Книга 22


5.І.131(1995)
Бургас - Изгрев

УСЛОВИЯ ЗА ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ НА СЛОВО

При четене на Слово, погледът трябва да е нагоре. Това раз­вива супервселеското тяло на човека и чувството ни за сво­бода и подвиг, свързва ни директно с Духа.

7,57ч.
- Може ли да се продиктува "Верую на децата на Мъд­ростта" или "Кредо на децата на Урания"? Още от началото на миналата година в Рига започна да напира необходи­мостта от такъв фундаментален текст - нещо като клетва, ко­ято би трябвало да произнесе всеки (и да я напише; или общо всички), който иска да бъде допуснат в курс по астроло­гия или друга окултна наука. Бабаев бе казал, че зад пове­чето лектори по астрология не се явява духът на Урания - като ясновидец, той вижда това. А на изявите, свързани със Словото от България, дори и публични в големи салони, той се радваше като дете и създаваше всякакви условия те да процъфтяват. Не е никакъв проблем навсякъде да има наплив от желаещи да изучават астрология и сродните ú дисцип­лини. И тук, в Бургас, бе получена покана и се състояха две-три срещи с курсисти на Ц., една радиостанция също е го­това за интервюта и предавания на живо, но възниква въпро­сът: няма ли изисквания, за да бъде допуснат някой до Храма на Мъдростта? Повечето курсисти в Москва и Рига не са ве­гетарианци и трезвеници; някои почват веднага да правят хороскопи за пари с ясната прагматична цел това да им стане професия. Почти всички цитират или измислят пре­димно отрицателни прогнози и тълкования, които внушават отчаяние на лековерните и така на практика ги програми­рат магически. Повечето автори на такива книги са тъкмо от този вид - жреци на левия път, роби на статическата при­чинност, измислячи и комерсиали, които не се срамуват да им звучи името, да стават преподаватели и авторитети, без и да са помирисвали Шамбала, Агарта или Изгрева.


- Аз работя писменно само с наличие на сàлма. Досега съм допускал изключения поради силното ви желание за Слово. Това повече да не се повтаря! Пет специални енергии предшестват действата с ръ­цете. Будуващите преди изгрев добавят още няколко - зависи кога са се събудили. Ти трябва да си се мо­лил, трябва да си ходил, трябва да си дишал, трябва да си пял, да си слушал или чел Слово, да си играл па­невритмия или правил упражнения след посрещане на изгрева; да си пил изворна вода и си се хранил по всички правила; да си обменил сладки думи и радости и да си творил, преди да се заемеш с краснописване! Повече-то неща съм ви ги дал в словометрията. Бива ли сега да правите и от книжовността наркомания?
Та само едно ще коригирам засега в словомет­рията: часът за краснопис е следобед, а не сутрин.
Освен това, като ви наблюдавам, навсякъде четете новите текстове с наклоните неправилно – поради незнание. Тук няма вина. Но, помислете: защо съм ви дал тия наклони? Не бива да обръщате лùста, та да го четете хоризонтално - тогава силата се изсипва надолу. Ръцете правят триъгълникдържат листа нормално а да се чете текстът с поглед нагоре, а не надолу, както е внедрено в култу­рата на старото човечество – б.п.), а очите следят редовете. Така четат Белите Братя, така се прави и гимнастика на очите.


Обратно: при писане, погледът е вече надолу - развиваме сми­рение, т.е. мюонното си тяло. Разпознаваме Космическия Човек и се прекланяме пред Него и хората Му около нас.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.