Книга 20


13. IV.129(1993)г.
гр. Дебелец

МИШКАТА ГО МИСЛИ, КОТКАТА
ГО ОТМИСЛЯ...
(Анализ от Елма на обиколката за камъни)


18,50 ч.
Преди 10-15 мин. попитахме може ли да се направи кон­такт с Христа, т.е. Елма, по повод оценката Му днес, след завършване на обиколката, че работата ни е неуспешна.)

- Може. Не искам да оплитам нещата повече, от­колкото се оплетоха досега. Лошото надделя, наис­тина акцията е неуспешна. Но това не значи, че не може да се поправи. Наистина, бяхте проследени отна­чало докрай.

- Мога ли да питам нещо? (Исках да Го попитам защо не ни предупреди за възможните грешки и провали, след като вижда и знае всичко)

- Няма да питаш – сега Аз говоря! Знам ти предва­рително въпросите. Не те съдя за неуспеха, понеже запазих правото Си да проведа учебно преследване. Предстоят ви отговорни операции, в които ще бъ­дете на истинско бойно поле на окултните сили. Помнете, че за сегашния случай ви казах, че не раз­читам на вас. Предварително бях планирал голямата опасност от грешки поради липса на опит, за да ви преподам този урок сега. Вие видяхте Моето при­съствие навсякъде! Обещах и изпълних! Но първата грешка и последната превърнаха операцията в урок, променяйки първоначалния план коренно.
Ти, който приемаш, но още не можеш да правиш, съвършено забрави, че при сегашната свръхпрес­тъпност и плъпнали шпиони на десетки страни, всички писма и разговори са под пълен контрол. При това вие обяснихте подробно къде ще ходите и в ка­къв ред, така че това направи повече от силно впе­чатление и вдигна цялата тайна полиция на крак. Наб­люденията ти са напълно верни. Ако още не сте Ми повярвали, намерете най-вътрешен човек от тоя отдел (ако можете) и ще се убедите, че това прос­ледяване стана не от “окултни”, но от чисто дър­жавни агенти. Те бяха озадачени какво правите и защо точно по тия места и видяхте, че пратиха свои хора да ви попитат. Благодарете, че ви пазя, иначе нещата щяха да загрубеят. Те още не са се разми­нали, та бъдете готови на всичко. Тия хора си гле­дат перфектно работата, въпреки неопитността на някои техни по-млади сътрудници, които си мис­леха, че не подо-зираш нищо. И по-старите го мис­леха, но сега го отмислят... По пътя ти включи ясно че те наблюдават и това ти разстрои концентраци­ята. Ти влезе изцяло в този по-нисък слой на дейст­вителността и се отдаде на наблюдение как рабо­тят. Напълно точно описа всичко в тефтерчето си, само забрави за сътрудника от управлението в Г. Правилно прецени, че каменната картина, която ис­кате да направите, не е обяснение за това, защото минавате през строго определени селища; и още по-правилно реши, че ако те арестуват и почнат да разпитват, трябва да разкажеш и за принципа, по който определи тези селища. Това, разбира се, също няма да ги задоволи, но те поне имат десетки начини за определяне на лъжата и ще видят, че не лъжеш. Предупреди Н. и Н. да не крият нищо, до най-голе­мите подробности, защото инак ще стане лошо. Отговорността за селищата не е тяхна.
Сега искам да ви кажа, че това бе повторение, в по-широк мащаб, на урока Ми за това, че "грешката е вярна". Ако исках да проведете брилянтна магическа операция и ако от това зависеше напълно съдбата на предстоящите събития, Аз никога не бих аранжи­рал в самото начало възможността за такъв съ­ществен пропуск. Не че и сега няма да използваме събраните камъни по определен начин с максимален ефект, но категорично отпада обикалянето на тройките по точно същите места. Има геомет­рични закони за прехвърляне на енергиите, по които резултатът ще бъде същият от други места. Тъй че вие сте необходими. Мога сам, но с вас е също добре – нали Ми плачете: "Дай, дай, дай, та дай ни конкретна работа! Стига вече приказки". С това не ви пренебрегвам. Напротив, повече ви ценя от всички Посветени на Земята. Никой не е в тъй плътна връзка с Мен, както вие. Инспирирането на тази опасна гре-шка бе крайно необходимо, за да не я пов­торите вече никога и да ви е обеца на ухото: да не предоставяте никаква информация за конкретни времена и координати. В случая, между хората, ко­ито ви проследиха няма úзточен, локален или запа­ден агент на черните окултни направления. Но ако имаше, той би извършил контраоперация за изравяне на тези камъни, които щяхте да заровите на втория етап – ако вече няма да са го сторили официалните.
Операцията ще се проведе, но по време и на места, които ще ви кажа допълнително. Този път без учас­тието и на трима ви. Ние си оставаме окултно дви­жение, колкото и това да не се харесва някому. Бит­ката продължава, бъдете на поста си! Сега отново взимат връх антирелигиозни сили и [наши противници от страна на] раз­личните от църквата. Измежду тях има и някои чес­тни и умни хора, които не могат да различат вас от другите – а не едно и две учения напоследък причи­ниха големи пакости и трагедии. Властта действа насляпо, защото не може да бъде навсякъде – и между сухото може да пламне и суровото.
Одраскването на колата и опасностите, на които бе подложен Н., от които го избавих пак Аз, се дъл­жат именно на твоето мисловно отклонение, макар и на такова разстояние. Вие сте едно – никога не забравяйте!
Помагам ви навсякъде, но освен вярата, трябва да имате и съобразителност – пълно познаване на околната недействителност, която хората наричат "действителност". Ако бях решил да работя само чрез вас, нямаше да правим Пентаграми. Има и други фигури на Истината в действие. Пентаграмът е учебен знак и това, вашето, още не е схватка със си­лен враг, а упражнение. Обстрелът от най мощните центрове наскоро наистина се очаква, но Аз Съм "монтирал" много по-опитни бели маги от вас. Мно­зина ще загинат на тази планета – и през септем­ври, и през декември, и на няколко пъти през другата година. Вашето участие не е без значение, понеже добивате тренинг. Дори реално ще спасите ако не милиони, то поне стотици тела да останат невре­дими на Земята. Спасителят на душите няма нужда от вас, но понякога ви прави съпричастни, за да се насладите на най-великия импулс в Трите Вселени – жаждата за спаситетелство.
Справка от уикипедията за септември 1993:
1.Почвайки още от 5 септ. в Африка, ураганът Герт е помел домовете на стотици хиляди хора в  Централна Америка и Мексико и има жертви.
2..На 30 септември крупно земетресение в Индия (Килари, Махаращтра) убива 10 хиляди души.
3. На 17 януари 1994 силно земетресение в долината Сан Фернандо при Лос Анжелис срива къщите на 26 хиляди души и пак има жертви;
4. Пак през 1994г 27 торнадота вилнеят в югоизночната част на САЩ и причиняват крупни материални щети с човешки жертви. Тук няма да продължаваме с нещастията през 1994 г., но е интересно да се констатира, че през ноември 1993 ня-ма големи бедствия, както го е предвидил Елма.)

Можете да питате, ако имате въпроси.

Въпрос на Н.: - Аз правилно ли усещам, че трябва да бъда около Т.? Не знам защо.

Напълно правилно. Но неправилно се изразяваш: не "около" него, а плътно в него. За Мен "около" е само една триизмерна илюзия. Освен това, "около" пред­полага сателит, а ти не си сателит – вие сте двойна звезда около един Божествен Център. Това, че помагаш под формата на "Божествен елит", би­дейки един съвършен спътник, не значи, че сама не си център на Истина и мощен път. Мога да похваля този път него, че напоследък усеща как кормилото надеждно минава в твои ръце. То не е кралство пос­мъртно никому, но напоследък само ти спасяваш по­ложението. Знаеш, че уморените коне трябва да по­чиват, но те още не са за брак. Другите ги яздят до припадък, а ти си милостива и виждаш, че конят има душа.

Въпрос на Т.: - Това означава ли, че трябва да правя Звез­дата в Д.?

- Нещата се усложниха, но засега остава. Нямам предвид усложнения с властта, а нещо много по-лошо: ако в периода на звездосътворяването се про­лее поне една капка кръв наоколо – на пиле, зайче или прасе – контраударът ще бъде нещо неописуемо! Трябва да сте напълно сигурни в това отношение. Засега квартирата е запазена, но с тази уговорка.

Въпрос на Н.: - В какъв обсег?

- В обсег от 30 метра. Законът действа и в много по-голям радиус, но без обратни вълни.

- Може ли да прекъснем за малко?

- Не. Имам още няколко изречения. След това тази вечер няма да продължим.

- А утре – защото ще изникнат въпроси?

- Ще видим. Сега запомнете! Камъните няма да се обработват. Друг път ще проведем точно този вид защита. Вие сте разкрити, а това създава потенци­ална опасност, разбиращи маги от обратния лагер да направят рефлектори. Ще сложим само по един ма­лък знак; и после – където кажа.

- Къде да стоят камъните до второ нареждане?

- Ще ви кажа, но не записвайте.

- Наложително ли е заминаването ми сега за София, както го чувствам?

- В София има много важна работа и той без теб не би се справил. Заминавайте!

Приложение към ММК

Из “Работа на окултните сили”, 27 шк. Лекция на ООК, 29.IV.1923г.

Никой от тримата участници не беше чел тази беседа до 13 април 1993 г. Преди тръгването, на 12 април, един от нас получи импулс да се отвори каквато и да е книга, Н. настоя това да е том беседи от Учителя, а Л. донесе такъв том и сама го отвори напосоки. Заглавието ни впечатли извънредно силно – напълно свързано с това, за което сме тръгнали. Но не прочетохме веднага лекцията. Това стана едва след за­вършването на двете обиколки - и съвпадението, до детайли, с указанията в холизацията 70 години по-късно, ни потресе:

“Аз ще ви попитам: желаете ли следващата седмица да направим една екскурзия - или да останем тук, в София? Знаете ли какво ще бъде правилото за тази екскурзия? Ще бъдете наредени на триъгълници, и то така: двама ще вървят отзад, един отпред. Значи – трима по трима, триъгълници ще образувате. Ще вър­вите в права линия, но във вид на такива ска­чени триъгълници. Двамата ще вървят на една права линия, те ще образуват основата на триъ-гълника, а единият ще върви напред – той ще образува върха на триъгълника. От един триъгълник до друг ще има едно малко разстояние – около 3-4 метра. Понеже ще ис­кате да се разговаряте, то двамата, които са на една линия, на основата, само те ще се разговарят, а този на върха няма да говори. Този, който е на върха, после ще отстъпи своето място на един от другите двама. Тъй последователно ще се сменяват, ще се вър­тят тези триъгълници, и в същото време ще се движат напред.
За един окултен ученик думата "не може", "не е възможно", не съществува. Ще преодолее всички спънки, мъчнотии – нищо повече! – От­къде ще тръгнем тъй, на триъгълници, по трима? – Ще тръгнете така, на триъгълници, от кладенчето – още сутринта. Ако някои са с автомобил, то е друг въпрос, но ние говорим за тези, за които не е необходим автомобил. Тъй,естествено ще се наредите – двама от­зад, един отпред. Ще тръгнете от къщи в 4 и ½ ч. сутринта, та около 5 и ½ ч., всички да бъдете събрани. Тия, които носят самова­рите, ще вървят напред.
Сега, ще спазвате един закон: в екскурзиите важи концентрирането на мисълта. Ние оти­ваме в Природата, на Витоша. Като влезем в Природата, ако нашата мисъл е концентри­рана, ние можем да използваме енергиите на Природата, та всякога може да се привличат. Тия енергии са във възходяща степен. Разбира се, може да има известни дисонанси, но с тях ще се борите, те са потребни; обаче вие сами не си създавайте изкуствени мъчнотии. Ако Природата създаде дисонанси, то е друг въп­рос - от тия мъчно-тии не се плашете, но вие самите не създавайте дисонанси. Христос казва на едно място: "Достатъчно е на деня неговото зло". Всеки ден си има своите злини, своите дисонанси, но ние да не ги притуряме – достатъчно е да се справим с тях. [...] На тази разход-ка ще има някои задачи, които ще трябва да решим. И висшите духове правят по някой път екскурзии. Като ги пращат на Зе­мята да минават през гъстите ù пластове, те трябва да преодоляват известни мъчно­тии. Какви мъчнотии? – Като минават през Земята, тази гъста материя е образувана от нисшите човешки мисли и тия духове трябва да ги преодоляват. Тия спънки служат за раз­витието на ума.” (с.5-6)

Сега у вас е залегнала мисълта, защо не може без мъчнотии. Мъчнотиите са толкова, колкото можете да издържите. Изпитите ще бъдат толкова, колкото могат да издържат вашият ум, сърце и воля. Така е. И като уче­ници, тази мисъл трябва да залегне коренно у вас - да не мислите, че може без мъчнотии,  та тази мисъл да ви спъне, като у някой противо­положен лагер. Не, светът е умно направен! Има причини защо някои неща спъват живота ви, защо страдате.(с.7)

Трябва да се научите да разсъждавате. От всинца ви се изисква една строга, една чиста мисъл. Ние ще ви дадем задачи и тия задачи трябва да ги решите. Вие трябва да раз­решите закона на поляризирането. При из­вестни изпити може да се раздвои умът ви  - раздвояваш се и изгубваш мярката на живота. Следователно, тия задачи ви се дават от не­видимия свят. От невидимия свят всякога ще ви се създават задачи, и то тъй, правилно, тъй, последователно ще дойдат. И да не мислите някой път, че са ви за-бравили! Ни най-малко: ще дойдете наред! За всинца ви има задачи, които ще трябва да разрешите. Ако ги разре­шите правилно, в аналите на тяхната книга ще запишат това и ще ви дадат други, по-го­леми задачи. (с.9)

Тия дисонанси – това е преплитане на енергиите. Тъй щото, от вас се изисква да разрешите една задача. Вие сте се изместили и всеки трябва да си знае номера и да си отиде на своето място.(с.10)

Една от главните мъчнотии е че вие се стараете да поправите нещата, които не се нуждаят от поправяне. Вие искате да турите ред и порядък на туй общество, когато не се нуждае от ред и порядък. Това общество си има свой ред и порядък, то си има ръ-ководство от друго място. (с.10)

Та не е все едно да се говори или да не се говори, да се пише или да не се пише. Ние, съв­ременните хора, много говорим или много пи­шем, но за всяка празна дума, за всяко празно написване ще ни държат от-говорни – не мо­жем да си играем с нещата тъй, както ис­каме! (с.13)

Е, представете си сега, че един от учени­ците каже: "Аз научих вече един от окултните закони!" – Тогава ние ще ви създадем един из­пит върху този закон. (с.14)

При всички тия случаи трябва да спазвате едно състояние на хладнокръвие, тихо и спо­койно – окото ви да не мръдне. И оттам на­сетне може да ви се преподават някои малко по-сериозни уроци. Тия уроци са трудни – да издържите на всичко, това не е лесно. (с.15)

После, в нашата природа има ред дисхар­монични състояния, които са във връзка с из­вестни течения и които ви заблуждават. Всички тия неща, като ученици, трябва да ги знаете. (с.18)

Ако тия, малките неща, не можем да ги направим в клас, как ще можем да направим в света тия неща, които изискват много повече воля? Там има много по-сериозни неща... Тия, малките неща са, които спъват окултните сили вътре в нас да можем да работим. Често най-добрите намерения, най-добрите жела­ния и чувства  се парализират и плодовете на тия чувства се повреждат от такива дис­хармонични мисли, чувства, желания, действия или по-стъпки, които изпъкват в даден слу­чай. Това са правила вътре в Природата, ко­ито трябва да знаете, понеже, когато и да е, вие ще се на-тъкнете на тях. Пътят, по който вървите, е толкова строг!
Първото нещо: от ученика се изисква точ­ност, съ-образителност, подчинение на Бо­жествените закони: да ги изпълнява, да прави опити и, след като придобие знания, тогава да се произнася за тия работи.
Гледам, между учениците се раждат някои дисхармонични неща. Не мислете, че това е правилно. Окултният живот е хармоничен жи­вот, разумен живот. Всички неща, които са определени, трябва да станат; и всички неща, които не са определени, не трябва да станат. Във всеки живот има неща, които са опреде­лени да станат и са неизменяеми, а има неща, които са определени, но може да не станат. Те зависят от нас, ние можем да ги изменим. (с.18-20) (Това е една изключително важна мисъл за дирекциите и прогресиите в астрологията! Ето как една прогресия може да измени една дирекция  – б.п.)

Но за да се справим с известни мъчнотии, трябва да имаме едно хармонично разположе­ние на духа. Без туй хармонично разположение на духа не може да се постигне нищо. За да може една окултна сила да работи, за да до­бием нещо, трябва да имаме един дълбок мир вътре в душата си. Но размъти ли се нещо в душата ни, окултната сила не работи.(с.20)

Аз ще избера 10 братя и 10 сестри за обра­зец, и то най-напредналите, най-интелигент­ните, най-добрите – да покажат пример. След тази група от 20 души ще избера друга та­кава група, след тях трета група - и т.н. По този начин, в продължение на една година, ще поправим целия клас... И много от тия непри­ятности, които имаме, само по този начин ще можем да ги отстраним и да създадем една благоприятна атмосфера. Тя ни трябва и за физическа работа, и за умствена работа, и за духовна, и за културна работа. Само тъй мо­жем да се оправим! Ами че как – всеки от нас трябва да бъде умен във всяко отношение! (с.23)

Духът, като дòйде, ще ви прекара през та­кива мъчнотии, през такива страдания, че главата ви ще побелее! (с.24)

Вън от Божествената Любов, вън от Бо­жествената Мъдрост, вън от Божествената Истина всичко друго ще избягваме. Това са правила, които всички трябва да спазвате. Колко мъчнотии биха се избегнали, ако ние действахме по този начин! Все ще останат около 25%, но те са в реда на нещата, с тях лесно ще се справим. (с.26-27)

Засега с нашите разходки ние засягаме само физическите влияния на Природата; после ще засегнем чувствените влияния на Природата и – най-после – ще трябва да нап­равим разходки, с които да засегнем едновре­менно сърцето, ума и волята на Природата. Затова трябва да сме готови да приемем всички нейни благословения. Достигнем ли до това нещо – да черпим енергиите на нейното сърце, ум и воля, – ние ще бъдем хора на друга култура. И тогава Природата ще ни даде много нещо. (с.27)

Сега някои казват: "Дали ние ще можем да владеем природните сили?" Да допуснем, че вървим по пътеки, по които има много ка­мъни... (с.27)

Много от авторите, които четете, загат­ват за тия сили, но нито в една книга, нито в един учебник не се дават методи за работа. Едно пробуждане се иска от всички! Всички казват: "Не може без Учител..."  Какво се раз­бира под "Учител"? – Под думата "Учител" в окултната наука се крие съвсем друго нещо. (с.28)

Много от вас си имат тефтери. (с.21)

СЪДЪРЖАНИЕ
/