КНИГА 39

19.Х.149(2013|

ПИСМО ЗА НОВИТЕ МАЙКИ

 

 

Относно евентуални организации за подпомагане на майките, можем да споделим опита си с "Матриадор". Имаше чудесни отделни постижения, обаче като цяло той приключи неуспешно. Човечеството все още не е готово да постави Ис-тинското Слово и Свободната Майка в центъра на внимани­ето си и на всичките си действия и усилия. Щом това не мо­жем да направим ние, хората с по-дълбоки познания и висок идеал, какво остава за света?

Събирането на народни пари за свещени инициативи, макар и най-възвишени, както и за която и да е друга цел, не е нашият метод. Отделният човек - ръководител или органи­затор, - както и всяка по-малка или по-голяма група, при много  случаи досега изкористяват високата идея или ползват сред­ствата нецелесъобразно. Самомнението или липсата на поз­нания провалят и най-добрите начинания и дават частични резултати.

Нашата идея, практикувана в целия космос (става дума за невинните и изкупените човечества), е всеки да помага тайно и индивидуално. Така той ще контролира средствата си и ще бъде сигурен, че няма да влага повече сили и средства за някой и нещо, където няма добър резултат. Обаче с инди­видуални средства и усилия не могат да се решат по-сериоз­ните проблеми, затова колективни са желателни и неиз­бежни. Методът е първо да се постигне тотална и детайлна яснота не само в принципите, но и до "последното болтче" на проекта, и когато се стигне до пълен консенсус, нещата да се набавят и реализират при лично присъствие на спомоществователите - те вадят парите си в един и същи миг и виж­дат с очите си и калкулират незабавно какво е купено и какво е направено. Ние не изключваме и доверието - мнозина мо­гат да помагат само отдалече, щом имат пълно доверие на инициаторите. Те обаче трябва да са готови за разочарова­ния. Препоръчваме им изпитания метод: ако видят, че парите им не отиват за това, за което са обявени, престават да из­пращат. Рискували са помощта им до даден момент да има само временен ефект или да отиде напразно. 

Тук има един сложен проблем. Ако средствата на хо­рата са отишли перфектно и по предназначение за поредния оборотен дом в градина за Свободна бременна, кърмеща или Майка, тя не може да бъде разкрита, за да се уверят спомо­ществователите в резултата на даренията си. Първо, има такива, които не са абсолютно безкористни и чисти и ще ис­кат да се запознаят с нея, да я посещават. Особено тия, ко­ито са дарили за тази цел вила или къща. Затова всички под­писват договор пред Организацията и пред Бога, че дарени­ята не им дават право на достъп до свещените обители на рая в рамките на времето, за което са направили дарението или до края на живота си, ако са подарили имота завинаги. Ако при общите срещи и екскурзии те се запознаят с такава майка или кандидатка за майка и си допаднат, Свещената Жрица на Живота сама решава дали да покани някого в дома си и за колко време. Ако се запознаят и сприятелят, дарите­лят на средства или жилище, къща, вила с градина и пр. не издава с нищо, че именно той е човекът, който стои зад това. 

Сатанинските общества, държави и държавници нямат нито понятие, нито намерение да обезпечат Свещените ни сестри и Майки с дом и градина и пожизнена рента и снабдя­ване с всичко необходимо, както и безплатен транспорт по целия свят за всяко родено момиченце. То и момчетата, мъ­жете трябва да бъдат по-обезпечени по този начин, но първо трябва да се започне с Жената. От много векове всяка дър­жава и светът са били в състояние да направят това, но най-грандиозната и долна лъжа на всички векове е, че "няма средства". Средства за търговия, бизнес, пътища, техноло­гии, сатанинска култура и наука, войни и пр. има, а за Тази, Която ни ражда - нямало... Дори и дете от детската градина днес, ако му обяснят как се смята, може да изчисли, че дър-жав­ният и световният бюджет винаги са били и са абсо-лютно в състояние и днес да обезпечат Майката и Жената пожиз­нено. Не че тя няма да твори и да работи каквото поиска, но ще прави това в свободното си време и без абсолютно ни­какви зависимости и ангажименти. Тогава ще се уверим, че Жената и Майката са гении, които могат да раждат и други шедьоври, освен деца с искра Божия, не по-малко съвършени от творенията на мъжете и даже по-прекрасни и съвършени. И днес има такива Жени и винаги е имало.

Както бяхме и сме категорични за безплатното разда­ване на лимеца, в което се надявам че успяхме, трябва да сме категорични и за две по-важни нужди като абсолютен прио­ритет. Който е съгласен, че Словото и Свободните майки са по-важни даже от житото и строежа на домове за тях, само той трябва да вземе участие в новия опит на Бялата Ложа да чуе истината по въпроса и да я изпълни. На въпроса "Ама къде Майки без храна и покрив?" се отговаря по-долу. Ние не сме изпълнили нещо много по-базално от вторичните усилия, които полагаме в момента, макар и безкористно и с добър ре­зултат.

Не че инициативата и резултатите с лимеца досега не са божествени и не ни се възхищава цял народ, цялата все­лена. Това е нещо небивало и то бележи нова епоха във въз­хода на човечеството, фундаментален подвиг и постижение, за което са мечтаели Учителите през всички векове и което най-после дочакаха да го видят с очите си.

Първият принцип и изпитаната практика на Светлите сили са ПРОВЕЖДАНЕТО НА ГРИЖАТА ЗА СЛОВОТО И СВЕ-ЩЕНИТЕ МАЙКИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ НАЛИЧНИТЕ УСЛО-ВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ НАЙ-ЛОШИТЕ. Това е първият тест, без който няма нито едно човечество, което да е оце­ляло.

Навикът на невежите или тщеславни инициатори е да започват нещо ново, без да са изпитали душите си дали са способни да жертват средства и усилия ПРИ НАЛИЧНИТЕ УСЛОВИЯ. Невежи са, понеже не познават този закон, а тщес-лавни - защото искат хората да ги видят, да ги похвалят. Това не важи за безкористните приятели, които дават много в труд и средства за Новото и не искат да ги знае никой, обаче на тях не им достига информация за приоритетите. ПЪРВИЯТ И АБСОЛЮТЕН ПРИОРИТЕТ Е ИМЕННО ТОЗИ - ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ НАЛИЧНИТЕ УСЛОВИЯ.

Да си представим, че някой е в затвора или живее в ка­шон под моста. Това са най-лошите налични условия. За това е писано и говорено неведнъж, но го видяхме приложено само в Русия (не точно затворите и кашоните под мостовете...). Ако един дух с искра от Бога е охлюв в даден живот, той ще се помоли на Бога да го освободи от къщичката му и да стане гол охлюв, за да я подари на някой друг. В случая - на самотна майка. Ако е в кашон или в затвора, ще освободи кашона или ще слезе от одъра си на земята за същата цел. А на нас, ко­ито сме много по-добре, ни е казано още преди десетилетия: освобождавайте оборотни жилища! Идейните хора с любов и милост в сърцето се събират в останалите 2 или 6 или 11 жилища и живеят с небивало щастие съвсем малко сгъстени, понеже са освободили едно оборотно жилище за човек на Словото; или две оборотни - за него и за Сво­бодна Майка. 

От хиляди години, от столетия и десетилетия позна­ваме такива хора и майчици, които мръзнат жестоко през зи­мата, гърчат се от глад и проблеми, живеят под наем, ко­гато могат да си го позволят, но "духовните" хора си имат собствени, неприкосновени територии. Даже сами дават апартаменти, вили и стаи под наем. Мислят си, че ще си отидат здрави от този свят и после де бъдат приети на не­бето с почести, понеже са се молили, пели, посрещали са изг­реви, играли са паневритмии, давали са си десятъка на брат­ства и даже са спонсорирали книги и ценни инициативи. Тези, които имат тристайни апартаменти и вили или необитаеми къщи на село и си ги стискат, нямат и грам понятие и наме­рение да ги дарят за целите на Рая на земята. Има молит­вени ергени и дами в огромни жилища или с много земя някъде, които не знаят какво ще им се случи в другия свят, ако не са продали приживе или заменили имотите си така, че да влязат в таван или боксониера и да дадат другото за Бога - т.е., за поредното Му въплъщение като Майка или беззащитно дете. Те не уреждат документите си така, че имотите им да оста­нат в наследство на Божи хора, в случай че нямат деца и внуци. Считат, че като са си живели като кукувици или по двойки по симпатия и ходят на църква и пр., вече са спасени или поне почтени религиозни. Повечето не са виновни, тъй като не знаят защо са живи: - слънцето ги е гряло безплатно; дишали са въздух без пари, майка им не иска обезщетение. Само водата, която пият, би била безнравствена в очите им, ако се сетеха че там кислородът живее с две дами и че във водния клъстър с огромна честота излиза по един елемент и на негово място идва отвън друг.

Именно това имат предвид препоръките в Словото да тече обмяна и замяна на съществата, а не само на веществата. Всъщност, второто зависи от първото. Така, дори и да се постигнат освободени, оборотни домове и градини в бъ­дещите векове за Свещените майки и постепенно за служи­телите на Словото и Делото, то в останалите, където хо­рата с душа са се сгъстили, също трябва да има оборот - въртене на хората по домовете и обителите на други групи. Има един факт, известен на виждащите в астрала и ментала - не само на тия, които виждат причинния, будичес­кия и атмическия свят и още по-горните. Който живее посто­янно в едно селище, в един дом, в една стая и спи само в едно легло, след няколко седмици става жертва на локалния и до­машния дракон и умира от болести, деформации и старост много преди 120-годишна възраст. Той отказва на Живота да му сътрудничи - не иска да бъде елемент от някой негов кристал, да излиза и да отива в други кристали, а на неговото място да идват нови елементи. За селищните, кварталните, блоковите и домашните дракони, както и за адските духове, които излизат от кладенците под нас, пробити от постоян­ното ни присъствие, такава философия и практика са добре дошли. Те са допуснати от Бога, за да ни научат на ум и ра­зум. За Небето ние сме гниещо вещество, затова без тия дракони светът би изчезнал за броени месеци. 

За несведущите и хората без еволюционен опит поня­тието "Свободна Майка" е неразбираемо или "дело на дявола". Повтаряме: Небето ражда и поддържа и конвенционални се­мейства с постоянно присъствие на мъжа, на бащата, на близките по кръв, и копнее да се множат и такива, но досега на Земята такива семейства без домашни вампири, демони и дракони се броят на пръсти. Ако някой стане ясновидец и има възможност да наблюдава какви елементали и дракони се въ­дят и в най-моралните и религиозни "семейства", ще разбере защо при Самотните Майки, ако са трезвенички и вегетари­анки - при Майките и децата с монада - няма домашни дракони. 

За всичко това е говорено хиляди години, но религиите са редактирани от дяволите и затова от тези съвети не е останало нищо. Напоследък същото ни се говори от 100 го­дини насам, но пак е изхвърлено и редактирано или минава покрай ушите ни. Интервентите нямат сметка от Водния Клъстър и примера му, понеже инак трябва да си отидат от тази планета. За сведения, интензивната обмяна на елемен­тите във водния кристал става само в живата вода - извор­ната. Водопроводната, налятата в шишета и съдове и умър­твената в манджи и пр. умира за няколко часа или дни. Такава вода е не само болестотворна, но и ни внушава да не живеем, т.е. да си стоим на мястото. Като кипне, тя се съживява за десетина-15 минути и пак умира. Молитвите и чистият жи­вот също я пречистват, но под "чист живот" тя разбира за­мяна и обмяна на същества, а не двама или трима пред пър­жолите и телевизора. Може и да е с вегански ястия и пред портрета на Христа, ако няма въртене по приятели - все съ­щото.

Днес едно Ново Слово изяснява това и още много други фундаментални неща детайлно, но определени сили пречат то да стигне до хората. В един наш сайт в интернет за ня­колко години са влизали над 64 хиляди души, но ако дори и тия които ги четат, не са дали знак, че искат да направят нещо съществено за молбата на Христа: "Както на Небето, така и на Земята". Астрофизиците и ясновидците виждат как се жи­вее на Небето - че и там има интензивна обмяна и замяна във всички светове, класове и йерархии на всички равнища, и че затова Вселената е жива.

Основния Метод на Рая, на Царството Божие на Зе­мята е именно това: оборотни жилища и къщи с градини, об­мяната и замяната на съществата, тайно подпомагане. 

Защо оборотно? - Защото бременната се съгласява, че й се дава безплатно такова жилище само за 9 месеца. Ви­сокият идеал е след това да й подсигурим малко по-голямо жилище за 3 години, докато кърми. След това - още по-голямо за 7 години, докато храни сама детето си, без да ходи на ра­бота - и т.н. Но на сегашния етап ние нямаме готовност и гаранция, че ще бъдат подсигурени следващите жилища. Же­ната се съгласява да излезе доброволно от първото като роди, за да се освободи дома за друга бременна, ако още ня­маме никаква друга възможност. Това, което е преживяла през тия 9 месеца е тъй богато и прекрасно, че после тя и детето й ще оцелеят съвършено и ще са здрави и при по-обикновени условия. Обаче така, както практикуват някои приятели в чужбина, предимно славяни, никога не се стига дотам. Хората с душа се сгъстяват в други жилища и подсигуряват следва­щото жилище и за кърмещата, и за майката след периода на кърменето. Не я прибират в някоя стая при себе си, защото познават закона за свещената самота и независимост на Майката. тя трябва да разполага с жилище без домашен дра­кон и кладенци към ада, затова в другите стаи не трябва да има постоянен съжител.

Вече всичко това е казано в стотици хиляди страници, без почти никакво приложение на идеите на практика. А прин­ципът на Небето, който ние постоянно нарушаваме, е да се даде ново сведение, само когато е приложено предишното. Ако Небето прави компромис в това отношение, то е понеже не вижда хора, които да прилагат, и с въздишка ни дава все нови и нови знания, за да ги съхраним за идните поколения.

Само за подсещане, тук може да се обобщи:

1.Защита и помощ от Небето ще има, само ако види ре­ални действия за поне една база на Словото и поне две бази на Делото във всяко селище - поне в едно в началото. А Де­лото започва от оборотни жилища и градини за майките при наличните имоти и условия. Ако някой построи нови, преди да му се е откъснало нещо от сърцето и от наличните му имоти и преди да се е сгъстил в други, не­бето ще унищожи или подпали новите! Новото побеждава само при най-трудните и наличните условия, тъй като в притесненията се изпробва кой какво жертва, кой как реа­гира, кой може да се откаже от стереотипите и завръз­ките на старото човечество.

2.Най-малката Работа за Словото е тази, при която човек получава безплатно и временно оборотен текст и го връща поне в 3 екземпляра. Отделно раздава поне 3 на хора, които със сигурност ще направят същото.

3. Свещена, Свята или Свободна Майка е само тази, ко­ято живее сама с детето си и не оповестява баща му. Не казва дори на него, че той е бащата. Каже ли му, потвърди ли, ако той я попита - пропада в изпита. Цялото традиционно общество и всички сатанински религии ще скочат срещу това, но така живее цялата Вселена. Тази майка обаче е длъжна да допуска в дома си бащата или приятели-мъже в оп­ределени периоди от месеца, за да се развиват децата пра­вилно. Без мъжка обич, грижа и присъствие, децата боледуват и се израждат социално и психически.

4. Тази аксиома на Царството Божие на земята, както е горе на Небето, не отрича и не отхвърля двойките и семейс­твата, благословени от Бога и Небето. Такива двойки има навсякъде, макар и много рядко, но те живеят в абсолютна обич и хармония, понеже спазват закона на Водния Клъстър - обмяната на съществата, "въртенето на гости и по гости". Такъв баща може да е официално извѐстен и да присъства дори цели три седмици от месеца вкъщи, но това не наврежда на психиката на майката и децата. Максимумът на неговото присъствие се изчислява в цикли от денонощия в годината според физическата съвместимост с майката и детето (де­цата) по формулите на биоритмологията. Съвършените души и хората на Истината нямат нужда от формули. Те усещат края на благословения период по спадането на наст­роението и възникването на забележки. Ядът, скръбта и за­бележката са първият симптом на ада - проникнало е адско същество в къщата или започва да се оформя домашен дра­кон. В такъв случай бащата си тръгва моментално.

5. По божествен космичен закон, грижата за Свобод­ната майка е с приоритет за веганките, четящи Слово Бо­жие; след това - за вегетарианките, ако същевременно са и трезвенички. Хората с душа подсигуряват Словото и Май­ките и при най-лошите условия и най-ниските доходи, понеже всички имат понятие за Оборотно жилище, Сгъстяване, де­журства - и поне стотък за майката, ако за някого не е въз­можен десятък.

 

6. Стратегията на светлите сили днес е Божестве­ното да се приложи при наличните условия. Така нареченият "чистомер" наистина ще се прилага в далечно бъдеще и така ще се проверяват доброволно всички кандидати за родители, но засега това крие опасности. Идеологията, сатанинската наука и порочната власт няма да допуснат такъв пример, тъй като ще загубят клиентите си. Те не се интересуват хората да са щастливи, прекрасни, млади и здрави, да живеят дълго. Ще провокират смъртни случаи и нещастия, понеже им се прави "дъмпинг". Това вече е ставало по света. Ние не сме пе­симисти и опити трябва да се правят. Половината хора по върховете вече са подменени от наши и те един ден ще про­ведат плана на небето. Но другата половина е все още вра­жеска или без монада, тя вярва на поддръжниците и продава­чите на месо, ваксини и всички останали стоки на Сатаната, затова мигът на Победата още не е настъпил. Ако някоя майка бъде идентифицирана като "Свободна" и затова е полу­чила безплатно жилище и всичко останало, тя първа ще бъде атакувана. В сегашните условия чистотата и живеенето по съвест са възможни само при традиционните условия, при това без да бие много на очи. Затова Небето предпочита дори най-трудното - съвместният живот на двама души под формата съпрузи, - за да може да има гаранция, че една майка няма да бъде изоставена. Ако мъжът е с душа, той ще се грижи най-всеотдайно за нея и детето, независимо от това, кой е биологическият баща. Няма да притеснява майката по абсолютно никакъв начин. Ако майката е с душа, ще приеме това присъствие и тази помощ, но ще мисли как по-скоро да освободи доброволеца и да допусне някой друг достоен. В бъ­деще такива достойни мъже в тази роля ще чакат на опашка за такова благословено участие. Никога няма да притеснят майчицата по какъвто и да е начин или да въздишат не­щастно; няма да я укорят или да я напуснат, ако тя не иска близост. В бъдеще ще се появят велики мъже, истински при­ятели, които ще поемат морална и материална отговор­ност за всяка свещена майка, независимо от това кой е бащата на децата й. Но има и хора на предните линии, които не могат да се погрижат материално, защото са се обрекли на всички. Те обаче ще могат да обливат периодично майките на своите и чуждите деца с безкрайна нежност, внимание, участие и любов. За жената и детето това е милион пъти по-важно от всичко останало. Великите жени, от своя страна, ще трептят в благоговение пред тях и няма да искат да ги ангажират по други начини. 

Тъмните духове са назидатели и ревизионисти. Те са  много опасни, когато си внушат, че провеждат Истината аб­солютно и че само те я разбират. Но душа, която умее да благоговее, никога не сваля от полет жерав, носещ спасени­ето на човечеството. От своя страна, истинският "жерав" е готов да слезе при гнездото задълго, ако Бог поиска това от него. Така пръв Учителят му оставя стадото и слиза по от­весната скала, за да спаси едно-единствено агънце някъде над пропастта.

Не всеки знае, че за всеки човек на земята, включително ергени, безплодни, монаси, монахини, гении, светии, пророци, апостоли, хора с "мисия" и пр. е определено колко деца трябва да отгледа и възпита лично всеки един от тях и на колко да помогне косвено. Ако не отгледа и едно дете, трябва да се по-свети на беззаветно служене на майките или да бъде включен в страданията на човечеството чрез нищета, болести, не­щастия, разочарования, депресии и пр. Изключенията са из­вънредно редки и някои ще се изненадат колко редки са те. Освободени са само част от хората, които раждат истинско Слово и Дело. За по-заетите остават паричните самоотчис­ления и тайното им изпращане на Чисти Майки. Минимумът е 1/5-та част за Майките от Личната пентагрална каса. И най-бедният пенсионер може да я отделя и пред Небето е длъжен да я отделя. Това, с което помагат на Майките сатанинс­ките държави, е един позор за човечеството, понеже по вър­ховете тия мизерни суми се определят от грешни мъже, ко­ито са опозорили и довели до просешка тояга и лудост много повече жени, отколкото можем да си представим. Днес хо­рата са стигнали до пълно безсмислие на живота си, до една небивала досега трагедия. Отбийте се в някой сокак в градс­ките градини или занемарените дворни пространства и пос­тройки. Ще видите огромно количество употребени инжекции. За падението на една страна се съди по броя спринцовки, ши­шенца и кутийки от наркотици на квадратен метър!

Който мисли, че моментът за официална дейност и нови селища за Майките е дошъл, той трябва да е някой нау­чен, социален, политически и военен гений и да подготви меж­дународна армия за тотална защита на Новите Майки и Но­вите Деца. Трябва да е маг от първа величина, за да отбива и този вид нападения и атаки. Материалистите и религиоз­ните няма да отстъпят тъй лесно властта и жертвите си, те все още искат да са продавачи и смукачи на енергия от зомбирани същества. Агенциите за защита на детето по цял свят днес имат някои хуманни идеи и осъществяват немалко спасителни акции, но черната ложа в тях се занимава с кражби и продажби на деца, насилия, системен психически те­рор; на практика - най-страшния геноцид досега.

7. Като се има предвид всичко това, ние считаме, че за организирано и обявено навлизане в новата Епоха с обявени грижи и нови селища е още опасно и твърде рано. Нека уче­ните ни работят за установяване на критерии за чистота на кръвта и на органите, чистота на социалните и психичес­ките прояви, но за внедряването им в обществото и в държа­вата трябва да се работи микроскопично, поетапно и много внимателно. Откритията им не трябва да стават задължи­телна норма и да предвиждат съблазни и санкции. Събла­зънта за материално и социално уреждане на майките и хо­рата с най-чиста кръв не е светъл метод. Човекът постига добродетелите и чистотата индивидуално в течение на много животи, с неимоверни усилия, жертви и подвизи. Истин­ски чистите души, всъщност, трудно ще да кандидатстват за такива привилегии - те не желаят да бъдат обект на при­мамки и дресировки. За привилегии на базата на чистомера и ХКЛ (Хигиенната карта на личността) ще се трупат пре­димно по-простите хора с по-ниска еволюция, тъй като чис­тият човек има божествено достойнство и си остава чист даже и в ямата. Но в национален и общочовешки мащаб, все пак, още от началното училище ще има такива прегледи и такъв критерий, за да не се допуснат до Новото Човечество и Новата Земя непълноценните хора, които не могат да се справят с лошите си навици. Те ще бъдат обект на наблюде­ние и лечение, пак ще има добри битови условия и нежна грижа за тях, но в Новата Вселена няма да влязат, докато не се осъзнаят.

8. В заключение, на този етап трябва категорично да се повтори, че официално или неофициално ясно обявяване на критериите за Новото Майчинство и Родителство и съот­ве-тните привилегии са недопустими. Работникът на "Мат­риадор" - световното общество на обожателите и рицарите на Майките - наблюдава децата незабелязано още от детс­ката градина, началното училище и прогимназията. Даже не си води бележки - само наблюдава и запаметява. Когато види младо същество с искра Божия, което убедено, твърдо, неот­клонно и пламенно следва пътя на Чистотата, той го включва в списъка на благословените, които ще получат тайно не само социална, но и материална поддръжка. Тайно - понеже не иска да притеснява една душа да му се отблагода­рява по какъвто и да е начин. Щом тя не хапва месо и риба, щом не е държало цигара и не е опитало нито за миг стоките на наркодилърите или не си ги прави самичко и с приятели; щом не пие студени течности и не се храни по модела на за­лязващото човечество; щом не се хваща на въдиците на са­модейците и егрегорните учения и продавачите им, такова възвишено същество е под протекцията на Бялата ложа и ще бъде обезпечено и защитено при всички случаи. Това е ста­вало винаги от най-древни времена до ден-днешен. Необезпе­чена божествена майка не съществува в цялата история на Битието, ако е заченала от човек с искра Божия, запазила е в тайна името му, не иска да живее с него и не го задължава с нищо, но приема посещенията и помощта му, когато той има импулс за това. За него тя мисли като за Бог, апострофиране за нея е невъзможно. Даже и той да остане при нея цели три седмици в месеца, даже и да не се появи повече никога.

 

Като си говорехме днес на тази тема с човека, наречен от Някого "Първия Реализатор на планетата" още преди три десетилетия, той каза: "Дайте ми средства, и аз много добре знам как да направя абсолютно перфектна къща с градина с пълно обезпечаване за една свещена майка. Обърнете ми се­риозно внимание - и знам много добре как да направя интер­нет-страница, която да привлече погледите на хиляди души с монада, т.е. - Души-Реализатори".

Не че наличният сайт не е добър, но Реализаторът знае как да направи такъв, в който ще има синтезирани тек­стове и извадки по теми с незабавен отговор на всеки въпрос. Затова другите Реализатори ще могат да започнат веднага и да правят нещата безпогрешно.

 

Реализаторите ще имат в главата си имената и адре­сите на всички Свещени майки в своя район. Ще се появяват в тяхна защита по всяко време на денонощието, когато някой иска да посегне върху тях. Ще ги обсипват с тайни благодея­ния и с невидима и видима любов, когато Обожаемите поис­кат да е видима и осезаема. Ще напълнят вселената с нови същества с душа! Ще дадат не само всичките си средства и целия си труд за тях, но и душата си, ако им я поискат. Смъртната жена иска душата ни, за да бъде само нейна; без­смъртната - за да не се отклоняваме от Пътя. Тогава това искане е Щастие, по простата причина, че Тя лети заедно с нас и обича всички други Птици, готова е да се замени с всяка друга Птица от Ятото и понякога да бъде последна, понякога да бъде и Водач. Такова искане на душата ни от нейна страна не е стрела и кръв, а нови криле, които Любимата ни подарява от името на Бога и не иска нищо в замяна. Точно заради това един ден тя получава всичко; получава и лично нас, но за да изпита най-голямото щастие - да ни подарява периодично и на други.

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.