Книга 44

 

1772  05.05.2015 Опит за превод на една песен. 22:40, до С.Р. Струва ми се, че пасва с основния смисъл и музиката (сините букви):

 

 

the silence of a candle

-----------------------
by ralph towner, (c) 1972

Тишината на една свещ

Музика: Ралф Таунър, 1972 (джаз-музикант с много нестандартен „слух”/ухо)

there falls the words of fools about my ears

падат/валят думите на глупците за моите уши

Градушка глупости в слуха ми трополи,

to hasten by the years the journey that I make
да ускорят годините на моето пътуване

но ме изстрелва в пътя ми, нали -

 

through myself.
през себе си.

през мен самия?

 

the travellers that pass by me as I wend my way

всички пътници, които минаваха край мен, докато вървях по пътя си,

А всички пътници край мен във моя път

all reaching out to say their path can find the way
неизменно казваха, че тяхната пътека ще ги изведе

твърдяха в хор, че своя ще го извървят

 

to the truth.

до истината.

до върха!

 

answers everywhere, promising solutions to my fears

навсякъде готови отговори, обещаващи избавление от моите страхове,

Но щампи ми подхвърляха за излаз от страха

 

leading through halls with no doors in the walls

водещи в дупки без врати в стените,

през процепи задънени във кули без врати,

 

and leave me in the darkness.

ме оставят в тъмнина.

удавящи ме в мрака.

 

but to close my ears to all will bar the way for those

но да не слушам какво ми говорят значи да препреча пътя

Но глухият, уви, не чува и гласа на тез

who've travelled through.

за онези които вече са преминали пътя си.

отвъд зида.

 

the silence of a candle burning in my room

тишината на свещта, която гори в стаята ми,

 

О, свещ във стаята ми! Твойта тишина

speaks softly of a peaceful balance to be found

говори нежно за омиротворено равновесие, което може да бъде открито
разказва за мира от другата страна -

just beyond.

просто отвъд.
там, отвъд...

the road within without a right or wrong

пътят отвътре без правилно или погрешно

Че пътят в теб - без "правила" и "грях",

 

with lanes for only one where solely one must see,
с пътеки само за един, където с трепет само трябва да виждаш,
е само твой и го познаваш само ти

and will know.

ще знаеш.

Само ти!

 

a stillness that resounds,

singing sounds of hope to light my way

ехо на неподвижност, напяващо звуците на надеждата да бъде пътят ми осветен,

О, ехо на мира,

с надежда зазвъни - да светне моят път,

drawing me near to a path that is clear,

ме доближава до права пътека

в пътека чиста да ме привлече -

to free myself from darkness. 

която ще ме освободи от тъмнината.

да ме спаси от мрака!

and the voice within the candle whispers of a timeless peace
и гласът отвътре в свещта нашепва за мир извън времето,

А гласът в свещта ми тихо шепне за безкраен мир

that lies beyond. 

отвъд, отвъд...

and the voice within the candle whispers of a timeless peace
и гласът отвътре в свещта нашепва за мир извън времето,

А гласът в свещта ми тихо шепне за безкраен мир

that lies beyond. 

 

отвъд, отвъд....

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.