Книга 32


17.VIII.135(1999)
Рила, езеро Елбур

ВСИЧКО Е ЗА ДОБРО

 

18,15
 Днес се събрахме в една палатка, с надеждата да полу­чим ново осияние. Този път нашият Учител е готов да отго­вори на разнообразните въпроси на всеки. Първият въпрос бе за носенето на пентаграма-медальон.

- Няма противоречие и никакво негативно въз­действие при носенето на Пентаграма-медальон. Въпросът е много интересен и е свързан с упражне­нията, символизиращи и развиващи във вас даването и вземането. При обикновеното разположение на пентаграмата, принципите, добродетелите и си­лите работят отвътре навън и човек дава, твори. При обратно разположение на Пентаграмата - с лице навътре към тялото - човек се саморазвива, учи и почива. Това е цяла наука, в която са от значение още много фактори - например, точното място на пентаграма върху гърдите, до част от милиметъра. То може да варира от Престола на Благостта (гър­лената чакра) до Престола на Живота (слънчевия сплит). Всяка част от милиметъра на тази верти­кала е място на микрочакра, свързана с йерархичес­кия чин на човека, с особеностите на неговата едн­ùна, с неговата етническа принадлежност и пр.
Тази наука е част от общата пентаграмика, която разглежда и отрицателните ефекти от носе­нето на ръкотворни вещи. Ако пентаграмът е про­даден и купен, вие се свързвате с кармата на майс­тора и продавача. Ако вие сами сте си добили зла­тото и сте си го излели, но сте го взели от при­родно съкровище, забранено за човешка експлоата­ция, ще ви гонят духовете на металите. Ако с пен­таграма на шията лежите, спите или се наклоните, така че да не е абсолютно вертикален, плащате съ­ответните контрибуции. Ако се доближите до човек, който е хищник или не пие само чиста, гореща вода, не диша само чист въздух, вие си нанасяте взаимно вреда. Затова, при по-близко общуване с хора, които не споделят вашите възгледи или нямат нежна и де­ликатна обхода, не носете пентаграмата със себе си, освен ако нямате специално разрешение да се ус­кори кармата им.

Въпреки че в Словото сме препоръчвали носе­нето на благородни метали и скъпоценни камъни, това важи повече за изостаналите ученици, за да се предпазват и да им се помага. Напредналият ученик няма нужда от ръкотворни изделия, защото всички елементи и сили на природата са вътре в него.

В тази наука се правят и опити за извъртане на Пентаграмата под ъгъл спрямо тялото, когато тя е в свободно, висящо състояние. Ако успеете да я завъртите под строго определени ъгли, ще имате големи успехи в лечението и утешаването на ду­шите. Това обаче е само забавачката на Тайната Мъдрост. В началните класове тези опити се пра­вят с централния елемент на Престола на Бла­гостта, който у славяните е изтеглен напред, а у българите е напъпил. Тези българи, които са се са­моопределили към Учителя, са с разцъфнал Престол на Благостта. Той е нежнорозов и представлява уди­вително елиптично-спирално цвете, което се върти в двоичен ритъм. Които още не са ясновидци от Шестата раса, могат да разпознаят действащата чакра на Благостта, която се нарича "айфùм", по благия поглед на човека, тихия глас и милите думи. От нашите песни, "Блага дума на устата" съдейс­тва за получаването на славянско и българско Прес­толно Посвещение и за излизане на тази чакра нап­ред. Ако тя е вече излязла, напъпила и разцъфнала или някой славянин или българин по дух - независимо от народността на тялото му - си помисли само за миг за бизнес и печалба, за заплащане на труда му или оценяване на личността му, Престолът се при­бира мигновено обратно и ученикът се връща най-малко 2000 години назад в еволюцията си.
 18,45
- Какво представлява този Престол?

- По този въпрос сме ви говорили немалко в оси­янията и запознатите знаят, общо взето, каква е разликата между олтари, престоли и двери в нау­ката за чакрите. И тъй като нищо в Словото не е случайно, не са случайни и тези три названия. Зна­ете, че престолите са духовните чакри, олтарите - физическите, а дверите - Божествените. Тъй като в духовния свят йерархията на престолите отговаря за процесите в духовните чакри на човека и анге­лите, затова и духовните чакри се наричат прес­толи. Дори и Престолът на Бога, описан в Свеще­ните писания, е от духовен произход, не е от Божес­твен, понеже Бог и съществата не седят. И анге­лите в духовния свят нямат престоли, тронове и столове - за тях това е нелепо и смешно. Те обаче имат духовни функции, които съответстват на се­денето, и именно техен символ е столът. По тези въпроси обаче можем да си поговорим друг път.

Тук Елма дава съответствията на чакрите и свето­вете в съвсем друг ред – почти обратно на това, за което е говорил в други осияния. Досега знаем от Него, че дверите са връзка с физическия свят, престолите – с духовния и олта­рите - с Божествения. Затова този въпрос трябва да се изясни – б.п.

- Казано ми е, че в този живот ще работя на нивото на Силите? Вярно ли е и какво означава това? (Ст.)

За пръв път при възлизането на един отговор се случи нещо много интересно. Причината му стана ясна веднага само за приемащия, но от деликатност той не неправи забе­лежка. Въпреки че осиянията идват отдолу, от Божествения свят, в момента отговорът бе транспониран, по определени причини, в духовен отговор - във вид на някакъв грозд, чиито светлинни обвивки на зърната се мъчат да се образуват, но не могат.
Днес, много по-късно, когато се преписва и редактира този текст (16.10.1999г.), вече може да се каже каква бе при­чината за това явление. Преди почването на Контакта, в средата на палатката бе сервирана чиния със сини сливи. Всеки път, когато някой си вземеше слива и почваше да я яде по време на Словото, връзката се прекъсваше и се явяваше това видение с грозда. Присъстващите не са виновни, че не знаят, че холизацията е свещенодействие и че в този мо­мент не бива да се яде, да се лежи, да се спи или някой да си чете нещо наум - дори беседа и осияние - или да се занимава тихо с нещо друго. Случаят е един урок за нас, които имаме вече опит и познания – да не слагаме трапези преди Контакт. А в онзи момент наистина всички се питаха какво е това странно явление, поради което всеки път Диктуването се прекъсваше.

- Днес си говорихте, че Бог е най-слабото съ­щество, но Той същевременно е и най-деликатното. Затова в момента не Му е удобно да ви отговори на този въпрос, за да не смути душите, които още не познават законите за приемане на Словото.
Въпросът за работа със Силите е тясно свър­зан с предишния въпрос за престолите. Както виж­дате, приятелите досега вътрешно подемат една и съща тема - темата, свързана с духовните йерар­хии.
Силите са четири основни духовни йерархии, които управляват огъня, въздуха, водата и земята в Битието, т.е. ядрените, електромагнитните, гра­витационните и слабите сили и взаимодействия, според вашите съвременни теории.

Албуùн (Името се даде точно в 19ч.12м.40с.) е роден да се разбира със Силите и да може да си служи с тях. Физическата магия, магьосниците, заповядват на Силите, а белият маг от Христовата Школа ги моли за съдействие и им помага. За твоята мисия и задача във връзка със Силите ще поговорим по-обс­тойно следващия път.

- Може ли и на мен да бъде казано духовното ми име?

Била е в едно прераждане Агрипа - окултист. Можеше да дойде едно от висшите ù имена, но препятствие е пробле­мът с гроздовете. Появява се предишният феномен на грозда и затова не може да дойде отговор.

- Днес ли ще се появи момичето (или жената), която бе дадена над диска на Слънцето при изгрева?

- Ще се увериш в определения срок.

- Когато Учителят ме завèде на Слънцето, какво направиха с мен съществата, които толкова възторжено ме посрещнаха? Когато се върнах, усетих силно завих­ряне на чакрите - от третата нагоре. Мощна сексуална енергия потече по гръбнака ми нагоре, и скоро след това се появиха петна по гръбнака и на шията ми.

- Съществата на Хо (Слънцето) са от тотвсе­ленски произход, поради което са създатели. Творят само в свободното си време. Енергията на живота, която е онеправдана при вас, е най-святата и чиста енергия и затова слънцата са извори на целомъдрие. Целомъдрието на Любовта е спонтанността.
Ти попадна сред своите си, но когато се върна, не се реши да живееш като тях, и от това са тези последствия. Когато отново се осъзнаеш като тот­вселенски дух и се възвърнеш към целомъдрието на спонтанността, само за три седмици петната ще изчезнат.

 Още преди началото на това одеяние бе обяснено, че то ще бъде кратко, тъй като накрая има да ни се каже нещо извънредно важно.

19,31ч.
- А сега - да отидем на общата молитва, тъй като някои от вас са немарливи към братската ра­бота на Изгрева и на Рила. Участието в основните форми на братския живот в най-гъстия и многоброен колектив на Рила, особено от 12 до 25 август, както вече знаете, е белег за принадлежност към Общия Окултен Клас. Нито един йога, мистик и даже Учи­тел от Запада или Изтока не може да влезе в Шко­лата, ако не влезе в Общия клас. Тази вечер вашето присъствие е необходимо не само за да се уверите, че вечерната молитва е вход към ясновселената, но и за да спомогнете да се намалят предстоящите из­питания на човечеството в най-близко време. Запа­зете духа си бодър - и каквото и да узнаете, оста­нете на Рила, защото така ще помогнете повече, отколкото, ако се поддадете на човешка тре­вога.

 Сега всеки поглед тук, на Рила, и по всички планини и братства, където знаят за Учителя, всяка ваша мисъл, чувство и дума са решаващи. Ако прове­дете доброто и благостта и не се смутите от нищо, ще се спасят много повече хора.

Всъщност, всичко, което ще стане, е пред­видено - и то е за добро.
19,40

За домашна работа: Каква е причината за появяването на тези гроздове, според всеки от присъстващите?
По въпроса за сестрата на Ц., преди малко протече една ми­съл и едно действо. Чака се третото, но е опасно да се отговори чрез Елма, преди Ц. да се свърже с туркинята, ко­ято е приятелка на Нели М. от Велико Търново – ако тя каже нещо за изчезналата ù сестра, тогава и Учителят ще говори.

Предупрежденията в края на това осияние станаха ясни на 19, 20 и 21 август вечерта. На 19 необикновено голяма вълна в мо­рето е станала причина за смъртта на най-близък човек, но и на други хора по крайбрежието, които не са очак­вали това. Вероятно, вълните по това време са предизвикани от земетресението в Тур­ция. По същото време си отива в другия свят и един любим възрас­тен брат от Варна, загубил се в планината. Някога ще видим на филм цялата верига от слънчеви същества, които на 19, 20 и 21 август тази година са напуснали физическите си тела и са се за­върнали в Роди­ната си – на Слънцето.

Виж осиянието "Син на Слънцето" от 26.09.1999г. – файл 1350926j.SNS.Sin na Slanceto. Осиянието, дошло точно на 17 август, предупреждава: "Тази вечер вашето при­съствие е необ­ходимо не само за да се уверите, че вечерната мо­литва е вход към ясновселената, но и за да спомог­нете да се намалят предстоящите из­питания на чо­вечеството в най-близко време. Запа­зете духа си бо­дър - и каквото и да узнаете, оста­нете на Рила, за­щото така ще помогнете повече, отколкото, ако се поддадете на човешка тревога."
Ето, какво всъщност се е случило още на същата дата: "Из­митското земетресение засегна Северозападна Турция на 17 ав­густ 1999. То има магнитуд 7,5 и продължава 45 s. Епицентърът му е в Измитския залив в Мраморно море. По официални данни, жерт­вите на земетресението са около 17 000 души, но според някои оценки достигат 35 000 души. Материалните щети се оценяват на около 10 млрд. американски долара. Унищожени са около 100 хи­ляди жилища. Земетресението предизвиква пожар в голяма пет­ролна рафинерия в Измит, както и изтичане на петрол от нея в Мраморно море, което довежда до сериозно замърсяване на водите. Измитското земетресение е последвано през ноември от нови силни трусове в района, които също нанасят значителни щети." В най-близко време следва още цяла серия нещастия за човечест­вото: Земетресението в Атина на 7 септември, убило 143 души и ранило 2000; Експлозиите в Москва и други градове на 8 септември, отнели живота на 300 души; руските бомардировки в Чечения; зе­метресението в Тайван на 21 септември, убило 2400 души; вто­рото турско земетресение през тази година – на 12 ноември, - взело живота на 845 човека и ранило почти 5000; силно земетресе­ние и цунами във Вануату на североизток от Австралия на 26 но­ември.
Много по-късно (13.12.2010 г. 13:44:16) се изясни следното: В кармичния план за предстоящите бедствия е влизала и България – порция остатъчна карма от орфически и богомил­ски времена. На духа на този "Син на Слънцето", когато една нощ е възлязъл горе, това е било известно: в Школата винаги предупреждават и за та­кива неща. Поставен е бил въпросът, има ли готови да се пожерт­ват, за да се елиминира или на­мали опасността за България и за някои други народи. Г. се е отзовал веднага. Затова си отиде на 22-годишна възраст. Но тук има и един изключителто тежък урок и за нас: попречили сме му да възлезе веднага на Слънцето, откъдето е дошъл. Дълго време е останал в една междинна зона на страдани­ето, а това е можело да не стане, ако ние бяхме послушали. Въп­реки саможертвата му, нещо не е достигало, за да възлезе верти­кално. Учителят ни предупреди два дни по-рано: "...и каквото и да узнаете, останèте на Рила, защото така ще помогнете повече, отколкото, ако се поддадете на човешка тревога. [...] Ако проведете доброто и благостта и не се смутите от нищо, ще се спасят много повече хора".

Човешките чувства и съображения са такива, че да се разде­лят двама души и да заживеят на различни територии, за да не стане нещастие, или да не слязат от планината не­забавно, когато е загинал най-близкият им, това би се изра­зило само с думи като "чудовищно" и "абсолютно тотален абсурд"... В такива мигове чо­век забравя напълно подобни съвети, изказани и на други места в Сло­вото, а именно че ученикът в никой случай не трябва да слиза от планината по време на Събора, даже и ако си е отишъл най-близкият му. Дори е обяснено, че ако остане горе, той ще помогне на починалия да въз­лезе много по-лесно през тъмната зона направо в светлите обители. Това са непознати неща за човечеството, но на нас вече са изяснени. Проблемът е, че нямаме твърда вяра и диамантена решимост да ги изпълняваме.

            В светлината на това ново обяснение става по-ясна и миси­ята на националните светии и някои избрани ученици на Могъщия. Не бива да мислим, че ерата на отшелничеството е безвъзвратно преминала. Имаме обична приятелка, която отдавна прекарва много месеци в годината високо в Рила. Като мощен дух, тя не само спаси Словото, но спасява и милиони хора от нейната душевна ве­рига, които са пръснати по Земята. Без антена, всякаква трансмисия е невъзможна.

Сега разбираме, че даже и снимките, които прави, са коридори за душите към тези свещени обители и помагат за спасението им.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.