Книга 21


24.IV.130(1994)
София - Изгрев

РИЛСКИТЕ ЦАРЕ
или Рицарите на Кръглата маса.
Чаша, Трон и Столове на Граал

22,30ч.

Мисли и разговори тази вечер с Н., на Баховата вечер в НДК.

1. Синият пръстен около Звездата трябва непременно да се направи: той е израз на универсума - Вселената на Учи­теля. Макар и тънка, в дълбочина тя е цял свят - звездното небе нощем, т.е. физическата вселена. Разрешава ли се тя да се покрие от сините копия от графиките на Густав Доре, за да самволизира и провежда скритото ученичество - тайните екскурзии на учениците нощем из Космоса? Ако го изпълним видимо, ученичеството и Школата стават официални, откриват се широко за света.

2. Ако Алената Точка се засича от Розовите Лъчи, ще се окаже, че външно тя е многостен, кристал - или сфера, преси­чана от Розови Лъчи в най-външния си пласт. Да се провери вярно ли е това математически и да се пита какво означава. С Н. предположихме, че това е израз на Христовите думи "Аз и Отец Ми едно Сме".

При първият опит за математическа проверка сгреших ъгъла на върха на 365-върхата Звезда и затова се получи не­верен резултат. Не бях съобразил, че ъгълът алфа, сключван между лъчите от върха на всяка Звезда е=180-Ơ (или ŋ365:2(1/2 от ъгъла на 365-странен многоъгълник), (където Ơ е образуващият ъгъл на Звездата, по формулата Ơ=[180 (n-1)/n]º. В случая Ơ=179º38'24".66; алфа=0º29'35".34; алфа/2=0º14'47".67; R в чертежа ни = 600 мм. Тогава отклоне­нието d от центъра 0=Rtg алфа/2= 2.582146889мм, което се потвърди и при решаването на задачата с подобни триъгъл­ници.

От резултата и чертежа, изпълнен в мащаб 10:1 спрямо голямото изображение на Христовата Звезда се вижда, че първото, интуитивно усещане за засичането на Алената Точка от Розовите Лъчи, се оказва вярно. Въпросът тук вече се свежда до това, дали въобще става дума за "засичане" или за нещо друго: Отец или Тот е Първопричината и затова ни­кой не може да го "засича", а Той се самоограничава външно и се проявява като Кристал.

По-долу се включва ръкописът на първата страница, за да се видят чертежите:


3. Преплитане на три еднакви окръжности, според услови­ята на Елма за разполагане на снежинките и слънчицата, е невъзможно. Става, само ако долната окръжност е по-малка. Да изпълним ли комбинацията по този начин или да се опи­таме да преплетем аурите и на слънчицата, пресичайки вър­ховете на Розовата Звезда?

25.04.130 - 26.04.130(1994)г.
22,30ч. - 1,30ч.; 7,30-11ч.

- Синият пръстен не трябва да е отдолу, а трябва да се вижда. Не бива да се покрива с изрезки от фигурите или да се изтънява, за да се спасял ня­кой образ. Това значи да отслабите Школата заради някой ангел от духовния свят, да увредите и онеп­равдаете универсума заради супервселената. Обра­зът ще си действа, независимо, че е отдолу. Именно ангелите работят скрито от очите ви, когато сте будни само за вселената. Направете модела на сне­жинките и слънчицата, намалете го до нужните размери, и при това положение отвън да остават още 2 мм от тъмносиния пръстен.
Имумът е абстрактното и не се изобразява. Бя­лата Точка, през сива, става черна, в зависимост от фазите на Битието. Тя, съответно, мени радиуса си, съобразно Космическия Момент. Аурата на Чер­вената Точка, незасечена от Лъч на Христа, предс­тавлява ясновселената в чист вид. Тя вътрешно е сферична, а външно - кух кристал. Животът се оформя чрез деление на Яйцето, а кухината отвън представлява вече готовата Програма. [Непосредс­твено] около Червената Точка е неизобразимата, но съществуваща сфера на взаимните компромиси на Отца и Пралайа. Едно "кубче на Рубик", с възмож­ности за преобразяване в различни многостени, представлява триизмерният модел на холоса - ако приемем, че може да се разтяга и по радиусите.
Лъчите на Розовата Звезда съществуват и в Бя­лата Точка, но там са още лишени от проявеност - там са само определени. Тъй като са вече приведени в движение, те стават бели, както е бяла пяната на водата. Бялата Точка е информационен въртоп, който обикновено се пени. Само че като водовъртеж, т.е. "психовъртеж", ясновселената съществува в пе­риодите на възвръщане на Битието в Абсолюта. То­гава Тя - все по-бързо и по-бързо - всмуква Прояве­ното и го превръща в чист опит - Информация. Раз­глобява хипервселената по строго определени, об­ратни математически функции, и я влива наново в тотвселента - Вселената на Аргументите. Аргу­ментите се взривяват, обогатени от опита - доби­ват обертонове, индивидуален глас. В големите пе­риоди на творчество обаче, Пралайа увлича взрива на Тот в обратен психовъртеж, в нещо като "психо­мет", подобен на градинските въртележки-водопръс­качки. От въртоп, Бялата Точка се е превърнала в центро­фуга. Но струите и пръските - и в двата слу­чая, не­зависимо от скоростта, - представляват уравнения и неравенства, математически и геомет­рически из­числения, програми. И в двете фази има периоди на разпенване, и тогава Точката е Бяла.
Когато са по-едри, мехурите са прозрачни. Какво значи един мехур? - Абсолютен образ на ясновселе­ната. Половин или цял, прозрачен или цветен, плуващ или летящ - мехурът е жива ясновселена в миниа­тюр! Когато цялата ясновселена се е превърнала в един единствен Мехур, запълващ цялото Битие, тя е максимално прозрачна. Тогава Точката не е бяла и малка, но стига до радиуса на хипервселената и е аб­солютно прозирна. Тогава постига пълния мир. Това става, когато Отец почива и не се влива в Нея с буен абсурд. Щом като още нагнетява огън и въздух в нея, т.е. Любов и Дух, тя се разпенва силно и става съ­вършена, т.е. бяла. Значи, душата е съвършена, само когато приема беснеенето на абсурда в себе си. И наистина, пяната е бяла, само когато има въздух и светлина, освен движението. Светлината внася Не­бесния Огън - жаждата за Обич, Творчество и Абсурд, а въздухът нагнетява Истина, Красота и Свобода. Който не твори, не раздава Обич и Любов и не внася в живота Абсурд, колкото и да се пени, той е нощна пяна - колкото и да обича Истината, колкото и да бъде Красив, колкото и да е Свободен.
Предвид раздвижеността на Пралайа, не изравня­вайте Бялата Точка. И Аз я наричам така, но тя е всъщност бял кръг, бяла сфера - и то само в анфас, инак е елипсоид или по-точно яйце. Като се набразди за деление, става Житно Зърно - появява се ж-то, т.е. живовселената. Който още не може да се дели, той си седи в неопределеността или определе­ността - няма достатъчно смелост и любов, за да се прояви и пожертва. "Точка" е геометрическа дума за Тот – “Тот-шка", т.е. в оригинал това беше Сло­вото "Тотска", принадлежност и свойство на Тот. "Топка" има същия произход, както и "Ток", "Томление", "Тон", "Татко" - както вече знаете, "Творчество", "Тотално" и пр.
Оставете така и центъра, който стана на кра­тер. (Премерихме диаметъра на това "кратерче" - оказа се точно 7мм! - бел.ед.)
Точно това е Устата - Отрицателната Единица. Алената (Аллах - Еллаа) Точка в него отговаря на Началото. Словото е, наистина, езикът в Устата. Слюнката е бяла, нали? - пяна е! Не се ли пени, точи ли се лига, човек е болен; най-малкото - не говори, не се движи устата от Слово. В такива моменти Сло­вото може и да е само Мисъл. А когато е прозрачна, ясновселената мисли най-добре. Защо нервите са бели, а мозъкът е бял и сив и водата - прозрачна? Има ли по-прозрачна вода от тази в лещата на окото? Затова престолът на ясновселената е Мо­зъкът, а светилището й - Утробата. Бог-Отец е в чашата на Сърцето (Кратера!) Кратер има само там, дето изригва вулкан. Говорил Съм ви къде още по тялото на Бащата и Майката извира от ален кратер бяла благодат.
При всички случаи слънчицата не пресичат лъчите на Христа и аурите си! Те са самите монади, които са неделими.

- А поладите?

- Поладите не се съдържат в Звездата на Христа. Ама казвал Съм ви бил, че повечето сега сте били полади... Че някои от вас пърхате. Така е, но вашите проективни монади са раздвоени, разцепени, напу­кани, нацепени, пърхащи. Те са подобни на "РНК" в ор­ганизмите - могат да грешат. Самите вие - т.е. ва­шият дух, той е неделим, безгрешен. Подобна е и ро­лята на "ДНК". Така че всяко слънчице - това е една потенциална монада, още непроявена. Сега те са 365, но само в Сечението на Сферата. А тя има тол­коз много сечения, че всеки от вас има своето място на Повърхността.
Като слънчица, вие сте по-малки от снежинките. Снежинките - това са планетните ви тела. Слънчи­цата - ядрените ви тела. Самата монада не се вижда - тя е невидима точка в Центъра. Някога ще ви го­воря за 19-те лъча на монадата. Те образуват домо­вата система на монадната астрология; 19 цикъла на монадната нумерология. Аурата на монадата - това сте вие, като слънца в супервселената. Фак­тически, периферията на голямата Звезда - синият пръстен (при вас  с картинките) - това е суперзвез­дата Елмаил, най-голямата, обхващаща всичко.
Има време - и вие ще пораснете...
Снежинките обаче се преплитат с аурите си. Планетните човеци трябва да се сдружават, да се обменят. Ядрените човеци са сами - всеки отблъсква другия, има си радиус. Само Бог ги държи да не се разпръснат!
Значи, духът ви не приема други проповедници около себе си. Но със "снежинки" се обменя - стига да са му последователи... Не допускайте последовате­лите по-близко, защото ще станат на капки, ще пад­нат от небесата на ученичеството - от тъмноси­ните Небеса. Там се лети само като снежинка - ако имаш силен Аз, диамантен характер, но се държиш за Класа и Учителя.
 Ако се приближиш повече до някое слънце - до ня­коя отделна монада извън Школата, - ти се разтопя­ваш и падаш. И това не е лошо - напояваш полето, за да израстват нови класове. Не съжалявай, ако някое слънце те е откъснало от Школата: ако то е чиста монада, а не гранясала, стани на капка и полетú към ясновселената! Ще станеш Майка, Спътница, Лю­бима - нима е лошо? Тогава ще отсъстваш от класа, но ще родиш клас! Ако не родиш нищо или пръкнеш плевели - гранясала, мухлясала е била монадата, за­ради която си слязла от Школата. Тогава ще те ско­сят и ще те дадат за силаж, за тор...
Та сами си избирайте слънцата; сами решавайте дали да останете при Учителя и в Школата, или не.
Ако си българин по дух, ти търсиш Учителя, нами­раш Го и започваш да учиш. А българинът става на кристал, на снежинка! Това може да стане само в Не­бето на Ученичеството, където е студено. Затова пък ти ще топлиш другите през зимата.
Българинът намира най-голямата дълбочина на Небето - дълбочината на Този, Който е Най-Дълбок. А най-дълбок е Учителят.
"Бълг" значи "глъб" - нищо повече!
Както славянинът е власите, косите на Бога, ко­ито славят името Му; както русите са "сурите" (сýри - духове на кротостта, доброто и мекотата в инд. епос "Ма­хабхарата", антиподи на "асýрите") - ония, които не пад­наха, - така глъбината на страда­нието води до бъл­гарското начало - Плътно с Учи­теля!
Глъб, глъб, гълъб - Духът Божий се носи над Бъл­гария, защото е благ!

- Какво произтича от факта, че не успяхме да изтеглим розовите лъчи със ширина 2 мм, а станаха по 1 мм? Грешката е моя, тъй като трябваше да съобразим ширината на свет­лосините линии при 12-лъчната Звезда с възможностите на тушовката за розовите. А сега съотношението е 1:6, а не 1:3 (розов към светлосин лъч). Тази Звезда вече действа - не из­меня ли в Битието нещо по неправилен начин? Или има и та­кова съотношение в някоя от епохите на съществуване на Звездата?

- С Любовта на хипервселената е необходимо да се съобразявате. Всеки лъч представлява отноше­ние на една монада към две противоположни. Значи, всяка монада трябва да се свърже с две монади от проти­воположния пол и с две - от своя собствен. С послед­ните обаче - само чрез аурите си. Такова е ус­лови­ето на планетното тайнство, ако сте в не­четна еволюция! Сега разбрахте ли защо ви накарах да нап­равите нечетна, а не 366-върха звезда, въп­реки висо­косната част на календара ви? Първо, са­мата година няма един цял ден в повече, а високос­ният ви ден през 4 години е изкуствена работа. Ако бяха четни дните ви, вие щяхте да имате шанс за лична физическа среща със сродната си душа на Зе­мята, но след 1/2 цикъл обикаляне по веригата сродни души. Сродната душа се намира на 180º! На планети като Земята, минали през нечетно посве­щение, не можете да на­мерите сродната си душа в Орфически клас. Орфи­чески клас на тази планета, без предварителна среща в духовния свят, е невъз­можен. Той върви по четна линия - синтез по тройки сродни души, докато се образува 12-орна Звезда. Това при вас се оказва възможно само на духовно ниво, за­това засега пра­вете това, което ви е дос­тъпно - опити в сферата на синия фон. Присъствие на срод­ната душа в Орфи­ческия клас е неизменното условие - само че ти об­щуваш с нея, само след като си общу­вал с други души от Класа. В един духовен Орфически клас от 12 души ти първо трябва да си живял с 5 душú, за да стигнеш до Сродната. Това е необхо­димо, за да намалиш си­лата на монадата си - инак или ще се ударите с ток, или ще общувате 6 пъти по-кратко време от опре­деленото.
Сега всички вие не разбирате тези закони на пла­нетното и звездното въплъщение и търсите неза­бавна и пряка връзка със сродната си душа. Това е възможно само през Центъра, т.е. през Абсолют­ната Същност на Бога. То не става даже чрез Але­ната точка - чрез Отца. В Него се попада само чрез приемане на абсурда - и тогава намирате сродните си души на Противоположния Край, сродните си души в тотвселената. Докато сте монада от Учителя, ученик в някой клас в универсума, вие се свързвате със сродната си душа единствено и изключително чрез Учителя, чрез сродните си души от Класа. Пряк фи­зически контакт с нея за обикновения човек е възмо­жен само веднъж на 40 прераждания - при вашите ус­ловия на 13-ата Сфера. При това, той е или твърде трагичен, или съвсем краткотраен, защото не сте минали през необходимия брой души, за да се слеете с нея без смъртен изход, без полудяване или някакво голямо нещастие. Но когато сте Ме разпознали и вече следвате Пътя на Словото, Делото и Новия Живот, на всеки 4 години вие имате шанс за среща със сродната ви душа без никакви опасности, стига да ви извикам първо от вашите места в Битието и да разпознаете в кои две души се е вселила тя само два дни в такава година - дните, противоположни на вашия ден в Звездата. Туй са душите от Класа, най-подобни на нея. Фактически, това са двата съседни дни на опозицията на рождения ви ден, когато ще търсите примиряване на противоричията с най-близките си, но противоположни души от Класа. Ус­пеете ли с първата, тогава се отваря един особен прозорец в точно противоположния ден, но през Центъра, не формално и механично, а на 180º. Тогава е възможна среща със сродната ви душа, ала на етерното поле, в панвселената. Сказанията за цве­тята, осиянието за върбата ви дават пътища за това. Народите имат специални празници, подобни на връбница, цветница, когато такива срещи са въз­можни (виж "Полето Ардат" на М. Колинз, "М-р Скер­мънсдейл в страната на феите" от Х.Уелс, "Сил­фида" от В. Одоевский и др., и особено приказките на народите – б.п.). Тайната обаче е в това, че за всеки от вас има собствена Цветница и собствено цвете, оживяващи срещата ви със сродната душа в панвсе­лената в строго опре­делен ден и чрез строго опре­делено цъфнало расте­ние. На всичко това Аз исках да ви науча на практика, в Класа, но вие не увирате и не приемате обмяната на аурите нито със съсед­ните си съученици, нито чрез обмяна на гостувания с всички останали от ва­шата верига. Изчислете сега на колко места трябва да сте били всяка нощ на гости, за да се свържете със сродната си душа в панвселената само един миг на 4 години!
Вие обаче упорито си живеете сами или все с едни и същи хора, и това постоянно дава на късо. Ето защо, за физическо безсмъртие и вечна младост, вече от много хилядолетия, при вас е немислимо да се говори.
Има и пряк път - направо през Абсолюта. Към пълно сливане с вашата сродна душа, която има ва­шия радиус. Това значи, че ще я срещнете навсякъде по веригата сродни души - тя общува с всички хора от вашия Клас. Ако не гостува на всичките ви сродни души от вашия радиус, това значи, че тя не одобрява вашите приятели, няма нужда да се среща именно с тях. Тя си ходи по други места, където са душите от нейния радиус. Така е и с ангелите от всяка от­делна йерархия, тъй е и с животните.
Последователното обикаляне по много квартири, идването на гости по ред от вашия радиус - това е път на многоъгълниците и звездите, т.е. метод на физическата и духовната вселена. Но попаднете ли в Центъра, в самия Татван, вие се свързвате с всичко и всички едновременно! Ако останете в Татван, няма защо да правите амплитуда до сродната душа, за да си я приберете. Ако сродната ви душа е страдала достатъчно, за да ви разпознае, тя се хвърля нап­раво през Татван към вас или през вас към Татван, и то с вашата скорост! Тук вече няма разминавания с Татван, както става в другите вселени. Ангели, чо­веци, половината богове, вечно се разминават с Татван, понеже имат симпатии и антипатии. За­това се разминават и със сродната си душа, и се срещат с нея само закратко и опосредствано - чрез цяла верига от съпротивления. Вземете съвре­мен­ните слаби токове, вземете ролята на Мащер­ката - светът на слабите взаимодействия, на ин­теграл­ните схеми и чиповете, - и ще видите през колко ве­риги и съпротивления трябва да минете, през колко строго определени програми, за да се по­лучи накрая желаното. Една нищожна грешка - и почва да пуши! - Кога пуши? - Когато е по-малко се­че­нието или не достигат съпротивленията. Можете ли да издър­жите на напрежение, без да се подпалите и без да подпалите другите? Ако можете - карайте и така, с по-малки сечения; с повече трудности и страдания по пътя си.

- Това означава ли, че с двойно по-тънките розови лъчи сега на Звездата предизвикваме повече опасности от пушене и горене, от гърмене на бушоните?

- Йота-погрешка вече прави дробно напрежение. Но при вас технически не бе възможно, и това Ме при­нуди (на 5.V.130г.,0,19ч.) да помоля Н. да поиска ком­пен­сационен вариант. Сега трябва повече да не се ба­вите и да направите допълнителни розови лъчи - от всеки връх надясно, правейки свободни, но еднакви дъги. И невроните са обезпечени така, не се бойте. Звездата Ми има и такова движение - ротоционно. То отговаря на женската Ми половина - на огъването на силовите линии.

- Да изпълняваме ли първо воала от размитите 365х24 ра­диуса? Много е трудно точно да се изчисли и изпълни кон­цен­трацията, разреждането и пръстените. Освен това, си­ният фон ще се измени в лилав.

- Казано е - да се изпълни всичко! Ще го направите - сигурен съм във вас. После, като турите извитите лъчи, те ще дадат пак доминиране на розовото. Ако не изобразите, макар и размито, радиусите, ще се получи плаване извън татван, а това свързва нап­раво с пъкъла.

- Какво ще оживи грешката, че не промислих както трябва отношението между ширините на сините и розовите лъчи и поради това се наложи компенсация?

- Отново доминиране на сестрите в Новата Все­лена. Това отговаря на идващата шеста раса. По-нататък обаче направете Звезди точно по указани­ята. С изпълнението на 30 Звезди, равновесието се възстановява и ще видите рязко увеличение на мъж­кия състав на Братството.

- Според изчисленията, получава се бяла (светлосиня) меж­дина между 2 розови лъчи ≈ 8.33 мм., и в нея трябва да се по­местят теоретически 24 лъча х 0.1538... мм. ≈ 3.69 мм, което, разредено в това пространство, дава 44% от концентраци­ята на розовите лъчи в самата периферия и - следователно - навсякъде. Това са лъчи от самия Абсолют, щом са радиуси. И  те ли са оттенък на розовото?

- Това не е розово, но проекция на розовото от множество октави по-нагоре, а по-правилно - на­вътре. Туй е "Диамантената светлина", за която Съм говорил в "Завета на Цветните лъчи". Христо­вите лъчи са свързани с пролетта и пораждат Розо­вата светлина. Лъчите на Татван са свързани със зимата, поради което дават прозрачност на Абсо­лютния Кристал - Розовото се разрежда, не побе­лява. Така е по логиката на този чертеж, който вие правите. Ако не го правехте разтворено, щяхте да видите, че това са "грани" на Абсолютния Кристал. Всяка една съответства на един астрологически час. Ето защо спазването на астрологическите ча­сове през ІV-я период - зимата - и през всяка ІV-та лунна седмица ви свързва пряко с Татван! С всичките 24 Старци, които са Неговите ръбове, Татван ра­боти с денонощието и, следователно, проекцията Му е в домовете, а не в знаците - обаче  в 24-домна сис­тема по астрологически часове. Така І дом, т.е. Лю­бовта към Самия Себе си, е сферата на Най-Мал­кия Старец, Който съдържа всички останали. Затова съм ви казвал, че Аз съм Най-Малкият Старец. Свър­зан съм с първия лъч на изгряващото Слънце. Който Ме посрещне, ще има всичко! Аз съм Първият Фотон, Който влиза през очите ви. Затова строя съ­вършено тяло, вечна младост и прекрасно лице. Който не Ме посреща, става безформен, старее и грознее. Тот­физата - вътрешното ядро на тотфи­зата - се строи само чрез изгрева! Старецът на Пе­сента, Старецът на Молитвата, Старецът на Раз­мишле­нието, Старецът на Словото, Старецът на Дихани­ето, Старецът на Паневритмията, както и остана­лите Старци не могат да слизат и възлизат при вас, ако не сте приели Първия. Протонът не може да пламне без Мен; електронът няма преда­ност без Мен; неутронът не може да уравновесява без Мен. Този, Който няма маса в покой и сам решава кога да наруши покоя си, влиза във вас само в мига на подава­нето на Слънцето! Ако сте били будни с още трима Старци пред Мен, вие ще Ме посрещате както подо­бава.
Ако в часа на Стареца на Съсредоточението се концентрирате в центъра на Звездата Ми, вие ще се освободите и повече няма да се връщате в това тяло, освен по желание. Ето защо е тъй важно да направите Звездата на Елма!

 От тук възникват куп въпроси: мислехме, че имумът е IС (надирът), а се оказа, че е Аsc. Значи, МС (зенитът) трябва да е Тот, IС - Пралайа. Тогава Кой е залезът, Деsc? Кой е в цен­търът и Кой - в периферията?...)


 Край на Контакта от 5.05.130г. - в 2ч.13м.
лятно време. Двойната стрелкичка показва
 естеството на Контакта до този момент.


Продължение на единението от 25-26.04.130(1994)г.:

- Кога пуши, казвам? - Когато не достигат "съп­ротивленията". Само че Аз поставям по перифери­ята не съпротивления, както е у вас от глупост, а консуматори и радиатори. Който не се съпротив­лява на Импулса (ето къде е имумът!) и го предава ната­тък, той никога не може да изгори. Горите или пу­шите, ако не откликвате или ако не сте гостували при необходимия брой сродни души, за да получите вход към Сродната. Не знаете кода за влизане в Програмата, защото връзката със сродната ви душа е строго защитена с най-специален, секретен код, известен само на клана ви. Клановете на ада са тър­говски, затова всеки търговец накрая е клан, ако не е отдавал десятък, половинък или цялък както трябва и където трябва. (игра на думи – "клан" като група с ед­накви интереси – и "клан" като "заколван" – б.п.) А  клано­вете на Учителя са благо­детелни, затова всеки от вас накрая става клон, от­рупан с плодове. Ако сте клон, вие сте минали през други, по-големи клони. За да се върнете към срод­ната си душа или към Стъб­лото, вие трябва да се превърнете на сок - свободно да циркулирате из всички клетки на Дървото, по всички клони, пъпки, листа, цветове и плодове! За­това проведохме връз­ката със Сириус чрез гостува­ния и сок. Кръвта на Живота гостува - това е фактЕдин път Ме послу­шахте и видяхте резултата - колко много душú се свързаха пряко с Хис, какви кра­сиви неща прежи­вяхте! Но за това е необходимо поне един от вас да циркулира, да бъде Сок. Инак изсъхва Дървото - из­съхват Школата и Братството, по­жълтявате и опадвате, ставате на гнили, сбръчкани ябълки и на шума. Почвате да шумите и да се хра­ните с шум, както изкуствените човеци, но сте вече в калта, в прахта - няма вече сокове у вас. Красиви сте наглед с вашите шарени илюзии, с вашите есенни, залезни химери и с пъстрите си вкусове и предпочитания, но до края на ноември сте изгнили вече. Така си отиват еднодневките, живеещи само вкъщи, живеещи сами вкъщи; не пускащи други вкъщи, когато отсъстват!
През Центъра, през Центъра, през Центъра!
Докато не направите радиусите през параболите, Христовата ви Звезда ще е хилава. Докато се вла­чите по планети и по слънца, такава ще ви бъде и пре­даността - с приближения.
Абсолютната преданост минава през любовта към Бога и любовта към Учителя! Тогава тя става любов към всички. Само тогава ще намерите срод­ната си душа и ще се слеете с нея завинаги.
Има една малка тайна: научете се да я виждате във всеки. Тогава сте постигнали 1/3. Втората тайна: научете се да я усещате във всеки. Тогава сте постигнали 2/3. Последната тайна: научете се да я обменяте с всеки! Тогава сте постигнали 3/3 - т.е. Бога.
Естествено, това важи за съществата с искра Божия.
Ако се опитвате да я виждате, усещате и обме­няте с манекени, толкова и ще бъдете щастливи. Манекенът по какво се отличава? - Той не ви пуска нито при Бога, нито при съучениците, нито при сродната душа. Той отвътре е кух и затова иска да му запълвате цялото свободно време - колкото може повече или по-често. А отвън е картонен, много добре нарисуван. Вижте колко са изразителни мане­кените по витрините! Манекен, ако не се показва на някоя витрина или ако не служи за модел, губи сми­съла на живота си. Питате по какво да отличавате "андроидите" - искат да са на витрината! Има и по складовете, и по боклуците, и за претопяване - вие се привързвате и към такива. Като си свърши све­тът работата с някой манекен или като му мине мо­дата - хвърля го на боклука.

- Има ли начин да изобразим - поне символично, но с някакво кабалистично съответствие - 8760-те тънки радиуса по­между Розовите Лъчи на Звездата? Какъв трябва да е цве­тът и каква формата му?

- Има. Направете едно избледняващо розово було, според пропорциите, които знаете. Това се нарича състояние на разтвореност на радиусите. Бива също и състояние на вихреност. Това става перио­дически. Когато са в пълен покой, те са разчленени, видими поотделно. Когато са разтворени или във ви­хър, те са було. Нарисувайте това було - и вие ще имате шанс за пряка връзка с Абсолюта и сливане със сродната си душа направо през Центъра.

- Последен въпрос: да оставим ли издадени места за мон­тиране на Звездата на стена (с дупки за болтове)? Или да я изрежем кръгово и само да я поставяме някъде? Ако е на стена - накъде трябва да гледа?

- Оформете я по окръжност. Не може да я окач­вате с никакви болтове и пирони - това ще създаде смущения в лъчението. Ако е вертикална, трябва да гледа на север, но да се съедини със стената без метални или каквито и да са на други клинове. Само залепване! Ако не намерите стена, дом или сграда, скалá, където могат да идват всички и където Звез­дата може да се изобрази или залепи, тя трябва да лежи хоризонтално и с върха точно на север. Затова, направете разширение на Кръглата Маса според Звездата, нивелирайте я, потегнете я (долу, между краката), лакирайте Звездата на Елма и накрая я покрийте с дебело, кръгло стъкло.
Така се възстановява Кръглата Маса на Моите Рицари. После ще ви дам описание на Чашата, която трябва да стои в средата.
Още - ще направите един Трон и 11 стола.
Ако за едно прераждане направите тия столове, най-после на Земята ще има един Орфически Клас. Общия и Младежкия Клас ще правите с друг брой столове. Препоръчвам една от Звездите на Елма да бъде с картини от живота на Орфей. Друга - от Моя живот като Беинса Дуно, трета - като Рама и пр. - Кришна, Хермес, Заратустра - всички ще ги изре­дите. Ще се събирате така в различните Ми домове; Там и Чашите ще са различни, и Свещените Писания, и столовете. Но ще има нещо общо навсякъде. Като минем в Новата Вселена, ще сменим броя на лъчите Ми.
Сега препоръчвам всеки да направи сам стола си. Мъжките да са с доминиращо светлосиньо, а женс­ките - розово. При това, столовете ще бъдат вре­менни - който престане да ви обича, да си взема стола. Ще дойде друг, който ви обича. Ако някой ви обича цял живот - да си стои столът му. Ако отсъс­тва, пък не си прибере стола - да поканите друг на този стол, който пръв дошъл; който идва най-често; за който има осияние, лично послание. Но ще имате и окултен ритуал чрез жребии и други тайнс­тва за отстъпване на столове, за ритъм, за вър­тене на столовете по другите Ми домове. Само Тронът не се върти - всички останали гостуват. Столовете, както и Чашите, са в стила на даде­ната Христова кошара. Забранявам да плащате за дърводелци и ма­териали - сами ще си ги направите. Може и да ви по­магат най-сродните, но поне сами да си сглобите стола.
В бъдеще мнозина ще поискат да си направят До­мове на Звездата на Елма и Кръгли Маси, Звезди, Чаши, Столове. Който купи или продаде и един грам материал за това, ще умре. Който продава изобра­жения на Звездата, непременно ще умре; който ку­пува, ще му се случи нещастие. За първата Звезда намалявам кармата като купувате материали, тъй като още не сте се научили да си ги намирате безп­латно.
Сега - за снежинките. В началото правете само макет - с копия от снежинки. Но при всяко явяване на сродна душа, ако остане при вас едно денонощие и общувате както Бог е определил, а не както са ви програмирали други, тя сама да нарисува едно слън­чице и една снежинка. При това - на мястото на точно оп­ределения ден, в който се е родила на Зе­мята. Ако ви даде и ключ от жилището си, вие сключвате Съюз на Рицарите. В бъдеще ключът на всеки трябва да виси на строго определено място под неговата сне­жинка. Като напредне техниката, ще пишете кода му, с който си отваря жилището, за да влизате там в дните, определени само за вас или за гостуване при сродния Рицар или Дама на Сър­цето. Като съберете 365 ключа, пускам ви в Шко­лата на Земята. Изчис­лете сега колко ключа трябва да имате, за да ви пусна на Слънцето...
Рицар, според Моя превод, значи "Риониден Цар". Рионидите минават през Рила, инак не могат да станат Риониди. Затова Земята е много търсена, а Рила - повече от всичко.
Затова рицарите на Кръглата Маса трябва да са Рилски Царе! Всички ония крайно закъсали души, ко­ито издържаха конкурс да се родят в България, но отидоха да гонят Михаля навънка, се лишиха за много и много прераждания от най-големия шанс: да си на няколко чàса от Рила! Онези глупаци, които ду­ховете запратиха чак в Америка, а и по други пла­нети и звезди, сега работят най-малко една година, за да съберат пари да дойдат за няколко дни през ав­густ на Рила. През Ио-Колнар се минава само фи­зи­чески към всички Мои бази из универсума. За това се иска определено количество посещения на Рила за аклиматизация към вибрациите на ІV-то Езеро -  Близ­наците. За всеки кандидат са определени точно число часове и денонощия с преспиване там, с преп­луване на езерото сам и със сродни Рицари и Дами на Сърцето. Вие имате чисто кристално злато в ръ­цете си, можете даже без пари да ходите до Езе­рата – пеш, - и пак са ви потънали всички гемии! Един ден, ако допусна черните да направят от Рила окул­тен цирк и музей, театър, както стана в Божи Гроб и в Мека, вие ще плащате хиляди, за да си купите би­лет и камъче от там, да ви дойде редът да минете за по­ловин час през Светата Обител, през която са пре­минали и минават и днес всички риониди! Само че там вече няма да има нищо и ще ви продават урина и човешко на скара, ако продължавате да не си гос­ту­вате...
Преки канали към Рилска Агарта съществуват през всички селища, хора и същности, започващи с "Ри". Рига е най-главната база на Агарта след Рила...

Тук прекъсвам преписването замалко, с указание за преза­писващите касетите да включат точно на това място изли­зането ми в ефир преди малко (около 13,30ч. на 5.05.130) по по­вод едно предаване на "Хоризонт" за Гергьовден - интервю по телефона. Източникът иска да обясни какво променя в Бълга­рия и в света излизането на глас в ефир на приемащи Слово Божие. Тези дни искат и интервю от телевизията и Диктува­щият не ми разрешава да се отказвам, въпреки голя­мата ми съпро­тива. Описвам случая сбито: рисуваме ние Звездата, в това време върви по "Хоризонт" предаване за Гергьовден – за са­танинската му традиция да се колят и ядат агънца. С мене е Алек. Той пита защо не се изкажа ди­ректно в ефир – слуша­те­лите са поканени. Не ми е удобно, а и имам по-важна ра­бота. Той обаче се свързва и ми подава слушалката – в ефир съм. Противопоставям Орфическото Начало на псевдодиони­сие­вите традиции в лунното тра­кийско начало – сатири, вак­ханки, месоядство, лов, войни, пи­янства, оргии. Разказвам в ефир за случай, когато едни хора в Русия са щели да пребият едни българи, които колели за Гер­гьовден агне. Завършвам с възхвала на Жената и Майката, Бременната, Кърмещата. Во­дещата е заинтригувана и за­вършва интервюто с добри думи – пожелание да има повече такива мъже в България.  По време на този разговор една млада жена пътува в автобуса от Бур­гас за София и чува това предаване, харесва идеите на изказ­ващия се. Същата вечер приятелка я води вкъщи и се за­позна­ваме. Прескача ис­кра и тя остава още същата вечер при мене, а аз при нея след това – цели 7 години...Това е от връзките, оп­ределени и да­дени от Всевишния. Никога никой не се е от­насял така с мене както тя и не съм имал по-добри условия в живота. Този слу­чай и тази благодат са обещани ясно и точно в пре­дишни хо­лизации. По-късно, в едно от осиянията от Елма за нея Той обяснява, че някога съм й бил спасил жи­вота в Индия и днес тя трябва да ми се отблагодари. Още същата нощ П. каза, че домът сърцето й ще бъдат отворени за мен до края на жи­вота ми и за цялата вечност. Дòйде ли моментът за една дхармична любов и ние не я отблъснем, прокарваме път към младостта и безсмъртието. Това ще ни се случи с всяка от 60-те милиарда души в орбита около Зе­мята, за да сглобим накрая Пъзела. Ако не отреагирваме не­забавно и без замис­ляне на да­деното от Бога (примарните дирекции в астроло­гията), а сме слепи за него и го отблъск­ваме поради заблуди, съображения или заради лошия си вкус, ние се свързваме с хора и неща, ко­ито не са ни определени от Бога и минаваме под властта на Кармата. Резултатите виж­даме по улиците и всяка вечер по телевизията.

После ще ви събера в Рим. Имам готови души и на Ривиерата - и там ви чакам. Знакът "Риби" сред сла­вяните е пряк вход към Рила. Всички хълмове с наи­менование "рид" - също. Имате много да ходите по екскурзии... Рибките вкъщи, но със специални аквариуми и водоеми, където и вие можете да плувате голи - също. Плуване сред риби в реки, езера и морета дава същото. Риболов отлага влизането ви с манван­тари; рибоядство - със стотици манвантари!
Бъдете внимателни с думите - те имат грамадна сила!
Както виждате, не ви оставям да скучаете... Ще си играем на най-различни игри, за да не си играе светът с вас. Ако не ви яздя Аз, той ще ви язди - не­избежно.

6.05.130г.,14,55ч.

 - От множество случаи в осиянията знаем, че Божестве­ното четене на думите е отзад-напред. Не е ли същият слу­чаят с "Рила"; с "Ри"-, "Нел-Онтрú", "Ио-Колнар" и другите места и имена?

- Аз говоря за нещо "поклонническо". "Поломники"... Попадане в Агарта направо - чрез Рила!... Когато се държи риониден изпит, минава се пак от там. А об­ратното четене на имената има съвсем друг сми­съл. Тоунидите съставят "абракадабри" от една дума, за да постигнат даден вид съвършенство. А холиадите се движат "обратно" на рионидите - не опознават физическата вселена от миналото към бъдещето; "обратно" на тоунидите...

- Извънредно трудно върви холизацията, не разбирам и смисъла...

- Контактът сега е почти невъзможен, има големи смущения. Закланите Мои деца по случай деня на св. Георги са ужасна, ужасна, неописуема картина! Поня­кога и Аз пелтеча и се лишавам от свяст, обърквам мисълта Си. [Даже] Йоановата глава не е тъй ценна, както главата на едно агънце! Ако всички агнета оставаха живи, кротостта щеше да залее света. Умъртвяването на такова невинно детенце създава страхотна имплозия в пространството, отваря "черна дупка", както ги наричате вие. Нямат, нямат днес късмет българите. На седмúца (по вибрация) се случи Гергьовден! От стотици хиляди черни дупки сега изскочиха милиони дяволи от ада. Вакуумът тук е експлозия там. Така че - мислете му! Този път бъл­гарите, т.е. псевдобългарите ще си платят тежко, много тежко - и подобните на тях последо­ватели на Вакх. Вчера отворих Свой глас в ефира, понеже инак разрушенията щяха да настъпят вед­нага. Ако още продължават да се борят против Бога, против Братството, Аз се оттеглям със Своите Си!


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.