Книга 13

19.ІІІ.126(1990)г.
София - Изгрев

КУХИНИТЕ НА ИСТИНАТА
Молитвата на интервентите:
 «Защото е наше царството, и силата, и славата...»

16,30 - 20,00ч.
            Най-належащо е да ви говоря за опорите на Нова България, на Нова Европа – опори-токове на Устрема и Разпознаването. Половината от хората сега са вече с монади. На практика, от тях се очаква настройването на Новия свят на вълните на милосърдието, на честотите на риска от Божест­вен порядък. Рисковете от човешки порядък водят до израждане, болести и смърт.
          Рискът на съвременния плебей, например, да се придвижва от едно място на друго, да яде мъртвина, преминала през машини, соковете включително; да плаче за вещи, преминали през машини и да се облича с парцали, съкращава с около 300-400 години живота ви. Ала вие не подозирате, че има също и религиозни идеи, преминали през машини, понеже те са съчинени от плътоци, намерили път към самоизява в света на живите. Това, че неживи се обличат в човешко тяло, а нямат монада, не ги различава по нищо от маши­ните. Плътоците проповядват постигане на някаква користна цел по някаква рецепта и технология. На физическото поле, плътоците намаляват природ­ните блага, превръщайки ги в предмети, а на духов­ното те намаляват свободата ви, превръщайки я в правила, мъчителни религии и ослушвания. "Ослуш­ване" наричам всяко раболепие пред плъток, намерил популярност чрез обещания за някакви бъдещи пос­тижения, при условие, че нарушите баланса между центровете и потиснете едни за сметка на други. Плътоците от сатанински тип са най-вече патри­арси на религии, светии, философи и идеолози, нами­ращи се под влияние на Сатаната – началник на Първи Ремонтен Отдел, изпитващ отделните съ­щества доколко са зрели, чрез предлагане на фитили за отхвърляне на Божественото.
Познати са няколко основни "полости" (кухини) на Истината, с които те мамят племена и народи, за да натъпкват с психическа енергия собствената си празнота, наречена "небитие". Не мислете, че тази полост - кухина на истината - представлява абсолютна неистина. Полостите на истината са нещо като кратуни, изпити кокосови орехи, предс­тавляващи отвън нещо подобно на истината, поради което привличат милиони невинни жертви. По тази причина, няма защо да укорявате никого: отвън уче­нието на неговия кумир е напълно подобно на самата Божествена Истина. Напълнената полост с психи­ческата енергия на вярващите, устремени към подобието на истината, представлява нещо като резер­воар, акумулатор за ада, който няма пряк достъп до същинската Божествена енергия.
Изяснявам ви неща, които няма откъде да ги знаете. Полостите на ис­тината са напълно реално нещо, с което вие трябва да се съобразявате, ако искате да не попаднете под тяхното пъклено влияние. Полост на истината, нап­ример, е пъклената идея да отмъстиш на врага си или да го унищожиш. Това насъбира изключително мощни струи омраза, пълнещи полостта на първия антизакон. Обаче не само унищожаването на човека и погубването на неговата психика е извор за сата­нинското производство – производство на хиляди църкви, партии, ашрами, манастири, общества и пр. По-страшно от активното пропагандиране на убийството е аргументирането на някоя сатанинска технология за отлъчване на духа от природата и “възвръщане” на духа към онова състояние, в което е бил на Небето. Предателството на падналите илу­хими е много по-тежко от това на алохимите, по­неже прониква в самото подсъзнание на вярващия и преобразява поведението му изотвътре.
          Полостта, подвластна на Луцифер, преобра­зява не вярващия, а околната среда. Той е произво­дителят на овещественото тъпоумие – наречено "предмети на труда и на бита". Намирайки риби, въ­дичарите на луциферическата полост хващат мили­они потребители на полости, които могат да се пи­пат, които могат да се манипулират – полости, пълни илюзии, но изградени от плътно вещество. Полостта, наречена "автомобил", например, създава напълно лишени от холическо тяло твари, откъс­нати от океана на Всемирната Любов. Това важи за всички превозни средства, включително и ония с жи­вотинска тяга, от древността досега. Технологи­ята на превозното средство, било то кон, слон или съвършено УФО, е проста: откъсване на човешкото ходило от майката Земя. Холическото тяло - най-бо­жественото - се поддържа и живее изключително от контакта на босото ходило с тревата на планината, с пясъка на морския бряг, от контакта на голото тяло с това, което нарекох “плът на Бога”. А това са поляните, това са ливадите, това е природата, неп­реживяла оран и копан, неосквернена от плуг и пъ­тека; това са телата на хората, създадени от Бога.
 Хората вярват на вещите, понеже те ги даря­ват с призраци на възприятия и преживявания. Нап­ример, скоростта е очевидна потребност на човеш­кия дух, но това става чрез плътското умствено тяло, когато пътува през световете на различни опорни степени или плъзгайки се през тях. Озовава­нето в далечен свят мигновено не доставя наслада на алохимното тяло, от което плътското умствено е само духовна част. Алохимът трябва да пори пространството! Около него трябва да летят светлини, обекти, същности, а той да остава сам със своята волност. По подобие на алохимите, и плътоците от алохимен тип не могат да съществу­ват, ако не се сдобият с “превозно средство”, понеже то ги прави “независими” от околните и им доставя насладата на риска, насладата на скоростта. Предимно по тази причина, а не непременно поради егоизъм, пле­беите, кочияши на автомобили не спират да пока­нят пътници при себе си, а предпочитат да пътуват сами. Най-първата причина е ненавистта към чуж­дата аура, а не бързането за работа или бизнес, нито страх от инциденти по пътя. Пътувайки сам, плътокът с механична каруца осъществява илюзията си за независимост, оставайки вързан на прак­тика за своята пълна плътска зависимост от ма­шини, предмети, апарати, инструменти и съоръже­ния.
Плътокът от този вид вони на десетки кило­метри, понеже представлява вмирисано умствено блато. Ползването на превозно средство по пътища на Земята, па дори и по космически пътища, които съвсем не са произволни, означава навлизане в по­лости, в коридори, пробити незаконно в космичес­кото тяло на Битието. Всички шосета и улици с ин­тензивно движение на плътоци с техните тенекии представляват онкологическата система на Стария Космически Човек, който няма перспективи да ожи­вее, ако не се отърси от плътоци.
 Отколе ви призовавам в планините, зова ви в поля и гори и простори, за да не попадате постоянно в холически вакуум, какъвто представляват вашите пътища, улици и самолетни маршрути. Не само вегетарианството носи спасение, не само “фруктианството” или “карнианството”, наречено още “целианство”; но и “вирджианството”, съществуващо на много слънца и планети в пространството, отказали се от подобни коридори. Това са преводи на Бо­жествени думи, означаващи привързаност към някой начин на живот. Така, “вирджианство” съвсем не озна­чава стремеж към погрешно разбрана девственост, а бягство от ахоличните коридори и кубове, в които вие постоянно пребивавате. Една ваша стая представлява огромно разреждане на холоса, поради което божествата виждат вашите стаи като плътен мрак, сгъстено отсъствие на цялостност, трамбо­вано самомъчение, с което вие съкращавате живота си катастрофално. Плътоците се нуждаят от точно такъв холически вакуум, от точно такова кубче антрацит, в което сте зазидани всички. После се чудите защо не можете да се излъчвате, не мо­жете да се отделяте от плътта по собствено же­лание! Макар и строени от некроматерия, вашите църкви се изтръгват от тоя ад, понеже са направени със сводове, а сводът, също и триъгълният покрив отгоре, разреждат значително натрупалата се в ку­бовете чернота. Вие приличате напълно на ония на­секоми, които са обречени на вечно мумифициране в някоя смола, с тая разлика, че смолата е прозрачна – а насекомото не. Докато вашите кутийки са по-плътни и черни от абсолютния въглен, пък вие вътре сте прозрачни и плахо просветващи. Колкото и да се мърдате вътре в затвора си, това няма ника­къв вид на движение за космическия наблюдател, който ви мисли за умъртвени. А панелното ви прес­тъпление с плосък покрив е върхът на препарира­нето на хора, понеже тухлата все още има присъст­вие, докато арматурата и циментът означават пълно отсъствие на живота.
          Познайте: ако арматурите все още пропускат нищожни количества салма, то превозните ви сред­ства напълно ви изолират от нея. Така един профе­сионален летец, космонавт, моряк, и пр. или нещастник, влюбен в колата си, произвежда холи­ческа склероза на Божественото си тяло за много векове. Тя се лекува само с ходене бос по поляните и с въргаляне гол по треви, по ливади! Тя се открива отчасти чрез общение с такива хора, които нямат потребност от превозни средства, от вещи, и отда­ват всичко, което имат на ближния, не запазват нищо за себе си.
          Сега разбрахте, че един пътен “коридор”, не е коридор, а е вкаменела, абсолютно черна жила по маршрута на превозните средства. Развивайки плътска скорост по жилата, по-голяма от скоростта на босото ходене по тревите и на прегръд­ката, целувката, ласката, плътоците правят точно обратното, от гледна точка на нормалното кос­мично население. Понеже движението без Божествен мотив, оттам се наблюдава като спиртосване или замръз­ване в антрацитно склерозирана жила. От висините на космоса, простият овчар, туристът по върхове и бърда, аскетът, неподвижен с години в своята пе­щера, се движат с много по-голяма скорост из Битието, отколкото ония, които се вкаменяват по мар­шрутите на други плътоци, с плътошески земни и звездни каруци.
 Нещо още по-страшно: получава се едно неспирно източване на плътското умствено тяло на плътоците по маршрутите, по които се движат постоянно; получава се преплитане на плътските умствени тела на плътоците по техните еднакви маршрути. Получава се една усуканост на плътски умствени тела едно в друго не само на шо­фьорите и пилотите, но и на плътоците, които пътуват за работа и се връщат от работа по едни и същи улици с течение на години. Това е нещо потре­саващо! Разплитането на такива усукани и препле­тени жили е въпрос на векове, понякога на хилядоле­тия.
 Съвременната простотия на техниката ви, на вашето строителство и градоустройство, са обект на космическите училища и на холическите лекари и хирурзи - и состоянието на вашата цивилизация е едно от най-тежките!
          Приканвам мъдреци, посветени и разумници да ликвидират с досегашното безумие, ако не искат природата сама да ги ликвидира.
          По подобен начин мога да ви изясня специфичната вреда на всяка машина, на всяка вещ, на всяко оръдие на труда или на вашата глупост. Ако сега ви обясня какво става с вашите висши тела, когато се вторачите в телевизори, видео и компютри, вие бихте се стъписали още повече и не бихте ги поми­рисали никога! Но космическата култура е нещо много далечно още за вас и не искам да ви откъсвам от вашите плътски илюзии, ако те ви държат по ня­какъв начин на повърхността на блатото. По-добре да си на повърхността със спасителен пояс, откол­кото на дъното без пояс... Затова и не унищожавам всички тия нещастни играчки, с които хората спася­ват смисъла на живота си в “отдиха” между две изтезания, наречени от плътоците на държавата “два почивни дни”.
           При желание, мога да ви опиша какъв въртоп в астрала произвежда една обикновена и една програмирана пералня, как се всмуква астралното ви тяло през този въртоп и как се усуква, та после при разсукването получавате астрален световъртеж, подобен на мениеровия синдром. При пуленето в те­левизора, бил той с най-съвършени цветове, преда­вал той и от космоса направо или от акаша даже оригиналното житие на Иисуса, най-фината нервна система на принципното ви тяло се парализира за десетилетия и отлага със столетия пробуждането на причинното ясновидство! Плътоците от всички специалности, с най-добро желание да “облагодетел­стват” човечеството, на практика парализират висшите сетива на творението, наречено “последно творение на Бога”.
А искате ли да ви кажа какво става с будичес­кото тяло или тялото на душата, когато човек по­лучава пари? Парите в книжен вид поразяват буди­ческото тяло, а във вид на монети, ценности или кюлчета – тялото на цялостта – холическото тяло! Ако вие работите в една банка, после трябва да по­чивате 80 пъти по-дълго време, за да не се парали­зира холическото ви тяло за векове. По същия начин касиери, бижутери, работници в монетни дворове, пазачи на съкровища и сейфове или ползватели на каси трябва да се пенсионират след половин година работа или най-много след година. Днес проститут­ките в Париж се пенсионират след две години стаж, но проститутите с пари, независимо дали прости­туират съзнателно или не, трябва да се пенсиони­рат след 6 месеца! Обезчестяването, износването на най-целомъдрените тела на човека при тия про­фесии е много по-голямо, отколкото при продажните жени и мъже. Същото поражение се наблюдава и у икономисти, нямащи пряк достъп до пари и цен­ности, но манипулиращи с тях по вторичен начин.
          Всичко това е прекалено вярно и прекалено сери­озно, понеже ние отгоре виждаме нещата в ис­тинския им вид. Една банкнота, преминала през 100 000 ръце, представлява заряд, по-страшен от спина и чумата; но една банкнота, отпечатана току-що, няма по-малка степен на заразност, понеже тези две банкноти са еднакви. В този смисъл, кредитната карта на цивилизованите народи снема известен товар от човека не само като улеснение, но и като средство с относително индивидуална кабалистична за­щита. Това обаче е само относително, понеже поня­тието "еквивалент" не е само понятие, но и реално действаща сила.
           И тъй като вече споменах еднаквостта на банкно­тите, Аз искам да се върна към вещите, към авто­мобилите, и да ви напомня старото правило, че това, което си прилича се привлича. По тая причина при­тежателите на ролсройс, мерцедес или тойота от един и същ модел са не по-малко свързани помежду си, отколкото приемателите на една и съща прог­рама по ефира. Най-евтините коли ви свързват с много повече хора, но тия хора са много по-добри, защото са по-бедни. Яка ви гърбина, ако сте се сдо­били с типова машина от луксозен вид! Това ви свързва с акулите, на които съвестта е закърняла, поради което са намерили път към сдобиване с власт и богатство.
На по-чистите хора ще им дам обяснения, ме­тоди и оръжия да се предпазват от матричните влияния на вещите, които употребяват, а особено на парите, понеже ние всички трябва да сме опитни плувци в цивилизацията, когато това е неизбежно. Целта е плувецът да е с уста над повърхността, а не да се нагълта с нейните екскременти...
 По същия начин ще ви разясня добрите и ло­шите влияния на всяко име, от всеки зодиакален знак, от всяка рождена дата, час или минута, за да знаете как да се ползвате и предпазвате. Например, Алек­сандровците са много надути, с голямо самомнение, ала няма лъжа в тях, те са открити, способни и мъже във всяко отношение. Аз не говоря за изключенията. По нашите наблюдения, Михаиловците са аб­солютни победители, само че са ужасни в къщата си, ако нямат висока еволюция. Имам много да ви говоря на тая тема, но с много по-дълбоки обяснения, в сравнение с нещата, които тук загатнах и са ви от­давна известни.
          Накрая, искам да ви предпазя от отчаяние след тая мрачна картина, която ви нарисувах в натура. Съществуват прекрасни хора, които са вързани с об­стоятелства и продукти на пъклената технология просто по необходимост. Те не се свързват по ко­ристни съображения с парите или машините, с идео­логиите или инструкциите, а по стечение на обсто­ятелствата или с някаква тайна, много висока цел. На такива казвам: пазете се от удавници! Всички притежатели на богатство, слава или власт са от­писани от Книгата на Битието и са предстоящи удавници. Те обикновено са неспасяеми. Но тия от тях, които не са роботи, схващат в мига преди уда­вянето своето отклонение и се стремят инстинк­тивно към виделината. Това наричаме “последна хватка на удавник”. Не се лъжете от порива на та­кива! Понеже те не са лукави, а имат монада, съвсем обяснимо е защо в последния момент, от зор, поради шока на истината, в тях се пробужда космическият вкус. Тогава те се хвърлят с неистов порив към нещо, към някого, откъдето струи космическа кра­сота. Те разбират, че само такъв може да ги за­държи на повърхността. Плътоци има и живи, не само антроти, но тяхното спасение не е ваша ра­бота. Видите ли такъв порив, отместете се със скоростта на светлината - нека потъне! За незря­щите това е край, а за зрящите – събуждане. Не ли­шавайте плътока от шанса му да се събуди. Не про­дължавайте плуването му в клоаката с няколко мига или минути, понеже много плътоци са свличали на дъното дори най-опитни космически плувци. Плъто­ците са се напили с много прана и салма; с огромни количества мъртвина, поради което са много тежки.
          Напротив, онзи, който е попаднал сред тях по силата на кармични обстоятелства и не може да не дрънка с техните дрънкулки, но все още не е станал нагъл, не се е заразил от “плътоза”, нека си дрънка с дрънкулките, додето съдбата реши да го освободи. Той в свободното време непременно трябва да ходи по планининте, непременно трябва да търси Новото Слово, да пее песните на Духа, да посреща слънчеви изгреви, да пожертва всичко, което може, за нещас­тни и бедни; да потърси среда от братя, сестри и възлюбени, с която “плътозата” се прочиства до атом. Сродната му душа - половината на неговата – непременно трябва да бъде нещо съвършено раз­лично от него, съвършено откъсната от човешките мотиви и притежания.
          Нека всеки светски човек отк­рие по една безпомощна ангелска душа в тоя свят и оплете нежно гнездо под нозете й. Нека всеки силен в света, ако все още се сеща за космоса, си има по една съкровена тайна, едно свято убежище, където пои с радост и грижа пришълец от звездите, та да получи после от него милиардократно! Така съвет­вам всички вас, които стъпвате по-"стабилно" на Зе­мята, от светска гледна точка: отделете част от приходите си, от жилищата си, от храната и гри­жите си за новите същества, на които плуването в полостта на илюзиите не е предопределено. Не на всеки е определено да бъде впрегнат вол в света, който в почивките си може да гледа и говори инте­лигентно... Сега идват съвършено нови сестри и братя, напълно прекрасни, но напълно безпомощни, които трябва да бъдат носени на ръце от по-дол­ните. Те са птици небесни! Нека вие, които сте кедри, поотворите клоните си за тях, за да започне великото гнездене, великото мътене, от което ще се излюпят съвсем нови видове. Песента на новите птици скоро ще огласи безмерни пространства, поля и гори, души и съзвездия! Прелетни са тези птици-пришълци! Не са от тази обител! Познайте ги, до­като е време, понеже те са тука от ден до пладне и после ще си заминат в топлите страни. Разтворете се за любовта и песента им напълно, понеже после ще дойде най-страшната зима. Който е сърдечен, който е добър, който има съвест небесна и обич Бо­жествена, той ще разпознае тия приятели, ще ги приюти в дома и прегръдките си и ще опита какво значи полет, простор и сияние. Не пропускайте шанса си – сега е моментът! Зачеването на плодове от пришълци е най-великото тайнство, което сега се извършва на Икло. Всичко останало е прах, не­действителност. Някога много отдавна Аз съм ви казал: “Който има уши да чуе!”
           А сега продължавам: "Който зачене – зачене!"
          - За наше сведение, дали е заченат очакваният музи­кант?
          - За ваше сведение, след последния акорд на кос­мична симфония има космична пауза... Не е добре, ако в такъв момент сте в състояние да проговорите. По­неже осиянието Ми е силно, при този акорд сега зам­лъкнаха половин милиард слушатели от невидимите светове...
На индиговите деца днес няма кой да се съпротиви. Както всяко от тях разтваря хиляди цветни пъпки от разстояние само с молба и любов, така и нищо не им струва да помолят бактериите да изядат всички ракети, оръжия и метали, всичко ръкотворно, което не е от Бога...
      
     Осиянията на Елма продължават в книга 14
            uralonii@abv.bg     toyonus@abv.bg     inolaria@abv.bg        

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.