Книга 11

13.VІІІ.124(1988)г.
София-Изгрев


КАК СЕ РАЗБЛОКИРВАТ ФОРМУЛИ11,00ч.
            - Наистина ли ни приветстваха съществата на Леде­ното езеро? (27.VІІ.124г.)

            - Ако вие мислите, че съществата, за които раз­правям открай време, са “художествена измис­лица”, то по-добре е да си живеете като всички, да гледате телевизия и да си четете фантастика... Обаче, намерил се един сериозен приятел, който взел, че повярвал във формулите и действата и нап­равил нещата с пълна вяра; намерила се една прия­телка, която взела, че му повярвала на този прия­тел, та направили нещата точно тъй, както се иска, та и отгоре билям.
Та искам да кажа, че ако се намерят поне двама души (хайде, третия оставям за неизвестни времена), които да бъдат в хармония при изпълнението на тези неща, не езера ще кипят, но и небеса ще се разтварят!
Формулите, които съм ви дал, са блокирани, т.е. те не действат, освен при аб­солютен контакт на три същества на трите по­лета. Това, че при вас на Леденото езеро се задейс­тваха силите и се проявиха съществата, се дължи на силата на вярата ви, на любовта ви, с което ис­кам да кажа, че вие в момента играехте ролята на трима. Ако почнете да произнасяте имената на ел­фите, ангелите, същностите, на приятелите от личните послания и пр., то бъдете уверени, че с течение на времето ще имате представа дали това са "фантасмагории" - или Новата Школа, която отк­ривам практически.
          Това е. Ако ли пък случайно се намерят пет или шест души, които да са в такава хармония, поле­тите по планетите са неизбежни; намерят ли се дванадесет души – един орфически клас, - полетите по слънцата са ваши! Обаче, щом вие сте повече от двама (пък и между двама при вас туй е нещо обикно­вено), дрязгите почват - и Словото престава да бъде реалност за вас.
            - Откъде се предизвика отприщването на черни енергии на Рилския манастир? (30.VІІ.124.г)

            - Понеже Аз ви оставих да преживеете една от­рицателна опитност още от самото начало. Не ви спрях, въпреки че беше на разсип, само поради нуж­дата да пропуснете няколко кармични удара към Бъл­гария и света. Тая работа със завода, която сега отравя Дунава и крайбрежието, та върнаха летов­ниците, е само част от кармата. Пропуснах съзна­телно да ви предупредя и за това, че най-неблагопри­ятното излизане към Рилските езера е откъм Рилс­кия манастир, защото, въпреки великия светец, сега там е една от столнините на тъмните сили. Све­теца ще го търсите навсякъде другаде, освен в ма­настира. Ако ви кажа какво става там, ще се бле­щите, но туй търпи подробно обяснение, за което сега няма време.

            - Защо не стигнахме до езерото? (29. и 30.124г.)

           
            - Тъй като поначало акцията вече беше предва­рително провалена. Въпреки че Аз изтеглих евро­пейските и американските работи напред във вре­мето, то останалото, от вас, не беше нужно, нито беше възможно да се напъвате да свършите рабо­тата. Тези обаче, които успяха отчасти за запазят хармонията, проведоха токовете. Що се отнася до езерото, трябва да се отиде на място с Т., за да ви го покаже, понеже счита, че има объркване по кар­тата. Там обаче обитават същества от съвсем да­лечно място, съвършено различно от всички оста­нали, така че достъпът до тях изисква особена под­готовка.

            - Защо се изпусна сричката “ор” при изписването на фор­мулата?(17.VІІ.124г.)

            - И прав си. Това не беше случайно. В тази къща “Ор” не действа. Ор е слънчев принцип, той изключва опасността да не раздаваш любов на повече от едно или две същества. Катастрофата при рухването, при болестите, при остаряването е, че вие вбивате корен само в една посока, само към едно “о”, само към един дом. Ако още в самото начало беше написал ду­мата цялостно, щеше да се получи взрив и някои от по-възрастните около теб биха пострадали тежко, да не кажа непоправимо. С това никого не критику­вам, само констатирам. Ако Н. раздели имота си на две и подари едното жилище на Н. и Д. за Дом на Де­лото, само че на тяхно име, а не на нейно, тогава всичко ще си дойде на мястото. Ако Н. подари и вто­рото жилище след замяната на някой приятел, като К., например, та тя самата да остане на улицата, същевременно подарявайки и всичката си покъщ­нина, книги, напечатани и ръкописни хартии и хар­тишки, всичките си дрехи, с изключение на това, ко­ето й е на гърба, и отиде да живее на палатка или при сестра си, то тя няма да има повече преражда­ния от учебен характер. Сега го казвам ясно, понеже през устата на Т. това предложение й се направи с хиляди заобикалки. За Египет няма повече мърдане, понеже прозорчето работи...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.