Книга 1
 

31.XII.122(1986) г.

София – Изгрев

 

 

НЕОБЯТНОТО ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

 И създаде Бог 'първо Лилит - съвършено безгрешното Негово 'първо въплъщение. И 'обикна Лилит всичко и всички, понеже Тя бе 'сам Бог в 'най-чистата Си и кристална форма на небето и на земята.*

 

Вие четете предисловие към поредица от томове с общо заглавие "НЕОБЯТНОТО ГОВОРИ". Eдин от първите запазени материали от осиянията, които ще бъдат включени в тях, е "Евангелие от Мария Магдалина". Той се появява в България през 111(1975) г., за която е казано от Учителя Беинсá Дунó или Петър Конс­тантинов Дънов (-1864-1944-) още преди 1944 г.: "През 1975 година ще има една голяма акция на Бялото Братство". Някои считат, че освен конгресите на езотерично рав­нище през тази година на Слънцето, на Рила, в Кавказ и в Хималаите, прог­нозата се е осъществила и като срещата на "големите" в Хелзинки. Пак Учителят Беинсá Дунó преди 1944 г. пророкува и за 120(1984): "През 1984 година вие ще видите Новото!".

* Това са пробогомилски думи, дадени от Елма през август 148 (2012) година. В оригинала на Талмуда се говори за безгрешната Лилит – първата жена на Адам. В традицията на Черната ложа и в булевардната астрология тя е дяволица, но в акашовите записи се вижда, че е божествена, съвършена и безгрешна. Лилит обича всичко и всички - тя не е минала през грехопадението. Любовта ù не дири своето си и никога не отпада, затова Лилит и дъщерите ù са вечно млади и прекрасни, безсмъртни. Това го е разбрал и големият френски писател-посветен Анатол Франс (1844-1924) и е написал по този повод знаменития си разказ "Дъщерята на Лилит"(1889). Поради волното си мислене той е бил отлъчен от църквата, както се случва и с много други мислители и бунтари срещу лъжата и мракобесието. Не прави изключение и Лев Толстой, написал най-съвършения разказ в литературните интерпретации на Христóвото Учение ("От какво живеят хората",1881). Много от нестандартните идеи в Европа са повлияни от орфизма, богомилството и адамитството ни, поради което дълго време са пламтели клади и не са почивали инструментите на инквизицията. Патриархалните религии на Сатаната не могат да простят на едно учение, което твърди, че Бог е създал първо Жената и сам се е въплътил в Нея. Човечеството трябва да ни благодари за Ренесанса, Просвещението и Романтизма, за оригиналното Слово Божие, което е слизало на Балканите най-малко 3 пъти.

      Преди 120(1984) година почти няма материали от същия Из­точник, но от началото на тази година те бликват като буен извор - и до края на 125(1989) г. общият им брой е над 400; а сега, в края на 148(2012) г., те са над 1280. Това са осияния, лекции, послания и отговори на въпроси, задавани от отделни лич­ности и диктувани по вътрешен път на последовател на Учителя Беинсá Дунó. Диктуващият ги нарича "осияния", "еди­нения", "холизàции". Холизирането се отличава от медиу­мизма по това, че не е необходимо време за извикването на дух. Информацията потича мигновено - още с мисловното или словесно поискване - и може да тече по 24 часа в денонощи­ето, независимо от състоянието на холизàтора. В Шеста звездна приказка за звез­дата Ахернáр, алфа от Еридан, Източникът се самоназовава "ÉЛМА". В световните религии мно­гократно се среща началото на името Éлма (Ел) в раз­лични варианти, като име на Бога. Същата етимология и се­мантика има и "Аллах". Известно е огромното значение на това име (Елаа) и в юдаизма, в исляма и в други религии.

 В началото на ХХ век двама англичани издават книги, диктувани от много висш дух (според тях - най-висшия), който се бил назовал "Éла". А второто послание на Учителя Беинсá Дунó в България от края на 19-ти век е подписано с името "Хио Ели Мели Месаил". През февруари 119(1983) г., в осиянието за първото от Седемте рилски езера, накрая има подпис "Éло", преди още Éлма да даде Своето пълно име в осиянието за звездата Ахернáр. В Библията и мистицизма е известна най-високата, равнобожествена йерархия на елохùмите, а Учителят Беинсá Дунó казва за Себе Си в края на Своето "Възвание към народа Ми" от 1898 г.: "Аз съм елохùм, ангел на Завèта Господен". По-нататък в единенията Éлма се идентифицира с Духа на Христá и постоянно говори от Не­гово име. Това се проследява и в много лекции и беседи на Учителя Беинсá Дунó в България до края на 1944 година.
 

Възниква въпросът, какво ще кажат ортодоксалните християни, наплашени от предупреждението в Еван­гелието, че в последните времена "...мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: "Аз съм Христос", и ще прелъстят мно­зина; и тогава, ако някой ви каже: "Ето, тук е Христос", или "там е", не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъ­жепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да пре­лъс­тят, ако е възможно, и избраните" (Евангелие от Матей – глава 24, стихове 5, 23 и 24).

Éлма отговаря по два начина, с други стихове от Све­тото Писание: "Аз съм добрият Пастир", "...Имам и други овце, които не са от тая кошара, и 'тях*  трябва да приведа - и ще чуят гласа Ми и ще бъде едно стадо и един Пастир" (Еванге­лие от Йоан, глава 10, стихове 11 и 16). Както и с ду­мите, че е въпрос кои точно са лъже-пророците и кои вече 20 века пропо­вядват от името на Христá и са по­губили мили­они тела и души. От друга страна, Учителят Бе­инсá Дунó казва нееднократно: "Аз мога да продължавам жи­вота Си на Земята вечно, стига да има верни и достойни ученици"; "До края на века, на всички ви ще се дадат най-разнообразни сили и дарби, а на верните и готовите ще се даде повече."

_________
* Апострофът пред тази дума, както и пред всички останали в тази книга, е знак за емфазис на думата, т.е. падане на интаноционното ударение върху нея в изречението, което определя и логическото. Виж подробности на стр.156 - б.п.

 

 
От някои следващи материали става ясно, че в случая с холизациите не става дума за идването на Мировия Учител с Неговото "празнично тяло" на Земята. Това се очаква да стане в Кавказ след 2030-та година, според казаното от са­мия Учител Беинса Дуно. Но в останалите промеждутъци от време Той използва много по-скромни, безкрайно много по-ниски от Него Свои проводници, които могат да предават Словото Му точно.
 
През 1972 г. за пръв път Диктуващият отвътре казва на единатора че е напълно свободен и го насочва към беззаветно служене на Словото. Тогава именно започват първите холи­зации. Удивително бързо се изписват няколко тетрадки, ко­ито, за съжаление, са напълно невъзстановими, понеже са били унищожени от холизатора. Причината за това е един силен натиск от страна на най-мощни адепти на класичес­кото Учение в България, които внушават на холизатора, че е станал жертва на някакъв съмнителен медиумизъм.
Най-значителните материали от 1972 г. до 1984 г., ко­ито са разпръснати и не се пазят копия от тях, са следните:
 "Евангелие от Мария Магдалина" идва през 1975 г. То е изгубено в България - затова във варианта, включен тук, от първоначалното диктуване е останала само втора глава. Це­лият оригинал на Евангелието се намира в Москва и там се разпространява на руски език. Ето фрагмент от историята му там: руският му превод е издаден под заглавие “Эвангелие от Магдалины”, отпечатан в Минск, на стр. 9-19 в сборника “Обращение Иерархии к 2000-летию от Рождества Христова” през 1998 г. от издателство “АстроЭзотерическая Школа”, Одесса. Съставител на сборника е Виталий Андреевич Поля­ков. Там не е съобщено, че този текст е съвременен, а не древен или средновековен и че е превод от български език – издателят може да не знае, защото руският превод на Еван­гелие от Мария Магдалина бе направен още след 1975 година и се разпространяваше апокрифно из цяла Русия.
 
 
Също и в Англия и САЩ има екземпляри от този материал, който е включен в един окултен роман със заглавие "Про­фесии за резиденти" (става дума за космически резиденти). Поради изчезването на оригинала на "Евангелие от Мария Магдалина", първа и трета глава са продиктувани от Елма отново през 1986 година, по молба на холизатора. Те обаче са съвсем различни от съответните глави на първия текст. Ко­гато се появи руското издание, ние го включихме към другия вариант в нашите издания, за да има сравнение. Не е уместен вторичен превод от руски на български.
Отделни холизàции са поместени в любителското изда­ние на един албум със снимки и текстове, озаглавен "Мигове с Учителя". Там е включено осияние за пáневрúтмията и има още няколко холизàции, за които няма запазен спомен, а албумът също е взет от властта.  Друго единение, продиктувано през 113(1977) г. по молба на приятелка, живееща в САЩ, е "За лечебните свойства на скъ­поценните камъни". Оригиналният ръкописен екземпляр е взет от властта на границата, а копието е изпратено в Ню Йорк на същата специалистка в тази област. Малко след попадането на този материал там, в Америка се надига нова вълна от лечение със стрити на прах скъпоценни ка­мъни, но не се знае дали осиянието е въздействало за това. Éлма строго забранява изкарването на скъпоценни камъни от земята - лекуването с тях трябва да се извършва само при екскурзии по местата, където те се срещат. Освен това, самият човек съдържа в мю­óнното си тяло етерните модели на всички видове скъпоценни камъни, които могат да се пробуж­дат с определени формули, упражнения, добродетели и пр. Същото важи и за билките, и за всички други неща, които хо­рата унищожават и преработват. Всъщност, всички неща в природата, по-нисши от човека, се съдържат "първо в него, а 'после са проектирани навън.


По същото време се дават и указания за устройството на уникален вид телескоп, които в момента също са в САЩ. Това е, според спомените на холизатора, азбестова сфера с диаметър 30 см., покрита с пемза. Вътре трябва да има тръ­бичка от кварцово стъкло с диаметър 1 см. и дълга 15 см., а в тръбичката - спирала от месингов проводник, която трябва да се разтяга и свива със специален механизъм. Това описание бе дадено на един приятел от гр. Варна, който се зае да кон­струира устройството и след време заяви: "Това нещо за­почва да работи!" После вече нямаме сведения как е бил изпол­зуван този уред и има ли по-нататъшни резултати – чове­кът емигрира в САЩ. Елма бе казал, че ако направим телес­копа според описанието и се уверим, че то почва да действа, ще даде и втората му част, чрез която ще може да се проек­ти­рат обемни изображения във въздуха от всеки обект във Все­лената, до най-дребни детайли.

Още един случай от този период. Елма диктува бързо писмо до петричката ясновидка Ванга - да престане веднага да гледа на хората в тъй широки мащаби и да замине другаде, където да приема само тези, за които получи вътрешно раз­решение. В противен случай я очаквали много големи непри­ятности. Първият изпратен човек не успява да й предаде писмото. Тогава, с принципно същото съдържание, се диктува второ писмо, което отново не достига до нея. Скоро след това е извършено брутално посегателство на властта върху Ванга, което разстройва здравето й. Тези мрачни събития пораждат един сериозен духовен прелом у Петричката врачка.

На най-близък човек тя разказва: "Яви ми се Учителят...” (има предвид именно Петър Дънов), който й дава точни инструк­ции как трябва да се постъпи за спасяването на мястото с елипсата и пентаграмите на Изгрева от опасността да бъде дадено от държавата на чужди посолства. И акцията - благо­дарение на тази бърза намеса и на послушанието й - успява. По това време някои са наблюдавали Ванга как три часа се е молила на гроба на Петър Дънов. Тя фактически получава ново посвещение, което се придобива само в случай, че можеш да разпознаеш последното въплъщение на Мировия Учител на Земята. По този начин и тя се записва в "белия списък", по­добно на някои неизвестни и неколцина известни люде по света, които са могли в този век да получат Второто Пос­вещение (според науката пентаграмика). Днес видни българи като Нешка Робева открито разказват по телевизията за мнението на Ванга за Учителя. Защото има и други като Ванга. Това са хора като Николай Райнов в България, който също разпознава кой е Учителят в края на живота си; акаде­мик Димитър Михалчев, който дълго време преди това е бил Негов идеен противник; папа Йоан ХХIII - Ронкали, който е бил в България и e посещавал лекциите и беседите на Петър Дъ­нов, като получава високо посвещение от Бялото Братство, а след това става глава на римо-католическата църква във Ватикана и го наричат "Червения Папа" - прави революция в католицизма. И до ден днешен има мисии на негово име не на едно място у нас; Алберт Айнщайн - френското радио излъчва негово изказване за Учителя; един тибетски далай-лама; Они­сабуро Дагучи - известен духовен учител на Япония; видният френски религиолог Рене Генон, който нарича Учителя "най-големия магнит, слязъл от Божествения свят"; индусите Кришнамурти, Свами Шивананда и др. Говори се и за симпати­ите към Учителя на световноизвестни личности днес като Пако Рабан и Бил Гейтс.

От Новото Слово има и едно послание във вид на писмо, изпратено през 113(1977)г. на Р.П. в Москва. То е на чужд език, макар и с български букви,от което холизàторът не разбира нито дума. Чак много години след това, при лична среща в Москва, тя разказва: "Писмото го носихме на много места, докато попаднахме на египтолог.Той го разчете и каза, че това е ясен текст на едно древноегипетско наречие - и ми го преведе". През 120(1984) г. същата приятелка - пианистката Р.П. от Москва - каза каква е била финалната му фраза: "Аз съм твоят Учител и ти си дясната Ми ръка в Русия". По-късно тя изпрати пълния текст, който е поместен в тази книга.

В Русия има и осияние от Елма и за кедъра.

Холизàцията има милиарди методи, въпреки че има и хо­лизàция без външен метод. Учителят в случая обаче държи на начините, при които има физическо действие и инструмент, защото чрез тях "...слизат същества от сýпервселената, т.е. духовния свят, и възлизат същества от ỳлтравселе­ната, т.е. микросвета или Божествения свят". По този въп­рос има специални осияния. Именно така са получени почти всички единения, които са приети само от един холизàтор, част от които са включени в първия полу­том от 120(1984) г. на пишеща машина.

Още след 1972 г. този метод се предава на петима чо­века и двама от тях получават контакт с Елма. При първия потича поток от послания и "Небесни Документи" и той пре­нася силата на този Контакт в Ирландия, където пише книги и създава общество. Вторият тръгва, инструктиран от Все­мирното Присъствие, по различни познати и непознати хора, за да им се помага от Елма в решаването на техни проблеми. Така един ден спасява от смърт съвършено непознат човек в една болница – Учителят праща тази приятелка точно в стаята му. Ето още едно свидетелство за естеството на “феномена”, който се проявява едновременно в двама едина­тори: човекът с “Небесните Документи” твърди, че в него ра­боти сам Учителят Зороастър – а това е пак Той, Вечният. Диктува му се книга за Новия Йерусалим точно по същото време, когато се диктува книга със същото заглавие и на съ­щата тема в България, без холизаторите да са били във връзка! Формата е различна, но темата – една и съща.
 
 
При всеки холизатор е различен методът и стилът, ко­ето е още една от много важните, съществени особености на единението. Въпреки че говори Мировият Дух, все пак мо­надата, полиадата и холиадата на човека (термини, който Той дава и разяснява) имат индивидуални особености, през които се пречупва небесната информация. Това пречупване е неповторимо и прекрасно, но истинността е гарантирана.
Особени феномени на холизациите са вътрешната връзка на холизаторите и вярващите в Елма; едновремен­ното бликване в сърцата им на един и същ импулс, на една и съща информация; събирането им на едно и също място без предварителни уговорки; силата на Словото да се превръща мигновено в действие пред очите на всички, а също и ускоря­ването на кармата и дхармата на всеки, който се докосне до новите осияния; осъществяването на прогнозите с точност до ден и час; и - най-важното - цялостното възраждане на чо­вешката личност и на здравето, на младостта, на духа, ко­гато съветите се изпълняват дословно.
 

От океана на Словото Божие, Което извира и се лее не­престанно, тук предлагаме на вниманието на читателя бегъл поглед на част от холизàциите: 

"Звездни приказки" - това е работното им заглавие, да­дено от холизàтора. Те влизат в поредица от единения под общото название "РОМОН ОТ БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА". В тези осияния се говори за звездите Вега, Сириус, Мицàр, Ри­гéл, Зòсма, Ахернáр, Алдебарàн, Рèгулус, Албирéо, Нокóн, Ал­таúр, Óнтла, Тáу от Касиопея, Алгóл, Проциòн, Ом, Юмна, Бèтелгèйзе, Полáрис, Елмаùл. Дава се истинското име на 19 звезди според един или друг код, говори се за живота там, за предназначението на всяка от тях в Битието, за условията, при които Посветените могат да ги посещават - и пр. Вече не един и двама изпитващи холизàциите потвърждават силата на тези кодове и методи за контакт. Най-ярко доказателство за това е периодичната връзка със Сириус на много хора всяка година по методите на Éлма. В холизàциите и особено в Жи­воструйните Лични Осияния до отделни хора Éлма говори и за други звезди и космически обекти, но числото на първите 19 съвпада със съвета на Учителя до 1944 г. да работим с 19 звезди на небето. Това не е било известно на единатора в мо­мента, когато приема "Звездни приказки".  

  •  

- Живоструйно лично осияние с начално изречение "Опра­вих пътищата ти..." – Откакто сме във връзка, виждаме, че Éлма постоянно помага за решаване на конкретните проб­леми на много приятели и непознати не само на думи;

  • Осияние за оценяване на единението, за мисията на България и появата на минералното тяло на човека. Тук се казва, че единението не е "пазар" – нужно е благоговение. Преди светиите са се подвизавали цял живот, за да чуят една дума от Бога, а ние сега "плуваме" в единение и нямаме све­щен трепет. За пръв път тук Учителят разкрива, че мине­ралното тяло на човека сега е напреднало най-много на Бал­каните. Скоро се очаква мутация на биологическите ни тела в кристални; 
- Друга тема от поредицата “Ромон от Божествената Наука” са "Приказки за цветята": Еделвайс, Здравец, Тинтява, Мак, Маргарита, Лайка и Слънчоглед, Роза, Магарешки трън, Теменуга, Босилек, Лотос, Кокиче, Зюмбюл, Минзухар, Анемо­ния, Шипков цвят, Петуния, Невен, Люляк, Карамфил, Магно­лия, Мащерка, Незабравка, Нарцис, Исусово око, Ирис (Перу­ника), Лале. И при тях Елма дава най-различни думи и формули за връзка с елфите и ангелите на всяко цвете, разкрива ле­чебните и мистичните им качества, казва как чрез всяко едно от тях може да се катапултираме в различни вселени или да получаваме образи и информация от там. Това е засегнато в един съвременен фантастичен разказ от руския писател Ми­хаил Грешнов (“За какво говорят лалетата?”) – затова при­казката от Елма за лалето е посветена и на него. Отделни приятели имат живи опитности с елфите и ангелите на ня­кои цветя и с феномените, описвани в тези текстове. Инте­ресен случай с "Приказки за цветята": при обиск през 1984 г., от жилището на холизатора биват иззети първите осияния за тях и по този начин материалът е сериозно накърнен. То­гава той моли Елма да продиктува наново единения за изгубе­ните цветя. Така се възстановяват неща, които не биха могли да се запомнят дословно по никой начин, но при дикту­ването се дават и нови сведения, произтичащи от междувре­менно дошлите нови холизации. Елма казва тогава: "За всяка иззета приказка, в бъдеще по десет приказки за цветята ще издиктувам!" – Това още не е изпълнено - не защото няма да потекат, а понеже ние не сме поискали. Разбира се, когато преценява, Елма сам почва да диктува някакво осияние.
 
 
 Следват осиянията:
- "История на Балканското дело на Всемирното Братс­тво";
- Живоструйно лично осияние с начало "Мила Онтиел..." – Господарят на хипервселената се обръща към повечето хора с името на тяхната монада, която представлява първичната Божия искра – раждането на духа ни в Проявеното Битие;
 - Живоструйни осияния за Аза в козерожките народи и Агарта на Балканите и азът в различните езици и народи;
   - Информация за народностни групи в България: шопи, рупчани и македонци;
 
 
   - Отговори на въпроси от 1984 г. за архангел Михаиил и за иглотерапията. Наскоро намерихме в интернет още едно потвърждение за осъществяването на прогнозата на Елма в това осияние, направена 3 години предварително, че всеки момент се очаква избухването на свръхнова звезда – нещо, което, според астрономите по онова време, става веднъж на 300 години. Приложени са и уникални снимки на Свръхнова`87, библиография и история на случая;
 
- Живоструйни осияния за Орфей, за глаголицата. Уникалното в сведенията за Орфей е това, че Той е искал да обе­дини Слънчевия и Лунния Път – борел се е за общ език и жи­вот между фините обитатели на Рила и много по-първичните в Родопите – “Дионисиевото” население. В тази драма Еври­дика – нимфа според легендата и духовен ангел според Елма - не е поискала да му подаде ръка, противейки се на Родопа, ко­ято е богиня;
 - "Тържествена меса за Бременната" – първото живост­руйно осияние в стихове. По указание на Източника, тя бе преведена на руски език в мерена реч и през 1994 г. бе публикувана в Латвия;
 

 
   - "Съвременен български апокриф" – това са лекции, хвър­лящи светлина върху вечните проблеми на Любовта, майчинството, бременността и общуването на мъжа и же­ната в сегашното общество и в бъдещото – за тези, които са дорасли за това. Истинската жена – жената с искра Божия – има божествен вкус и затова зачева видими и невидими деца само от мъже с искра Божия. В девствените светове хората са голи като в рая и не произвеждат никакви вещи и домове. След грехопадението на човечеството са се появили тър­говци, които са си създали идеолози и свещеници, зомбиращи хората да произвеждат и купуват дрехи и вещи и да стават войници, трудещи се и клиенти - потребители на инфернални стоки и учения. Адът учи човека да става продавач и купувач. В свободните светове из всемира човечествата не робуват на адския модел мъжът и жената да живеят на несменяеми двойки, търпейки несъвършен партньор. Живеят в ритъма на периодичното присъствие и отсъствие на любимите. Истин­ското здраве и щастие се поддържат чрез постоянно самоу­съвършенстване и взаимоусъвършенстване, за да бъдем дос­тойни за любимите, които ни изпраща Бог и при които ни праща. Моралът в целия Космос не е като този на Земята: там всяка нощ се преспива по жребий с различен кандидат за родител, като гаранцията за ненасилие и неизнудване е абсо­лютна. Истинският мъж е нежен, деликатен, благоговеещ и обожаващ всяко женско същество и никога не преминава гра­ницата, която му е определена от тази, която го е поканила. В райската вселена не мъжът, а жената е тази, която избира баща за децата си, първа дава знак за любовта си, приласкава го и става инициаторка на приближаването. Страхове, съоб­ражения, корист, комплекси и кокетство там не съществу­ват. Ако искат да се роди дете с монада и да стане гений, светия или ученик, по време на бременността бащата от­съства – скита се по земните и небесните райове, за да изп­раща на майката и детето в утробата асуин – есенцията на Абсолютната Красота. В това време бременната и кърме­щата, която кърми детето си 3 години, живее в земен рай, има безплатно плодове от всички видове в градината си и общува с най-прекрасните хора. Те й поднасят своите най-възвишени творения и я обгръщат с грижи, нежност и обич, а благодарение на Нея – Бременната, Кърмещата, Богинята на света, решила да не страда от отсъствията на любимия, – наоколо бликват извори и плодовете стават още по изобилни и вкусни. Фактически, из цялата вселена именно Тя храни света! Естествено, Любимият идва от време на време и пре­живяванията им всеки път са все по-силни и нежни, но никой не знае кой точно е той, даже и детето му; За сегашните хора това може да звучи неприемливо, но за същото говори в беседите си и Учителят Беинса Дуно.
 
    - Отговор на въпрос за растението клюква;
   - Живоструйни лични осияния до То Къ Ну (име от ки­тайско прераждане на човека, за когото се отнасят тези пос­лания);
   - Живоструйно осияние за праната и салмата (според Елма, праната е човешка енергия, а салмата – природна);
  - Живоструйни "Осияния за Красотата" (започнати на 4-5.IX.120(1984) г.). Там узнаваме, че Красотата носи мир и радост, а Правдата – мяра и топлина. Досега знаем, че есенцията на красотата в Битието се нарича "асуúн" и в нашата галактика се продуцира от звездата Сириус и от всички влюбени, музиканти, художници и поети във вселената. А тук идват съвършено нови и уникални сведения от областта на божествената психофизика: че частиците идват от тотвселената, а вълните - от ясновселената. Яснинàта, виделинáта и светлината са три единства от вълни и частици. Ясновселената и тотвселената създават яснинàта, чиято основна частица е яснòнът, а вълните ù са "миро-радостни". Ултравселената (божествената вселена) и сýпервселената (духовната вселена) създават виделинáта; нейната частица е видеóнът, а вълните ù са "идео-представни". Пáнвселената (етерната вселена) и вселената раждат светлината, с частица фотонът и електромагнитните вълни.
 

 
Красотата се изявява чрез моретата от яснинà, виделинá и светлина. Също  една чисто нова за нас божествена анатомо-физиология: че Истината се проявява в сýперфúзата, Мъдростта - в ỳлтрафùзата, Любовта – в хипофизата, а Обичта – в хùперфùзата. Правдата, Доброто, Красотата и Съвършенството образуват още 4 "фùзи" - живи центрове на космична енергия. Яснофúзата и тóтфúзата не действат самостоятелно, а дават модели и импулси на хùперфùзата. И пак за частици, макар и да им дава условни наименования: носителят на Красотата, като специфична енергия и набор от форми, движения, звуци, багри и пр., е елементарната частица "естóн", която произхожда от тотвселената и е вълнà от ясновселената. Тя може да се нарече и "импулсóн". Това е онзи вътрешен импулс, който кара Битието да създава нови форми, наречени "художествени образи". В божествения свят те имат други имена, обаче Éлма ги дава в земни термини, понятни за нас. Това живоструйно осияние от Éлма е наистина смайващо, понеже водопадът от мъдрости превключва на все нови и нови теми, съчетаващи познатото със съвършено непознатото. Ние знаем отчасти само що е пáневрúтмия и я изпълняваме в гората и в планината, а тук Той ни говори и за хòлеврùтмия, ỳневрùтмия, сýпереврúтмия, ỳлтраеврùтмия, ясноеврúтмия, тóтеврúтмия, хùпереврùтмия, мùкроеврùтмия. Дават се и указания за изработването на Звездата на Éлма и отговори на въпроси за живота на творците на красотата на Земята.

   - Живоструйни осияния за Христос. Това е един от фено­мените на самовключване на Елма. Докато "Звездни при­казки", "Приказки за цветята", "Осияния за Красотата" и пове­чето други единения са дадени от Него по молба на отделни хора, то холизации като "Осияния за Христос" и "Колоните на Новия Йерусалим" идват по личното желание и с неочаква­ната намеса на Елма. Понякога подтикът не е само вътре­шен, а започват да се движат и падат предмети в стаята – или по някакъв друг, очевиден начин, Христос изразява волята Си да говори; В Първото осияние за Христос узнаваме, че Живият Бог на Земята и на Небето, това е Христос – Майката и Бащата на всичко в хùпервселената. Новото, което не знаем, е че Христос навсякъде Го наричат ÉЛМА – от недрата на ỳлтравселената до най-гигантските острови от вселени на сýпервселената. На Земята е слизал най-първо като Полỳкс, дошъл с мисията на маг, оживявящ умственото тяло на народите. Рама, Кришна, Орфей, Заратýстра, Хермес, Княз Бениамин (Боян Мага), Беинсá Дунó  и др. – това са все инкарнации на Христос. За това свидетелства и ученикът Му в България Боян Боев, който е узнал тази тайна лично от Учителя и е записал думите Му. Христос, като господар на хùпервселената или Проявеното Битие, е изхвърлил всички илюзии и засега поддържа Битието чрез служене, саможертва и страдание. Двата Му полюса са Милостта и Абсурдът. В това осияние Той дава още сведения за лицата Божии и съответните вселени. Обаче тук за пръв път узнаваме за най-съвършената и всеобемна вселена.  Онзи, Който е Всичко - това е Съвършеният Дух, Бог. В осиянията Éлма Го нарича "Благият Дух". Той управлява съвършената вселена, която съдържа всички останали в себе си. Нарича я  хòливселена,  на славянски цяловселена. Тя не е само механичен сбор от всички вселени, но постоянно се саморазвива от Новото, което идва в резултат на тяхното съчетание. Такова е естеството на Съвършения Дух, т.е. на Цялото или Бог. Тук за пръв път се дава и БОЖИЯТА МОЛИТВА, която не се произнася с думи. Понеже Бог е Любов, тази велика молитва се изявява като Любов на дело към всяко същество и всяко нещо в хòливселената.

   - Живоструйно осияние за духовния алпинизъм;
   - Живоструйни лични осияния до приятели с космични имена "Прелин" и "Зонилус". Това са все имена, които се дават за пръв път в необятното и неизчерпаемо Слово Божие – имена на различни същества, полета, звезди, планети, места в Битието и пр.;
   - За някои "дезинформации" и неточности при прогно­зите (има си дълбоки причини за това и то зависи от свобод­ната ни воля и от правото на Педагога да изпитва буд­ността на вниманието ни и стабилността на вътрешното ни убеждение);
   - "Подвигът на верните сега" – 16.11.1984 г.;
   - Живоструйно осияние с информации и отговори за Шко­лата, за прогнозите, за детето и за елохимите. Именно тук Елма за пръв път говори за "илухими" и "алохими". Илухи­мите са божества на Мъдростта, които могат да обичат само едно същество или семейство; алохимите – божества на Истината, които обичат всички еднакво, но не могат да оби­чат едного или малка група близки същества; елохимите – такива, които имат и двете способности, без те да са в про­тиворечие в душата им и в живота им. Затова този най-висш вид богове са равни на Бога. Човекът, като последно творе­ние, има в потенциал всички тела на съществата от всички йерархии и класове, включително и елохимно;
 - Живоструйно осияние за отговорността на духовното човечество;
  - Живоструйно осияние за предпазване от силите на злото и методи за борба с тях. Тук Éлма сравнява монадите с тухлите в една сграда, но с тази особеност, че всяка "тухла" има свое собствено движение. Ако проектантите на сградата не знаят това и не са включили в модела на зданието алгоритъма на движението на всяка отделна тухла, то един ден тя ще рухне;
   - Осиянията и Новата Култура; методи за работа с оси­я­нията;
 
 
   - На 24.12.1984 г. започват ’’Осияния за Радостта’’ - една нова, уникална книга от тези, които Вечният сам подема и диктува. Новото е, че Той винаги търси тримата, които да работят за Словото. Дели ги на ’’единатор’’, който получава осиянията; ’’импулсатор’’, който много често задава те­мата, и ’’изпълнител’’ – който създава условия за съхранение и разпространение на Словото. Осиянията за Радостта са извънредно важна свещена книга, която играе ролята на Най-Нов Завет или на истинските Десет Божии Заповеди, които Синът нарича “Десет Божии Молби”, тъй като Бог не може да заповядва. В действителност, Той не е заповядвал и на Синай, а тези съвети са наречени “заповеди” от религиозните то­гава. При това е въпрос, и кои от тях са автентични. “Осия­ния за Радостта” съдържат следните Десет Божии Молби: ЛЮБЕТЕ! РАДВАЙТЕ СЕ! ДАВАЙТЕ! ПЛАМТЕТЕ! УЧЕТЕ! ИСКАЙТЕ! СТРАДАЙТЕ! ПРОЩАВАЙТЕ! ТВОРЕТЕ! ПОЧИВАЙТЕ! По-късно за тях и за други подобни осияния Елма дава нов, “молбателен” знак: 
 
 
- Следват “Люлчини песни” или “Песни на кърмещата”, за­почнати от Върховния също през декември 1984 год. Там има един много интересен феноменпо едно време, на седмо число, по средата диктуването се прекъсва за необичайно дълго време – цели няколко минути, - след което Христос обяснява, че на седмо число Той не бива да бъде обезпокояван, защото, в най-добрия случай, ще даде много строго назида­ние; че на седмо число (има се предвид и седма нумерологи­ческа вибрация, а също и при някои Сатурнови аспекти) се дава свобода на тъмните духове, поради което Бог присъс­тва с по-малка интензивност в дадения сектор на простран­ст­вото. Той нарича тези духове – “Морето от азове”, чийто фи­зически носител са миниатюрните частици въглерод в мате­риалната Вселена, образуващи космическия прах - обла­ците, затулващи центъра на Галактиката. Елма обяснява, че тези частици са носители на съзнания, които са непрозрачни, черни - още некристални, недиамантени азове, които в мо­мента играят ролята на така наречения “ад” или на “13-та сфера”, от която Земята в момента излиза, освобождавайки се от тях. Това твърдение на Елма се покрива напълно с кни­гата “Черният облак” от големия американски астрофизик и писател-фантаст Фред Хойл. След като той е работил дълги години с индийския професор Нарликар, не може да не познава и неща извън обсега на конвенционалната наука. Днес в кос­моса става нещо – центърът на галактиката ни почва да се провижда, всички най-нови астро-снимки и явленията в приро­дата доказват това, почват да се изпълняват всички проро­чества в Словото за този велик момент, когато нощта ще се превърне в ден и небето ще стане цветно. За да стане тази фундаментална промяна, Христòвият Дух и съществата с Христòва монада трябва да са готови да страдат. 
    - “Химн на родилката”;
 - Отговор за стихове в “Химн на родилката” – много по-късно;
- Живоструйно лично осияние до приятелка, дошла от звездата Понс-Но;
 
 
 
- Следва поредицата “Новогодишни картички”, изпратени до 68 души в Русия, с повечето от които холизаторът е кон­тактувал лично, с изискването да не се посочва името на ли­цето, за което е дадена картичката. Т.е., би трябвало прия­телите, които ги получават, да разпознаят коя картичка до кого е. В повечето текстове се говори за миналото на всеки отделен човек, за неговите настоящи проблеми и противоре­чия, за неговата мисия - и прогноза за това, което ще му се случи в близко бъдеще. С част от тези хора в Русия се водят разговори много по-късно и те описват точно същите съби­тия, които са изказани в прогнозите – тогава се разрешава от Елма да им се разкрие кои са истинските лични послания до тях в тези “картички”;
 
   - В същото време започва да се диктува книга, наречена от Елма “Астролония холизатика”. В самото начало и към края се обяснява, че разликата между “астролония” и “астро­логия” е тази, че в астролонията се говори не само за окул­тни познания, за въздействието на планетите и на звездите, а за действието чрез тях като бяла магия. Т.е. това е “звез­додейство”, каквито са белите действа от древността до днес. “Единение” – това е “холизация” или “общуване с Ця­лото”; а във връзка с космоса, в славянски превод “астролония холизатика” би трябвало да означава “звездодейство чрез единение”. Досега е даден само първият том, под надслов “Планети”. В него влизат осияния за Слънцето, Луната, Лусин (която е неизвестна в астрономията, макар и да се говори за една планета Вулкан, по-близка до Слънцето, отколкото Мер­курий), Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Неп­тун, Плутон; и за трансплутновите планети, които са нещо ново, макар че и в индийската астрология и на други места се работи с трансплутонови планети. Тези, за които говори Знаещият всичко, са с имената Ренун, Олна и Тот. Продикту­вана е впоследствие и глава със заглавие “Зодиал и вито­риум”, в която се разграничава влиянието на зодиакалния и екваториалния кръг.
 
 
Предстои да се диктуват още осияния относно значенията на аспектите (много повече от тради­ционните); на истинското деление на еклиптиката и еква­тора (не само градусово, а и по дни) и значението на всяка една част от това деление; астроформулите и астромолит­вите на всички аспекти, всички зодиакални знаци и техните проекции в екватора (т.е. зодиала и виториума); хоризон­тална, хелиоцентрична, галактическа астролония - астроло­нични аспекти на тълкуване и методология; междуличностна астролония – сравняване на астролоничните карти на двама или повече хора; мондиална, историческа, агрономическа, ма­тематическа, физическа и пр. астролонии - всички основни дялове на човешкото познание в екзо- и езотеричен аспект, през призмата на астролонията;
- “Синята книга” представлява начало, основа на една нова Божествена Кабала, в духа на понятията, въвеждани от Господ Елма. Тя няма нищо общо с кабалата на черната ложа, която е откраднала това название и базални познания от ис­тинската Кабала и дава свои печати и знаци, за да владее света. До този момент, от Елма са продиктувани осияния за числата от едно до пет, но ако имаме това щастие, те ще бъ­дат продължени; ще се дадат и осияния за тоновете от га­мата, за цветовете и за всички други вибрационни категории;
 - “Ранената птица” е особен случай, първоначално отхвърлен от холизатора, който не е разбирал как може Бог да страда заедно с нас във всяко отделно същество, и то на ни­вото на неговата еволюция;
 - Друга книга, от която е продиктувана само лекция за котката, е бъдещият сборник с единения “Приказки за живот­ните”;
 - Следва живоструйното осияние за Левски и апосто­лите, в което се обяснява от каква йерархия произлиза бъл­гарският борец за свобода от турско робство Васил Левски. Тази йерархия - на ангелския чин “престоли” от духовната вселена – има титанична воля;
 
 
- Друго единение е това за “Христос и брат Му Дявола”, където по един начин, принципно недостъпен на конвенцио­налните религии, се говори за трансформацията, която е станала в най-високия черен адепт (Сатаната). Досега зна­ехме, че той е един паднал елохим, разбрал отдавна погреш­ката си и работещ съзнателно и активно за Бога (което съв­пада с тезата на Достоевски). По-късно от холизациите ще разберем, че и това е условно: фактически, Сатанаил не е “паднал”, а е чист като брат си Христос, но е приел ролята на "лошия герой" в пиесата, с определени педагогически цели.
- “За близкото бъдеще, прогнозите и душите на наро­дите”; При друг случай, Елма пак дава отговор за майчинст­вото; за различните видове вселени; отправя зов към май­ките, любимите и възлюбените Божии (а това са не само от­делни същества, но и цели йерархии);
- Живоструйно лично осияние до Назариел, с начало: “О, кохорти на Тиберий!...” - много често се говори за предиш­ните прераждания на някои хора;
 - “Осияния за Орфей, Евридика и Родопа”, от които точно тук се разбира, че Родопа е същество от Божествения свят, а Евридика е от духовна йерархия;
 
 
- По същото време започват и лекциите за плодовете, като са издиктувани само две – за портокала и смокинята.
- Живоструйно лично осияние до една приятелка: за хиро­логията, за кърменето и концентрацията;
 - Живоструйно лично осияние до приятел за съвършенс­твото на Атман и съвършенството на Тот (там става дума за “зоната на крил” и пр. - за най-различни зони, вселени и по­лета се говори постоянно в осиянията, терминологията е огромна);
- Живоструйно лично послание до приятел – за “Стре­лата, която или попада в целта, или попада в целта...”;
- На 10.05.1985 г. започва изненадващата книга “Йерархии и класове” или “Въведение в аскотонията” – наука за съществата в Битието. От нея получаваме знания за съвършено нови йерархии. Останали са две или три названия на йерархии, познати от класическата религия и мистицизъм. Това се ос­новава на твърдението на Елма, че вече е осъществена трансформация на йерархиите - и това, което знаем от преди, е остаряло. Господарят на Проявеното Битие дава имена на йерархиите по следния начин: Сините Пламъци, Кос­мичните Жени или Прелестните Дъги на Вселената, хос­тон­ните ангели, мюонните същества; йерархията на Ин­форма­ционно-Социалния Човек; йерархията, условно наречена “Учи­тело-Ученик”; ангелите на Логоса са седмата йерархия; ос­мата са познатите серафими (и същевременно безкрайно много непознати); същото се отнася и за херувимите – след­ващата йерархия; следва светящата йерархия. Следва въве­дение в науката за Божествените същества, които Елма гру­пира вече в “класове”, а не в йерархии, понеже те категори­ално са различни от духовните същества. Тук, освен позна­тите и твърде непознати “елохими” от Библията, Той говори и за “алохими” и “илухими”, а също и за архангелите, които вече са преминали от духовния в Божествения свят, т.е. с тях е станала мутация, възкресение, след което те са полу­чили нови качества и ново название - “архидеи”;
 
 
- Следват живоструйните лични осияния: за яснотата и риска в общуването; за храненето на бебетата; за лекарите, за душите на мъртвите, за силата на Словото; живоструйно лично осияние до приятел за мисията му, за неговата монада, както и отговори на въпроси за Питагор; има живоструйно лично осияние – тълкуване на аспекти в хороскопа на прия­тел; осияние за преодоляване на автоматиката в общува­нето; осияния със сведения и съвети за лекуване на някои хора; за трудното заспиване и неговото отстраняване; за яс­новселенските същества “ноаи”.

Термините "ясновселена" и "тотвселена" за пръв път се споменават в "Тържествена меса за бременната". После се разгръщат в "Осияния за Красотата", където се разбира, че Божествената вселена включва три основни вселени – ця­лата Божествена вселена е идентифицирана от Éлма с мик­росвета в нашата физика. Но и тя е нещо много по-голямо и се състои от ясновселена, тотвселена и хùпервселена. Има още няколко вселени, но всичко се концентрира около тези Три Вселени: тотвселена – вселената на Бог-Отец; ясновселена – вселената на Мúровата Душá; и хùпервселена – вселената на Проявеното Битие, с Управител Христòвия Дух или Синът, Éлма. Мúровата Душá е Майката, Която управлява Определе­ната част на Непроявеното Битие, а Тот - или Абсолютният Дух - управлява Неопределената част на Непроявеното Би­тие. По-късно Éлма разграничава Тот и Абсолютния Дух – те са като двете части на айсберга;

- Живоструйно лично осияние до приятелка за повиша­ване на жизнената енергия;
- Живоструйно лично осияние за начина, по който се работи със Словото, и за връзката между Словото и служенето;

- Следват холизàции за първото и второто езеро от Седемте на Рила. Тогава е дошло и единение за езерата "Съ-зерцанието" и "Чистотата" (Чанакгьолските езера) – ма­териал, който е загубен. Също са загубени и холизàциите за Маричините езера. По-късно се дава единение и за остана­лите: на З0.VIII.121(1985) г. започва живоструйното осияние "Рила и нейните невидими съкровища", с въведение, глава "Олóн или стомахът на Новия Йерусалим" (зоната на седемте езера). Продължава с уникална информация за третото езеро (понеже за първото и второто вече е диктувано). Осиянието за второто езеро е за­губено и затова е възстановено от Éлма на 11.II.125(1989) г. От Учителя до 1944 г., Третото езеро е назовано Балдèр-Дарỳ. За четвър­тото сега узнаваме от Éлма, че се казва Ио-Колнàр. Пе­тото езеро е известно от Учителя като Махабýр. Шестото също е с ново име за нас - Нéл-Онтрú, а Седмото е известно от Беинсá Дунó като Шèм-хàа. Заключителните думи на Необят­ния за Рила и нейните невидими съкровища съдържат инфор­мация за геологическите особености на Рила, като Той разг­лежда някои редки елементи (волфрам, молибден и бисмут), специализиращи духовните прак­тики по един най-тънък начин, неизвестен на световните мистици и адепти. Поначало, двуслюдните гнайси на Рила са още от архайската ера и затова в нея е най-старото Тайно Правителство на земята; дори и най-висши Посветени от младонагънатите планини, като Алпите и Хималаите, идват тук да се учат. 

- Сред живоструйните лични осияния има и такова: “Пращам ви особено трудно същество!”, т.е., от започването на контакта с Христа предварително се пращат непознати хора и им се дават разпознавателни белези, начини на общу­ване с тях, методи как да им се помогне, начини, по които те могат да си решат проблемите и да се включат в един бо­жествен колективен живот;
- “Прогноза за събитията” - в този материал има проро­чества, които по-късно се осъществяват, както и програма за Школата;
   - Живоструйно осияние за страданията и превъзмогва­нето им чрез връзката с Бога. Основополагащо осияние! Без него не бихме разбрали нито бхакти на изток, нито същността на християнството, нито днешните му върхове и постижения. Тук се казва, че Силата се добива най-вече от проблемите, в които живеем, от разтърсването на духа и душата, от разкъсването на сърцето ни от прозаичните или титанични въпроси, измъчващи ни постоянно. Ето защо огромните, неистови страдания, които преживяваме, не се дължат непременно на кармата, а на това, че пречим на Живота. Животът произтича от компромисите, които Тот прави в Своята неопределеност, и от отстъпките, проявявани от Мúровата Душá в нейната определеност. Само Бог, Който е сложно и същевременно просто преливане на тези две същности, носи Живота. От това следва, че за да има живот, не може да няма скръб по границите на радостта, нито тревога по границите на мира. И тъй като Христос е резултантата на синтеза между Абсолютния Дух и Мúровата Душá, в Неговото Слово, което тече непрестанно, можем да открием тайната на единството на противоположностите, което търсим. Затова проучването на Словото Божие не само ни предпазва от всякакви противоречия и драми или ни помага да ги решаваме, но и ни дава радост, мир и живот. А тези, които го пренебрегват, имат нужда от партньор в живота с повече обич и взаимна любов, за да правят нужните компромиси и отстъпки, необходими за нормалното протичане на живота.

Статуя на Исус на дъното на морето край Италия:

 

- Живоструйно лично осияние до холизàтора за астралния вид на жилищ­ните блокове, в които живеем. Всички негативни мисли и чувства на хората по етажите над нас слизат надолу и ни обливат с невъобразима астрална смрад - ние сме под един астрален клозет. Опръскват ни и съседите отстрани. Затова трябва да живеем или най-нависоко (но тогава се откъсваме от земята), или в дом сред природата с минимум 3 декара земя.

- Лекции за химическите елементи – засега е дадена само една, за сярата. При идването на информацията, импул­сато­рът носи кръгло блокче сяра и Елма дава указания как да се открие поляризацията на това блокче: кой е положител­ният и отрицателният му полюс, каква е честотата на този по­люс. Когато се установява това, той говори за метода на ле­куване с дадената честота и по какъв начин точно да се из­вършват полаганията и движенията и пр.

"Колоните на Новия Йерусалим" е именно една от най-неочакваните книги, за която Христос съобщава още при диктуването на "Въведение в аскотòнията". Той го пре­късва почти накрая и казва: "Аз изпълнявам едно срочно поръ­чение от Отца Ми!" - в смисъл, че започва да диктува тази нова книга. "Колоните на Новия Йерусалим" е вид езотерична минералогия, в която се говори за скъпоценните камъни, за нови видове чакри ("престóли", "олтáри", "двéри"), за висшите тела на човека. Тази книга съдържа главите: Яспис, Сапфир, Халцедон, Изумруд или Смарагд, Сардоникс, Сард, Хризолит, Берил, Топаз, Хризопраз, Хиацинт, Аметист и "Портите на Новия Йерусалим". Те представляват – според описанието на древния ясновидец Йоан Богослов – грамадни бисери. Тук се обяснява какъв е видът и каква е ролята на тия три Порти - диаман­та-бисер, сапфира-бисер и рубина-бисер. Във връзка с тази книга може да се разкажат някои случаи. Тя се пре­вежда на английски от професионална преводачка, на която се заплаща добре, но тя не вярва в тези неща – просто изпъл­нява поръчката. Казва ù се, че по високия идеал ние плащаме четворно от горницата, когато имаме възможност, и че съ­жаляваме, че сега не можем да направим това. Тя реагира насмешливо ("Какъвто текста – такива и авторите..."). Но след няколко дни се обажда смаяна и казва, че ненадейно са ù предложили нова лека кола от любимата марка, за която се чака ред с години,  точно 4 пъти по-евтина от реалната цена – и я купила! А ето и един кон­траст: англичанката, на която е предаден преводът и която също пише окултни книги за скъпоценните камъни и ги издава суперлуксозно, не реагира въобще – изказва се, че това са "фантазии и измишльотини". Преводът обаче попада в па­рапсихологическия отдел на НАСА, където хората са крайно впечатлени, защото веднага почват експерименти по думите на Éлма в този текст и потвърждават, че указанията дейст­ват. Изпращат свой човек в България да интервюира едина­тора и да му предложи висока заплата при назначаване в този отдел в Америка. По разбираеми причини, той отказва;

- Друга лекция е за пасите, хиургията и природните хап­чета, в която се изяснява разликата между “хиургия” и “хирур­гия” - и какво са природните “хапчета”. Това са разните бобчета, грахчета, фъстъци и пр. Вземането само на няколко на тях, в определен астрологичен час и при определени аспекти, с изричане на съответните формули за свързване с ангелската или природната йерархия на дадено растение, която го управлява, дава изключителни резултати не само в лечението;
 
 
- “Импулс за прочистване на Библията”- Тук Изворът на Абсолютното Познание извършва прочистване на Стария Завет чрез холизатора от адски и човешки редакции и притурки, по подобие на извършеното в началото на века от българския Учител Беинса Дуно. Той е направил извлечения от Библията в книгата Си “Заветът на цветните лъчи”, която съдържа само това, което е продиктувано пряко от Духа;
- “За Космическия Човек и настоящата Му мутация” е единение, в което се изяснява, че Космическият Човек перио­дично мутира. И в сегашния космически момент също се очаква Негова мутация, която ще смени полюсите на Бити­ето - всички същества ще минат с по един чин нагоре, ще се измени конструкцията на физическото и духовното Битие;

- Друго живоструйно осияние – за интервентите и лаи­ците от старите школи и изискванията на Новата Школа; Отговор за чисти и нечисти храни за бебета; Разяснения от Èлма доколко е вярна немската теория за кристализацията на кръвта през пролетта, поради което тази   теория препоръчва човек да не се движи много по това време - нещо, което е коренно противопо­ложно на практиката в Бялото Братство, според методите на Учителя;

- "За чистотата и нечистотата в храненето и бита" –  тук се изяснява,че и най-малката нечистота, неподреденост и  гниене в дома ни привлича тъмни духове, които стават причина не само за болести, а и за душевни кризи;

- Друго единение – за преминаването на тъмната зона, свързано с изпращането на един възрастен брат за другия свят. И следващото – закони за преминаване на тъмната зона от душите на заминалите;
- Следват отговори на различни въпроси: за изворите около планината Витоша до столицата и на други места – кой извор какво здравословно и духовно влияние има; за гео-по­лето, за селищата, за приборите за хранене, за някои видове храни, за пасти за зъби (препоръчва се, примерно, венците да се масажират с розова вода, по много сериозни причини);
 
 
  • "Утре е велик ден!" – Това е прогноза, дадена на 28 .III. 122(1986) г.,която е един от трънливите материали за еди­натора. Защото понякога, когато една прогноза не се осъществи в определения срок, холизàторите се оттеглят. Трябва да се знае обаче, че когато се прогнозира едно събитие, ре­шението за неговото реализиране (в конкретния случай Éлма предрича скорошно даване на свобода на духовните общества) е взето в един висок свят или в недрата на Агàрта - то е още само проект в правителствените или междуправителствените документи. До­като решението слезе до практическото изпълне­ние в по-ниските инстанции, минават понякога месеци и го­дини. Както и стана: Съветският Съюз и неговият тоталитарен режим в Европа рухнаха изведнъж само след три години - нещо, което никой не смееше и да сънува. В навечерието на но­ември 125 (1989) г. – само няколко месеца преди това – Éлма пак прогнозира про­мяната с най-точни дати. Подобен на споменатото осияние е един случай от преди 1944 г. с един последовател на Беинсá Дунó, Николай Дойнов, който някога ни разказа следното: "Веднъж Учителят отвори вратата Си горе, излезе от ста­ята Си (аз бях сам на двора), погледна ме с особен поглед и ми каза: "Днес е 'велик ден за човечеството!" И нищо повече не каза, не обясни. Аз не Го запитах - не всеки се ос­мелява да пита. Не и винаги може да се получи отговор". И чак след много години – може би 15-20, - изучавайки близката история на науката, този последовател открива, че на споменатата дата е направено едно от най-големите открития в съвременната физика и химия. Той спомена Мария Кюри и радиоактив­ния разпад. От обясненията на Éлма става ясно, че ра­диацията има кармична роля – демонтиране на гордели­востта и фанатизма. Обаче тази възможна връзка с радиоктивността е лично мнение на Николай Дойнов. За нас думите му за М.Кюри изглеждат странни, тъй като тя открива радиацията още през 1886 г.; с мъжа си Пиер Кюри получават Нобеловата награда по физика през 1903 г., а на нея се присъжда Нобеловата награда по химия през 1911. Николай Дойнов е роден през 1904 г., а отива при Учителя през 1922. Следователно, тези Му думи той е чул след тази година. По-вероятно е Дойнов да е имал предвид някакво крупно откритие за използването на ядрената енергия в периода 1922-1944. Ако хипотезата му е вярна, най-забележително събитие в тази област е първият успешен експеримент за ядрено делене, проведен през 1938 в Берлин от Немските физици Ото Хан (Otto Hahn), Лизе Майтнер (Lise Meitner) и Фриц Щрасман (Fritz Strassmann). Първият реактор Chicago Pile-1 достига крити-чната точка на 2 декември 1942. Следователно, ако именно това е събитието и 'това е датата, думите на Учителя "Днес е 'велик ден за човечеството!"  трябва да са произнесени на 1 декември 1942 г. Любопитно е да се види дали тази тема се появява в беседата на Учителя "Песента на блудния син" на 2 декември 1942 г. или някоя непосредствено след това ("Правилна мярка" - 4 декември, "Отвън 'дрънкането, отвътре 'ученето" - 6 декември, "Четирите неща"- 6 декември, "Весели лица" - 9 декември, "Разумни и неразумни линии" - 11 декември, "Усмихвай се!" - 13 декември, "Любовта бе в началото" - 13 декември, "Три неща" - 16 декември – и т.н.) Учителят обаче може да е имал предвид нещо съвсем друго.
 
- Послание до импулсатор за “контактниците-Скорпиони и “музикалните маги” – Телците; и защо на Скорпионите обик­новено се деформират гласните струни по такъв начин, че при говор не се получава приятен тембър, докато на Телците тембърът им е почти винаги звучен и мелодичен;
- “Общуване с добрите и лошите”;
- Отговори на въпроси от 06.04.1986 г. В тези отговори се появява термин, който предстои да се тълкува - “Янтар­ното Силово Поле на Мъдростта”. Следва отговор на Елма за импулсатор, който в миналото е живял в Египет и Пенджабия. Отговори за индийската музика и индийското женско пеене; за новия текст на паневритмията; за поезията, като синтез на музиката и математиката и като връх на Словото;
 
 
- “Предстои кръстоносно преследване на Моите” – едно пророчество от 02.05.1986 г., което се осъществява веднага след това - Подготовка за контакт с Орúос от полето Пратк;
- Отговор за психическите причини на микозите;
- Предупреждение за протакането на Божествената ра­бота и последствията от това;

- Обяснения за радиацията и нейното въздействие върху висшите тела на човека; за Халеевата комета; за прогнозите на ясновселената; за свързването с духа на един брат, който си е заминал още през 1940 г. Там се изяснява връзката между надморската височина и честотата на времето – на колкото по-голяма височина се провежда един контакт, тол­кова по-лесно може да се общува с цивилизации с по-висока честота на времето;

- Живоструйно лично осияние до същество, което е от света на Иордор“Праматерията на Носителите”;
- Живоструйно осияние: “Армии, армии светли същес­тва!”;
- Холизация за точкоубождане, точконалягане, точкопо­милване и “луринация” и “холация” (нови термини в акупункту­рата и акупресурата);
- “Ще видите лятно тайнство” – нещо, което само един час след казването се осъществява в планината по един изу­мително красив и тайнствен начин. Нещо повече – закъса­лите приятели вечерта намират край пътеката в планината непозната досега къщичка със застлани легла, печка и дърва, а на връщане тази къщичка я няма!...;
 
 
- Осияние за “Пламъците, ямите, бързеите и неоцене­ните светилища”;
- Живоструйно осияние за монадата, полиадата и холиа­дата и отговор на въпрос за Готфрид Вилхелм Лайбниц (сега “Омнор”), както и за неговия живот в момента в другите све­тове;
- Живоструйно осияние за двама приятели – представи­тели на двете най-мощни окултни школи в момента в Русия и България, и, съответно, на Петата и Шестата раса, озагла­вено “Небесен Цар и Космически Прислужник”;
- Живоструйно осияние “Палачът е вратар на рая”;
- “Оримни – мозъкът на планетата” – т.е. Скакавците в Рила, като средище на мира и мозък на планетата Земя;
- Още една холизация за “ноаите” - божества от яснов­се­лената;
- “Корунд срещу диамант” – живоструйно осияние, отра­зяващо опитите на “корундите” в духовната сфера на чове­чеството да се стълкновят с “диамантите”; и за това, ко­ето е станало с корундите точно тази година, поради дръз­кия им десант;

- Следват нови пламенни слова от Éлма в осиянието: "Бити, унижени и оскърбени!". Безкрайно интересно обяснение: "Ложата на Христà прие нов трон, съвършено недосегаем вече за пòлипи. Сражението беше такова, каквото отдавна не се помни. Рискът, който поех, бе огромен, понеже искам Словото да победи този път в 'най-тежки условия – "жената, сложила крак на врата на 'невинния." Каква драма дори при Учителите! Какво остава за нас? Само Адам ли бе препънат от жена? Само Орфей, само Синът Божий Бениамин ли бе предаден и разкъсан от Всемирната Змия в Старата Ева, която иска или всичко, или нищо? "Срещай се – просто и ясно ти се казва - само с тия, които приемат Словото и работят за неговото разпространяване по света." Колко ясна и категорична препоръка, изказана още в началото – и колко пъти драматично и трагично я нарушаваме! Защо не слушаме Бога и търсим разум и щастие от смъртни? Защо помагаме на хора, на които Словото и Делото на са повече от въздуха и слънцето?

- "Часът за работа 'настъпи!" – 'Сам Бог пак настоява чрез Сина Си и ни казва съвършено ясно и точно: "Словото носи 'мир, а 'борбата срещу Словото - катастрофи и войни. Любовта пък 'съпътства Словото. Безлюбието не търпи Словото на Христá. Ще победи 'този, който не се отказва от Мен. [Но] понеже Любов и Братство мощно съществуват, 'стратегията на пъкъла е 'провалена.";

- "Превърни се в пламък на 'Делото!". 'Върховен миг преди 'най-важния момент в историята на човечеството – 'шанса за постигане на 'мир. Ние все още се тревожим от емоционални и битови проблеми, а колко важно е да се стегнем сега и да заработим 'мъжки! Мъчи се Човекът да ни събуди от хипнозата, да заглуши хленченето ни за лично щастие и залъка на утрешния ден: "Пък слушай, най-после, на 'прост език ти говоря! Дайте 'абсолютна преднина на духовната работа - нека не ви тревожи вече 'нищо друго! Превърнú се в пламък на 'Делото - не върши 'нищо друго! 'Иди при Извора и не се бой, че ще останеш жаден.";

- "Слушайте сега Розовото и Синьо Присъствие..." - Все още сме глухи и слепи, все още сме с извънредно ниско самочувствие и с незарастващи рани от повсеместните грубости на несродни и "сродни" души. Ако въобще става дума за души, тъй като сърцевината на душата е ненасилието, неназидаването, деликатността, липсата на мисъл за себе си. 'Проядени сме от съобразяване с близките и света, от страхове, самосъжаления и милозливост, Затова 'едва чуваме гласа на Едного, който все по-малко шепти и все повече и повече напоследък 'направо кънти в пространството: "...'Слушайте сега розовото и синьо присъствие на Отца 'живаго! Бог инак не се проявява 'лично - използва 'Христá и 'цялото Му всемощно знание, за да общува с малкото и голямото. Житното зърно обаче има 'абсолютно предимство в настоящия 'решаващ момент, понеже се извършва 'синтезът на осиянията - 'основа на Новото Човечество. 'Няма по-важно събитие от това 'днес в космоса, понеже 'всяка нова синтеза на Словото 'коренно изменя градежа на Битието.";

Следват 'историческите и 'живоструйни холизàции от Èлма  "Осияния за Мира" и "Покълване на Новото Чо­вечество", диктувани в навечерието на срещата между Рей­гън и Горбачов в Рейкявик, които съдържат следните глави: "Осияния за Мирà": първа глава - "Отец, Татко и Баща"; втора глава - "Космос и янтровселена"; трета глава – "Абсолют­ната Мирова Жена"; четвърта глава – "Маточна и вагинална проституция – женските врагове на мира"; пета глава - "Мо­зъчна и мускулна агресия – мъжките врагове на мира"; шеста глава – "Понятие за пълния мир"; седма глава - "Трактат за мира"; осма глава - "Ном – истинското име на пасóна". Тук се въвежда елементарната частица и вълнá на мира, които, според Диктуващия, както много други душевни и чисто ду­ховни явления, имат свои представители и изразители в мик­росвета; девета глава – "Н" (буквата "н" и звукът "н" на бъл­гарски) – движението за мир. Очакването на Третия".

От "Евангелие от Мария Магдалина" до последното оси­яние, като ярка нишка през цялото Слово на Éлма преминава темата за очакването на 'Третия. То е свързано с една възможност, която в цялата досегашна история на човечеството не е могла да се осъществи. До днес все още не могат да се съберат 'трима души, които не само да се занимават със Словото, но да придвижват активно и 'Делото, с венец над тях - върховната цел: 'изобилният и 'пълен Живот за 'всички и със 'всички.

"Покълване на Новото Човечество" има следните глави:

Първа глава - "Животът и неговите имитации". Éлма неведнъж подчертава, че в Космоса, а отскоро и в нашата част на Слънчевата система и на Земята се създават изкуст­вено човеци – андроиди, които нямат нищо мило и свято. Те са започнали тотална война срещу истинските хора, които при­тежават безсмъртна монада, вечен дух, душа и разум – ат­мично, будическо и причинно тяло. Тези мрачни същества са "антророботи” (антроти), които притежават само физическо, астрално и нисше ментално тяло. Те съвсем при­личат на нормалните хора, но Върховният дава някои особени белези, по които могат да бъдат разпознати - по погледа, по гласа, поведението и т.н. Те по естество са насилници, манипулатори, назидатели и продавачи.

Втора глава - "Напълно свободни – 'девизът на новия Едем";

Трета глава - "Жилищата на новия Едем". – Четейки и проучвайки тези материали, човек се сеща за великия шведски учен и мистик Емануил Сведенборг (1688-1772), с когото е общувал самият Христóв Дух и го е развеждал из обителите на невидимите светове. Това е една традиция на Христóвата школа от 'хиляди години, винаги в даден век да има носител на Хрис­тóвото присъствие и Христóвата 'Мъдрост и Истина на Зе­мята. Това 'също е носителство на Божественото, независимо от твърдени­ето, че Мировите Учители се раждат средно през 2000 години в "празничното" си тяло (в плът на Земята). Неизменно има високо посветени хора, които предават факела от ръка на ръка, за да може 'живото присъствие на Господа Иисуса Христа на Земята никога да не пресъхва. Това е факт, който църквите на злото приписват само на себе си, ненавиждат инакомислещите и дори са изтезавали и пращали на кла­дите децата на Бога, които не ù се подчиняват; Четвърта глава – "Силовите линии на Новото Чове­чес­тво"; Пета глава - "Заниманията на Новото Човечество";

- Следва друг контакт, озаглавен "Учителят работи само с трима". Това не значи, че не работи и с повече хора, но тройката е 'най-желаната основа. Когато няма тройка, самотният съратник на Духа си знае работата и се нагърбва не само със Словото и Делото, а и с последствията от 'липсата на Живот и Любов "както на небето, 'така и на 'земята". Той трансформира космическите им приливи с 'лично страдание, за да не опустошат физическия свят. Само 'двама обаче дълго време на едно място е много опасно нещо – това Учителят твърди не само тук, а още в Протоколите Си в началото на века.

- "Край на работата!" – Èлма е разочарован от липсата на съвест и преданост у нас и затова периодично се оттегля. Като резултът – щастието се 'отлага.

- "Сините състояния на душата"- В личните осияния винаги има и 'фундаментална информация. Ето нещо 'ново за нас: "Под "Истина" не се разбира нещо абстрактно, а 'съответствието между идеално и реално. А когато говорим за "бисерни" вълнения, това означава 'най-синтетичното преживяване на Истината." В противовес на религиозните и моралистични страхове на "стабилните" и "разумните", Èлма често насочва някоя душа към смели рискове, за да се доразвие. Ето един случай, който виждаме в споменатото лично послание: "...обаче ти престои осъзнаване на 'социален опит, понеже той не е доизграден - прекалената ти отдаденост на науката и практиката те откъсна от богатата сфера на емоционалната култура, с което те сблъсквам в този живот 'нарочно, за да добиеш представа за противоречия, мъки и страдания. Трябва нежно, но решително да бъдеш потопена в 'блатата, да разбереш как живеят жабите и първаците. Приеми това като 'предметно учение. Не мисли, че има нещо 'нечисто у тебе - мъдреците трябва да познават 'всичко. Ако се движиш по ръба на разсъдъка и свободата, без да паднеш в едната или другата пропаст, ще добиеш интересен опит.";

- "Познай силата Ми!" - Тук отново започва един силно проблемен цикъл от Слово и опити за изпълнение, пропити с неверие и скептицизъм от страна на х. Èлма го изпраща в района на р.Янтра да търси работа като учител или нещо друго и х. се подчинява, но с неохота. ("Заминавай, заминавай, заминавай! 'Приказка ще бъде! Отивай, отивай, отивай! Янтра - по-скоро, хайде!") Единаторът силно не вярва в тези думи и си мисли, че е станал жертва на някакъв медиумизъм, че това не е холизàция. Мнението му се затвърждава след неуспешните опити да се назначи на работа при обиколките в този район, но в следващото осияние нещата се изясняват;


- "Среща на серафùми" – На връщане от "мисията", малко преди да се качи на влака за София, приемащият Словото се разхожда бавно по площада пред гарата на гр. Г.О. Изведнъж от чакалнята излиза невероятно красиво момиче на около 16 години и той се хваща за един стълб, за да не падне: то свети като ангел! Въпреки че са доста далече, тя го поглежда в очите и настават неописуеми с думи неща. Думата "приказка" е много слаба, за да ги опише. Всички здания и дървета наоколо, паважът, хората, колите, автобусите, стават от ярко блестящо разтопено злато. Момичето тръгва към автобусната спирка, но изведнъж се обръща към странния мъж на площада и между двамата пламва ярко блестяща нишка от златен небесен огън. После Èлма обяснява, че е използвал "пращането за зелен хайвер" съвсем съзнателно и че не връща думите Си назад, че е пратил проводника Си на "работа като учител". Временно не е опровергал заблуждението му, че става дума за светски учител, за да подготви психиката му за голямата среща с един серафим на земята. Ако му е бил казал предварително истинската причина, от вълнение х. е нямало да издържи. ("Нямаше да стане нищо, ако ти бях казал предварително, понеже ти щеше да потрошиш океани от любовно напрежение в очакване на срещата, която ти е остà на душата. Щеше да се мяташ насам-натам из територията на Янтра като залят с бензин и подпален, ако ти кажех, че те очаква среща с най-съвършеното създание от серафимно коляно, въплътено в момента на Балканите. Тре-вожността ти щеше да достигне дотам, че в момента на срещата нямаше да можеш да направиш нищо друго, освен да припаднеш - и да се наложи лекарска намеса.") Благодарение на разменените погледи, сега това момиче щяло да преживее  съвсем други неща и ще остане дълго на земята. В противен случай е трябвало да има много кратък и трагичен живот;

- "Съвети за приятели" – Много важни съвети как човек да се отдава с всичка сила, без да губи свободата си. Без да отнема и свободата на другия ("Новият човек обича и пази свободата на ближния.");   

"Психични и кармични причини за хернията" – поемане на народна и общочовешка карма. Когато е по лични причини, хернията е следствие от лакомията или самомнението;

- "Коронно слово за тройката, двойката и единицата". Досега 'няма 'Тройка на планетата Земя; има само 5 двойки в момента, които отговарят на 'божественото понятие за сродни души. "Горе не се интересуват тройно ли, двойно ли или поединично се работи – важното е на практика да се получава 'единство на съзнанието – да няма никакво колебание, съмнение и раздвоение." Обяснява се разликата между бинарните монади (диадите) и полиàдите. Още веднъж се хвърля светлина върху общото и различното между "обич" и "любов". Само когато човек е единица, може да стане 'полиàда. "Ако работим поединично, сами, ние не зависим от никой друг, освен от Божественото в 'себе си. Раздавайки на 'всички същества, постоянно се възвръщаме навътре към Първоизточника на Любовта, проникваме все по-дълбоко и по-дълбоко в глъбините Му и изливаме онова, що сме събрали, периодично 'навън, за всички. Там няма какво да умуваш и да се маеш къде ти е сродната душа, понеже 'всяка част на Бога я чувстваш 'сродна – 'нищо повече! Голямото Сърце на Всемира люби 'всичко и всички 'без изключение - 'това запомнете от Мене 'навеки!" ;

"Определям дни на изпитание" – от 6.XI.122(1986) г. Това е прогноза, която се осъществява във възможно най-остра форма веднага след приемането ù. В това осияние Èлма прогнозира нещастни събития след края на ноември. И наистина, това се случва: На 7 декември 122(1986) г. става най-силното земетресение в България след дълга пауза - това в района на Стражица, с магнитуд 5,7. В околните райони на Централна Северна България са частично или напълно разрушени около 15 000 сгради, има и загинали. Обаче истинските причини за бедствията и изпитанията не са в търговците, политиците или военните. Те се коренят в духовните общества, когато са в дисхармония. 

                  - Живоструйно осияние "Коренно се изменя животът на Земята!", с начални думи: "Росното Слово пак се спуска..."; "Ронят се самите основи на пъкъла, понеже стана насищане още веднъж на духовното поле на планетата ви с вибрациите на Словото. 'Трябва да има отстъпки - инак Природата ще си ги поиска 'сама. Отстъпване ще има по 'всички фронтове: като се 'надигнат водите, ще отстъпвате 'не, ами ще припкате… 'Ходене ще падне, 'промяна ще има! Такива разтърсвания са 'неизбежни, ако промените не дойдат доброволно. Коренно се изменя животът на земята!" впечатлява изпълнението на прогнозата на Èлма за "надигането на водите". И наистина, в края на 123(1987) г. тайфунът Нина връхлита Филипините със скорост 266 км в час и причинява смъртта на повече от 1000 души. Тогава става и най-крупното морско бедствие в мирно време, известно на човечеството – сблъскването на два танкера, пак при Филипините, което отема живота на 4000 души! Бог 'знае защо Съдбата коси отново точно там.

       
  - Следват "Методи за подмладяване" – Освен известните ни начини чрез приемане на чисти природни субстанции, тук отново се препоръчва преспиването на различни места, за да не ни смучат домашните и кварталните дракони в къщи, където хората живеят постоянно на несменяеми малки групи. Затова в следващото осияние се препоръчва да живеем 'извън големите градове, а не в апартаменти;
 
 
- "Вие сте 'медарите на Учителя". Тук се казва: "Който обича Словото и работи за славата Божия, привлича сонмища пчели на Духа по питите словесен мед, понеже вие сте 'медарите на Учителя." Обаче и 'Словото може да преумори човека – нужен е интензивен и разнообразен живот;
 

       "Кармични и психични причини, водещи до диабет и лев­кемия". Една от основните причини за диабета е нетолерантността към чуждата истина. Това може да е и по линия на родовата карма. Ракът на кръвта често идва от обсебването на либидото на другия и служи за възстановяването на космичното равновесие след такива вампирически изстъпления. Обща формула на душевното лекарство против рака на кръвта: "Аз няма с 'никого да се обвързвам! Най-близък ми е 'всеки; Отсъствието на желания човек ме прави извор на любов и добро за 'нямащите.";     

       - Холизàция "За послушанието, братския живот и прояде­ността" – проядеността в психиката, тялото, здравето и пр., ако послушанието и братският живот не са на първо място в живота ни. Излизането от ада става мигновено, когато един човек или дух започне да мисли за настоящия миг, за ближния или за Бога. Според Сведенборг, ние сами се държим в ада, понеже се тревожим за утрешния ден, за себе си и за света. "Старата Ева притъпява утешаването и чака да я 'утешават. Старата Ева притъпява помагането и се нуждае на 'нея да ù помагат. Старата Ева не може да живее 'сама с Бога - сърцето ù се 'разкъсва от самота, понеже соковете му не произтичат от любовта към 'Бога, а се събират от 'самосъжалението. Новата Ева се отдава на Божественото 'тотално, раздава 'всичкото си имане до шушка - предава го в ръцете на 'Христá, на 'бедните, на 'нямащите. Съжалява ли тя за това? - Не, ни най-малко! Работата на Новата Ева и на старата Ева са 'нужни на Битието, но по 'различен начин: старата Ева 'остарява от грижи за 'хората, а Новата Ева се 'подмладява от грижи за 'Божието 'Дело. 

       

Старата Ева не може да се откъсне от онези, които си мислят, че им е задължена с нещо; старата Ева няма мощ на духа да изпълнява казаното от Бога дословно, точно и решително. Тя 'клони към милост, но не по отношение на Божието 'Дело, а по отношение на близки, приятни, сродни, "наши".

- "Морна е душата Ми 'отново" – Христос може да се умори и омъчни дори и днес, когато е най-силен. Ето какво научаваме от това осияние: "Словото е най-важната работа на земята. Вече нарекох Словото "абсурдът на Христóвата вселена", но нарекох Делото "милост". Щом Словото не се сваля, не се обработва и разпространява с канско усърдие, превключвам Словото на 'инертно соществование и практикувам 'милостта - Моето 'Дело." Когато няма любов, Той спасява вселената чрез лично страдание, инак тя ще рухне;

- "Осияние за Словото" – за особеностите на Словото Божие, за това що е Слово Божие, как може да се разпознае Словото сред религиозните и окултните текстове и различ­ните религии и какви са неговите специфични характерис­тики. Фундаментални, основополагащи думи на Èлма!

- "По-силно от 1000 окултни университета!" – 4 дек. 122(1986) г. Ямите не са малко, но страхът ни за близките е най-голямата яма. Само едно нещо разсмива боговете и ангелите до плач: представата ни, че трябва да си се връщаме вкъщи всеки път в едни и същи координати. Тъй като "дом" на небето е всяко място, където можем да влезем във връзка с любовта, то там, където няма любов, няма и дом;

- Единения под надслов "Христос може да ви говори по 24 часа в денонощието!"; "Сладко, но не крепостно"; "Словото и събитията по света"; "Проводник, импулсатор и реализатор"; "Указания за работа по Словото"; "Отново има условия да косят" – прогноза, която се осъществява незабавно; "Христовите милосердни сестри и братя на бойното поле"

       

             - "Хроúн, хроúн, охропáн, боратонúн!". Заглавието на това осияние представлява магическа формула на универса­лен космичен език, чрез която се пробива път за Словото. Както и другаде, тук ще се изредят отново заглавия на осияния по хронология, без да се коментират: - "Морийòр от Испания, XVII век"; "За камиона на фронта, дезертьорите и предателите"; "Спасението не е твоя, но Моя работа!"; "Променяне на себе си, а не на света"; "Никне преданост"; "Словото – бедно сираче"; "Агънца под Майка Правда"; Ноùмното поле"; "Приехте, кажете, направете!"; "Посягайки на Мен, затриват себе си!"; "Не съм новак в спасението"; "САЩ – Само Абсолютно Щастие!". Тук може да се разкаже за повода: един приятел се бе явил на "поправителен". Преди да замине първия път за Америка, той зададе въпрос на Èлма какво го очаква там и какво ще се случи с един друг приятел, свързан със Словото, който бе тръгнал по същото време към друга страна. Получи се странен отговор: "Едни отиват по Божù работи, други – по бозù работи"... (Нали у нас често казват за нещо, което се е объркало и развалило много неприятно: " боза стана!...") При първия приятел наистина всичко е било "пълна боза" в Щатите, а приключенията на втория в Русия, Латвия и Башкирия са описани по-нататък в тия книги и ще се види дали са били Божи работи или не.

Още заглавия: "Пращам пътник отдлече"; "Господар и на говедовъдството…"; "Богове-мухоморки";  "Трънен   венец    и Иисусово око" (това са цветя); "Хайде на друга сцена!"; "За етрополската вода"; "За Словото, мравката и Божата микроба". Този предговор няма за задача да коментира и даже да изреди всички осияния по заглавия – за тази цел си има библиография и се правят резюмета. Тук текстовете се споменават само за обща представа.

       - "Осияние за сърцето, което подскача по фронта" – 

едно от най-трогателните и покъртителни осияния от Èлма. Пощальонът с пощата от Бога счупва прозореца на лазарета, в който лежи ранен, и излиза на полето. Той трябва да достави пощата от Бога на всяка цена! Ако мина откъсне ръцете и краката му, той лази като гъсеница; ако остане само сърцето му – сърцето подскача окървавено по фронта и пак влачи чантата!;

- "Пламък на Словото и Храм на Делото" - Тук, чрез акси­омите на божествената математика, сам Господ показва на­чина за превръщане на възникнали конфронтации в разбиране, мир и любов. Говори се за прекрасната дума и добродетел "обхода", строяща първото и най-силно Божествено тяло – елохùмното;

- "Искра или сажда?" – Извънредно важно "назидание", както го нарича Éлма. След заминаването си от този свят, всеки човек бива демонтиран тяло по тяло, обвивка по об­вивка, докато се стигне до филма на живота му. Обяснява се как черните и белите монтажисти съставят черния и белия филм от земното съществуване на всеки; колко голяма е трудността при разплитането на тази филмова нишка, омо­таваща като кълбо монадата. Накрая – как най-големите майстори на назиданието и шоковата терапия, пускайки чер­ния филм на нечий живот, принуждават престъпника най-сетне да разтвори черупката на егото и наглостта си и да се види какво всъщност има в него: замъждяла искра Божия - или сажда на Сатаната. Другаде се обяснява,че дори и такава сажда може да се превърне в искра, ако сатанинското същество се покае и тръгне в пътя на смирението, любовта и доброто;

       - "За Етрополе, Éло и Éла; за Елхата и Елада". Единени­ето е за г. Етрополе, който, поради това, че съдържа "Éло" (четено обратно), е носител на тройни косми­чески токове, особено благодатни за усилена работа със Словото там.Този 

град вече е свещено място, понеже Портата в пентаграма се премества на 'тази ширина и дължина и затова Първият Лъч над главата на ученика ще се подпалва отсега нататък най-добре там. "Éла" - това е 'женс­ката полярност на Éлма, отразена във физическата вселена в клоните на елхата. Затова е 'престъпление да се секат елхи за Коледа, въпреки че "християните" са открили съответствието 'точно;

- Живоструйно лично осияние до приятелка със звездно име Улминéлл, която е не само монада, полиàда или холиàда, а е към "ромонàдите", пълнещи Битието с ромона на полифо­нията от радости и сияния. "Трилионолистник" или "трилио­ноструйник" е нов термин – "ромонàдното тяло" на онези, които се наричат "Маги на 'Съзвучието";

- Живоструйно лично осияние за "престолното, коронно същество Радутрòн", което също е от йерархията на апос­тола Левски. Радутрòн винаги е бил задната стража на вели­кия българин;

- "За летящите чинии и седемте месоядства". Éлма пре­дупреждава да се внимава с летящите чинии, понеже пове­чето са врагове. Той говори и за "месоядство на седемте полета". Освен трупоядството – хранене с месо, – има още и сърцеядство – ревността; умоядство – крити­карството; разумът се яде чрез съмнение; душеядството е светското одобрение и необходимостта от него; духоядст­вото – насилието над другите чрез налагане на собствени желания и планове. Седмото разделя духовното от физическото и ги 'противопоставя, затова е антипод на 'божественото съвър­шенство, което ги 'обединява.

На следващата снимка се виждат някои от приятелите, които се изкачиха в Етрополския балкан. Ясно личи и архайският произход на скалите там, по-стари и от Рилските, както твърди един професор по геология.


- "Евангелие от Томà" – дадени са само две глави досега. Èлма  описва  удивителни случаи и ни разкрива уникални слова на Христос, които досега са били напълно неизвестни на човечеството. Например, че апостол Томà се покланя пред Оня, Който ни е предал тайната на възкресението. Че тази тайна някои апостоли я 'знаят, а някои са се преобразили още 'тогава. Ние познаваме такива хора и 'днес. Учителят никога не възкръсва самичък. По-малки възкресения 'стават с още неколцина ученици, но възкресения 'приживе - т.е., пълна промяна на облика, душата и тялото им. Тия, които възкръсват 'така, минават вече свободно в по-горните царства на Отца; а ония, които не възкръсват приживе, са от оглашените, които  само 'приказват, но все още имат някаква 'собственост (не непременно 'материална, а и си мислят, че са собственици на тялото си, на идеи или на хора). В Евангелието на Томà се описва и един потресаващ случай: Иисус откупва една жена от мъжа ù, който я третира като животно. Кара го да си вземе колкото иска злато от ковчежето на братството, държано от Юда, но то моментално пак се напълва. Съпругът полудява от алчност, натрупва куп злато колкото три човешки бòя. Посяга да пълни първия кош (извикал си е камилите), но ръката му  изгаря до костта – още  не е освободил жена си. Въпреки че ще увеличим предговора, просто няма как да не се помести тук най-силният епизод.  Пострадалият  казва:

  "31 "Снеми, снеми, снеми, Ти, Който имаш 'сила, бремето на алчността от душата ми! 32 Снеми тая черна кожа от ръцете ми и ми върни здравите ръце! 33 Аз вярвам в Тебе, Иисусе, Който си Христос, Син Божий, пратен да ни съдиш и благославяш." 34 Ала Учителят стоеше строг над всички и не помръдваше. 35 "Докарайте невестата му" – викнаха някои от тълпата. 36 Тогава, разтреперан, женихът, през виковете си 

 от болка, нареди на слугите си да доведат неговата несретна невеста. 37 Не след дълго те се върнаха, като я водеха за верига. 38 "Господарю, дай ключ, откъртихме стената от оня край, ала откъм ръцете ù веригите не можем отключи." 39 "Рабе нещастний, що си сторил на тая неволница, та си я вързал с верига? Що ти е направила? Къде е да я види баща ù и майка ù, като си я купил толкоз на 'сметка?..." 40  "Ама тя не искаше да прислужва на трапезата ми и се държеше като бесновата - не искаше да я натиря в брачното ложе!" 41 "Нещастний, не знаеш ли, че това е 'дева, ангел Божий, който не бива да пристъпва в ложе на смъртник? Прочее, 'напусни веригите, сестро небесна - и 'нека бъде волята на Отца Ми над тебе!" 42 Тозчас веригите 'паднаха от ръцете ù и тя плачешком се хвърли под сиклата*, дето стоеше възправен Господ, викайки: "Господи, аз вече ще 'слушам, няма вече да правя 'своето си, а 'онова, което 'Отец иска от мене!" 43 Тълпата се беше отдръпнала, поразена и удивена от случилото се, а сам Учителят слезе от сиклата, наобиколен от апостолите, поведе за ръка Анна, а тя просия с всичката си небесна хубост пред всичките, понеже намери отново Баща си. 44 Тая Анна остана сред нас още дълго, ала се помина в същия час, когато разпнаха Съвършения. 45 За тия души, които Господ откупва от техните 'господари, Учителят специално ми е говорил, понеже ме назначи за съдия на познанието и наставник на мъдреците. 46 Тая Анна, рече по-сетне Той, бе ангел от 'девите на небето, та се криеше от лицето на всички, понеже не искаше да я "осквернят". 47 Ти си свидетел обаче как я сквернеше женихът ù насила в нейната килия, а пускаше и богатите пияници да я сквернят... 48 Не ще отмине чашата на гнева Божий нито ангел, нито 'божество даже, ако от боязън, инат или горделивост не се подчинява на гласа на Отца в сърцето да се обменя с ближните, а се подчинява на гласа на Сатаната - студен и недостъпен и високомерен да бъде. 49 "А що стана с жениха ù, Господи? – попитах го аз насълзен. Оправиха ли се ръцете му или останаха изгорени до кост?" 50 "Той Ме нарече "Иисус", повярвал, че Аз съм Христос, Син 

 

 на Бога Живаго, и с това ръцете му станаха нови. Амрóн продаде 'всичките си имоти, раздаде на бедните половината, а другата половина вложи в полза на Братството."

*Засега не сме си изяснили защо Èлма употребява думата "сикла" и как Анна може да се хвърли под нея, а Иисус да слезе от нея. Известното за сикъла (сиклата) е, че тя е еврейска теглилка за ненасечено в монети злато и сребро. Ако думата има връзка с нея, вероятно са наричали така и самото място, където е ставало това претегляне, но не сме сигурни - това трябва да се проучи.

- "Осияние за Любовта и Обичта". Това е живоструйна холизàция, която трябва да се изучава задълбочено и да стане христоматийна. Тя бе преведена на руски и послужи за първия по рода си брачен ритуал в Рига в духа на Èлма. Словото в България още от началото на века разграничава ясно Любов от Обич, въпреки че даже в българското съзнание разликата не е много ясна. В духа на 'осиянията, Любовта е и любов към 'всички, и любов към едно същество, затова е синоним на пълното, 'елохимното съвършенство; а обичта е любов към сродната душа и най-близките същества.

- Живоструйно осияние за трите вида чакри (центрове) в тялото на Космическия Човек, със славянски названия: "ол­тàри" – природни чакри, служещи на природата; "двèри" – ду­ховни чакри, служещи на ближния; и "престòли" - божествени чакри, служещи на 'Бога. Последните са въртящи се сфери от спирални лъчи; но сфери само в третото измерение, а в действителност проникват всичко навсякъде;

- Живоструйно лично послание до Нориúла за разликата между "ноáите" и "ноáдите"; за "зелохùмите" – най-плътната кондензация на Кристалния Човек;

- Живоструйно лично осияние до приятел от Франция, който е въплътен на Земята "аурувùм" – рядък случай на син­тез между каскаден серафим и херувúм от сребърен клас...;

          - "Още за програмата на Школата" – указания за 
 

 занимания по астрологични часове в една неспирно 'дейст-ваща божествена Школа, със съдействието на инструктори от невидимия свят;

- Òтговори на въпроси за радиацията, поразяваща само физическото и астралното тяло, обаче лекуваща болести на будическото и атмическо тяло. Познание за отрицанието и утвърждението с глава у българите; за козируването; за брадите и бръсненето при мъжете - и др.;

    - "За телепортацията, пентаграмиката и за силата на "Брата" – дават се познания за посвещенията според пен­таграмиката - за учениците на Христóвата Школа;

 - Живоструйно осияние за "Техническото Чудовище" (техническите изобретения и съоръжения и всички предмети), което е мъртва конструкция, лишена от поле. Говори се за борбата с него и ликвидирането му чрез любов, братски жи­вот, молитви и песни, създаващи контраполе (хòлополе);

- Две писма от Éлма: до фирмата "Боинг" за катастро­фите на техните самолети и как да се избегнат; и до Ин­дия - за поставяне на търговски, политически и хуманитарни бариери срещу Швейцария заради коридите с крави там на­последък;

       - Òтговори на въпроси: за "вихрýн" – славянската по-горна степен на източното кундалини и за неговото музикално събуждане, наречено "вихротóн". "Вихротóн" се събужда по висш начин, когато се свири виртуозно и едновременно се композира божествена музика. Тогава той започва да се върти и постепенно подпалва трилионолистника, който така става сферичен и позволява да се премине от Слово към Дело. За ненасилственото събуждане на нови центрове по закона на Бялото Братство чрез силно желание; за разликата между асуúна, сáлмата, прáната и амрáлната; за формулите "От Дух и вода" и "От Огън и земя". Първата е била в сила през 
 

епохата на Рибите и затова неподвижните пранаями и водни очистителни процедури са били нужни тогава. А вто­рата е за епохата на Водолея – т.е., слънчеви и въздушни процедури, ра­бота със Словото, движение в планините, посвещаване на 'Делото и непринудена обмяна на изобилен Живот;

- Живоструйно лично осияние до Назарéлла, от което се разбира, че човешкото сърце е материалният орган на Бог-Отец на 'Земята – Неговият 'престол, - докато Христос е 'тялото, а Цялостният Бог или Благият Дух е 'самият човек. Извънредно фрапиращо сведение, което обаче има своите корени в древността и средновекови­ето, особено в близкия и далечния Изток.

- Живоструйно лично осияние до приятел относно зъ­бите, които са бушони на Христòвото тяло и трансформатори на енергиите на Космичния Човек; за сърдечно-съдовите заболявания, като резултат от саморазправата на човека с мира и радостта в себе си; за болестите на кръвта, като следствие от нежеланието за самоопределяне към Учителя, Който е само 'Един през всички векове;

 - "Принципи на братските каси". Да, братски каси са 'съществували, 'съществуват и 'трябва да съществуват, докато има парѝ и техни еквиваленти. Те са 'пентагрални – 5 дяла - за следните дейности: Словото, Майките, Културата, Школата и Взаимоспомагателна каса. Трябва да се спазва доброволно и десятъкът – отдаване на десета част или повече от всеки наш приход и имущество, но не на организация, а тайно и персонално на човека, който работи най-безкористно и най-добре за Бога, според нашата лична преценка;

 - Живоструйно осияние за "Сфинкса" на Рила, с истинско име Ел Пурéй, т.е. "Божия Лилия";

            - "Осияния за Тишината" (ОЗТ). 'живоструйно единение, от което научаваме изумителни неща за естеството и  ефектите на тишината. Например: "Дванадесет денонощия тишина те правят гражданин на Новата Земя – онова етерно вълшебство на десетина земни радиуса, за което съм ви говорил 'неведнъж. А 'повече от три години тишина водят ученика на Духа Божий до овладяване на 'слънчевата система. Двадесет и осем години тишина ви правят гражданин на 'Млечния път." И още една мисъл: "Под "душевно целомъдрие" разбирам най-великата способност на душите, създадени от Бога, да се влюбват непрекъснато, 'без отклоняване от 'основната любов – любовта към 'Бога; а под "физическа девственост" разбирам прекрасно, здраво и вечно младо тяло. Всички останали определения на целомъдрие и девственост са от сатанински учители." (на стр.112 тук – илюстрация към ОЗТ)

 - "Приказки за дърветата" – досега е дадено само "Осияние за върбата";

- Живоструйното осияние за "Коледните събития" озна­менува края на 125(1989) г. и бурното преустройство в стра­ните от Източна Европа, полагащо началото на нова епоха за човечеството. За точното време, локализация и естество на преустройството Учителят говори в Беседите Си още до 1944 г., а в Новите материали – от 120(1984) година насам.

Освен изброените единения се очаква диктуването и на следните живоструйни книги: "Алсúния" – наука за разпозна­ване на Божиите лица; "Пентаграмика"; "Основи на пáневрúт­мията и понятие за сýпереврúтмия, ỳлтраеврùтмия, ясноев­рúтмия, тóтеврúтмия и хùпереврùтмия", както и продълже­ние на "Синята книга", "Ромон от Божествената наука", "Фи­лософски речник" и други.

         Трима души с изключитени качества, които бяха в Школата на Земята десетки години и които и до днес обичаме и уважаваме като най-напреднали ученици на Великия, 'отрекоха 
 

осиянията на Èлма. Първият, който можеше да се телепортира физически и да излиза от тялото си с висшите си тела, в последните си часове сред нас, каза: "Обиколих всички светове, но никъде не ме приеха". Защо не разпозна Словото в последната му изява, след като преди това бе прогнозирал това с най-голяма точност?

Вторият изключителен човек, въплътен ангел на земята и образец за Ученик, един ден казал на един приятел: "Който разпространява тия текстове, е престъпник". Обаче и той имаше много широко сърце и до последния си дъх на тази преклонна възраст, на практика също живееше както те препоръчват. Сам Учителят е говорил за това в беседите Си: "Аз бих желал да имате 'много романи! Аз бих желал да се 'влюбите! Казвате, че някой се 'влюбил... - Вие само си 'въобразявате, че сте се влюбили. Влюбеният 'умен става! Влюбеният 'добър става! Влюбеният 'силен става! 'Този влюбен човек, който не 'поумнява, на който сърцето 'добро не става и който силен не 'става, той не знае какво нещо е любовта. 'Влюбил се е в 'хубавия смисъл. 'Хубаво е да се влюбят 'всичките хора! 'То е Божественото! Сега трябва да напуснете вашите 'стари вярвания, 'детинските си вярвания." (Из "Обичайте, ценете!" 14 февруари 1940 г.)

     Третият (най-възвишена и талантлива сестра) пишеше в книгите си удивителни неща за свободата в любовта. Твърдеше, че е преродената Мария Магдалина и че е имала и в този си живот много приятели. Казваше: "Как да позволя на някого да свири върху мен с един пръст Котешкия марш, след като аз съм сложен космичен орган с много клавиатури и регистри в божествената катедрала? Даже и най-генилният 'бахист или 'шопенист не ми е достатъчен, за да изтръгне от мене това, на което съм способна. Нужни са ми много повече 
 
 

виртуози!" С кристалното си пиано в таванската си стаичка Амỳнда накара да пеят чакрите на някои хора, чрез които сега идват осиянията на Èлма; изказа прогнози, които и до днес се изпълняват. Нейната автентична музика имаше силата да  подпалва олтáри, престóли и двéри – особено когато под пръстите ù зазвучаваха камбаните на Тянгбоче или песента на Тайната вечеря. И въпреки това тя възнегодува срещу съвета на Èлма да се раздели с кармичния си партньор и да бъде свободна като преди. Тя 'също си отиде преждевременно с разбито сърце и здраве поради обвързаността си с този дух, който я ограничаваше и тероризираше до края. Ако се бе родила днес, когато по цялата ни планета прегръдките започнаха да стават безплатни не само парично, но и кармично, ето къде щеше да бъде тя сега...

   Нека бъдем наясно още от самото начало. Започвайки от първата илюстрована книга с осияния от Èлма, Който за нас е Учителят и Христóвият Дух, по Негово настояване в нея и в следващите 38 книги по 300 стр. до средата на 148(2012) г. се включват много илюстрации с прегръщащи се хора и хора без дрехи, особено на жени (понеже е съдбоносно необходимо точно сега да се пробудят Новите Еви и Новите Евридики). Това е едно от главните обвинения срещу осиянията въобще и срещу тези, които си позволяват да слагат или предлагат такива изображения. Не става дума само за един човек - дадена е свобода на всички, които желаят, да офòрмят Словото по свобода, като поемат отговорност за това пред Бога и пред Новото Човечество. За много теми от беседите на Учителя Беинсá Дунó немалко последователи и издатели съставят цели книги с цитати от томовете му, а други ги цитират или преразказват устно. Но за някои от най-щекотливите теми, поголовно и без изключение се изтъкват само антитезите. Тезите са невидими за този тип хора, тъй  
 

като тяхното ниво на еволюция и разбирането им изключват противоположното 'напълно. Това показва, че те не познават Словото Божие и че го предават изопачено. Естествено,   повечето от тях не вредят съзнателно – те си мислят, че са прави. Такива личности доскоро въздействаха силно с писанията и проповедите си върху младите, тълкуваха превратно беседите и затова техните жертви понякога стигаха и до психиатрията, и до гроба. Когато дяволът чете евангелието, има много мощно въздействие върху някои наивни и закъсали  души. Но не и върху милионите от едно ново поколение!  Днес стремежът към голотата и световни движения като "Безплатни прегръдки" не могат да бъдат  спрени  и от милиард атомни бомби. Това са души от една нова еволюция  и те вече заливат Земята като огромна космическа лавина! ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►(стр.118).

 "Десетки усмихнати момичета и момчета прегръщаха случайни минувачи по софийските улици като част от международната кампания "Безплатни прегръдки". Това е спонтанна проява на хора от цял свят, които се разхождат по улиците с големи табели "Безплатни прегръдки" (Free hugs) и насърчават непознатите минувачи да си разменят прегръдки с тях. "Целта ни е да вдъхнем повече оптимизъм и любов в сърцата на хората" - казва един от участниците в кампанията Стефан Александров – момче на 17 години от София. "В България има много хора, които са подтиснати от живота и искахме малко да ги развеселим поне с една прегръдка" - допълва 16 годишната Станимира Иванова от София.

    Идеята да се прегръщат непознати на улицата, за да стане денят им по-светъл и хубав, тръгва от Хуан Ман, австралийски младеж. "Живеех в Лондон, когато животът ми се преобърна наопаки и трябваше да се върна отново в 
 

 
 Австралия" - разказва Хуан. "Когато самолетът ми се приземи в Сидни, всичко, което имах, беше багаж, пълен с дрехи, и много проблеми. Нямаше кой да ме посрещне, нито имах дом, в който да се обадя, че съм пристигнал. Някои си почиваха от време на време, за да съберат сили за нови прегръдки. Бях турист в родния си град! Докато стоях на терминала за пристигащите пътници, гледах другите хора. Те се срещаха с приятелите и семействата, които ги очакваха с отворени обятия и усмихнати лица. Те се прегръщаха и се смееха от щастие. Имах нужда някой по същия начин да очаква и мен, да се зарадва като ме види, да ми се усмихне и да ме прегърне... Така че написах от двете страни на една голяма табелка: "Безплатни прегръдки" (Free hugs), вдигнах табелата пред погледите на минувачите на летището - и след 15 минути те започнаха да идват при мен и да ме прегръщат!" - спомня си Хуан. Оттогава той превръща безплатните прегръдки с непознати хора по улиците в своя общочовешка мисия. Удивителните му случаи са заснети на видеоклипове и качени в Интернет. 
 

Ето го в един от тези случаи самият Хуан Ман!


 

Много хора по света се заразяват от идеята и започват по неговия пример да прегръщат непознати хора, за да вдъхват любов в сърцата им. "Всеки от нас е прочел на различно място в Интернет за тази кампания и е прегръщал хора на улицата сам с такава табелка в различни дни" - казва Стефан Александров и допълва: "Днес решихме да се съберем всички, които сме го правили преди - около 50-ина човека, - за да зарадваме с прегръдки повече хора в София”. По думите на българските хъгъри (както те самите се наричат – от англ. "hug" – прегръщам), хората реагирали различно на тяхната инициатива. "Някои тръгват с много радост към нас, но други се мръщят, сигурно защото не разбират какво точно правим" - разказват участниците. Имало и агресивни хора, които избутвали младежите и ги заплашвали с физическа саморазправа. Една жена толкова се уплашила, че се развикала с все сила: "Не ми пипайте чантата! Помощ!" Чужденците реагирали най-жизнерадостно на инициативата, но имало и много българи, които веднага схванали смисъла на идеята и прегръщали младежите с усмивка. Някои от минувачите толкова се въодушевили, че започнали дори да целуват младежите и се връщали да ги прегръщат по няколко пъти. Двойка мъж и жена, които бяха прегърнати от тийнейджърите, споделиха, че са били приятно изненадани и зарадвани от този неочакван жест: "Не само любопитно и оригинално, но и много мило е това, което правят тези деца. Освен че ни заредиха с позитивна енергия и любов, много ни зарадваха, че в този тежък свят и живот все още има оптимисти, и то точно сред младите. Ето как се заражда една нова и хубава идея, едно ново мислене, едно освежаване на живота - и нека, дай Боже, има повече такива начинания", казаха мъжът и жената, и отминаха, широко усмихнати.

 Светослава Банчева

 УЧИТЕЛЯТ „Казват: "Той прегръща чуждите жени..." – Ти, като прегръщаш хората, те трябва да оживеят, да станат добри! След като я прегърнеш, тази жена да ти каже: "Много ти благодаря!" И мъжът ù да каже: "Много ти благодаря, че откак я прегърна, много е мека, много е добра – вкъщи все шета, всички ни обича!..." (1934.05.27н, беседа ”Има време”, том „Постановенията на сърцето”, стр.237)

 Ето още от беседите и живота при Учителя на тази тема: 

Един много религиозен брат спонтанно целунал една след друга три омъжени 45-годишни сестри. Отнесли въпроса до Учителя: как може да се постъпва така? Учителят одобрил постъпката му – човекът искал да покаже как обича Христос... „Единствената грешка е, че не е взел предварително позволение от сестрите, а не самата целувка”. (1936.06.10, беседа ”Умното дете”, том „Постановенията на сърцето”, стр.263)

Тук искаме да обърнем внимание върху положителното, което Учителят е говорил за голотата. Позволяваме си да представим няколко Негови мисли на тази тема, макар че те са много повече.

 "И сега знаете ли защо са тези разрушения на градове и села? - 'Затова идат тия страдания на хората! С дрехите на грешника не се обличайте! По-добре ходете гол и бос, отколкото да се облечете с дрехите на грешния. Когато дойде времето да изпълните волята на 'Бога, изпълнù я, без да отлагаш." (Из "Без съмнение и без отсрочка", 10 октомври 1920 г., 7 ч. и 30 мин., Велико Търново)

Emmanuel Michel Benner (1873 – 1965, French) Reclining-nude 4

"И сега, слава Богу, 'всинца сте облечени, а ако някои биха ви видели голи като Адам и Ева, веднага щяха да ви пратят в лудницата..." (Из "Още по-блажени", 4 декември 1921 г. в София)

"Бог казва: "Съблечете старите дрехи на тези философи! Съблечете ги и ги оставете 'голи". –"Как ще останат голи?" – 'Всички хора трябва да останат голи като Адама и след това да облекат дрехата на светлината, в която няма никакво съмнение, никакъв страх. Сега сте 'облечени, но сте порочни. Тогава ще бъдете 'голи, но чисти като светлината."(Из "Дерзайте, Аз съм!", 13.V.1923 г.)

"Адам първоначално е бил 'гол в рая. Каква е била неговата култура тогава? Ние казваме: 'голи били, но престъпления 'нямало. Ние сега сме 'облечени, но престъпления 'има. Питам: кой порядък е по-добър? Порядъкът на голия, но без престъпления - или порядъкът на облечения, но с престъпления? Разбира се, порядъкът на голия, но без престъпления, е за предпочитане, отколкото порядъкът на облечения, но с престъпления. Не мислете, че тия здания, които сега имаме, са израз на някаква особена култура." (Из "Божественото и човешкото", 31 лекция на Общия окултен клас (II година), 28 юни 1923 г., София)

"Защо са нужни градове на Господа? – Защо са нужни дрехи на хората? Не могат ли да ходят голи?" (Из "Хваление", Лекция от Учителя, държана на 16 април 1930 г., София)

"Питам тогава: когато Адам беше в 'рая, имаше ли такива видими църкви, както сега? Църквите 'отпосле дойдоха. И казва Писанието, че той бил 'гол тогава. Под думата "гол" се разбира, че той не е имал такива дрехи, както сегашните - да се е обличал тъй 'модерно. Ако 'сега дòйде Адам, как ще се облече? Тогава той е бил 'гол, но 'безгрешен, а сега той е 'облечен, и то модерно, но грешен. Питам: кое е по-хубаво? Да бъдеш гол, но безгрешен - или облечен и грешен?" (Из "Изпитай и виж", 16.II.1930 г., 10 часа)

"Защо носим дрехи? – За да се види 'страхливецът! Всички вие, и аз включително, все сме страхливци. 'Голи бяха първите хора, герои бяха, голи ходеха, юнаци бяха, не ги беше страх от студа! След като съгрешиха, казват [за някого]: "Колко хубаво е облечен!" - Казвам: първокласен страхливец! [...] Моите понятия за живота са съвсем други. Красивото, което имате, не е в дрехите. И аз, като седя [облечен], играя 'роля. Казва някой: "Много хубави са ми дрехите!" - Не си правù никакви илюзии! Ти носиш един халат - в 'затвора си вътре. Този халат в затвора показва, че сме в ограничение. Имаме велика задача да се освободим, а не да кажем: "Съдбата ни е такава, няма какво да правим..." - Не, не, този халат трябва да го хвърлим по който и да е начин!" (Из "Свобода", 15.I.1932 год.)

 

 "Който отива при 'Бога, отива без дрехи - гол, както е дошъл на земята. Когато и вие отивате при 'Господа, трябва да се явите с дрехата си, която 'Той ви е направил. Казвате, че ви е срам да се явите гол... Защо се срамувате? Защото дрехата на вашата голота не е оная, която Бог ви е дал първоначално. Срамът, който днес имате, е дрехата на 'греха, с която сега сте облечени." (Из "Динамика на живота", 20 април 1932 г., София, Изгрев)

"Бъдете градинари на човешките 'души. 'Велико нещо е да отглеждаш една човешка душа! Това е 'божествена работа. [Един] градинар се излекувал благодарение на цветята. Ставал сутрин рано преди изгрев слънце, леко облечен, и работел между цветята по цели дни. Забравял, че е толкова леко облечен, забравял даже да яде - с 'такова увлечение работел. Дали е гол или облечен - и 'това не забелязвал..." (Из "Обич и знание", 8.V.1932 г. София)

"Адам се засрами, защото гледаше на голотата като на нещо 'неестествено. Сегашното понятие за голота е 'съвършено различно от това, което 'Адам е имал. Под "голота" Адам разбирал нещо вътрешно." (Из "Любов, обич и почит", 1 юни 1932 г., София, Изгрев)

Религиозните припадат, когато се видят на небето голи... Всяка идеология и църква, която заповядва на художниците да закриват свещените места на мъжа и жената с дрехи, листа и пр., изплащат карма, по-тежка и от тази на месоядците. ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► (стр.132)

"Писано е, че Адам и Ева били 'голи. Според разбирането на съвременните хора, на голия човек се гледа като на 'изостанал в развитието си..." (Из "Философия и наука", лекция от Учителя, държана на 15 юни 1932 г., София, Изгрев)

Emmanuel (Many) Michel Benner (1873 – 1965, French)

Deux jeunes femmes au bord de mer

"Защо носим дрехи? – За да се види 'страхливецът! Всички вие, и аз включително, все сме страхливци. 'Голи бяха първите хора, герои бяха, голи ходеха, юнаци бяха, не ги беше страх от студа! След като съгрешиха, казват [за някого]: "Колко хубаво е облечен!" - Казвам: първокласен страхливец! [...] Моите понятия за живота са съвсем други. Красивото, което имате, не е в дрехите. И аз, като седя [облечен], играя 'роля. Казва някой: "Много хубави са ми дрехите!" - Не си правù никакви илюзии! Ти носиш един ха-лат - в 'затвора си вътре. Този халат в затвора показва, че сме в ограничение. Имаме велика задача да се освободим, а не да кажем: "Съдбата ни е такава, няма какво да правим..." - Не, не, този халат трябва да го хвърлим по който и да е начин!" (Из "Свобода", 15.I.1932 год.)

 "Който отива при 'Бога, отива без дрехи - гол, както е дошъл на земята. Когато и вие отивате при 'Господа, трябва да се явите с дрехата си, която 'Той ви е направил. Казвате, че ви е срам да се явите гол... Защо се срамувате? Защото дрехата на вашата голота не е оная, която Бог ви е дал първоначално. Срамът, който днес имате, е дрехата на 'греха, с която сега сте облечени." (Из "Динамика на живота", 20 април 1932 г., София, Изгрев)

Emmanuel Michel Benner (1873 – 1965, French) Reclining-nude 3

"Голият е 'всякога добре дошъл и за 'предпочитане пред облечения със 'скъсани дрехи. Майките посрещат децата си 'всякога голи. Голотата е израз на 'чистота. Само 'чистият може да бъде гол." (Из "Опорни точки на живота", беседа от Учителя, държана на 1 август 1932 г., 5 ч.)

"Някой казва: "Оголях..." – Че много естествено! Ти 'облечен ли се роди? Ти 'гол се роди! Рибите са 'голи във водата. [...] И докато в съзнанието си не станеш 'гол, ти не можеш да се очистиш. Адам и Ева бяха 'голи." (Из "Слушане отвътре. Какво да направиш", ООК, 8.XI.1933г. София, Изгрев)

     "Казано е за Адам и Ева, че били 'голи в рая. Тяхната голота ни най-малко не подразбира греховност. Те били добри, но поради 'непослушание към заповедта, дадена им от 'Бога, трябвало да 'напуснат рая и да отидат в 'света, където ги чакали големи страдания и нещастия. За да издържат на външните сурови условия, Бог ги облякъл с кожени дрехи. Тъй щото, докато първият човек е живял в 'рая, той е бил външно 'гол, а вътрешно 'облечен. Като 'излязъл от рая, той станал външно 'облечен, но вътрешно 'гол. Вътрешната голота подразбира 'греховността на човека. За да бъде облечен външно и вътрешно, човек трябва да води чист и свят живот, да слуша и да изпълнява това, което Духът му говори 'отвътре." (Из "Послушание", 30 септември 1934 г., гр. Русе)

 "Ще кажете, че може и без 'дрехи. И 'това е възможно. Жителите на един остров във Франция ходят голи като Адам. Те се наричат "нудисти". Ако срещнете такива хора, ще се 'чудите как ходят голи. Те са доволни от положението си, но на вас това се ви вижда чудно." (Из "Ценната дума", 3 февруари 1935 г., София, Изгрев)

 "Казвате: "Какво ще остане от нас като ни съблекат 'голи?" - Това да не ви смущава. Като се съблечè гол, човек се освобождава от личното гледане на нещата. Няма по-велико нещо за човека [от това], да се освободи от своите лични възгледи. Докато не започне да гледа 'широко на нещата, да обхване в мислите и в желанията си благото на 'всички хора, човек 'никога не може да стане жител на духовния свят." (Из "Трите степени", утринно Слово от Учителя, държано на 21 април 1935 г., София, Изгрев)

"Бъдете градинари на човешките 'души. 'Велико нещо е да отглеждаш една човешка душа! Това е 'божествена работа. [Един] градинар се излекувал благодарение на цветята. Ставал сутрин рано преди изгрев слънце, леко облечен, и работел между цветята по цели дни. Забравял, че е толкова леко облечен, забравял даже да яде - с 'такова увлечение работел. Дали е гол или облечен - и 'това не забелязвал..." (Из "Обич и знание", 8.V.1932 г. София)

"Адам се засрами, защото гледаше на голотата като на нещо 'неестествено. Сегашното понятие за голота е 'съвършено различно от това, което 'Адам е имал. Под "голота" Адам разбирал нещо вътрешно." (Из "Любов, обич и почит", 1 юни 1932 г., София, Изгрев)

Религиозните припадат, когато се видят на небето голи... Всяка идеология и църква, която заповядва на художниците да закриват свещените места на мъжа и жената с дрехи, листа и пр., изплащат карма, по-тежка и от тази на месоядците. ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► (стр.132)

"Писано е, че Адам и Ева били 'голи. Според разбирането на съвременните хора, на голия човек се гледа като на 'изостанал в развитието си..." (Из "Философия и наука", лекция от Учителя, държана на 15 юни 1932 г., София, Изгрев)

"Голият е 'всякога добре дошъл и за 'предпочитане пред облечения със 'скъсани дрехи. Майките посрещат децата си 'всякога голи. Голотата е израз на 'чистота. Само 'чистият може да бъде гол." (Из "Опорни точки на живота", беседа от Учителя, държана на 1 август 1932 г., 5 ч.)

 

"Някой казва: "Оголях..." – Че много естествено! Ти 'облечен ли се роди? Ти 'гол се роди! Рибите са 'голи във водата. [...] И докато в съзнанието си не станеш 'гол, ти не можеш да се очистиш. Адам и Ева бяха 'голи." (Из "Слушане отвътре.Какво да направиш", ООК, 8.XI.1933г. София, Изгрев)


"Казано е за Адам и Ева, че били 'голи в рая. Тяхната голота ни най-малко не подразбира греховност. Те били добри, но поради 'непослушание към заповедта, дадена им от 'Бога, трябвало да 'напуснат рая и да отидат в 'света, където ги чакали големи страдания и нещастия. За да издържат на външните сурови условия, Бог ги облякъл с кожени дрехи. Тъй щото, докато първият човек е живял в 'рая, той е бил външно 'гол, а вътрешно 'облечен. Като 'излязъл от рая, той станал външно 'облечен, но вътрешно 'гол. Вътрешната голота подразбира 'греховността на човека. За да бъде облечен външно и вътрешно, човек трябва да води чист и свят живот, да слуша и да изпълнява това, което Духът му говори 'отвътре." (Из "Послушание", 30 септември 1934 г., гр. Русе)

 

"Ще кажете, че може и без 'дрехи. И 'това е възможно. Жителите на един остров във Франция ходят голи като Адам. Те се наричат "нудисти". Ако срещнете такива хора, ще се 'чудите как ходят голи. Те са доволни от положението си, но на вас това се ви вижда чудно." (Из "Ценната дума", 3 февруари 1935 г., София, Изгрев)

 "Казвате: "Какво ще остане от нас като ни съблекат 'голи?" - Това да не ви смущава. Като се съблечè гол, човек се освобождава от личното гледане на нещата. Няма по-велико нещо за човека [от това], да се освободи от своите лични възгледи. Докато не започне да гледа 'широко на нещата, да обхване в мислите и в желанията си благото на 'всички хора, човек 'никога не може да стане жител на духовния свят." (Из "Трите степени", утринно Слово от Учителя, държано на 21 април 1935 г., София, Изгрев)

 "И в 'странство вече Новото Учение е 'влязло. Там има 'нудисти, които искат да демонстрират, че може и на Земята да се живее както в онзи свят. Но те са малцина и ги държат надалеч, затворени на един остров като някои 


 

прокажени." (Из "По новия начин. Коприненият конец", 15.XII.1935 г., 5 ч сутринта, София, Изгрев)

 [Учителят говòри за една стара картина с Разпятието]: "Тази картина аз бих желал някой художник да я нарисува по-хубаво, и в бъдеще да я турим в нашия салон. 'Хубава идея е да се преработи. Всичките народи [в старата картина] носят кръстовете си и отиват на Голгота 'прегърбени... Но това е 'разпятието. Трябва да дойде 'другата картина - 'възкресението. 'Лесно се представят народи с 'кръстове... Как ще ги представиш без кръстове? Същият закон: как представят Христá възкръснал? Има ли дрехи? – Всичките народи ще ги наредите 'възкръснали, 'голи ще ги наредите - да проявят 'любовта!" (Из "Както ме е Отец въздигнал", 28 април 1940 г. 5 ч.с.)

  Колажът на стр. 136 изобразява възкръсналия Рубенсов Христос със знамето на 'Отца, три женски възнесения от талантливата съвременна скулпторка Lori Kiplinger и възнесение на една мъжка галактика.►►►►►►► ►►►►►►►►►►►

 "Като кажем, че хората са 'голи, трябва да имат 'идеал. Голите 'идеал имат! Защото човек не може да постигне идеала си, докато не стане 'гол." (Из "Връзвайте и развързвайте!", беседа от Учителя, изнесена на 24.III.1940 г., 10 ч. сутринта, София, Изгрев)

  "Ако искате 'голи да ходите, ще си направите едни гащи. Хубави гащи - да 'прилягат по тялото. Като ходиш навън, не ходете с обикновените си бели гащи. Направете си да прилягат - или бели, или червени, или сини, но като ги 'туриш – да 'прилягат. От 'трико може да си направите. Тогава с тях може да излезете. Един 'морал да има! Онова, което изявяваме, да има нещо 'хубаво, да го 'изнесем. Ако ръката е 'хубава, изнеси тази ръка! Казвам: не трябва да [изпадаме в съблазънта] да се критикуваме! От всяко нещо и 'ти да си доволен, и 'другите да са доволни." (Из "Самообладание", 2 .VII 1941 г., сряда, 5 ч.с.,София, Изгрев)

 "Срам те е да останеш гол, но не те е срам да кажеш една бяла лъжа. Че аз предпочитам десет пъти да се съблека гол, отколкото да кажа най-малката бяла лъжа!" (Из "В начало бе Словото", 27 април 1941 г., неделя, 10 часа)

  "Човек може да ходи 'гол, но само при 'едно условие: ако живее в света на 'любовта, 'може да живее гол. Щом е 'извън света на любовта, той трябва да бъде 'облечен. Докато Адам беше в света на любовта, той беше' гол в рая; щом съгреши, излезе 'извън рая. Сега искам да 'разбирате. В съвременните християни има едно 'неразбиране." (Из "Зародиш, дърво и плод", 22.VI.1941г.,  София-Изгрев)

  "Искам да ме разберете добре. Защо художниците не рисуват Христá с мантия, но го рисуват 'гол на кръста? Има 'голота, която е 'грозна. Има голота, която е 'красива." (Из "Връзване и развързване", 29.XI.1942 г., неделя, 10 ч. с.)

 

"Адам в рая беше 'гол. Голотата е 'чистота. Обличането, както хората 'сега се обличат, то е 'грешно състояние." (Из "Сиромах и богат", 26 август 1944 г., столовата на хижа"Брокс" – "Острец", под връх Острец на Витоша)

 

Към това въведение, след зададен въпрос, Éлма допълни следното:

  1Когато 'първата книга на Éлма тръгне по света на български, 

Обединени 'Европейски Щати. 2Преведе ли се на поне още три основни езика, полагам подписа Си под Заповед за Обединени 'Евроазиатски Щати. 3Тогава помислете и за превеждане на почти всички езици, след което обявявам за Кралство на Бога Обединените 'Све­товни Щати.

 4Материалът за ра­ботата със Словото* трябва да се допълни с 'още подобни осияния и отделни мисли от осияния и да се приложи наистина като заключителен в първия том.

 5Настават нашите времена. 6Дерзайте!

 7Аз съм дал 'общо на­именование на Новото Слово за всички книги: "НЕОБЯТНОТО ГОВОРИ". 8Отдолу ще слагате чис­лото на годината и за съответното полугодие. 9Годината на изданието и "София-Изгрев" да се пише отдолу.

10Подвързвайте всички книги с бяло, понеже това е Словото на 'Éлма. 11Прилагайте винаги на предната корица или направо я отпечатвайте със знака на Éлма. 12Това, което не направихте, е 'този знак**, а от 'него зависи оконча­телното предаване на космическата власт в ръцете на Бялото Братство. 13Незабавно поръчайте да бъде нарисуван на голям лист, а може направо на пресован картон с голям размер, като положите необходимия грунд. 14Настоявам розовите лъчи на звездата да бъдат направени с рефлексна боя. 15Броят им да бъде не по-малко от хиляда и двеста. 16Тази звезда, на светлосин фон, не трябва да образува точен кръг с лъчите си, а те да са оформени като върхове на звезда с триста шестдесет и пет лъча – броят на дните в годината (засега). 17Аз после ще ви диктувам осияния за всеки от тези Христóви лъчи, когато продължим астролóнията.

 * "Методи за разпространение на Словото" от 15.VI.124(1988) г.

** Звездата на Éлма бе нарисувана според инсктрукциите на Éлма през пролетта на 130(1994) г. Копия от нея са включени в оформлението на първия машинописен том с Живоструйни холизàции.

18Направете изчесления по формулата за остроъгълна 365-лъчна звезда. 19После преснемете оригинала на цветен диапозитив и поръчайте на ня­коя печатница да се отпечатат копия с различни размери - от плакат до корица на книга. 20Отгоре на корицата, с ярки алени букви, ще бъде написано об­щото заглавие на тома. 21Отдолу посочените данни също ще бъдат алени, но по-тъмно. 22С това маги­ческо оформление, тези Ми книги ще бъдат неизко­реними от славната почва на Новото Човечество, което 'пристига вече!

23Желателно е на вътрешната предзаглавна страница да печатате образите Ми в историята на иконописта и живо­писта по строг избор на холизàторите, импулсато­рите и реализаторите и лично одобрявани от Мен чрез единение. 24Възлагам на онзи от вас, който има Христóв импулс, да почне незабавно преглеждане на всички албуми по библиотеките и отпечатване на копия не само с Моя образ, но и образа на Майката Божия, на архангелите и на персонажите, за които се говори в осиянията и ги има в религиозното изкус­тво.

25По подобен начин ще издавате беседите Ми, дошли до 1945 година, но с Моя образ като Беинсá Дунó. 26Там корицата ще бъде алена, заглавието на тома - с бели букви, а фи­гурата да бъде графика на 'пентаграма: за първите Слова – виолетова; за неделните беседи – бяла; за Общия клас – синя; за Младежкия – златна; за събор­ните и планински беседи, лекции, обяснения и упът­вания – оранжева; за последното Слово – розова; и за музикалните Ми издания – пак алена, но с различен тон от корицата.

       27Започнете с отбор на най-хубавите фотографии на Учителя и обработ­ката им първо във всички едноцветни тоналности; после – в графични интерпретации; накрая – порт­ретно-живописни.

28Този художник, който пръв Ме на­рисува по този начин от най-хубавите фотогра­фии, ще завърши развитието си на Земята още в това прераждане - по благодат. 29Допускам игра с компю­търни вариации на всички подобни портрети, като най-сполучливите от тях, одобрени от автора и лично от Мен, да бъдат включвани в поредните из­да­ния на Словото.


30Категорично на­помням: книгите Ми 'няма да продавате на никаква цена, а ще ги подарявате по следния ред: първо - на библиотеките на новите Домове на Словото в Бъл­гария и по целия свят; второ – на библиотеките на всички сродни християнски и духовни школи; трето – на библиотеките по целия свят, начиная от най-крупните; четвърто – лично на ония ученици, които се занимават пряко с ипулсиране, съхранение и раз­пространение на Словото; пето – на учениците и привържениците, които отварят домашната си 


страница от книга с осияния, обнародвана от издателство

"Alphagraph" в София през 147(2011) г.

библиотека за всички; шесто - на известни дейци, писа­тели, философи, учени и прочие, проявяващи 'Новото в своите разбирания. 31На всички останали интере­суващи се книгите Ми ще се дават само на 'библио­течни начала за четене на място или в къщи, като предимство се дава на 'ония, които са върнали ориги­нала с най-малко едно печатно, ръкописно или фоног­рафско копие, като дарение от тяхна страна.

32Настоявам, в най-кратки срокове да преминете на екологически неоск­вернена хартия (на неорганична силициева основа от пустинен пясък), а веднага след това или даже преди това и без това да внесете или създадете плоски екрани с течен кристал с възможности за запаметя­ване на максимална печатна информация. 33Като последен етап преди ликвидирането на радио-теле­визионните станции, допускам съществуването на радио-телевизионни библиотеки, от които да си по­ръчвате дистанционно желания текст върху вашите персонални плоски екрани. 34Въобще, използвайте най-широко световната информацонна система за максимален достъп на народите до Словото. 35Разработете със специалисти речници и алго­ритми за машинен превод на Словото на всички езици, с окончателно редактиране от експерти. 36Същевременно, използвайте всички възможности за фонозаписи на Словото, в оригинал и в превод.

37На приятелите, учениците и възлюбените на Éлма, които преписват Словото на ръка, предоставяйте 'абсолютно всички социални, природни и духовни блага, с които разпола­гате.38Нека домовете ви, душите ви и сърцата ви да бъдат отворени денонощно и безплатно за тях. 39Същото се отнася и за четящите Словото на ка­сети – поемайте издръжката им при пътувания, снабдявайте ги с материали, пазете ги като зени­цата на окото си и ги обгърнете с оскъдицата на вашата любов, за да получите чрез тях преизобили­ето на Моята!

Ето някои от приятелите, които разпознаха Словото Божие.

40При официално из­даване на Словото бъдете реалисти и при първа възможност оформете с приятел-юрист авторс­кото право на Класическото и Новото Слово. 41Ако е необходимо, го заплатете на наследниците на Кла­сическото Ми Слово или сключете договор с тях. 42Ако е необходимо, заведете дело срещу българс­ката държава и цензура от името на Братството и международния съд, за да престане да блокира Сло­вото Ми. 43С всички официални и лични издателства, които искат да печатат Словото, се спогодявайте според случая, но печалбата от книгите си остава в кармичната сметка на издателството, ако то поема този кръст.

44Продаване в Новия Свят 'няма да има! 45Продаването е метод на 'враго­вете Ми и се наказва със смърт. 46Най-страшната смърт – смъртта на 'духовното тяло, което минава за безсмъртно. 47Продаване, дори с цел да се покрият разходите за отпечатване и разпространение, е ос­татък от мъртвия свят, който се подсигурява и по­ради това смърди на извънгалактически разстояния. 48Отпечатване, разпространение и пр. Новото Чо­вечество реализира 'изключително по 'вътрешен им­пулс, чрез 'индивидуално озарение, 'неконтролируема самоинициатива, 'ослепителни десанти - и по прин­ципа на 'дарението.

 49Вие не знаете, че за всяка про­дадена книга авторът, редакторът, сътрудниците, печатарите и производителите се връщат на Зе­мята средно по седем-осем прераждания поради от­сечените дървета, откраднатите от природата останали суровини и поради мръсотиите и лъжите на авторите. 50Съществува обаче закон за компенса­ция, подобен на този в някои затвори, според който, ако работиш, присъдата се 'намалява. 51Тези автори, които спасяват човешки души чрез книгите или творчеството си, макар и хонорувани, получават значителни компенсации и, понякога, рядко, смъкват от присъдата си почти всички наказателни прераж­дания и си плащат до 'приключване на еволюцията само с по 20-30 години болест, ка­торга или терзания. 52Така е, докато не отвикнете да търсите 'одобрение, 'отпечатване и 'хонорари.

 

Страница с ръчно изпълнен унциал в холорамка, по правилата на словометрията. Словото на Учителя Беинсá Дунó се пише с циан, под наклон 72О;

Словото на Éлма – в алено, под наклон 36О;

Обясненията на холизàтора – под 18О в тъмносиньо.

53Като се научите да 'запомняте Словото и да го възпроизвеждате със 'собствения си мозък и език, вие сте 'свободни. 54Аз не съм създал мозъка и тялото на последното Си творение да се самоунищожава чрез 'технически самоубийства. 55Вашия мозък програми­рахме така, че да 'възприема, съхранява и възпроиз­вежда 'цялата култура на Проявеното Битие без ни­какви затруднения! 56За всичко това се иска 'само едно – да не 'спъвате любовта в сърцето си, да не 'коментирате 'Автора – 'Бога - с вашето оръфано са­молюбие; да се самоопределите към 'Онзи, Който 'единствен знае как се създава култура, живот и без­смъртие! 57Тогава всеки един от вас ще импровизира 'свободно Словото и Делото - и Любовта ще се обменя 'нався­къде.

58Тогава няма да има 'нито 'книги, 'нито 'вещи, 'нито 'дрехи, 'нито 'екрани; а 'онова, което имате да си кажете, ще свети във 'въздуха и в 'очите ви. 59Ще се ражда в необятието на вашата сладка прегръдка, като рожба на духа и материята и като повей от 'Онзи, Който присъства 'навсякъде!

 60 'Бог да ви благослови, стотици милиони деца Мои  Елмини - и от днешния ден да се търсите и се намирате както 'въздухът търси гърдите ви, както 'сърцето търси 'огъня! 61Радост 'най-пламенна ви пращам с отварянето на Словото 'отново - и 'мир ви желая 'единосъщен от 'мига на примиряването с 'Единния!

  7.VIII.125(1989)г./ 10,46-12,28 ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.