Книга 21


14.X.130(1994)
София - Изгрев

ИНСТРУМЕНТЪТ НА СИТА И РАМА
ЖЛО / НЙР

19,53ч

Въпрос: - Моля за препоръки и методи относно музикалното ми съвършенство - свирене и пеене.

- Психическо спане. Сънят е психическо спане, но на сетивната част от психиката. Спането се дели на физическо и психическо. Физическият сън се раз­личава от отдиха на психиката. Когато се занима­вате до последния миг преди заспиване, вие почивате през нощта предимно физически, етерно; но ако при­емате по-малко храна след обед и никак след залез слънце, ще се чувствате прекрасно. Същото важи и за психическото ядене: човекът от петата раса, от старото човечество, започва своя психически живот след работа и експлоатира мозъка, сърцето си, ду­шата си, не знаейки никакви граници, до късна доба.
Ако вие искате да пеете и свирите като птиците, като ангели, първото условие е да се научите да жи­веете като тях. Птиците заспиват след залез и посрещат изгрева. Времето от залеза до полунощ ви свързва със света на душата, с подсъзнанието на Великата Разумна Природа. Спането след това е фатално, а насладите на ума вие получавате пре­димно след залез, особено ако не сте доволни от професията си - психически не почивате.
Първият закон за музикантите е точно този: ни­какво свирене, никакви концерти след залез. Адската култура съсипва таланти и слушатели с вечерните концерти, особено с нощните радиопредавания.
Правете концертите си сутрин, с птиците. Вие не можете изтрая, понеже ходите на "работа". Ра­бота обаче означава съвсем друго: да се почва с пе­сен. Като се почне с песен, всичко друго после върви.
Бъдещите музиканти ще насаждат специални цветя в градината си. За всеки глас, за всеки инст­румент, за всеки отделен певец има строго опреде­лени цветя, които привличат гениите на музиката и помагат за съвършеното учене и изпълнение. За­това, не си правете илюзиите, че гениалният музи­кант може да живее в панелно жилище. И това се случва, но той не издържа. Блоковете разрушават три от седемте тела на човека - едно от тях е тя­лото на музиката.
Градините на музикантите също трябва да са подчинени на особен закон: те не трябва да граничат със съседи, в голям радиус. Ултрамузиката се отли­чава с параметри, непостижими за сегашното чове­чество. Наблъскването на музика и немузика на близки разстояния - и то едновременно, както е в емисиите на падналото човечество - разцентрова будическото тяло. Пространството сега е пълно с една ужасна какафония - преплитането на радиос­танциите, на телевизионните програми. Това няма нищо общо с разделното психическо хранене. Както се храните, така и тъпчете пространството с не­вероятно пъклени произведения на адски автори и изпълнители. За да стане човек добър музикант, той трябва да знае как да се изолира от тази безобразна каша. Това става с повдигане на съзнанието в други сфери, поради което трябва да се ходи в планината, да се ляга рано, да се става рано, да не се слуша ад­ска музика, да не се изпълнява адска музика. Прес­тъпниците, съдействащи на ада като композитори, изпълнители и слушатели на неговата музика, са в най-ниския кръг на преизподнята, тъй като Тот е техният антипод. Адската музика в популярното и модерното "изкуство" се произвежда на конвейр, с единствената цел да разстрои колкото може повече психики, за да паднат по-лесно в капана. При това, още от тук ги подготвят за крясъците и бълвочите от звуци под земята, та да им се програмира съзна­нието да стане участник в оргиите, убийствата, човекоядствата. Който ползва такава музика на Зе­мята или й съдейства, той разкъсва хиляди души в ада - милиони, - защото дисхармоничните звуци па­дат като остри ножове там, като дъжд от пирони и зиг-заги от режещ метал.
Вие, Божествените почитатели на предкласика, класика и романтизъм, на окултната музика на Учи­теля, трябва да знаете всички тези неща и посте­пенно да се противопоставите на плана на ада.
Знайте, че и в несвирещ вид, една касета, една плоча, един диск излъчва съдържанието си в петото и шестото измерение. Така е и с бутилките алкохол, с консервираното месо и мършите в хладилника, по складовете, в магазините. Те също тровят човека, подобно на цигарите, на наркотиците, и без да ги употребява: самото им наличие някъде поразява тела, органи, центрове, и ги прави космично импо­тентни. Прегледайте си всичките си музикални за­писи, всичките ноти, и презапишете само това, ко­ето е Божествено. Всичко останало унищожете - и то със специални формули, специални действа, ко­ито мога да ги дам. Но никой цензор от Небето или от Земята няма право да ви посочва кои са Божест­вените и кои - адските произведения. Това трябва да извърши сам вашия дух, по собствен вкус и разби­ране.
И ако ви видим, че нощем започнете свободно да излизате в света на разума, в света на душата, Ние ще разберем, че вие сте постъпили правилно.
Специално за теб има някои индивидуални методи, които ще засегна накратко засега.
За да ти бъде чист и дълбок тонът, трябва да постигнеш сърдечна непроницаемост. Проницае­мостта има различни значения, но Аз говоря за про­никването на тревогите, безпокойствата. Музи­кално, ти ще се развиеш истински от момента, в който приключиш с озадачаването. Озадачиш ли се от нещо, се нарушава балансът между ритмите в твоето тяло на душата и тогава има опасност да вземеш неверен тон. Озадачаването се дължи на очакването. Ученикът не очаква нищо от никого - нито материално, нито сърдечно, нито душевно. Ученикът знае, че е сам с Бога и затова приятните преживявания се дължат изключително на връзката му с Него. Ако Бог реши да ни изпрати радост от­вън, Той подбира строго определени души, които мо­гат да ни разберат и да се откликнат. Докато не са ви пратени тези души, не се озадачавайте от ду­шевната слепота и глухота на несродните, на не-пробудените сродни. Озадачаването не трябва да води до вътрешен укор, тъй като това е опасно за тялото на духа. При музикант от твоя тип, вът­решният укор към нещо или някого може да доведе до взривове в атмичното тяло и оттам - натрупване на ритъма, на чувството за кресченди и декресченди в музиката.
Пръстовата виртуозност, която е твой патент в някои отношения от миналото, ще възстановиш и надминеш в това прераждане.
Ранното лягане и ставане повишават виртуоз­ността и чистотата на изпълнението, но вие не трябва да пеете и свирите преди изгрев слънце. След изгрев първо се пее, а после се свири.
При теб ще даде много добър резултат тренин­гът на гриф без струни - както при затворниците-изпълнители. Нека музиката звучи в теб, а тренин­гът да е на сухо. Това можеш да го правиш навсякъде и без инструмент - само с пръстите си. Не е непоз­нато, но малцина са усвоили вътрешното чуване на това, което свирят по този начин. По същия начин и да се пее.
Необходимо е особено да обърнеш внимание на класическите произведения - постигни репертоар без ноти, наизуст. Музикантите с наизустен репер­тоар развиват максимално мюонното си тяло, осо­бено инструменталистите. Ако научиш така някои гениални парчета и постигнеш музика, която да се лее, а не да ýдря, опитай да лекуваш болни, да повди­гаш обезсърчени. Знаеш, че китарата е библейски и райски инструмент.
Предпочитай да направиш сам аранжимент, а да не търсиш готови - това не е чак такъв проблем за теб. При това положение, ще постигнеш невероятно изпълнение на концерти за други инструменти, аранжирани за китара. Бързината на твоите пръсти, постигайки пеене на музиката, ще въведе нов стил, почти недостигнат досега - напевността, а не щипенето и удрянето.
Освен това, позволявай си да променяш някои про­изведения, да импровизираш. Ти можеш да вложиш двойника си в инструмента по такъв начин, че да постигнеш звученето на други тембри и на други ин­струменти.
Можеш да пробваш и лъкова китара, която се из­ползва в рая. Това изисква специално държане на ин­струмента.
Корона ще получиш, когато научиш най-хубавите народни песни и произведения. По-нататък разширя­вай репертоара си с Божествените народни ше­дьоври на другите народи, за да плениш всякаква пуб­лика, тъй като ти ще имаш и сценични изяви навън. Някога ще говорим за резонансен инструмент, свър­зан с китарата, който ще пробуди нови възможности на музиката.
Пази се от електрически китари - никога не ги до­косвай! Те са произведения на ада и го провеждат не само с децибелите, но и с формата си - имат рога. Има виртуози на електрическа китара, които са от Бялата Ложа, но те не свирят адска музика и не пол­зват китари с рога.
Помислú - и Аз ще помисля - за твоя партньорка с инструмент и в музиката въобще; когато се поя­вите сред приятели или сред болни, вие ще бъдете неотразими, ще ви търсят навсякъде. Ще станете легенда!
Дерзай - и пак ще ти поговоря някога.
Давам ти и специална формула за свързване с духа на китарата - божествения ангел Раýл. Произнасяй името му тихо - и ще видиш ефекта. Раул строи вселени с ритъм, мелодия и смисъл. Вие още не раз­бирате смисъла на музиката, а тя е език, не само наслада. Един ден ще пратя преводачи и вие ще ви­дите какво съм ви говорил чрез разните компози­тори. Това са легенди, философии, цели романи и притчи от звездите! Не е достатъчно да ги слу­шате и да ставате по-добри и прекрасни; трябва да разбирате, да виждате какво ви казват. Трябва да носите особен пламък в сърцето си, за да слушате музиката с разумение, не само с упоение. И когато запеете, засвирите по този начин, няма защо повече да четат книги хората - вие ще им разказвате света с музика.
Всеки инструмент има и магични функции. С един можеш да влияеш на растителното царство, с друг - на световете в Космоса, с трети - на човешките раси и нации.
Освен това, има закон за индивидуалното уст­ройство на всеки инструмент. Вие трябва не само да свирите различно, но инструментът ви трябва да бъде построен според вашия хороскоп, според ва­шата монада. Има и такава наука и изкуство, бора­веща с ъглите и разположението на резонансните плоскости. Тогава всеки от вас ще е уникален, никой няма да може да свири като вас едно и също произве­дение.
Също има закони за магнетизиране на инстру­мента с пентаграма, с котвата, с останалите сим­воли и фигури на Бялото Братство. Не е без значе­ние и как оставяте инструмента нощем - в каква по­сока, понеже трябва да е разположен правилно, спо­ред силовите линии на световете. Така той се за­режда.
Има и закони за вселяване на ангели в инстру­мента, но това става само при пианисимо. Малко по-силно - и те си излизат. Има архангели и божества, които обичат силата на звука - когато пеете за по­беда, когато искате да изгоните злото и тържест­вувате с победата на Доброто.
"Красив е животът на нашата душа" е твоята пе­сен-отключвател. Научи я не само в различни тонал­ности, но и в различни ритми, в различни темпа. Тя трябва да заиграе - да затрепти в ръцете ти накрая - и направи вариации. С тази песен се прави връзка с Раýл, понеже той я изпрати на Учителя.
Нан, Анáн, Ананáн!
Курс напред и нагоре, никакво отстъпление!
Бог е с вас, които имате висок идеал!

(Начертани три кръста, наведени и големи като Х, със стрелки накрая на линиите по всички посоки)

- Какво означават тези знаци?

- Това е графичният код за свързване с Раул. Ако го начертаеш на инструмента, ще имаш прилив, присъствие.
Китарата е инструмент на Сита и Рама - "си­тара".
Той помага за възвръщането на любимата в ло­ното на сродните души, след като е била похитена от Равáна.
Българското значение на този инструмент е "китна и áрна" - обединение на красотата с доброто. Магически, тя постига 2/3 от идеала на древните елини, затова трябва да звучи в дует с инструмент на Истината, за да се получи абсолютният синтез - Истина, Добро и Красота.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.