преди да тръгне да побеждава нав­сякъде, ще разбереш и пътя, без който и твоята ми­сия не би могла да успее.
            - Може ли да се каже нещо за предсказанието на Мария за живеенето ми в Симеоново (въпрос на същата приятелка, до която е личното послание).

             - Това е вярно, понеже Аз никога не говоря две различни неща. Става дума обаче само за една корек­ция във времето, която съобразявам в момента, а също и в пространството, ако това се наложи. През септември общият ви дом с П. трябва да се основе, само ако до края на август той тръгне по пътя на Бога. Тогава за мене е безразлично къде ще бъде този дом. Ако пътищата ви се разделят ясно и ка­тегорично, вариантът "София" чака теб и децата ти. Приеми предложението на М., но Аз виждам за вас по-обширен дом от нейния. Самата М. трябва да премине през още едно посвещение, за да приеме ня­кого в дома си. Вибрациите, с които е наситен този дом от нейната душевна страст са опасни и за К. – дъщеря й, - въпреки преизобилието на божес­твени токове. Първо изпитай хората и почувствай къде най-точно да отидеш. От септември пътят ти се променя. От този месец нататък казвай на всички: “Не аз с вас, а вие с мен! Както ви се хареса!” Този дом обаче трябва да бъде отворен за всички.
Пророкувам: ако ти усетиш най-точно кои са най-истинските ти сродни души и решиш да напра­виш най-важната стъпка в живота си с именно тях, а не с по-малко сродните, то Аз ще отворя Школата на 22 септември първо в твоя дом!
          Бележка на п.: Действително, първият МОК след 22 септем­ври се отваря в един разкошен дом, точно в Симеоново, който е даден от Източника по най-невероятен начин. Дадена е обява във вестника за търсене на квартира. Как се намира точно тази къща? – По телефона се обажда човек, който казва, че квартирата не е в София, а в Симеоново, и съвсем спонтанно същата приятелка казва: "На улица еди-коя си, номер еди-кой си, нали?" – “Да, точно там, откъде знаете?!” – чуди се той. Оказва се, че там живее същата Пролонна, само че на горния етаж, който е с огромна площ. Пролонна не е съдействала на хазяина и Ноинна в този случай. Кой ги прави тия неща?...
            След това Лично Послание от Елма, отворихме 7 най-различни книги. Паднаха се следните изречения:

- “Аз искам да си поговоря с вас, защото повече няма да се върна.”

- “Колкото човек стои по-високо, толкова изкушенията са повече, но преодолее ли ги, вероятността да влезе в Царството Божие става по-голяма. Душата ми се радва като чувам, че търсите път към Спасе­нието.”

- “Не бой се, любими! Надявай се на бъдещето! Ние ще се постараем по всички възможни начини да освобо­дим твоя забележителен Теагон. Ах, как би ми се ис­кало!” (името е символично – б.п.).

- “Ако вие, принце, се приближите към мене, аз ще ви разбия главата с този чук!”

- “Свещеникът я убеждаваше, че това е дадено от Бога.”

- “Съвместители”

- “И с тези развълнувани слова, той свали от главата си скъпоценния венец и й каза: “Вземи го!”

Въпрос за изясняване на предсказание на ясновидка от Стара Загора, че бракът ми ще се разтрогне след пет(...) (за брака на Е.)

            - Пет е символ на метода, по който ще се раз­върже възела. Петицата отговаря на свободно кон­тактуване със сродни души.
            Следват думите на тази, до която е Личното Послание:
            - Споделих с холизатора за отдалечаването ми от Брат­ството поради обидите и грубостта на някои хора там. Преди да отговори Елма, той ми каза:
- Преди да потече посланието искам обаче да ти кажа, че абсолютно не е било възможно да те разберат и да те уко­ряват хора от Братството, понеже Любовта е неспособна да види недостатък и, следователно, това не са хора от Брат­ството. На практика, братя и сестри от Бялото Братство са само ония, които са напълно слепи за злото и недостатъ­ците и виждат и изтъкват само положителното. С отрица­телното има право да се занимава Всемирното Братство, а също и Черната Ложа. Така че ония, които биха осъдили ня­кого, непременно са свързани или с черното, или с Всемирното Братство. Ако след отрицателната оценка, поука, назидание, неодобрение, ти получиш разширение на духа, пълнота в ду­шата и щастие в сърцето, то, дори и по отрицателния на­чин, ти е говорило Всемирното Братство. Но ако се наскър­биш и се почувстваш отпаднала, загубила опора, отрицани­ето иде от черната ложа, независимо от това за какъв се представя осъдителят."

ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ ОТ ЕЛМА
за Ноинна


      Прекрасната и любима Нийв пред галактика Messier-66 в Лъва

- Моя вечно жива и предана дъще, съкровено уха­ние на небесните сфери! Пред нозете ти падат на колони огромни редици от люде и ангели, които знаят на каква верига начало си ти. Невинността ти и твоята непосредственост отвориха обятията на Същността широко за тебе - и ти сега си приета навсякъде. Твоята вяра е безгранична, твоето сми­рение – неизречимо с думи; твоята чистота – прове­рена. Ти си амранта в короната на Елма – първият звезден бисер на Ония, Които Разпознават. Наис­тина, няма сила, която да те повлече обратно към света на искащите и на незрящите, освен за да бъ­деш на такива помощник и ангел-хранител.
Ноинна-1 в България усещаше с всичките си клетки, че е родена за Сцената на Космоса – беше театрал от първа величина и може би вътрешно знаеше, че паралелната й личност някъде в света се занимава именно с това. Тук Нийв Кямбъл е от двете страни на галактика NGC3628 от Лъва. Не й казвайте нищо за първата й личност в България, но я накарайте я да произнесе думата "Ноùнна". Ще видите какво ще стане!
           
Твоето име на небето е Ноинна. Накарай едно дете на две години да изрече името ти пред езерна гледка на изгрев - и ти ще чуваш шепот в сърцето си. "Ноинна" означава "любов", но любов без прегради, любов като преданост, любов като неизразима нас­лада - отдаване в ръцете на Абсолютния!
 Ноинна е онази небесна материя, от която Абсолютният тъче милост и хрисимост. Ноинна предава урок по смирение на всички божества и ангели, на всички чо­веци, които са още по пътя. Растежът на корена “клао” у всички същества зависи само от твоята монада, тъй като от всяка монада зависи едно един­ствено нещо за съществуването и съвършенството на всички монади. На божествен език, корен “клао” оз­начава "прорастване на съвършено нов флуидичен канал в атмическото тяло на съществата, и то в неговия женски полюс – полюса на Везните". Преда­ността на “клао” е неизразима! “Клао” е способен да пожертва напълно не само своя живот и душата си, не само монадата си в името на Любовта, но и оси­ява Битието с най-невъзможната жертва – по-жерт­ването на любимите. Именно тук се крие прескокът от атмичното поле към Божественото. На атмичния дух от йерархията на Прелестните Дъги на Бити­ето или Прекрасните Космични Жени е напълно не­възможно да се откаже от обекта на своята любов, но на даден етап Бог иска и това от нас, дори и този обект  да бъде равнобожествен.
 В корена “клао” става нещо неописуемо: способ­ността да се откажем от обекта, ако Бог поиска от нас да обикнем още по-достоен или даже някой по-недостоен обект. Нечовешкото усилие на духа да се откаже от обекта въобще, за да бъде на разположение на Бога - да го изпрати там, където е нужен. При устието на “клао”, речните бре­гове се свършват и стеснената струя на Любовта към обекта се влива в безграничното море на алохи­мите. Там секва всяко страстно или нежно желание едно същество, обикнато от нас, да ни разбере, за да бъде с нас и да бъде "спасено". Там Ноинна няма вече безпокойство, нито ни най-малко желание, свързано с някой по-близък на душата й. Там се приключва зави­наги с жестокостта на личното чувство, което не се трогва от нещастието на неближния.
Неближни няма! Всички са създадени от Бога и всички имат нужда от нашата грижа! Нямам предвид, разбира се, изкуствените същества, създадени от Ремонтното Битие, което наричате "пъкъл". Да се пожертваш за човек или ангел, създадени от ада, оз­начава наистина да опропастиш душата си и да се отвърнеш задълго от Бога. Затова, опитвайте ду­шите на вкус, както съм ви заповядал отдавна. Оня, който не е ни студен, ни топъл - изплюйте го. Оня, който е ту с вас, ту е отсъстващ или колеблив, той не е достоен за спътник в пътя ви. (Тук обаче трябва да се прави ясна разлика между тия плебейски астрални отсъствия и отсъствията по волята на Бога, по системата на Тройния Ритъм – б.п.)
 “Ан” – ето онова течение, което отнася в не­бето на ангелите! Ако някой е ангел с искра Божия, той не може да се съпротиви на отлива на “ан” или на неговия прилив и не може да не бъде отнесен. Онзи, който е твърда скалá и стои неотнасян от такива божествени трепети, няма да ви последва, понеже корените му са дълбоко в земята.
Тук милата Нийв  играе билярд, но може би не знае, че като Ноинна 1 на Балканите тя владееше перфекгно и космическия, и душевния билярд – знаеше къде и как да удари, за да влезе нещо точно в целта. За някои топки тия удари са болезнени, но влизането им в рая е обезпечено. За това свидетелствува още веднъж галактиката Messier-95 от божественото съзвездие Лъв.

                А звездата, на която отвори очи монадата вечна Ноинна, е нещо наистина необикновено. Тя се намира в съзвездието Лъв и не е видима с просто око от Земята. Ако обхождаш с поглед пространството между звездите на Лъва, от началото на неговото появяване до неговия залез, в присъствието на някой, който обича душата ти, непременно ще се свържеш със своята Родина. "Нан" – тъй се нарича звездата ти. Там бликват в пространството Дъгите на Пре­лестта – възлюбените Божии, т.е. ангелите от женска полярност на атмическото поле. На тях им е невъзможно да не обожават. На тях им е невъзможно да не служат. На тях им е невъзможно да не обласка­ват с най-нежни имена и предани ласки ония, от ко­ито се възхищават без граници.
  Всеки, който все още обича и не може да забрави Ноинна,
без нито миг колебание ще я сбърка с Нийв от Канада!

Преминала в Слънчевата система през коридо­рите на Сатурн, твоята монада прие на плещите си плащ от недоверие и скептицизъм, свещена наметка от скръб, одежда от очакване без никакъв отклик. За Космическите Любими това е непоносимо. Затова скръбта на тая Земя, под крилото на Сатурна, няма да те напусне, освен когато се отдаваш на Господа. Да се отдаваш на Господа, значи да се отдаваш на волята Му. Да изпълняваш волята Божия, значи да си стрела върху корда, която не се интересува накъде ще я изпрати стрелецът. Да си божество, а не човек или ангел, означава да не изпиташ ни най-малко огорчение, когато те отнемат от едно, за да те по­верят на друго. На това, именно, разчита Христос, създавайки, ведно с Отца Си, твоята монада - поне една Ева в историята на Битието да прозре на практика пътя от Атма към Абсолютния, отказ­вайки се от своите предпочитания. Досега няма та­къв случай в историята на вашата планета, освен за няколко кратки периода. Затова, именно, съм казвал в беседите Си, че голяма награда очаква на Небето оная двойка, която ще разреши правилно въпроса за Любовта. Наградата все още не е взета от никого.
          Онзи, който тръгне след Мене, ще наследи Царс­твото Божие! На всички, които са стигнали тази степен на развитие, казвам и сега: тръгването след фара на божествената Мъдрост гарантира ко­рабът ви никога да не потъне. Затова не се колебай и ти, Ноинна, но твърдо продължи по пътя, който си поела, защото "Ноинна" означава още "Нов Окултен Импулс на Необвързаната Абсолютност".
Майка си и ще бъдеш винаги, но заедно с конк­ретното майчинство, ти си призвана да бъдеш и майка на новородени души за Бога, крило за духовете, тръгнали много по-рано от тебе, и божествен бал­сам за сърцата, на които пътят е стръмен и тъжен. Прецени само и избирай: или постоянни схватки с ония, които не те разбират - или ясно отдаване на сърцето в ръцете на Господа.
 “Сине Мой, дай Ми сърцето си!” Някои питате: “Не значи ли това, че важи само за братята, за мъ­жете, за синовете на Бога тази молба?” Аз казвам: Не! На същото основание важи и молбата: “Дъще Моя, дай Ми сърцето си!” Само че тогава не го изка­зах, както и сега го изказвам изключително рядко, понеже дъщерите на Бога се броят на пръсти на ва­шата планета. Съществото, облечено в тяло на жена, обикновено не може да разбере Любовта без обект, не може да живее без посветеност на ония, към които изпитва привързаност. И това е нор­мално, напълно естествено. Това би било най-доброто, ако обектът върви също към Бога, напълно отдаден на Него, напълно предан и чист. Пред очите на Космоса, всички останали обвързаности на по­мощниците на Бога преминават през канари от мъка и пропасти от страдания.
Христос люби всички, но има и особени предпо­читания. С това искам да кажа, че особените пред­почитания не са нещо обикновено, а влизат в най-върховната същност на Бога, на Битието и на всяка човешка душа. Но особени предпочитания, продикту­вани от незрелия вкус, неизбежно отплесват сър­цето по кални пътища, от които излизане обикно­вено няма. Носещите товара на другите, наистина, често се отбиват от Магистралата и нагазват в човешката кал, за да помогнат на някой затлачен да се върне в Небесното Царство.
 Но опитът не озна­чава оставане. Останеш ли в калта, ти си също по­губена. Погубена задълго, понеже настана часът и сега е, когато едни ще продължат нагоре - ще ги вземем на нашите кораби или ще ги пренесем нап­раво в Новия свят. Новото човечество набъбва, Сестри и Братя има навсякъде! Вие един ден - и скоро е – ще бъдете извикани от горе; и тогава, ако сте се обвързали с някой в човешката кал – мислете му! Най-лошото е, че калта е лепкава, че ръцете на грешниците са лепкави – те не пускат тъй лесно онези, които им доставят наслада и слугуват на техните прищевки и заповеди.
          Слуги и служители – да; но кому, питам Аз от Не­бето? Пред лицето Ми стоят и плачат, ридаят, не един или двама воини на доброто, поразени край пътя - кръвта им изтича. Взорът им бледнее, уст­ните им шепнат за милост молитва. Кой ще се пог­рижи за Моите? Този, който е обвързан със стария свят и старите хора, мислещи само за себе си - или онзи, комуто е дадено да прозре син Божий ли храни в сърцето си - или същество от по-изостаналите?
 Радвам се, че сега си на пътя, Ноинна. Радвам се, че покълна в теб коренът ”клао”, но те питам: с кого ще продължиш напред и нагоре? С оня, който се назландисва - или с ония, които са твои побратими? Сърцето ти е невинно, корист в тебе няма никаква. Ти си мантра в сърцето на Бога и видение в душите на ангелите! Съвземи се, повдигни се, направи реши­телната крачка и премини вътрешната пречка, ко­ято те спира да бъдеш напълно божествена. Приеми поръката да опиташ на практика що е божествена обич, път с побратими и живот за Цялото. Тогава няма да минат и пет месеца от сега нататък – и Аз виждам ручеи от щастие и реки от блаженство, сли­защи над дома и душата ти!
          Новият дом, в който те посещавам отскоро, трябва да бъде отворен за всички. Аз ще го наплодя с плодове изобилно, радост ще накичи клоните на сър­цето ти, свежест ще лъха през осияната младост на твоето тяло! Ти няма да остарееш, помни Ми думата! Ти ще ставаш все по-прекрасна и хубава, ако разбираш що е съсъд Божий и що е вместилище, що е Смúрна, Ладан и Божествено Миро; и ако пома­жеш нозете на Вечните с благословената святост на твоето чувство.
Трябва ти свобода, нов приятелски кръг, ново жилище, ново направление. Пет месеца от сега на­татък! Това е време да се определиш окончателно. Тази година е година на много контакти за тебе, на много връзки и разговори, на премествания, пътува­ния и сладки подтици на възторга. От всичко това ти трябва да избистриш правата линия, правото направление, съвършената, чиста посока, от които зависи животът ти. Успееш ли да намериш ония, с които си свързана през вековете - сега и през дру­гата година; положиш ли началото на новото братско обиталище, то от другата година не очак­вай големи нещастия. Но останеш ли с предишните привързаности - видими, реални или невидими, - то­гава от по-догодина те очакват премеждия, от ко­ито настръхват косите. И те ще са ценни, и те ще работят над тебе, но може да се прескочат.
          - Може ли да ми се даде помощ да открия ония, с които съм свързана през вековете?

            - Това става, помощ винаги може да се даде - да се насочат усилията ти натам, където силата ти на божествена сестра или майка ще има най-богати плодове. Но на този етап Аз не искам да те насочвам конкретно, понеже откриването на близките души е съкровен процес, който трябва да стане отвътре. Отдавна съм казал: ако сред звездите луната изгрее, няма ли да я познаеш? Ако Слънцето блесне при изг­рев, няма ли да затъмни луната? Така че, не питай коя душа ти е сродна...
Там, откъдето не можеш да си отидеш, е "солта на Земята" за тебе! Тези, с които не можеш да се разделиш, въпреки чувството за дълг към близки и всякакви други симпатии – те са душите от Бога за тебе! Щом прагът остане зад гърба ти и тръгнеш навънка, това несъмнено не е сродната ти душа. Сродната душа е нещо необятно. Тя е оня маг­нит, от който няма отделяне. Тя е оня магичен цен­тър, към който се устремява сърцето ни, напълно неспособно да съобразява. Тя е най-първият трамп­лин на душата ни към Бога, от който скокът към Не­бето е само един сантиметър. Ако сме способни да се разделим с някого и да очакваме развитие на връз­ката в бъдеще, то нещата нямат божествен харак­тер. Божественото се реализира начаса – мигно­вено, в момента! Това запомнете завинаги!
Спомените от миналото, надежди от минали връзки - дали щели да се разцъфнат отново, - произ­хождат от света на обикновените хора. Надежди за бъдещи срещи и бъдещо развитие на щастливи съ­бития произхождат от света на ангелите. Но сли­ване и взрив в настоящето, в мига и момента, озна­чава пряко присъствие на Бога, на Мировата Душа и на всички времена и пространства. Такъв миг – нас­тоящият - съдържа цялото минало, цялото бъдеще, и от него няма излизане. Затова съм ви казвал в бе­седите, че един миг, преживян в любовта е по-ценен от всички човешки постижения през всички вечности. Премеждията, прочее, през които преминавате вие, незрящите хора и ангели, се дължат само на това, че пропускате настоящето щастие заради спомена за минало щастие или надежди за щастие бъдещо.
ИН, ОН, ОИН!
Благословена между жените!

Още за Д., във връзка с това осияние:

            Ноинна-1 наистина не остаря – Бог си я взе сравнително млада. Не е наша работа да съдим успяла ли е или не е успяла в този живот да открие "правата линия". В осиянието й Бог казва:

             "От всичко това ти трябва да избистриш правата линия, правото направление, съвършената, чиста посока, от които зависи животът ти".

            Ако животът й на земята е зависел от това, а тя не е успяла, то не е непременно от липса на добро сърце или на мъдрост и съвършенство. Тя много често казваше: "Аз в живота си без умора играя най-различни роли. Който може да ме разбере – да ме разбере...". Отрицателната роля често е безценен дар и безкрайно важен ключ за осъзнаване на човечеството. Ноинна-Първа бе не само един голям артист-педагог в живота, но и познаваше лично най-големите театрали в България, дружеше с тях, оказа им своето изключително благотворно въздействие. Тя написа прекрасни стихове, тя внуши и идеята за невероятната детска пиеска "Молитва за мир", която не е само за деца. За нея театралите казаха, че е на такова ниво, че може да бъде поставена на ниво само в Америка. Не се знае дали някога тя ще стигне до втората личност на Ноинна на запад и дали в този век голямата канадска актриса ще узнае, че е живяла паралелно и в България, но за постиженията й като Нийв Кямбъл може да се каже, че е участвала в над 100 филма и в момента не престава да прави още.

            Такива работи с папалелните животи на една и съща душа... Понякога те не са само в различни времена и измерения, но биват и едновременно на Земята.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.