Книга 5 


27.ХІІ.120(1984)г.
София - Изгрев

ОТНОВО ЗА ПРОГНОЗИТЕ

ЖЛО /ХЕЛ

ЖЛО/А.С.И.(Онтиел)

 

Одисей и сирените


По принцип, Аз не съм ти давал стопроцентови прогнози и обещания. Сложи си ръката на сърцето и кажи: бях ли някога категоричен? Отделните случаи на по-голяма определеност произтичаха от конкретните моменти, когато ти се самоопределяше, а напрежението на неизвестността и колебанията - от случаите, когато ти се възвръщаше към старото. Никой не може да повярва, че Аз, Който съм Абсолю­тен, съм в същото време и относителен. Това е диа­лектика! Абсолютен съм в фундаменталните пози­ции; относителен съм, в зависимост от вашата сво­бодна воля.
          Ти изискваш от Мене да бъда ясен и категори­чен: "Ако трябваше да се ражда това бебе, защо не ми каза?..." - Защото, ако бях ти казал, ти после щеше да Ми кажеш: "Защо ми каза!"… При твоя избор - Аз не говоря за В., той е чудесен, а за момента на забременяването - не можеше да се очаква всичко да протече абсолютно божествено. При това положе­ние, една категорична подкрепа от Моя страна в са­мото начало би означавала, че Аз се солидаризирам с твоя избор.
Повтарям, не става дума за избора на човека - В. преминава към Моите, - а за избора на начин на жи­вот. При този начин на живот, който си имала през последните няколко години, още не беше пречистена за раждане на дете, затова все още се колебая какъв да бъде изходът. Този, когото исках да изпратя чрез "избран съсъд" предявява специални изисквания. Те можеха да бъдат удовлетворени само от онази, ко­ято помолих за това екстрено майчинство. Понеже тя проточи и Аз очаквах решението ú, твоето поло­жение беше колебливо. То, всъщност, още не е окон­чателно.
 Не бой се, не казвам нещо лошо. Ти си отдавна под специална закрила и проблемите ти ще бъдат решени по най-добрия начин. Само сигурност не очак­вай. Очаквай поетична загадъчност, /стандартни/ ситуации не очаквай. Новото, ако реша да се роди чрез тебе, ще донесе на земята много светлина и много неразбории - това си е негов стил. Там вече ти имаш думата - да "издеяниш" и да омекотяваш… Ако обичаш, радвам се предварително за колорит­ното ти и крайно интересно майчинство; ако не оби­чаш - силна бъди, пак съм с тебе. При всички случаи обаче Принцът не е случаен - божествено му е по­теклото.
Една тайна: той рита, не ще да се ражда при тебе, но не си знае сметката: ти поне си толерантна и ларж; на другото място щяха да го скъсат от свирене… Щяха да го озаптят набързо, само С. мо­жеше да се справи с тази задача, но за сметка на нервната му система. Тук ще бъде по-луд и това ще му остане за цял живот, но пък ще бъде толкова ча­ровен, че хората ще си припомнят за Прометей, Одисей, Чайлд Харолд… Джек Лондон правеше съ­щите "номера", преди да се роди…
Само че, предварително ви казвам: младите - на отделна територия, при първа реална възможност. В началото ще тръгне прекалено добре, но по-нататък бихте имали проблеми. Не възприемайте това като абсолютна прогноза. Това, което съм прогно­зирал досега, също е било само математически ва­риант. Правя компромис, че прогнозирам една от възможностите и сега, понеже не обичам това. Не­известността е най-добрият учител. Господ не може да отнеме живот, ако го има, нито може да даде, ако го няма. Това може само Бог, но Аз не смея да питам Отца Си за такива неща, понеже се стеснявам. Аз Му имам абсолютно доверие, за разлика от вас, и да Му задавам такива въпроси, значи да се отрека от Отца Си.
Щастие, разбира се, ви желая и ще ви подкрепям много!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.