Книга 26


31.V.132(1996)
Бургас - Изгрев

КОЙТО ДЯЛКА И КОЙТО НЕ ДЯЛКА
(ОСНОВИ НА МОШЕЛОГИЯТА
 И НАЧИНИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ НЕЯ)
 7,08ч.

 - Вчера възникнаха въпроси във връзка с проблемите на двама приятели по повод на парични и имотни работи. Пър­вият има големи неприятности с наематели и бе изигран със значителни суми, а вторият пита, удържа ли ученикът деся­тък от дяловете за децата си или не.
Първата мисъл, която дойдé за случая с наемателите, бе, че Небето не желае ученикът да си мърси душата с по­добни дейности; още повече, че е казано, че който иска да лети из Космоса, не може да бъде наемодател. Изключение се прави за децата: окултният ученик не взема дял от наемите за себе си, но не може да лишава децата си, особено ако няма други доходи или заплатата му е ниска. В конкретния случай (а може би и въобще) може да е най-добре ученикът-наемода­тел да си намери някой студент или начинаещ адвокат или въобще проверен, честен човек, на който този тип операции са ясни и за него да се вре в тази сфера не е неприятно - и да му се даде четворно по-висок % от този, който би взело дове­рено лице, за да бъде пълномощник по тези операции. Щом сам Учителят е давал четворно на сервитьорите в ресторанта, той е дал един модел. Значи, дай четворно от малкото, за да не загубиш десеторно или всичкото. Така душата на ученика ще е свободна от този тормоз, а нещата ще вървят по ноти. Защо обаче в друг подобен случай Елма каза, че прехвърля­нето на отговорността товари друга душа с нечистотии и проза - и затова не препоръча да ползваме пълномощници?

7,40ч.
- Пълномощници по материалните въпроси съ­ществуват и на Небето. Има Небесни адвокати, Не­бесни посредници. Учителят, високите Посветени, ползват услугите не само на Небесните адвокати, но и на земните. Същността на този акт не е да се защитят имоти и земни притежания, земна правда, а за да се даде шанс на някои души да се докоснат до Учителя. Небесният човек не се тревожи, когато губи на Земята: загубеното на Земята е спечелено на Небето. Посветеният се радва като дете на всяка материална загуба, тъй като ясновижда, че сметката в Небесната Банка му расте. Той се радва и на социалните, и на интимните загуби, тъй като печели Небесни любими и Небесни почитатели. Въ­обще, Небесният човек не се тревожи за нищо, тъй като знае, че Баща му не е умрял. Да се косиш, тре­периш и постоянно тревожиш, че не печелиш на Зе­мята - това значи у тебе да е останал още един Мошé, считащ Бога за мъртъв. В мнозина от вас Аз виждам този угрижен Мошé, който постоянно прес­мята, пазари се и трупа сигурност за утрешния ден. Но Аз ще ви кажа, че всички, които поставят себе си и своите си на първо място и денем и нощем се гри­жат за своята кожичка, за кожичката на "своите си" - ще ви кажа, че това са първокласни мошеници пред Бога - чифути от рода на Моше. Пред очите на Този, Който ви е родил, чифут е всеки, който подпомага Мошéта, за да стои на топло. За Бога чифут е всеки, който нощем спи с някой, от когото зависи.
Значи, чифутът се отрича от Бога и от Небес­ното Царство предимно от страх - най-прост, жи­вотински, материален страх. Астралните чифути пък се отричат от Бога, като раждат деца или удо­волствия за други чифути: те странят от Синовете и Дъщерите Божии, тъй като пределно ясно усещат още в първия момент, че от такива астрален кяр няма. Предпочитат да ги бият, да ги ревнуват, да бъдат пачаври и слуги - обаче при Моше ще си стоят, даже и когато пие и не носи нищо на чифут­четата.
Под "чифути" Небето разбира същества със за­мъждяла монада или въобще без монада, които не могат да живеят без чифтосване - и после ходят по чифтове. И това е предвидено - служи на Приро­дата; но природата все още е под управлението на ада във вашата зона и затова там цари законът на по-силния. Това важи и за човешкото чифтосване по адските закони: побеждават силните икономически, астрално или мускулно.
По въпроса за щастието сега няма да говорим. Изобилният, пълен живот и пълното космическо щастие, което включва безсмъртие и вечна красота и младост, се добива чрез закона за цялъка. "Цялък" не значи само отдаване на собствения материален дял изцяло за Божествени цели. "Цялък", т.е. пробу­дено холивселенско тяло, означава отдаване преди всичко на духа, а после - на душата, ума, сърцето и накрая на тялото - в ръцете на Бога, т.е. на всички същества с искра Божия. Това значи "Сине Мой, от­дай Ми сърцето си!" Вие не проповядвайте закона за цялъка на същества със замъждяла монада - няма да ви разберат; нещо повече - ще ви охулят!
Същества с половин монада (а другата - още спяща) получават импулс да отдават "половинък". Ако някой твърди, че сте "сродната му душа" или "най-скъпият човек на Земята", той отдава полови­ната от всичко, което има, без никакво колебание - в противен случай той само така си приказва, а всъщ­ност хитрува - иска да залъже вас или себе си. Но дори и цялък да даде на любимия си без да остави и стотинка за себе си, ако прави това явно, той ви ку­пува, държи ви в зависимост. Сега пък вие, помис­лете си, не изменяте ли Някому, ако стоите при та­къв.

Съвсем ясно е какво значи "собствен дял" - след като сте отделили за децата си и за насъщните нужди, за дома и пр. Трябва да сте реалисти: Бог не приема крадено от децата, от реалните разноски.

Питате, не може ли да се взема поне десятък от първоначалната сума. - Не може, ако сте под средния стандарт: така децата ви още повече ще гладуват. Бог не се интересува чифутчета ли лишавате или деца с искра Божия: слънцето грее за всички. Това, че сте родили някое чифутче и то се занимава с чи­футски неща, с чифутска музика, с чифутска слава и се занимава с търсене на своето право, на своя дял и печалба, не ви дава право да го лишавате от него­вото. Няма да взимате десятък от детските пари и блага! Ако не израсте чифут от детето ви, то ще се интересува от вашите идеи, ще има благородни цели и идеали - и един ден самó ще реши дали да от­дава десятък, дали половинък, дали цялък.

Но за общите разноски понякога правите пог­решка. За нещата, които ще оставите в наследство, разноските трябва да се разпределят справе-дливо - не само от вашия дял. Разбира се, ако другият родител не дава нищо, а вие имате възможност, ще удвоите дела на децата си.

А който престане да дялка своите проблеми и отдаде своя дял изцяло, ще има дял от Отца!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.