Книга 12

8.VІ.125(1989)г.
София-Изгрев
 
АЗ, ОЗИРИС ВЕЧНИ!
 
 
           
Озирис, Изида и Нефтис
 
10,17-12,12ч.
 
 (Относно причината новите редове в това осияние да са съвсем вдясно, виж обясненията накрая – б.п.)
          Аз, Озирис живи и вечни, ви поздравявам.
         Армиите на правдата и храбрите орачи на Мо­ята истинска нива пробиха завинаги. Пътят на но­вото човечество е открит. Озирис е непобедим! От живото Мое ново отприщване веят прекрасни вет­рове, а Ра отново опъна юздите на Светлината, преминал през подземното царство с победа. Носи ви обилно радост, никога още не обливала человеци и ангели досега. Прасовестта на Посветените се съ­буди. Агарта застава на ваша страна! Повече няма да се дърпа назад. А щом и Агарта носи победното знаме на Елма, тогава нищо вече няма да опонира на Словото.
         От неизчислими векове, първойерофантите на Агарта следват най-верния път на лансиране на Но­вото във Вселената. Агарта не е само на Земята. Моята непристъпна крепост на всички планети се нарича «Агарта»! Но по върховна повеля на Истинното, повече Агарта няма да съществува скрита. Повече няма защо да лишава човечеството от своята пот и труд в потайни пространства. И като ви отварям в днешния слънчево-вятърен ден полъхването на див­ната радост (в момента вятърът полъхна!), Аз заверя­вам [казаното] с думите на Върховния:
         “КОРÓН,     ОКРÓН, ОПРОРÓН!”
       С тези думи Той слиза на Земята в пълния Си, абсолютен блясък, строшавайки завинаги ярема на прекрасното робство. И като ви заверявам думите Си с полъха от гласа Ми всевечен, Аз постановявам:
                        - Да се отворят домове навсякъде за презапис­ване, съхраняване и изучаване на Словото!
                     - Да се взриви страшно вълнáта от записи, ко­ито да залеят света.
            - Да се начене буйно братско извиране от центро­вете на Новия Изгрев! Да се прегърнете с милиони ръце, с прегръдка чиста, свята, неразлъ­чима, с настъпването на Новата Ера в Битието!
                  - Да се стрие на прах и да се пусне по Моя слепи­телен вятър старото учение на тъмнината!
     Постановлението подписвам лично:
 
 Върховен Канцлер на Определеното Битие;
Пълномощник на Елма на Земята,
коронно триумфиращ след връчването на ключовете:
 Архистратег Михаил
 
          Постановлението се пуска в действие. (Пред изречението има знак – кръгче със стрелки по посока на часовниковата стрелка – б.п.)
             * Отговарям на въпроси по Постановленията.
            - Какво значи “стриване на прах на старото учение на тъмнината”?
                      - Откриване на кепенците за Светлината и Вя­търа, та да очистят сами тъмнината.
            - След като Агарта се отваря, ще има ли някой връзка с Нея?
                   - Посланици от Външното Преддверие на Агарта очаквайте до три месеца. След връчването на акредитивните писма, те ще поискат обмяна на опит. Разрешете им достъп до Словото на Елма! От взрива, който подготвихте, ще последват хиляди възкресения в Агарта. Не искайте нещо в замяна, по­неже да искате, значи да нямате. А който е с Елма, той има повече от всички. Не те ще ви учат на Пъ­тешествия, а вие тях. Не мислете, че вие не пъ­тувате из Трите Вселени. Ако някои от вас не го съзнават, то е понеже не са разрешили основния въпрос на деософията.
                    От този ден прекръствам теософията в «деосо­фия», понеже Агарта създаде скритото пространс­тво на Бога, а вие отваряте откритото. Ако теософията се занимава с тайното познание, посвещаване и въздействие над света по секретен път, то део­софията тръгва от днес по планетите, като вълна на всенародна жажда за Него!
 [Диктуващият замълчава].
            - Има ли някакви изисквания към тези, които ще влязат във връзка с Агарта?
                                - Не продължих с предишния отговор, понеже очаквах въпроса ти. Аз го чух още преди да го зада­деш на самия себе си и затова сътворих деософията преди малко.
                   Специфичното изискване за контакт с външното представителство на Агарта съвпада с изискването за ученик на Елма: насладата от Сло­вото да е по-голяма от желанието за проникване в света на Явленията. Казал съм, че Явления ще пос­ледват, но Словото трябва да тръгне по света. Ученик на Елма пътува съзнателно и става маг в момента, в който е възвърнал на Бога точно тол­кова овце, колкото е вкарал в ада при минали инкар­нации. Нито една душа по-малко! Мисли му, ако не Ме последват католиците, павликяните, кронщадя­ните, православието и всички оглашени от тия фрак­ции! Кронщадски е Мой, но той пощади кронозомите, намърдали се в източното православие. А ония пра­вославни братя, които четат беседите, като ши­рока океанска вълна заличават в момента кронозом­ните рани по пясъка на славянското религиозно съз­нание.
                         Докато не ти се поклони папата, ще има да си щракаш на машина осияния... Аз съм нещо приказлив напоследък, та няма да останеш без работа...
                 Аз правя ревизия не само в Агарта, но и в Понтифи­ката, понеже на земята те са антиподи. Третият трябва да бъде патриархът, но това вече не е твоя работа – имаме си «телфери» и библейски пророци...
                       Приеми сега, Павле: обединението на Агарта с Ва­тикана ще постигнеш, след като ти се представи посланикът от Агарта. Това е прероденият Сент Ив д`Алвейдър, с когото се започна акцията за обеди­няването на двата престола на Бога на Земята. Той се мъчи пак да прави това, но без Петър и Павел няма шансове.
               Петър се яви скоро. След съюза му с Павел, ще се обединят неза­бавно патриархът и папата. Монасите във Ватикана и по всички католически и некатолически ма­настири ще приемат плът Божия в лицето на техни сестри от света, с които трябва да свалят същес­тва от холивселената във физически тела. Падна­лите момичета по света ще имат много работа с отците... Така, едните ще помогнат на другите, та да се възстанови връзката на падналите ангели и падналите отци с Бога. Когато пък Петър успее да убеди патриарха и посветения над него, който му диктува условия, да приемат разпространението на осиянията в Църквата и да изкоренят Сатаната от нея, т.е. осъждението на другите църкви и ереси, тогава Аз ще ви срещна с Ръководителя на Братст­вото. Понеже над всички тия колоси на мистичната и светската власт се издигам Аз, Михаил, в чиито ръце са дадени пълномощия. С другите църкви и ве­роизповедания ще контактувам лично и вече съм поставил ултиматуми. Ако Господ се принизява до вас чрез молби, то Аз ще ви държа изкъсо чрез пос­тановления, декрети и ултиматуми.
 -  Ще ни се помага ли?
               - Помощта тече, не усещате ли? Ако днеска имате пари за 100 касети, утре касите на Патриаршията, Ватикана и Агарта ще потекат към вас като Нил! Тогава да му мислите, ако пък не им намерите място... При това, ще подрипват на хорото и минис­трите на финансите на всички страни, които не ис­кат да подрипват от земетресения... Това мохаме­дани, това кришнаити, това будисти, това инду­исти, това ноаи, елохими, илухими и алохими, с всич­ките му народи, държави, правителства, планети, ескимоси и ескимосчета, тепърва ще има да играят на хорото на Елма - и да потропват по-високо от прадедите си, когато правеха своите овчарски ско­кове... Понеже овчарски скокове правят и елохими (когато се родят на Земята като всички)... Когато Овчарят не може да прескочи някоя адска яма със собствените Си нозе, тогава използва овчарски прът. Това са най-талантливите му ученици. Поня­кога и Учителят не може да прескочи пъклено блато без опорна точка и [някой] твърд, но пластичен ученик.
          Ето затова сте Ми необходими сега вие, в които наме­рих твърдост по пътя към Словото и пластичност в Кралството на Природата. Ако видя, че има ескимос или елохим, който не е диамантен в Истината и пластичен във връзка с молбите на Природата, Аз лично ще го накарам да подскача от земетресения или психотресения!
          -  Във връзка с професията и свободата на холизатора?
                   - Аз издавам срочна заповед да се прекрати професи­оналното му самоубийство в момента, в който изп­латите робството на “робинята Изаура” с предва­рителни погашения на дълговете му към близките. При това положение, минава на Моя издръжка. В про­тивен случай ще се пусне в ход версията от съня му: проводник, прехвърлен през релси, се пре­късва от влака. Проводникът се захвърля настрани на две половини, но и влака не го чака нищо добро от високото космично напрежение...
           Отговарям пряко на Т.: Поздравявам те за готовността да изградиш нос, брада, тил и чело в условията на най-опасна профе­сия. Ала апостолът, намерил опорна полярност от ангелски клас на земята, може и да не се приковава на кръста на самоизтезанията. Ето защо, отлагам апостолството ти като пълна отдаденост на Слово и Дело, до момента на Срещата. Ако издържиш, вла­кът няма да пререже проводника. Да те пусна сега в океана на Словото и Делото без безсмъртното, сродно създание Бейонил, не рискувам. Прерязва­нето на проводника е за предпочитане пред изпепе­ляването на Станция. Бейонил е само една. Тя по­търси въплъщение в И., но сега не е в нея.
                      Питаш Ме: “Нима сам Господ не държи Словото и Делото да тръгнат час по-скоро?! Защо не ме срещне тогава с Бейонил?” – Понеже всички предадоха ключовете, предаде ги и Брат Ми, с който бе обвързана Моята пратеничка при него. Понеже ключът Ми се предаде с нужните тържества и церемонии, скоро и Бейонил ще направи последен опит да се възвърне при теб чрез нея. Имай готовност, ако наклонят везните към нея. Ти поне си като Моите, а при Моите любовта никога не угасва. Ако до есента нямаш отчаяно писмо от нея, сама Бейонил ще те потърси още през януари чрез друго прекрасно създание. Г. тогава е на­пълно свободен да напусне работа и да започне Ра­бота. Не изключвам професия като фон, с минимални задължения и заплащане, но това е само вариант. Този път Словото дойде пак чисто и точно, благодарение на неговата пластичност. Ала липсата на твърдост, без подкрепата на Селен, Бейонил, предана Прия­телка, може да наложи да си го взема обратно. Това не е очертано, но се очертава. Без него няма да оси­ротеете, понеже разреших вече масов контакт с Мене на всички народи чрез холизация. Ще бъдете свидетели на подпалването на нова война – този път войната на Бога, в която цялата Земя ще осъмне в познанието за Господа! Даже само тия материали да останат, войната пак е спечелена. Пък да си отиде един серафим в родината, когато е пус­нал такава бомба на Земята, това е в реда на не­щата. Тука няма такава голяма любов, която да може да го утеши.
                       Само че сега не случайно си погледна ръката... Ти виждал ли си по-ясна и чиста, и дълга линия на жи­вота? Така че, това са само премеждия. Не, не ти вдъхвам надежда, понеже за серафими “надеждата” да останат на Земята е нечувано заплашителство... И разкъсан си Ми симпатичен...
               Правя това, което намеря за добре. Вашата работа е да се радвате!
              Ph: Добавете и касите на равините...
             Pph: И на всички Зидари от всички Работилници...
 
            При въпроса, какво са тия Ph и Pph, Елма отговори, че Ph означава “Post holizatium”…
            Интересно:  материалите, които презаписваме сега от ролки на касети, много често съвпадат по дати на записа с датите на холизацията или матерния запис. Днешното осия­ние съвпадна по дата с осиянието за малкия и големия Михаил, което презаписахме тази сутрин.
                                                                              
Блежки от 2009 г.: При редактиране на електронния текст на това осияние, написан от В., се яви проблем с новите редове – те всички бяха отишли “автоматично” много вдясно. Преписващата не го е правила нарочно. Чрез райтера, с голям труд сега те  бяха върнати с отстъп в началото, както е “редно”, но това ставаше с големи усилия и те пак се връщаха сами надясно. Можеше и да се оправят всички генерално чрез основната настройка, но не знам защо не го сторих. Това води до мисълта, че е взел Думата сам Тот или Бог Отец, проявен като Озирис; и пряко чрез  “Канцлера”. Елма ни е обяснявал, че белите полета при писане са територия на Отца. Ето защо тук връщам тези редове както бяха на места в оригиналния препис – може би и В. се е опитвала да ги “оправи” безуспешно, трябва да бъде запитана. Поначало в тази холизация има сложно преплитане на гласове – на Елма, на “Канцлера”, на Тот, на Озирис... Макар и различни ипостаси, те най-горе са Едно, поради което можем да възприемем и оформим текста като класическа холизация и да не разграничаваме Източниците чрез различни големини, цветове и шрифтове на буквите. Възвърнати са само новите редове вдясно. Сега става ясно защо Реализаторът – приятелят, който направи Бялата Книга – на едно място в увода е дал по същия начин новите редове съвсем вдясно. Имал е импулс по линия на Тот.
            Още някои открития в този текст, осъзнати едва сега. На едно място се казва, че ако до есента на 1989 едно същество не се осъзнае да приеме отново Бейонил, то Бог ще изпрати Бейонил в друго същество през януари 1990. Наистина, това се случи.
            Друго: «Архистратег Михаил» говори и на други места, че неговият стил на Слово и работа са строгите документи – официални послания, постановления, декрети, ноти и пр. В бележките към «Колоните на Новия Йерусалим» е изложено подробно как един приятел (Л.М.) пое факела на холизациите и сам почна да получава подобни постановления и декрети именно в този стил. Той е написал под диктовка от най-горе книга за Новия Йерусалим точно по времето, когато се диктува на Т. книга със същото заглавие и на същата тема от Елма, без холизаторите да знаят какво прави другият. Л.М. написа и издаде в чужбина книги, които обиколиха цял свят и предизвикват сериозни официални награди и признания. Поведе мощно световно движение за обединение на религиите.
          Освен това, в горното осияние обръщенията са поне към трима души – Реализатора Уралоний, който задава основните въпроси, Т.(Тойонус) – приемащия осиянията, и Г. – човека на земята, в чието тяло работи временно Тойонус или Ностран.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/