Книга 16

22.ІІІ.127(1991)г.
Улма (Родопа)

КОЛÓН, ОРЛÁНДИУМ И ОТÁН
(с допълнение от 26.ІV.127(1991)г. от 7,50 ч.)


Ако майката не спи докато спят децата ù, няма да произведе и им предаде салма и от тях няма да стане нищо. Най-много да тръгнат по дискотеки, ресторанти и естрадни концерти и да се качат на коли и мотоциклети, а накрая да се превърнат в редови еснафи, парвенюта и шансонетки ("подобия на хора с подобие на шанс"...) Майката може и да не спи по това време, но да не се занимава с нищо друго, освен с нещата, чрез които се произвежда прана, колон, лоринор, орландиум и отан.
16,00 - 17,20 ч.
           Фараон-Учител погребахме днес, с нашето съ­действие от Улма! Преди не можеше, понеже не беше разложено тялото му. С неговото освобождаване се започва нова ера на Земята, понеже той работеше само от принципното поле, в продължение на повече от 3500 години.
Улма е свързана с Египет по тайни подземни вихри – и понеже Египет е първата дъщеря на Улма на Земята, не можеше това да не се отрази и в майката. Цялата египетска култура произлезе от Родопа; а арийската, латинската, скандинавс­ката – от Рила. Не само Египетската, но и цяла Аф­рика и Океания, Австралия са дъщери на Родопа. За­това първият ден на пролетта, посрещнат тук, от­разява и направлява взаимоотношенията между Улма и дъщерите ù.
          Това, което ви говоря, е много сериозно! Туй са вериги, вериги души, които пряко са произлезли от тука и са преминали през първото си природно пос­вещение през Тракия. Онова, което се случи вчера, пряко произтича от по-нисшите области на Родопа и бе повторено в смъртоносната борба на двете ку­чета и гонитбата на елена. Приятелите, които бяха предупредени от Мен чрез Д. да намерят общ език при нозете на Улма, не приеха програмата положи­телно. Това не ще се отрази добре на някои народи през май, а юни ще зависи почти изцяло от поправи­телната сесия. При второ неиздържане на този из­пит се очаква тежко събитие през юли. (На 26 май 1991г. край Бангкок в Тайланд  пада още един Боинг и загиват 223-ма човека; на 9 юни става второто по големина изригване на вулкан рез ХХ век в планината Пинатубо във Филипините и загиват 800 души; за юли няма сведения, поне в интернет, за нещо особено лошо, освен за жертвите на един сериен убиец от щата Уискънсин в САЩ. От всичко това обаче не следва, че между казаните неща от Елма и точно тия събития има пряка връзка, тъй като инциденти по света колкото щеш; така че това може да се провери само в акашовите записи – б.п.) Не говоря за вина, но носите прекалено тежък товар и не сте се освободили още от бързите реакции. Сега настоя­вам, наистина, да включите тук пасажа от едно пос­лание преди 3 години:
          "Само едно знайте: че при общуването си, след като вашите човечества вече са се обменили, т.е. вече е имало близък контакт между двама техни представители на Земята, всяка ваша негативна мисъл, чувство и действие създават ями в прост­ранството, в които се погребват хиляди пътуващи от единия свят към другия. Аз ще ви кажа един ден съмнението как убива същества във вселената, по­дозрението, ревността, недоверието. Огорчението, например, даже и когато е справедливо, лишава от въздух дробовете на всички обитатели на планети от вашата подвластна система. Огорчите ли се – умират разумни същества в страшни гърчове от липса на въздух”. (Из ЛП /КТК от 29.ІІ.1988 г.)
            Същевременно, няма вина, тъй като на вашето ниво не е възможно още да се правят опити за божествени двойки и тройки. С този конфликт само се изобрази късото съединение от поредната ви невъзможност да намерите път към “Молитвата на Бога” (В едно осияние за Божията молитва се казва, че божествена молитва е само тази, която се реализира лично от нас на дело: незабавно и в настоящиямомент. Тя не бива да се смесва с друго осияние, дошло много по-късно със заглавие "Молитвата на Бога" – б.п.).
          После, трябва да наситя с още осияния бъде­щата книга за тишината. (Отделно осияние за Тишината вече е дадено от Елма на 10.07.125(1989)г. и се намира в 13-а книга, на стр.3634 – б.п.) Тишината събира “КОЛÓН” – небесно миро от недрата на ясновселената. При по-дейните творчески натури, колон се сваля по време на сън и се кондензира в нищожни количества в слънчевото ви сплитане. Само че нощем праната не действа – насъбира се само салма. Може да се каже, че праната привлича колон около 500 пъти по-силно, отколкото салмата насън.
          Праната може да се разлага – това не знаете. Разлагането на салмата става при говорене, при всяко отваряне на устата или при всяко издишване през носа със звук. Пейния час – часът на Венера – е единственото време на денонощието, когато при пеене праната не се разлага. А при говорене, това става само в Меркуриев час. Във всички останали ча­сове, особено в Марсов, Уранов, даже и Слънчев, пра­ната се разгражда и мирише отвратително, ако вие издавате шумове и звуци. Може да се опише как ди­мите като тор, ако пеете или говорите повече от два астрологически часа през деня – понеже Моят модел на съвършения човек няма вид на латерна...
          Праната насъбира колон до 500 пъти повече от салмата, ако денем не е излязъл нито звук от носа и устата ти. Амрáлната, от своя страна, катализира прана до 3 милиона пъти повече от праната, в слу­чай че по време на хранене и до един час преди и след това е имало пълна тишина. (Можем да си представим какъв крупен успех на черната ложа е силната музика в плебейските заведения за обществено хранене! – б.п.) Говоренето по време на поклонение на Пралайя (храненето и когато други в жилището спят, дори и да шепнем - б.п.)отнема колон на гъсти взри­вове в пространството и повлича огромни вихри електрони от атомите на говорещия и на жертвите му. Това отслабва атома и води тъканта до ранно рухване. Подмладя­ването с колон се извършва само за пет месеца, ако е било спазвано пълно мълчание или се е говорило шепнешком (последното не важи за спящите край нас – върху тях действа разрушително дори шепненето, опасни са дори домакинските шумове през няколко стаи - б.п.). Извличането на звук от гръкляна е от­говорно нещо, понеже се ангажира Самият Тот, пос­тоянно да вибрира Неговият орган – сърцето.
          Само певците на сцената могат да удължават живота си с няколко десетки години, понеже получа­ват възхищението и душевното щастие на стоти­ците присъстващи. Когато изтръгнатите елект­рони не могат да се набавят от щастието и възхи­щението на повече от стотина слушатели, колон почва да се консумира аварийно  и понякога стига до нулата. Тогава може да се изпадне в истерия или да се отвори вратата на обсебители – човек подлудява. Само при няколко слушатели, а не дай Боже един или двама, стръвта за електрони е толкова пламенна, че постоянното набиване на звуци в ушите на другите може да предизвика изтичане и от техните елект­рони - наистина!
          Политически водачи, проповедници, самодейци, темпераментни приятели и партньори посягат по­някога не само на електроните ви, но и на оскъдните ви запаси от колон.
          Мисля, че вече ме разбрахте: "колон" е стомахът на Стария Йерусалим, а Олон – на Новия. Затова симпатичният възел събира колон, а яснофизата под нозете ви – орландиум. Ако колон не се вкисне от на­гон за преждевременно разкриване на истината пред другите и набиването на Слово в главите им като пирони, субстанцията "колон" се изпарява благодатно надолу и се превръща в орландиум. Това е есенция на Мировата Душа под нозете на майките, които ня­мат навик да удрят новородените с глава в стената, понеже не можели да проходят веднага... Орландиум се насъбира чрез пеене само във Венерино време, дори и когато си самичък; и чрез милостиво говорене. Под "милостиво говорене" разбирам говорене със сърцето, а не с трахеята, при което съществата възприемат Истината направо със сърцето си.
          Говориш ли някому наум, без никога той да раз­бере, че си му говорил по този начин, но с убеди­телно Слово, искайки той да промени нещо в себе си, ти му предаваш "лоринóр" и синтезираш "лоринор" в принципното си тяло. Но говориш ли му със сърцето си без никакво желание той да се промени, а само с огромна, преливаща Любов, благодарейки за доброто в него и благославяйки монадата му, ти вече синте­зираш "орландиум".
          Практика от 3 денонощия до 12 години на сър­дечно говорене, при напълно безмълвна трахея, про­бужда Божественото Пралайено тяло под нозете ви и може да ви подмлади в тези срокове, в зависимост от еволюцията ви.
          Внезапно отговаряне на несправедлива реплика разрушава орландиума в яснофизата ви като експло­зия! По-точно, не го разрушава, тъй като орландиу­мът е безсмъртен, но го разпръсква като сачми, при това поразявайки много невидими същества на грамадни разстояния. Прокопаването на тунел под Ламанша само с нокти е по-лесно от мисълта да не бъдем убийци на ноаи, серафими и орландини! Тези три вида същества са копринените буби на Небето, които изпадат в каталепсия    при най-малкия шум. Тези три тела ги съдържате и вие, затова внима­вайте като пеете, говорите, шумите или назида­вате мислено. Пралайя пак ще въздигне поразените същества от небесна коприна, но за сметка на ва­шите прераждания.
          Обратно, съществата от тотвселената и от атмическия свят предпочитат храната на гърма, вихъра на космичната буря, великото преломяване на вселената, когато тя престава да съществува фи­зически. Тези същества и тези ваши тела се хранят от победния вик на милиардите въстанали за Правда и от рухването на милиардите тонове самомнения, предизвикващи космичен тътен. Ако и тогава поис­кате да се скриете в убежището на своето тихо съ­нуване и съня на своето лично убежище, Бог ще ви изкара оттам и ще ви принуди да слушате тази ве­лика битка, за да пожелаете да попаднете между снарядите! Тогаваименно ще се възбуди една друга чакра - високо над главата ви – чакрата на Отците небесни, които могат да живеят при всякакви усло­вия и да вървят през вселените като бушуващ пла­мък.
          Попаднете ли на вълнàта на елохимите, вие ще се научите да мълчите, когато някой има нужда от тишина, и да пеете, когато някой има нужда от пе­ене. Да обичате, когато някой има нужда от обич, и да проповядвате, когато някой има нужда от пропо­вед. Всички останали същества вършат това, от което те самите се нуждаят, притискайки ближния до стената да приема техните нужди като свои.

16.ІV.127(1991)г. 7,50 ч.

            -   Що е "Отан" ?

          - Орландиумът е ясновселенски флуид на яснофи­зата, а "ОТАН" е óтвселенски палм на óтфизата. Първият се произвежда с тишина, а вторият – с под­виг. Затова воинът, пък и други през всички времена, обичат шапките – нещо над главата придава самочув­ствие... (тук не е обяснено какво е "палм" – б.п.)


Всеки вид шапка и украшение над главата е точен портрет на съответната представа за самочувствие...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.