Книга 14

28.VІІІ.126(1990)г.
Рила, 7-те езера

СЪРДЕЧНИТЕ КУВЬОЗИ

ЖЛО / Е и КТК

Сутрин
          Разрушението на Братството протича все по една и съща песенчица – песенчицата на сърдечния кувьоз: сатанинската Венера има крадливия навик да прави изкуствени градини и обиталища, с цел сър­цето да се разсипе напълно. Когато Учителят Мория говори за астралното тяло като "ненужен боклук", той няма предвид астралното тяло, създадено от Тот, а онова, което е опропастено от грехопадени­ето. Привързването към обект, имащ отношение и към други обекти, е нож с множество остриета. Единственият случай, когато предаността към обекта за сметка на други обекти не води до катас­трофи, е предаността на херувимите и илухимите, а същото е и положението при Космическите Жени. Подобна йерархия познавате и от Евангелието на Мария Магдалина. Съществуват, разбира се, ембри­онални стадии в човешката еволюция, при които, не­зависимо от йерархичния чин и степента на посве­щение, душата преминава и през някои стадии от “овощарско” естество, в който плодът на Любовта се съхранява само чрез сърдечна оран, копан и пле­вене. Този метод се нарича "грехопадение". Пуничес­ките войни, които вие водите с повърхността на Земята – нейната нежна кожа - и с някои нейни под­кожни органи (чрез рударството), имат за цел да сглобят по нов начин елементите й, за да бъде удобно на кромозомите, не на вас. Така че, Венериният аспект на сатанинската роля в сценария на Христа и на брат Му, Сатаната, предлага на съществата аст­рални кувьози, понякога даже умствени, принципни и още по-горни, в които има перфектна климатична инсталация, за да можело бебето да оживее, култи­вирани ниви и градини със съответната технология, смъртоносни химикали и оръдия на труда – именно военни оръдия. Онзи, който измисли това словосъче­тание – "оръдие на труда", бе един непризнат гений, признат от вас по съвсем други причини... Небето вижда вашата война със Земята и с психиката, именно като стрелба на оръдията на труда и на черната ложа срещу девствеността на сърцето и на природата.
          В този смисъл, понятието за сърдечни и ду­шевни тройки, шестици, дванадесетици и пр. пред­ставлява опит на Новото да пробие дупки във ва­шите кувьози и да задиша сърцето ви – бебето - ес­тествен въздух, с естествена, променлива темпе­ратура и естественото насищане с някои нужни микроби. Венерините кувьози на брака, продължи­телното съжителство по двойки и навикът на аст­ралното срастване, колкото и да са сладки и пред­пазващи от враждебния свят, унищожават имунната система на сърцето и на душата и ви правят все по-безпомощни при попадане в чужди условия.
           Човек може да се е посветил на Словото до степен, надх­върляща всички останали подвизи на подобни апос­толи, но не се ли погрижи за своята и на ближния имунна система, то рухването на здравето и вне­запните пробиви в свещените центрове ще разбият и последната надежда да се закрепите на земята като истински ученици на Христа, на Учителя. В най-добрия случай, страческото смачкване е плодът на уединението по двойки за по-продължително време, а не за миговете на Тот и Пралайя, които са сравни­телно по-редки за всякоя истинска двойка в Битието. Двой­ката е принцип на самата ясновселена - на Най-Вър­ховната - веднага след Същия, Който е Начало на всичко. Ала вие не спазвате и Нейния принцип - треп­тението.
           Всяко трептение, отдавна известно е, се състои от положителна и отрицателна амплитуда. Това означава, че половината от денонощието ти може да си в една къща, напоена с флуидите на близ­кия, но другата половина ти трябва да се пазиш от нея като от огън. Половината не е най-точната мяра, понеже амплитуда и контраамплитуда са равни по време само два пъти в годината или два пъти в целия цикъл на преражданията. Във всички останали случаи сърцето има нужда от почивка, по-продължи­телна от времето на общуване, а понякога общува­нето е по-продължително.
          Това са закони, които се регулират само от Третия. Третият – това е Хрис­тос, но може да бъде и някое от отраженията на Христа, попили Неговата същност, в една или друга степен. И когато ви казвам: не се страхувайте да имате трети приятел, с когото да бъдете по време на вашето отсъствие от дома на любимия - от онзи, с когото сте свикнали, - то Аз не казвам да бъдете непременно с някого - с човек или ангел, - но казвам: в останалото време ще общувате с Христа, с някой от йерархията или ще развивате своите таланти, ще правите каквото душата ви иска или ще почи­вате, когато потрябва, но непременно на друга територия. В противен случай се включват зако­ните на стерилното помещение, законите на ку­вьоза, откъдето излизане става само напред с кра­ката, водоравно...
           С пояснението “водоравно” искам да отстраня всякакви недоразумения, понеже с двата крака напред някои прескачат прага и трупешката... (скачане или подскачане едновременно с двата крака – б.п.)Това се прави от ония, които искат да излъжат Па­зача на Прага, водещ точен график на вашето при­съствие в кувьоза и отсъствие от него и си мълчи спотаéн и невидим, поради законите на свободната воля. Докладнùте обаче отиват ежедневно при Бога и там се отчита натрупването на грешката. Като се отчете прека­лено много “сладко медено” върху заграбена територия, Господ врътва ключа, поставя те в по­ложение кривообразно или водоравно и пуска плочата на песента “Горчиво-ледено”... Като си полежал су­марно 5-6 години или 5-6 прераждания в някой астра­лен кувьоз или в стерилния клозет на някой хималайски ашрам, после още толкова време ще трябва да ски­таш подобно на Скитника Евреин и да опиташ и от другите вкусове – солени шеги, кисели физиономии, горчиви сълзи, люти закани и пр. Ограбеното трябва да се върне до трошка. Но дори и да не сте вампир или грабител, а просто да не сте разбрали този закон на обмяната и каляването, вие пак сте подвластен на Пазача на Прага и пак ще ви пратят в света на разнообразието, за да покълне отново ва­шата имунна система.
          Предпазете се от леността на духа и започнете с най-малки отсъствия. Отсъс­твайте непременно периодично и без стройна сис­тема, понеже периодичните отсъствия по програма и по уговорка с любимия или ближния могат да наст­роят вампирите на сърцето ви към приспособяване с ритъма - и пак да не могат да бъдат изгонени. Но като атакувате и  най-страшния вирус, даже само с едно и също лекарство, но с ритъм, който е неочакван за него, той не може да си изработи условен рефлекс и да се приспособи, да остане. Ако постепенно вклю­чите и други лекарства, т.е. други сродни души, при които прекарвате своите отсъствия без никакъв ритъм, понятен за вируса, и без никакви предупрежде­ния и обяснения, то вирусът ще се изнесе сам с кра­ката напред и няма да има сила да прескочи прага маскировъчно, даже и трупешката… Трупешката – това е една хитрост на любовниците по двойки, с която искат да надхитрят Пазача на Прага, но пос­ледствията не са по-утешителни от положението водоравно, понеже горният праг на Школата е много нисък. Така че "трупешката" е една много точна дума – по правило води до трупове... Всичките ви гробища са от вторачване в нещо и някого – и прас главата с все сила в горния праг... Гордите и простите не искат да се навеждат, тогава ги навежда Животът.  
          Неразположенията у всяка териториална двойка са аларма на белите аурни телца за предпри­емане на срочни отсъствия. Радвайте се, докато имате неразположения – това значи, че все още иму­нитетът ви не е унищожен. Ако стихнат вътреш­ните болки и дрязгите в отношенията, считайте това за много опасно и за симптом на пси­хическа смърт, при която обитателите на един дом вече са се скачили напълно и могат само да ядат и да гледат телевизия.
          Пак не искам да ти отговоря кон­кретно на въпроса, понеже вашият ум е даден сами да проумявате. При това ви подсказах прекалено много, понеже сте Ми симпатични от край време, а Комисията поглежда строго даже и Мене... Тези ме­тоди, които ви нашепвам през ключалката или от задния чин през последните 5-6 години, са методи за след 300 години, и някои от Комисията са объркани от Моите “волности”. Аз, разбира се, си свиркам, по­неже Хулиганът на Трите Вселени съм пак Аз, Елма, и никой не може да Ми попречи да правя каквото си ис­кам... Понеже каквото вие си искате, пък каквото иска даже Комисията, понякога води до трупове; а каквото Елма си иска, дарява живот вечен, понеже Моя е живовселената!
          Важното е да има изненада...


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.