Книга 29


1.06.134 (1988)г.
 Шумен

УХАНИЕ ЗА БОГОВЕ

ЖЛО / Р.Х.

                            

- Преди да дам  точната рождена дата и асцен­дента, има да й кажа да нарича себе си - и прияте­лите й да я наричат – "Румèна" или "Румùна"  по неин избор; а може и двете. Това ще премахне опасните вибрации на "я"-то под ударение. Ако успее да смени името си и официално, за да се променят докумен­тите й, тогава съдбата ù се променя напълно. Но и така не е лошо, тъй като нашият път на тази Земя включва като основно блаженство страданието.
          Ако отсега нататък приема силна субстанция от същества с искра Божия дълбоко вътре в себе си без да се страхува, всички проблеми със здравето ù ще се разрешат по чудотворен начин.
          Родена е на 15.01.1950 г., с асцендент 9о16'45" от Лъва. Не давам секундите с обичайната точност, тъй като това би я натоварило - не би издържала. Стотните от секундата имат отношение към сп­циална йерархия, която започва незабавно да следи разширява ли се кръгът на съществата, които оби­чаме и на които прощаваме всичко. Това трябва да го знаете от сега нататък, когато искате асцендент с точност до стотна от секундата. Всички, на които съм го дал досега по този начин, ще си имат сери­озни неприятности, ако не позволят на сърцето си да стане чисто като кристал, т.е. да следва пове­лите на душата – да обича все повече и повече съ­щества, и то не само субективно.
            Румина се занимава с търсене и откриване на Истината, а Румена – с търсене, откриване и прила­гане на космическите форми на любовта. Ако остане на нивото на Румяна, има опасност да остане между чука и наковалнята на стария морал и пòвика на духа и душата – и това да я разплеска окончателно. Ако останеш с фамилията на Хубостта, ще поемеш най-прекрасния, но най-стръмен път с големи отговор­ности. Имаш свобода да останеш и с моминската си фамилия и тогава ще ти бъде много по-лесно, но ще останеш по-обикновен човек.
          Имаш право да зададеш три въпроса, на които ще ти се отговори. Имаш право и да не ги зададеш, тъй като всеки отговор на Небето чрез осияние ус­корява значително както щастието, така и кар­мата.
Ако разбереш основния метод за добиване на пълно здраве, подмладяване и необикновено щастие, които ти се дават тук; ако го анализираш дума по дума и го синтезираш в живота си на практика, няма защо повече да се раждаш като човек на Земята, ос­вен ако желаеш да помагаш на изостаналите. В теб се корени такава сила и мощ на жаждата за любов и способност да даваш любов и мъдрост, каквато е да­дена на малцина. Неизбежно е да стигнеш до себе си и в по-далечно бъдеще, но сега ти се дава шанс да сториш това веднъж за винаги. Чарът ти в небес­ните светове е неописуем, и ангели и божества често прелитат от далечни светове, за да посетят монадата ти и да вдъхнат от необичайния ù аромат. Твоят аромат може да ражда богове!

След идването на това лично осияние, Небето счете за необходимо да внуши на тази, за която е дошло, да дойде не­забавно тук. До този момент външно не се познавахме. Сре­щата бе много силна и интересна – среща между души, които са имали своите върхове и долини в миналото. Ето един ти­пичен пример, когато сам Бог подава ръка някому, но човекът я отблъсква. Въпреки това се уверихме, че тази душа има из­ключителни качества, които я правят способен работник на Божията нива. От нея узнахме и за някои удивителни случки. Например, тя е била свидетел, когато едни руснаци са напра­вили снимка от брега на морето, а в небето бил излязъл обра­зът на Учителя. Няколко души са го видели, присъствал е и съпругът й, който сега е тук и потвърждава станалото. Дори се удиви в момента, че тогава е правена такава снимка - той не знае за нея.
И така, тази, която в най-високите светове била "уха­ние за богове", което може да ражда богове, не пожела да чуе и дума за текста, който е дошъл за нея. Когато й се каза, че най-после е даден истинският ù асцендент и че е дошло лично послание за нея от много високо място, тя заяви, че не се ин­тересува от тези неща. Тогава К. се опита да й поднесе лис­товете с осиянието, получено за нея, с надеждата все пак тя да се поп­рави и да прояви интерес, но п. с решително движе­ние взе листовете и ги скри под една възглавница. В същия миг отвън прогърмя силно – беше еднократна гръмотевица от ясно небе, която не се повтори после през целия ден. По-късно п. ни каза, че отгоре не се разрешава хороскопът и лич­ното посла­ние от Елма да се дават на Р. в продължение на една година от днес нататък, тъй като това би било опасно за нея. Причината е негативната ù реакция.
Последва предложение за рядка по рода си психохирурги­ческа намеса, не­типична при контактите ни с Учителя и в нашите прия­телски взаимоотношения. Р. се съгласи да бъде проведена такава. Тогава п. започна с една мисъл от Учителя, че Лю­бовта говори с планетите, а Истината – със слънцата. В този смисъл се стигна до взаимната договореност, че в мо­мента ще пообщуваме тъй, както Истината говори със слън­цата – с точно изказване на нещата, такива, каквито са. В  процеса на това действо един от нас каза, че е видял ясно едно вирче в някаква река, което първо се е размътило, а после почнало да се избистря. Това ни дава надежда, че сре­щата със спомената нова приятелка няма да бъде безрезул­татна и че рано или късно тя ще прояви смирение. В интерес на операцията без упойка, наложи се да напомним на Р., че имаме предварително уговорена среща с друга приятелка от 15,30  и че казахме това ясно на няколко пъти, но че Р. също няколко пъти категорично обяви, че нейното свободно време е до 16,20 часа и че тя ще остане тук до последната секунда, защото е решила това и така ù е най-удобно... Някои хора имат бетонно его! Въп­реки няколкото минути разбирателс­тво, хармония и единство в нашия разговор след първата й "издънка", накрая  у нея пак надделя тонът на госпо­даря, който не е свикнал да му противоречат и комуто всички трябва да благодарят, че е благоволил да се яви и да го "съ­зерцаваме"... Ние знаем, че тази душа е спасила много хора, че вярва в Учителя и изучава Словото Му и че целият й живот е едно голямо страдание и саможертва за другите. Всичко това обаче е недостатъчно, когато гордостта и самомнението постоянно заливат всички останали качества и добродетели и диктуват позата на "гуру", който няма повече какво да учи и който изхожда 1000 процента само от собствения си вътре­шен глас. Приятелката все пак даде да се разбере, че има ясна представа за своя аутизъм, че страда от това и работи за неговото преодоляване. Нека този портрет на нашата среща не бъде възприеман като осъждане. Той е само една урочна ситуация, в каквато може да попадне всеки от нас.
В един момент П. стана и отиде в другата стая, при домакина. Тревогата му си личеше, но когато Р. си тръгна две  минути преди 16,20, той въздъхна с облекчение и каза: "Слава Богу, изпитанието й ще бъде само едно. Ако си бе тръгнала точно в 4,20, тогава в продължение на една година от сега нататък тя щеше да има две сериозни изпитания; а ако беше пресрочила – три". От само себе си се разбира, че ако си бе тръгнала преди 15,30 не само че нямаше да има никакво изпи­тание, но щеше да има и награда от Небето. Тук не е обяс­нено защо не сме прекъснали срещата навреме, според уго­ворката да се обърне внимание на другата приятелка.
Веднага след тази среща Р. изразила голямо съжаление че се е държала така и помолила да предадат извиненията ù. От  човешка и приятелска гледна точка никой не ù се сърди и в душите и сърцата ни остават само положителните чувс­тва към нея. Та тя е една такава рядкост за България: кой друг може като нея да посрещне и изпрати с такава топла прегръдка напълно непознат човек? Или тя е усетила с ра­дара си, че не е непознат?... Достойнствата ù обаче не от­менят последствията и затова казаното за една година от­лагане на общуването с нея си остава в сила. Отворихме на­посоки беседи от Учителя и за този случай. Естествено – пак случаен том, напосоки. При това – от книгите на Учителя в чужда къща:

"Човек е придобил тези неща от времето, когато е минавал през центъра на Земята. Едва сега той се връща към първоначалното си положение – едва сега съзнанието му се отправя към центъра на Слънцето. В движе­нието си нагоре той се подлага на чистене, за да освободи съзнанието си от всички утайки на своето минало. Едва сега човек започва да изучава великите мистерии на живота.” ( т. “До­пирни точки в природата“, стр. 199,  “Окултната страна на жи­вота” - 13 л. на МОК от 10.01.1923 г. )

 "Това е въпрос на време сàмо. Някой може да разреши задачите си в един ден, друг – в един или няколко месеца, трети – в година, четвърти – в десет години, пети – в цял жи­вот, шести – в няколко живота. Това зависи от човека. За обикновения човек се изисква много време; за талантливия – по-малко; за – гениалния – най-малко. Гениалният разрешава задачите  си моментално." (т. “Добри навици", стр. 189-190,  "Четирите съзнания" - 26 (=2х13) л. на МОК от 25.04.1923 г.)

“Само човек, който има душа, може да примири сърцето с ума. У хора без душа умът и сърцето са във вечна борба. И туй, което хората наричат борба между духа и плътта, то не е нищо друго, освен борба между ума и сърцето. При тази борба никой не може да надвие. Един ден мислиш, че много знаеш; на другия ден виждаш, че нищо не знаеш. Един ден мислиш, че си благороден, а на другия ден мис­лиш, че не си благороден. И след всичко това казваш: какво става с мене, ще полудея ли ?“ (т. “Разумният живот “, стр. 181, “Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето “- 13 л. на МОК от 13.01.1924 г.)

"Вие не трябва да прибързвате да се про­изнасяте за някого Този човек бил под нечие влияние… Какво лошо има в това? – Щом един човек е силен, смел, щом има самообладание и познава законите на морето, всеки трябва да бъде под неговото влияние, докато премине морето. Един ден този рибар ще бъде под ваше влияние. Той ще дойде у вас на гости и тогава вие ще го впрегнете на работа: ще му дадете или мотика да копае, или рало да оре. И да се измори, вие ще му кажете: "Няма нищо, всичко ще мине! Измий си краката с топла вода, хапни си малко гореща чорбица, легни си да пренощуваш – и като станеш сутринта, ще бъдеш бодър и весел." (пак там, стр. 180)   


ОСИЯНИЯТА ОТ ЕЛМА ПРОДЪЛЖАВАТ В КНИГА 30
anhira@abv.bg

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.