Книга 21


13.V.130(1994)
София - Изгрев

ПРАВОТО ДА ПОЕМАМ
 НАПРЕЖЕНИЯ
(Още за Звездата на Елма)
13,55ч.

: - Как да направя параболите най-правилно: на ръка, с кривка или по друг начин? Изключвам варианта да се дращи върху Звездата и запълване на цепнатината с розово, защото предполагам, че може да се внесе нещо драстично в излъчва­нето и вибрациите на Звездата.

- Отговарям кратко и едновременно на двата ви въпроса.
Съществува възможност за компенсиране на розо­вите линии не с дъги, а с надебелени параболи. Нап­равете шаблон и действайте, въпреки неравните разстояния между лъчите. Това също ще засили нещо за сметка на друго, понеже не е оригиналният модел, но за това ще говорим друг път. Аз Самият поемам отговорността.

- Да изчислим ли точно ширината на линията на парабо­лите, за да съответства на липсващата ширина на Розовите лъчи?

- Може, но този път изходете от практическите, реални възможности, тъй като математическо из­пълнение от вас на тази Звезда е невъзможно.

- Кой вариант за изпълнение е най-добър?

- Удебелени параболи показват много по-здрава плацента на Христовото Начало, т.е. по-здрава за­щита, но и по-трудно раждане. Ако до мига на ражда­нето вие направите ръчно или машинно още 70 от­печатъка, но точни, това ще компенсира напълно отклонението.
Направете я по единия или другия начин, но ле­ността не препоръчвам.

- Ако изпълним дъгите, колко трябва да бъдат - 365 към центъра от всеки връх?

- Запазвам за Себе Си правото да поемам напре­жения, затова предпочитам корекция с 365 дъги, нап­раво към центъра.

- Има ли значение колко ще бъдат огънати дъгите?

- Най-доброто е от полурадиуса "молитвено" отк­лонение надясно 5мм., при вашите пропор­ции. Мо­литвено, понеже молитвата поема не­достигащата компенсация. А до изпълнението на онези 30 Звезди се молете със собствени думи всяка вечер преди зас­пиване, не повече от минута.

СЪДЪРЖАНИЕ
/