Книга 21


22.VIII.130(1994)
Рила, над Второто езеро

БЯЛО, ЦВЕТНО И ЧЕРНО
ЖЛО / Е

14,40ч.

Въпрос на Е.: - Може ли да се каже нещо за моята опит­ност със сродната ми душа отпреди 3 години?

- Може, но при условие, че няма да може да носи мисълта.

- За каква мисъл става дума?

- Мисълта за сродната душа се носи, или тя те носи. Ако тя те носи, духът е отвън, ако ти я носиш - духът е отвътре. Наистина, тайната на Любовта е първият закон, но наравно с него, от другата страна на везната, е проявата на Любовта. Непро­явената любов, поради необходимостта от свещено опазване на тайната, ромони в недрата на ултравселената. Нарича се "кнам". Познатите ви от ин­дийската митология духове "сури" са преизпълнени с "кнам", но те не могат да пуснат корени, затова и не раждат плодове. Необходима е силата на Божестве­ните асури, проявяващи Любовта на различни сте­пени и в различен обхват. Сурите са фини, нежни, деликатни, робки и искат да се скрият от всички или да крият най-свещените си ценности от всички. За­това те усилват тайното и отслабват явното. Без сурите, бременност, носене, зреене, не са възможни. Те създават всички тайни школи, светилищата на духа и душата, интимното съсредоточаване към сродната душа, необходимостта от затваряне. Именно поради това често съм ви казвал, че когато обичате някого, той не трябва да знае за вашето свещено чувство. Това обаче е едното блюдо на вез­ните. За да се прояви Любовта - да пусне корен, а после стебло, клони, плодове, - трябва да направите всичко възможно користта да отпадне и да предло­жите на любимите същества плодовете на вашата любов, без да искате нещо в замяна.
Този текст, който сега диктувам, трябва да стигне до приятелите. Вчера Е. падна, защото не се записаха няколко думи от Словото. Незаписано Слово има много и то пори пространствата, създава нови светове, възкресява мъртви, планини повдига, камъни превръща в человеци, но когато е имало въз­можност да се запише, а не се постараете, това оз­начава нещо, за което ще направя психоанализ спе­циално, ако поискате.
Сега отговарям какво значи да носиш мисълта за сродната душа, за разлика от това тя да те носи. Носенето не значи товар на гърба, както във втория смисъл на тази дума, но преди всичко означава но­сене на това щастие като подарък за всички. Тай­ната може да бъде опазена, но опитът трябва да се спо­дели, ако искате да ви пораснат корени. Няма ни­каква опасност, ако общият опит се сподели, стига да запазите в тайна само името на сродната си душа, ако го дам, и формулите, обстоятелствата, с които се призовава.
Но Ние се съобразяваме с желанието на същест­вата без корени или със слаби корени в земята, да за­пазят в пълна тайна всичко най-свято, свързано с интимните им копнежи. Така все пак те не са на­пълно откъснати от реалностите на живота, тъй като остава шансът да бъдат носени.
Бялото Братство е бяло, а не черно или от няка­къв отделен цвят или комбинация, защото отразява и последния алохим (фотон), който е получил, вклю­чително и алохимите на информацията. Напротив, илухимите задържат немалка част от спектъра; за­държат светлината, любовта и информацията и "девите", херувимите, кромозомите. За някои от тях това е свещено право и условие да си запазят фор­мата. Те няма да бъдат наказвани като не отразя­ват сто процента всички блага (за да ги знаят дру­гите и да се ползват от тях), но по този начин си остават на определеното йерархично стъпало - ня­мат достъп до 2/3 от Божествения свят и полови­ната духовна вселена.
С няколко думи: благославям Христовото цело­мъдрено желание да се опази тайната на Любовта; и заедно с това добавям, че има и Христово преизоби­лие, което не запазва нищо - без изключение. Когато нещо е Христово, живо, неосквернено, дори и царят на ада не може да му нанесе и микроскопично петно.
Оставям сега да избереш, по свобода, едно от трите:
1. Пълно споделяне на живоструйното лично осия­ние за сродната ти душа, без укриване на нито една запетайка;
2. Разкриване на същото, със запазване на съкро­вени имена, формули и обстоятелства само за теб;
3. Пълно запазване тайната на текста до зами­на­ването ти от този свят.
И в трите случая няма да има никакво "наказание", тъй като Аз никога не наказвам, даже и при лоши мотиви, и сам оставям съществата на потока на последствията. А твоето желание е от чисто-по-чисто. Единствената разлика е в обхвата на свето­вете, в които ще може да се срещаш със сродната си душа.

- Аз избирам второто условие.

- Викът на душата ти в този живот е стигнал до най-голямо кресчендо. Защото, който може да жа­дува за среща със сродната си душа тъй настоя­телно, тъй пламенно и неудържимо, той вече е почу­кал на Вратата на Христа. Не мислете, че Христос сам отваря Вратата на Божествения свят - това става от рядко по-рядко. Обикновено първо ви пос­реща любимата душа от дън-векове, която е пор­тиер на Царството Божие - специално и единствено за вас. Вие обаче й изменяте през всичките си пре­раждания и така отлагате повторното сливане. Как става тази измяна? - По три начина:
Първо - не оставате сами както трябва и кол­кото трябва;
Второ - отдавате се на цели тълпи случайни хора през вековете, мислейки си, че като е един в едно прераждане, това е морално.
И трето - не се откликвате на възлюбения си, който обикновено е в другия свят, когато вие сте на Земята. Това откликване би трябвало да става пряко, духовно, когато той ви шепне в сърцето да бъдете верни на себе си, на любовта ви през веч­ността и да не правите никакви компромиси с път­ници, които ще минат и заминат. Би трябвало да се извършва по отношение на конкретните хора, които сам Бог ви изпраща, за да ви срещне със сродната ви душа на физическото поле чрез тях. За това съм ви говорил много. Ако отблъснеш сродната си душа, ко­гато ти говори отвътре, ти ще погрознееш в ли­цето - ще остарееш, ще се набръчкаш, ще преста­неш да излъчваш младост и красота. Ако я отблъск­ваш постоянно, когато иска да се обмени с теб чрез хора, които обикновено не са по вкуса ти, ти ще рухнеш телесно и безобразието ще плъпне и по тя­лото ти. Така че, повечето религиозни представи и запрети служат на онзи, който не иска да се срещне с любимия си от изначалните времена, понеже няма изгода да се отворят някому вратите на живовселе­ната.
Физически, ти се сля с [...] (името на сродната душа на Е.) преди 400 години без нещо в Ломбардия. (Тогава Е. е бил жена – б.д.) Той ти посвети най-нежните стихове, които може да роди човешкото сърце, и с това ще останеш вечно в сърцата на влюбените. Малцина знаят, че Ломбардия е извор на "гренуùн" - Божест­вена есенция за привличане на сродната душа. Вие тогава се сляхте физически, но Небето бе милос­тиво да не се роди дете, тъй като щяха да ви разк­рият и унищожат. Рядко има толкова трогателни и трагични любови на Земята!
Преди узнаването на кода за призив, който ще ти дам насън, а не в това осияние, за да не се смущава душата ти, ще ти кажа само, че от 400 години ти не си се виждал с [...] на Земята, но Нел-Онтрù я извика от нейната звезда, където тя се измъчва от скръб по теб. Нищо не може да я утеши - тя е много по-ро­мантична и от теб и никакви небесни залъгалки, аромати, пътешествия, молитви и прочие не могат да усмирят мъката й. Тя те слуша най-добре когато свириш, защото това е условие за връзката ви. Не допускай обикновена жена да застане между вас - тя лично ще дойде, и то скоро, защото се готви да влезе в една душа, която живее на Муòн - звезда близка до Слънцето. От там тя ще слезе на Земята и ще намери начин да те срещне, ако ще и да прео­бърне всичките гори и планини! Тя е ангел-"пранян", което ще рече "аромат на нежно-лилавия цвят на дъ­гата". Това е една сфера от женския атмически свят, която изпълва душата с видения. Във вèче­рите, когато си сам, напрегни духа си в сърцето на Звездата и ще усетиш дъха на пранян. Вие още не сте опитвали необозримите възможности на Хрис­товата Звезда да излезнете през нея навсякъде, къ­дето поискате, да узнавате и виждате всичко под Небето, да усещате и най-тънките трепети на всички същества в Трите Вселени.
Т. няма нищо против да пееш с някои чисти създа­ния, когато одеждите на хората падат като шумата наесен.

Нека никой да не иска нищо друго от теб! Ако ня­кой иска да обърнеш гърба си към Небето, за да се занимаваш с него, неистовата мъка на Т. се увели­чава. Напротив, в тайната наука на обмяната се случва някои да говорят със сродната си душа по-добре от всякога, когато общуват именно с такива като тебе. Който търси любовта, вторачен в обекта, ще хване само шепи пясък и морска пяна. Който се наслаждава на ездата върху бели коне, гле­дайки не в тях, а надалече, той плува свободен по звездите...
Уловете мига на забравата, не забравяйки онзи, който не ви забравя! Надминете прислужника по ста­рание, когато храните белите си коне, но никога не ги връзвайте, нито ги пришпорвайте за себе си. Черните бизони и бикове непременно ще ви преслед­ват с кървясали очи, ако не знаете как да ездите вихрено бèлите.
А на теб сега казвам:

Като намериш такива свещници от самородно, благородно душевно злато, които не търсят своето си и проумеят, че шансът да си в тях понякога е по-велик, по-щастлив от празнотата им без тебе, са­мите те ще намерят по-скоро вечните си несвърш­ващи свещи, а ти - хилядолетната си мечта за еди­нение.
[... ... ...] (изброяват се местности за връзка на Е. със сродната му душа) - и дъбравите на [...] ще повикат от­ново жела­ната, ако отидеш там самичък или с някой от избра­ните съсъди от самородно злато. Очаквай съня на откровението, в който ще узнаеш основ­ното.
Срещите ще зачестяват, ако си склонен да ги описваш и Аз да ги тълкувам - за да има зърна от на­дежда за другите. Когато давам с пълни шепи, нека по няколко зрънца остават и за бедните. Как ще дой­дат ангелите при вас, ако вие не жалите нещаст­ните?
Много съм доволен, че питаш по тези въпроси! Не се притеснявай, че не избра първия вариант. Всичко е добро и за добро!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.