Книга 21


12.II.130(1994)
Рига

ЖИВОСТРУЙНИ ЛИЧНИ ОСИЯНИЯ
ЗА ПРИЯТЕЛИ В РИГА


Рижское авиационное училище средств связи
14-15ч.
По молба на аудиторията, непосредствено преди замина­ването на д. обратно за София, се събрахме в една учебна стая на Авиационния институт. Бе разрешено да се проведе първият колективен опит за контакт с Елма - да се види при кого ще "проработи". След обясненията що е холизация и ка­къв е досе­гашният основен метод, д. сам демонстрира връз­ката и за­писа думите на Диктуващия, но не ги обяви веднага. Всички си начертаха кръгчета с азбуката на руски и на лат­вийски и се съгласиха с предложението на участничка в експе­римента да се зададе общият въпрос: "Кой говори чрез този контакт?".
Не след дълго се оказа, че от присъстващите 19 души, ма­халото се е раздвижило смислено при трима; отговорът бе в различни варианти, но с един и същ смисъл: "Сам Бог", "Все­мирното Присъствие" и трети в този дух (точните текс­тове ще се изпратят допълнително от Рига). Тогава д. на­писа на дъската и думите, които бе получил от Елма в са­мото начало и нарочно бе оставил листа сгънат в плик пред всички, без повече да се докосва до него:

 "Днес ще ви се изявя чрез трима, а по-нататък - чрез още двама".

Тогава Елма поиска да говори поотделно за всеки чрез д.:

1. За СИМЬОН ВАЙСПАП: "Работник на Духа от звез­дата Тао. 14 въплъщения. Седем пъти последо­ва­телно са го горили на клада. Нощем, съвършено сво­бодно, духът му лети и лекува хората. Огнено име: Орúн (на атмическото му тяло). Живее под пря­кото управление на Владиката. Безкрайно чувстви­телен към правдата. Нужни са му истински работ­ници, ко­ито не се объркват и не се колебаят, не се бавят.
След пет месеца ще ти се явя лично!"

2. За ЕМИЛИЯ ЗВИРБУЛЕ: "Царица на елфите на лю­ляка преди два милиона години. Опитай се да об­щу­ваш с люляка. В Холандия проповядва Евангелието през ХVІІІ век. През ХІХ бе художник във Франция, с име Пол.
Широко е атмическото й тяло! Нозòл е името на звездата, от която е дошла (в съзвездие Орион) - тя е невидима с просто око. Нóси на Земята радост с необикновен състав. Поканена на Сириус. Осияна от Небето някога във Фландрия, когато умря за свобо­дата."

3. За ИЛГА КОРКЛИША: "Името й е Мирúн. Ангел на нежността в света на Космическите Дъги. При­съст­вието й усмирява конфликти, болести и нещас­тия, и носи огромна радост. Нàо - името на срод­ната й душа. Ако я вика рано сутрин, ще усети лек ветрец. Това ще се случи до няколко седмици."

4. За ТАМАРА МИХАЙЛОВА: "Получила е Втория Лъч - Посвещението на Смирението. Колкото е по-ниско самомнението, толкоз по-висок е духовният ръст. Това е общ закон, но при нея той действа в ге­омет­рическа, а не в аритметическа прогресия. Ис­кат да я поканят в Шамбала. Това е последното й женско пре­раждане. Тя е изработила съвършено вис­шите ка­чества на сестра на Мировата Майка."

5. Пак за С. ВАЙСПАП (Отговор на въпроса му, какво оз­на­чава духовното му име "Орин"): "Способен да про­бива от­верстия в най-твърдите стени на ада".

6. За СВЕТЛАНА ЖУРАВЛЬОВА: "Освободителка на роби. Който общува с нея, може да получи дар на ле­чител."

7.За ЛИЛИЯ ЯНОВНА: "Добротата е поле на Бо­жест­вения свят. Посланица на вселената Мóук, ко­ято е съставена от веществото на добротата. Мо­надата й отговаря за внушаването на доброта в Утробата във Вселената."

8. За ТАТЯНА: "Рядко съчетание в една душа на два ангела от противоположни йерархии: серафими и хе­рувими. Пламенност и нежност там се прегръщат изумително! Основен ключ на посвещението й: спо­собността за разпознаване. Носи обединение на Лю­бовта и Мъдростта. Името й е Йонùл - ангел на пре­даността."

9. За АЛЛА: "Òнма. Това не е нейното име, но името на съществото, което влезе в нея преди пет години. Тя се досеща за това, но не трябва да го раз­крива. След осем години Онма ще приключи рабо­тата си на Земята и ще остави Изаил в ръцете на собствения й ангел-ръководител. Има осем допъл­нителни чакри, липсващи в другите хора."

10. За малкия КОСТЯ: "Той е царски син от въл­шеб­ното царство Озин. Загубил е своя тривърх меч, по­дарен му от Крилатия Бик, от чиито ноздри към ко­питата му извира син пламък! Този пламък отваря етерното зрение на Асоáн и затова той започна да изучава етерния свят. Но в този свят не живеят само прекрасни същества. Асоан обаче трябва да възпитава там и непрекрасни, и прекрасни същес­тва.
Направú си дървен меч с три върха накрая и го ос­вети при изгрев Слънце в Даугава! Той ще добие вълшебна сила."

11. За АЛЛА ПОЛЕШЧУК: "Следващият път може и да не се връщаш тук, ако искаш. Ти си свободна - ня­маш завръзки на тая Земя. Ще идваш вече само по жела­ние. "Цирúн" - това е магическа дума, която ти от­варя вратите на Новото."

12. За д.: "Отзовавам го не защото не сте готови, а понеже той много сериозно греши."

(Умствен въпрос на С.В. Диктуващият отговаря:

- "Не".

С.В. - Това ми е достатъчно.

Елма продължава, обръщайки се към д.: "Ти носиш без­ценни дарове на Вселената, но ги разхищаваш безсъ­вестно. Все пак, сърцето ти е добро. И затова няма да има наказание, а основен ремонт."

13. За АНДРЕЙ БАДЮК: "Навънка няма нищо. Всички възможности са вътре в сърцето. По-богати и силни от самите вас няма! Еднозначното опреде­ление ще ти отвори всички страни и врати. Първият учен на Полша не бива да се унижава - всички трябва него да молят за помощ. Енóр е светът, от който си дошъл. Произнасяй името на своя свят - и той ще ти бъде златният ключ! Пращам те да работиш на За­пад. Бъди готов след седем месеца."

14. За ВЕРА РУЙ: "Опората на живота - това са вя­рата, надеждата, мирът. Всяко трепване от обс­то­ятелствата убива хиляди същества във Вселе­ната, затова не ставайте убийци!
Но в теб се е натрупало особено вещество, осо­бена есенция на ясновселената. Часовете, посве­тени на чужди проблеми, ще бъдат часовете на мира в собствения ти дом. Ти имаш една най-нежна чакра с вид на цъфнало лале. Скоро ще срещнеш много близка сродна душа. Ще я познаеш по сладкия тре­пет в лалето си. Тя ще ти помогне в пътя и ще при­ласкае изстрадалото ти сърце. Чакай, нечакайки!"

15. За ИРЕНА МÁШИНА: "С рода на Иисуса имаш кръвна връзка. Кръвта се предава чрез вибрациите на фамилното име. В бъдеще хората ще имат фами­лии като твоята. През твоята душа протича възс­тано­вяването на матриархата. Нивото на космичес­ката съвест у теб е над пределите на земните въз­мож­ности.
Айолúн - това е странното съзвучие на твоята монада. Не истинското й име, а нейното съзвучие. Монадата се извиква не само чрез името й, но и чрез нейното съзвучие. В часа на самотата и скръбта из­викай себе си така - и ще сънуваш вълшебен сън!"

16. За ГАЛИНА ОРНОВСКА: "Цолóн - това е "коло­нен" свят, в който живее твоята полиада. Светът ти представлява огромна шестмерна звезда от из­бух­нала любов, удържана от колоните на мъд­ростта. Тайната наука ще ти бъде дадена с лекота.
Отдавам в ръцете ти ранено същество - ти трябва да облекчиш мъките му и да му дадеш криле. Ще го познаеш по особения блясък на очите, които греят прекрасно!"

17. За МАРИНА ШУЛЬЦ: "Раковина на бъдещето! Съд с ангелски мед, препълнен с вяра! Тътен от кос­ми­ческите бури на бъдещето; непоклатимост на нас­тоящия успех! Гръм на мига, който не се повтаря. Повторимостта и продължаването са отровни чер­веи на миналото. "Норéн" е песента, която трябва да пееш. Тя ще извика от Небето пламъка на Словото. Реки от Слово чакат твоята заповед!"

18. За МАРИНА ГĖЙДАН: "Падналата в миналото е бъдеща крепост. Колкото по-ниско сте паднали, толкоз повече сте гребнали. "Паднала" не значи "грешна", но значи "опитна". Ангелите, които не мо­гат да падат, ходят с непрегъващи се крака - и за­това падат завинаги и не стават никога. Повдигат ги, но те пак падат.
Ти носиш безценен товар на Вселената на пле­щите си. Ти си Охáнна - Крайбрежна на Владиката! Опора на Младенеца. Излитане без край!
Останало е само едно: управляване на тласъка. Тласъкът на управлението не е наш.
Аум, Аум, Аум!"

(Марина Г. бе приятелката, която помогна много да преведем на руски "Астролония холизатика" – б.д.)

19. За ЛАРИСА БЕРЗИН: "Прелетна птица от Юж­ните Вселени. Слушайте, слушайте, слушайте гласа на Истината чрез нея! В часа на безличното той тече брилянтно.
Жена на пришълец.
Решението да живееш сама и само от време на време да се срещаш с близките си ще те приближи към твоята Родина.
Одéн, одéн, одéн! С тази дума се отварят заклю­чени врати и се извиква живот навсякъде."


И така, над Рига се спусна благословението на Контакта

СЪДЪРЖАНИЕ
/