Книга 35

23.VII.138(2002)
с.Костенец, Рила

 УДОВОЛСТВИЕ,
 СВЯТОСТ И БЛАЖЕНСТВО
 (импулсатор - Òмна)


"Ако имаше трима души, които да спазят
Тройния Ритъм три денонощия, предстоящите
 изпитания на човечеството щяха да станат излишни."
(финалът на това осияние)
                                                                 
19,08ч.          
- Тази година се събраха много инциденти и травми. Вървят големи изпитания по цялата планета, това не отми­нава и нас, и най-близките приятели. Знаем, че годината е Марсова и че това е неизбежно. Една приятелка замина за чужбина с Божествената цел да спечели пари за минимална база за Словото и Делото, но е попаднала в тревожни обсто­ятелства. Друг приятел лежи с гипсиран крак; друга прия­телка е пак в болницата; друга е имала три сериозни инци­дента в един ден. Дали това е действие на закона за перио­дичните изпитания на избраните – или има и други, конкретни причини?

19,18ч.          
 - Предстоят трудни времена, ще има още много плач. Учениците, хората с душа и дух трябва да поемат удара първи. Това се постига по най-раз­лични начини: травми, болести, операции, тормоз, скръб, мъченичество.
Сега и Òмна трябваше да преживее всичко това сгъстено, за да спаси цяла верига от нейни сродни души по света. Физическата болка върши чудесна ра­бота за изкупване на физическа карма. Главата на една верига сродни души поема челните удари и изиг­рава ролята на централния бушон. Това продължава до днес и с най-високите Посветени, и с Учителите, и с Учителя - Той все още е на кръста. Всичко това се знае отдавна, но се знае и друго, което трябва да се изпълни. Учителят продължава да копнее за възкре­сение чрез блаженство, въпреки че е възкръсвал вече 548 пъти чрез страдание.
Удоволствието не е метод - то филтрира само астралните токове и някои етерни напрежения. "Удоволствие" означава "воля на удовете" - на час­тите, а не на Цялото. Следователно, свързването с Цялото по метода на Тройния Ритъм може да доведе до блаженството. Христос изпитва безчет щастия, радости и възторзи, но даже и Той още не е постиг­нал пълното, Божественото блаженство - удовете Му изпълняват своята воля, а не волята на Цялото. Хора, ангели и богове все още си правят удоволст­вие, без да имат понятие що е благост, благодат и блаженство; и тъй като всички същества са удове на Сина, Той все още е разпънат, разкъсан на безброй части.
[И, все пак, вече много] хора, ангели и богове се стремят да се обединяват в дух и Истина, в радост, щастие, подвиг, обич и любов, за да помогнат на Сина да изцели раните Си. Все повече и повече съ­щес­тва с еднúна (монада, искра Божия – б.п.) усещат дълбока жажда за Троен Ритъм, но още не знаят точно с какво се отличава той. Някои избрани измежду вас вече знаят, поне те­оретически, че духът се храни със самота и самораз­даване на всички; душата - с обич между сродни души и общества; а тялото - с изпълнение на волята Бо­жия. Ако следва някой Тройния Ритъм и остава сам или сам с всички в 1/3 от всеки свой цикъл, неговото алохимно и неговото атмическо тяло ще се задейс­тват с пълна мощ и той ще стане "едно с Бога и мощен като Бога". Ако във вто­рата трета се об­меня на всички полета и живее със сродната си душа или с тези, в които тя се вселява последователно, той ще има "душа, обширна като вселената". Ако, най-после, той употреби послед­ната трета от вре­мето си за изпълняване на волята Божия и общуване с хора и същества от по-долна еволюция и търпе­ливо, благосклонно общува даже с враговете си, той ще добие и "ум, светъл като слънцето", и "сърце, чисто като кристал" - и скоро ще стане безсмъртен.


Христовият Дух е монолитен, цялостен, съ­вършен, ала Христовото тяло все още пробва хора, ангели и богове, съгласни ли са и да тръгнат по пътя на блаженството, а не да продължават по ста­рия начин. Те предпочитат удоволствието и жънат страдания и мъки. И то е на място, но само в 1/3 от тяхното време.
Трябва да се помни, че има удоволствия във всички светове, включително и в два от Божестве­ните. Съответните удове на съответните тела се стремят към удовлетворяване на специфичните си вкусове и потребности - и това е в реда на нещата. Удовете обаче са и хиляди и милиони въдици, зало­жени лично от Бога и управлявани от ясновселената. Тяхната цел е не само удоволствието - специфич­ното хранене на частите, - но и реакцията, страда­нието, болката във всяка част, когато се прехрани или недохрани; когато не спазва ритъма и реда си в Цялото и не отстъпва енергия за постигане на бла­женството. Никой уд на никое човешко или ангелско тяло не може да изпита блаженство, понеже в удо­вете цари егоизмът. "Блаженство" произлиза от "блàгата женитба с Твореца". Това е точният про­изход на тази дума, на свещен славянобългарски език. Блàгата женитба с Твореца - ето славното и близко бъдеще на човешката душа! Изучавайки естеството и начина Му на живот, Неговите изисквания, особе­ности и проекти, човешката душа има всички шан­сове да попадне на вълнàта на блаженството и да престане с оргàнните предателства - щенията и лакомията на удовете.
Хора и ангели, а даже и божества, все още за­лепват или заковават някои клавиши от óргана (музикалния инструмент орган - б.п.) на своето естество, искайки да ги слушат постоянно. Страданието е разковаване, отлепване, за да не звучи постоянният вой на едни жажди за сметка на други. Разковат ли се, отлепят ли се множество струни и клавиши, естеството ви ще засвири под пръстите на духа и душата и вие ще усетите лъха на святостта, повея на блаженството!
Да имате всичко дадено, да сме ви поставили в контакт с всички нужни хора и неща, които могат да ви доведат до блаженството, а вие да тичате по пътищата на своите удове - това е не само липса на памет, но и престъпление, вина. Волята на удовете кара света да яде, да печели, да предпочита смъртни пред безсмъртни, да лети само физически, да търси изява и признание. Чистият се спира, връща се към първоизворите на живота и слага святостта и блаженството за цар на царете на живота си, а удовете храни с мярка. И те трябва да живеят, но като поданици.
Ако имаше трима души, които да спазят Тройния Ритъм три денонощия, предстоящите изпитания на човечеството щяха да станат излишни.
20,22ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/